Řízení jakosti ve farmaceutické výrobě

chemie-léčiv

 

Otázka: Řízení jakosti ve farmaceutické výrobě

Předmět: Chemie léčiv

Přidal(a): Anet D.

 

 

Základní pojmy

Farmaceutická technologie

 • Farmacie = zdravotnické odvětví, které slouží k zabezpečení léčiv pro pacienty
 • Zahrnuje:
  • Výzkum
  • Výrobu
  • Distribuci
  • Skladování
  • Výdej

 

Farmaceutické obory:

 • Farmakologie – zabývá se účinkem léčiv a jejich osudem v organismu
 • Farmakognozie – zabývá se léčivy přírodního původu
 • Farmaceutická chemie – studuje vztah chemické struktury léčiv a jejich účinku, zabývá se též syntézou
 • Kontrola léčiv – zabývá se zabezpečením kvality léčiv, využívá metoda analytické chemie
 • Farmaceutická technologie – zabývá se výrobou a přípravou léčivých přípravků
 • Sociální farmacie – zabývá se fungováním farmacie a jejím postavením ve společnosti
 • Lékárenství – zabývá se problematikou fungování lékáren

 

Generika – generické léky

 • Většinou se jedná o levnější variantu originálního léku a zároveň splňuje i další kritéria
 • Generický lék(často nazývaný generikum) obsahuje stejné léčivo ve stejném množství jako příslušný originální přípravek, má i stejnou lékovou formu, např. tablety a tobolky, a stejnou biologickou účinnost
 • Typ a poměr použitých pomocných látek (plniv, pojiv, barviv apod.) může být od originálu odlišný
 • Pro schválení generického léku nemusí být předloženy výsledky z farmakologických a toxikologických testů či klinických studií (od fáze I. až po fázi III.)
 • Místo toho musí výrobce generika prokázat, že je generický lék „bioekvivalentní“ k léku originálnímu = to znamená, že se do krevního oběhu dostane stejné množství léčiva jako v případě originálního léku a rovněž jeho vylučování z organismu je stejné, tedy dané léčivo se chová v organismu stejně jako originální lék
 • Generické léky mohou být uvedeny na trh až po vypršení lhůt patentové ochrany originálů

 

Originály

 • Každá léčivá látka má svůj originál, léky pod patentovanou ochranou
 • Znamená to, že farmaceutická firma, která ho vyvinula, byla první ze všech a musela s originálem léčivé látky provést všechny studie dokládající bezpečnost a účinnost a až pak mohla uvést přípravek s novou léčivou látkou na trh
 • Teprve po uplynutí určité doby, dané zákonem, mohou ostatní farmaceutické firmy začít tuto léčivou látku a přípravky z ní také vyrábět
 • Kromě správné výroby musejí doložit už jen zásadní klinickou podobnost svého přípravku s originálním přípravkem
 • Na trh pak uvedou takový přípravek jako tzv. generikum („dceřiný přípravek“)

 

Lék x Jed

Zásady: 5S:

 • Správná látka
 • Správný čas
 • Správný pacient (test na alergickou reakci)
 • Správná léková forma
 • Správná choroba (problém jednak s diagnostikou)

 

Lék:

 • Léčivo upravené do definitivní podoby, v jaké se používá a podává pacientovi (člověku nebo zvířeti)
 • Pojem „lék“ je definován ve farmakologii(zabývá se léky)
 • Na rozdíl od pojmů „léčivo“, „léčivá látka“ a „léčivý přípravek“ nemá „lék“ definici v zákoně
 • Proces je vyjádřen tzv. zákonem o vzniku léku, který říká, že na počátku jsou léčivé látky, které se v průběhu technologických procesů a po smíchání s vhodnými pomocnými látkami stávají léčivými přípravky
 • Ve vhodném obalu a ve vhodný okamžik podání pacientovi se pak léčivý přípravek stává lékem, který může příznivě ovlivnit zdravotní stav či být použit k diagnostice onemocnění
 • Léčivá látka → léčivý přípravek → lék

 

Jed:

 • Látka, která může způsobit poruchy funkce organismů, obvykle chemickou reakcí nebo jinou aktivitou na molekulární úrovni, dostane-li se tato látka do organismu v dostatečném množství
 • V oblasti práva(a při označování nebezpečných chemikálií) se jako „jedy“ označují vysoce toxické nebo toxické látky; méně toxické látky se označují jako „zdraví škodlivé“, „dráždivé“ nebo jsou bez označení.
 • V medicíně(zejména veterinární) a v zoologii se jedy (obecně) často rozlišují od toxinů a (ještě specifičtěji) hmyzích/hadích jedů
 • Toxiny jsou jedy produkované určitou biologickou funkcí v přírodě
 • Hmyzí a další podobné jedy jsou toxiny vstřikované žihadlem, jedovými zuby do živého organismu, kdežto ostatní jedy jsou zde obecně definovány jako látky, které jsou pohlcovány kůží nebo sliznicí

 

SÚKL

 • Státní ústav pro kontrolu léčiv(zkráceně také SÚKL)
 • Správní úřad České republiky podřízen Ministerstvu zdravotnictví a organizační složka státu
 • Úkolem ústavu je dohlížet na to, aby se v České republice používaly pouze jakostní, bezpečné a účinné léky, jakož i funkční a bezpečné zdravotnické pomůcky respektive prostředky zdravotní techniky (PZT)
 • Jeho činnost je upravena českou legislativoui mezinárodními dohodami
 • Předchůdcem dnešního Státního ústavu byl někdejší Ústav pro zkoumání léčiv, jenž byl založen již při vzniku Československa v roce 1918 jako součást Univerzity Karlovy
 • Dnešní ústavse zcela osamostatnil až v roce 1952

 

Kontrola kvality

 • Kvalita = vyjadřuje se kontinuální stupnicí (nižší – vyšší)
 • Je to soubor aktivit, které jsou součástí SVP
 • Obsahuje:
  • Vzorkování
  • Provádění kontrolních testů
  • Sledování významných kvalitativních parametrů

 

Zásady SVP

Organizace a SVP:

 • Pracovníci
 • Prostory a jejich vybavení
 • Dokumentace
 • Zařízení a přístroje
 • Výrobní procesy
 • Další požadavky SVP

 

Řízení jakosti

 • Jakost = vyjadřuje se třídami nebo skupinami s jasně definovanými parametry
 • Dodržení zásad SVP
 • Dokumentování výrobní a kontrolní činnosti
 • Zkoušení surovin, meziproduktů a produktů validovanými metodami
 • Výroba a kontrola dle předepsaných pracovník postupů
 • Uvolňování výrobků k prodeji
 • Skladování surovin, polotovarů a výrobků

 

Pracovníci

 • Klíčové funkce:
  • Manažer odpovědný za výrobu
  • Manažer odpovědný za kontrolu jakosti a kvality
  • Kvalifikovaná osoba pro propouštění jednotlivých šarží
 • Odpovídají za dodržování zásad SVP!
 • Dostatečný počet (kvalifikace, praxe)
 • Vzdělávání pracovníků (doškolování; i personál mimo výrobu)
 • Hygienické požadavky

 

Kvalifikovaná osoba

 • = zaměstnanec, odpovídající za to, že každá šarže léku/léčiva se vyrábí a kontroluje v souladu s povolením k výrobě, platnými předpisy a příslušnou zdravotní dokumentací
 • Schvaluje každou šarži před distribucí

 

Prostory a jejich vybavení

 • Požadavky na výrobní prostory dle SVP:
  • Musí snižovat možnost výrobních chyb
  • Zabránění křížové kontaminace
  • Možnost účinného úklidu
 • Požadavky na skladovací prostory:
  • Přehlednost uložení
  • Jednoznačné oddělení materiálů puštěných do výroby a v karanténě
  • Zvláštní prostory pro nevyhovující, reklamované a vrácené zboží
  • Monitoring skladovacích podmínek

 

Zařízení a přístroje

 • = kritický bod pro zajištění jakosti produktů
 • Kritéria:
  • Konstrukce a materiály musí odpovídat charakteru výroby a požadavkům čištění
  • Při zprovoznění se ověřuje správnost zapojení a funkčnost
  • Plán preventivní údržby
  • Používání a zásahy do funkce musí být zdokumentovány

 

Pomocné technologické systémy

 • = systémy, které se přímo nepodílejí na výrobě
 • Např. vzduchotechnika, systémy pro výrobu čištěné vody a vody pro injekce, zdroj čisté páry, systémy automatického mytí a sterilizace
 • Časté kontroly SVP

 

Dokumentace

 • = dokumenty předepisující, jak se mají činnosti vykonávat a jak byly ve skutečnosti vykonány
 • Jednoznačnost, srozumitelnost
 • Ke kontrole řídícím autoritám a odběrateli
 • Typy:
  • 1. Výrobní a kontrolní předpisy
   • Výrobní předpisy
   • Specifikace
  • 2. Standardní operační postupy
  • 3. Záznamová dokumentace, zprávy a protokoly

 

Validace

 • = řádně dokumentovaná odborná studie prokazující, že proces probíhá standardně tak, jak se předpokládá a je pod kontrolou
 • Všechny významnější výrobní kroky, postupy čištění, řídící systémy
 • Retrospektivní validace
 • Prospektivní validace
 • Fáze:
  • 1) IQ (instalační kvalifikace)
   • = zkouška ověřující řádnou instalaci zařízení
  • 2) OQ (operační kvalifikace)
   • = ověření plné funkčnosti zařízení nebo systému
  • 3) PQ (procesní kvalifikace)
   • = prokázání, že vlastní výrobní postup je schopen opakovaně a spolehlivě produkovat výrobek požadované jakosti

 

Český a Evropský lékopis

Český lékopis

 • Základní norma ve farmacii
 • Celostátní platnost
 • Přispívá ke zvýšení jakosti, bezpečnosti a účinnosti léku
 • Uplatňuje správnou výrobní praxi
 • Připravuje Lékopisná komora, vydává MZd
 • Navazuje na Evropský lékopis
 • Nyní platí Český lékopis 2017
 • Obsah:
  • Obecná část – analytické a kontrolní metody
  • Tabulky – pro lékárenskou praxi
  • Speciální část – články k jednotlivým léčivým a pomocným látkám,lékovým formám a léčivým přípravkům

 

Evropský lékopis

 • Evropský lékopis je základní farmaceutické dílo normativního charakteru se závazností v zemích, které přistoupily k Úmluvě č. 50 pro vypracování Evropského lékopisu

 

Jištění kvality – sterilizační procesy

Sterilizace

 • = odstranění všech mikroorganismů, bakterií (včetně spor), virů, hub a protozoí (prvoci)
 • V hotovém výrobku ničíme mikroorganismy
 • sterilizace aseptická příprava
 • Validace pro daný lék i zařízení
  • Hlediska: dosažení sterility, zachování sterility
 • Ve farmacii
  • = snížení počtu mikrobů o 3 – 6 řádů

 

Ionizující záření

 • →mutace DNA
 • Výhody: normální teplota, materiál v obalu, bez zbytku sterilizačního prostředku, nezávisí na prostředí
 • Nevýhody: mění se vlastnosti některých materiálů, z vody vzniká H2O2
 • Hlavně obvazový materiál
 • Provádí proškolená osoba
 • Měří se dávka ozáření

 

Neionizující záření

 • → poškození DNA
 • I celé prostory
 • Vlnová délka nad 220 nanometrů (jinak peroxid)

 

Plazmová

 • Nízkoteplotní plazmou v elektromagnetickém poli
 • 50°C, 10 min.
 • Optické části přístrojů, obalový materiál

 

Bakteriální filtry

 • Jen při vyloučení II. kontaminace filtrátu
 • Velikost pórů 0,22 mikrometrů

 

Etylenoxid (EO)

 • Sterilizace obalů, suspenze, olejové roztoky
 • EO / CO2 (10% / 90 %)
 • Podmínky

 

Formaldehyd

 • Nevniká do materiálů => odstranění reziduí oplachem vodou nebo vyfoukáním sterilním vzduchem
 • Reakce s proteiny
 • Teploty nad 80°C

 

Peroxyoctová kyselina

 • Pára nebo roztok (0,2 –0,4 %)
 • Ne kovy
 • Pára 20 min., roztok 30 – 60 min

 

Sterilizace

 • D hodnota = je čas působení sterilizačního prostředí
 • Sterilizují se:
  • Výchozí materiály
  • Použité přístroje a záření
  • Obaly
  • Roztoky a směsi léčiv před plněním
  • Léčivé přípravky v konečném obalu
  • Pracovní prostory

 

Druhy vod dle lékopisu:

 • Čištěná voda/Aquapurificata – příprava Individuálně připravovaných léčivých přípravků v lékárně a v procesu čištění výrobního nebo laboratorního zařízení
 • Voda pro injekce/Aquapro injectione – speciálně při výrobě injekčních a infuzních roztoků, dále při výrobě očních a nosních kapek připravovaných individuálně v lékárnách
 • Dialyzační voda/Aquadialysis – využívá se v pro přípravu dialyzačních roztoků ve specializovaných dialyzačních odděleních nemocnic a zdravotních středisek


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!