Sesterské profesní organizace

genetika

 

Otázka: Sesterské profesní organizace

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): Marsi

 

Mezinárodní rada sester – International Council of nurses – ICN

 • mezinárodní organizace sdružující jednotlivé sesterské organizace členských zemí – organizace založená sestrami pro sestry roku 1899–v současnosti sdružuje 126 členů, včetně ČR
 • Naše členství v ICN r. 1933
  • Sídlo – Ženeva
  • ICN koordinuje svou činnost ve spolupráci se: Světovou zdravotnickou organizací – WHO- Organizací spojených národů – OSN- Mezinárodní organizací práce – ILO
 • cíle ICN
  • celosvětově podporovat a ovlivňovat ošetřovatelství
  • pomáhat sestrám při zdokonalování ošetřovatelských standard po celém světě podporovat národní asociace sester
 • V současné době ICN orientuje svůj zájem na tyto oblasti:
  • společensko-ekonomické zajištění sester
  • orientace na bezpečnost při práci
  • plánování lidských zdrojů
  • možnost kariérního růstu

 

Česká asociace sester-ČAS

 • vznik 1991, největší profesionální organizace sester u nás, sídlo Praha
 • sdružení i dietních sester, laborantů, asistentů hygienické služby
 • Cíle:
  • Podporovat aktivity vedoucí ke zvyšování uznání nelékařských profesíve společnosti.
  • Vytvářet účinné nástroje k zajištění bezpečně a kvalitně poskytovaných ošetřovatelských služebv souladu s potřebami osob, skupin i komunit.
  • Usilovat o vznik podmínek pro zvyšování odborné, morální a etické úrovně pracovníků.
  • Spolupracovat s Českou lékařskou, stomatologickou a farmaceutickou komorou.
  • Spolupracovat na změnách systému zdravotnických služebv ČR.
  • Vytvářet a vydávat dokumenty (např. odborné publikace, standardy, informační brožury), podporovat vydávání odborných publikací.

 

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester- SVVS

 • je nepolitické, dobrovolné, registrované a neziskové sdružení vysokoškolsky vzdělaných sester a vysokoškolských studentů ošetřovatelství s vlastní právní subjektivitou
 • Je určen pro všechny vysokoškolsky vzdělané sestry působící ve všech sférách zdravotní a sociální péče, včetně školství, a rovněž i pro vysokoškolské studenty ošetřovatelství.
 • sídlo v Českých Budějovicích
 • Činnost SVVS je zaměřena zejména na:
  • legislativní ukotvení kompetencí sester ve vazbě na získanou úroveň vzdělání v ošetřovatelství
  • transformaci rolí sestry korespondující se zvyšujícími se nároky na kvalitu poskytované zdravotní péče
  • podporu uživatelů zdravotní péče v jejich aktivní účasti na rozhodování a spolupodílení se na péči
  • spolupráci s ostatními zainteresovanými stranami v oblasti profesionální přípravy a v rámci poskytování zdravotních služeb (poskytovateli zdravotních služeb, pacientskými organizacemi, pojišťovnami aj.).

 

Česká komora porodních asistentek – ČKPA

 • ČKPA je nejdéle fungující profesní organizací porodních asistentek v České republice.
 • Vznikla v roce 1997 vystoupením porodních asistentek z gynekologicko-porodnické sekce České asociace sester.
 • V roce 2016 došlo ke změně názvu na Českou komoru porodních asistentek, zapsaný spolek.
 • 2021 byla prezidentkou ČKPA Alena Frýdlová.

 

HLAVNÍ CÍLE:

 • vytvořit jednotnou reprezentaci českých porodních asistentek ve vztahu k orgánům státní správy v rezortech zdravotnictví a školství, ke zdravotním pojišťovnám, k organizacím ostatních zdravotnických pracovníků a k organizacím porodních asistentek v jiných zemích
 • vyjadřovat názory a hájit profesní zájmy porodních asistentek na celostátní a krajské úrovni, jednání o vytváření a implementaci zdravotní politiky, legislativních, administrativních a regulačních mechanismů, upravujících vzdělávání a výkon povolání porodní asistentky
 • pozvednout a upevnit profesní hrdost, prestiž a postavení porodní asistentky v systému zdravotní péče v ČR jako samostatného zdravotnického pracovníka, jehož náplň činnosti, kompetence a odpovědnost vychází z mezinárodní definice porodní asistentky a směrnic EU
 • dbát na odbornou způsobilost porodních asistentek a podílet se na systému jejich celoživotního vzdělávání.
 • dohlížet na kvalitu, komplexnost, dostupnost a hospodárnost zdravotní péče, posílit primární komunitní péči poskytovanou ženám, jejich dětem a rodinám.
 • dbát na dodržování kodexu práv pacientů, respektovat právo ženy na poskytnutí potřebných informací a na rozhodování o místě, způsobu a poskytovateli zdravotní péče, podporovat odpovědnost ženy za vlastní zdraví i za zdraví jejího dítěte.

 

WHO/SZO (Světová zdravotnická organizace) World Health Organisation

 • WHO – řídící a koordinující orgán pro mezinárodní spolupráci v oblasti péče o zdraví
 • Word Health Organisation (WHO) vzniká r. 1946 v New Yorku 7.4.1948 nabývá platnosti = den založení SZO a Světovým dnem zdravím.
 • Oblastní výbor SZO pro Evropu sídlí v Kodani
 • Československá republika patřila k aktivním členům SZO, podílela se na jeho vzniku a stala se 30 řádným členem
 • ČR se stala jako samostatný stát členem SZO v roce 1993.
 • Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus – současný generální ředitel WHO
 • Srđan Matić, šéf kanceláře WHO v České republice.

 

Hlavní cíle WHO:

 • Zvýšit úroveň zdraví
 • Boj proti infekčním nemocem
 • Odborná pomoc vládám států
 • Podpora výzkumu ve zdravotnictví
 • Publikační činnost

 

Regionální cíle

 • Do roku 2020 snížit předčasnou úmrtnost.
 • Zvýšit naději dožití (střední délku života).
 • Snížit nerovnosti v oblasti zdraví.
 • Zvýšit životní pohodu obyvatel.
 • Zajistit všeobecnou dostupnost zdravotní péče a respektovat právo na nejvyšší dosažitelnou úroveň zdraví.
 • V jednotlivých členských státech stanovit národní zdravotní cíle a záměry.

 

I když máme několik organizačních spolku, která hají své práva a cíle tak nesmíme opomenout fakt, že organizace mezi sebou spolupracují a pomáhají si navzájem.

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!