Původ a vývoj léčiv

chemie-léčiv

 

Otázka: Původ a vývoj léčiv

Předmět: Chemie léčiv

Přidal(a): Anet D.

 

Historie léčiv

 • Léčebné účinky minerálů a rostlin – herbáře
  • Claudius Galénos – teoretické zdůvodnění farmakoterapie
 • Alchymie – struktura léčivých látek (alkaloidy)
  • TheophrastusBombastus von Hohenheim (Paracelsus)
  • Znalost účinné látky v léku, dávkování, toxicita
 • Jan Jakub Wepfer – farmakologické nebo toxické účinky látek na zvířatech
 • 1847 – Univerzitní farmakologický ústav (Rudolf Buchhein) v Německu
 • 1920 – Výzkumné pracoviště farmaceutického průmyslu
 • 1960 – Oddělení pro klinickou farmakologii
 • Farmakologie – vědní obor zabývající se účinky látek na živé organismy a jejich osudem v organizmu
 • Farmakoterapie – léčba pomocí léků

 

Etapy vývoje léčiv

1. Etapa přírodních léčiv (do 16. století)

 • Léčitelství – metoda pokus-omyl
 • Objev omamných látek (opium), psychostimulačních (listy koky), přírodní jedy (šípový jed z kurare – viz obrázek)
 • Typy léčiv – zahřívací, ochlazující, zvlhčující, vysušující
 • Zdroj a příprava – ze sušených nebo čerstvých rostlin, extrahování např. etanolem z rostlin, živočichů, minerálů
 • Látky – med, česnek, opium, kafr, silice (z květů heřmánku, z listů máty peprné)
 • Produkty chemické technologie – soda, saze, sádra, pálené vápno

 

2. Etapa chemiatrická

 • Léčiva druhé generace – chemické látky a směsi sloučenin, biologické účinky sledováním
 • Vliv arabské a indické alchymie, anorganická léčiva (sloučeniny kovů a nekovů) – do konce 18. století
 • Diferenciace lékařské a farmaceutické funkce
 • Počátek 19. století – rozvoj výroby organických léčiv izolací z přírodních surovin (rozpuštění, srážení, destilace, extrakce

Izolace morfinu z opia

Farmaceutický průmysl – izolace chininu z kůry chinovníku průmyslově

 

3. Etapa chemická

 • Syntézy z anorganických látek – léčiva třetí generace
 • Struktura vyrobených organických léčiv v přírodě neexistuje
  • Inhalační anestetikum – chloroform
  • Kolben-Schmittova syntéza kyseliny salicylové (1874)
  • Antipyretika – z glykosidu salicinu z vrbové kůry
  • Knorrova syntéza antipyretika fenozanu
  • Objev vitamínů a hormonů – izolace inzulínu za žláz zvířat

 

4. Etapa chemicko-biologická

 • Biosyntéza – syntéza léčiv využívajících životních pochodů specifických organismů
 • Náročnost na tlak a teplotu
 • Antibiotika, vitamíny, hormony a další látky (farmacie, potravinářství)

 

5. Etapa peptidů a bílkovin

 • Syntéza bílkovin – inzulin, ribonukleasa
 • Od roku 1970 – rozvoj genového inženýrství – molekulové klonování (využívání virů atd..)

 

Vývoj nového léčiva a výroba léčiv

 • Proces trvající několik let, vyžaduje syntézu a testování mnoha biologicky aktivních látek
 • Uplatňuje se izolace nových látek z těl rostlin a živočichů, z fermentačních systémů
 • Strukturně většinou alkaloidy, isoprenoidy a steroidy

 

Také důležité velké finanční zabezpečení

 • Vymezení problematiky
  • jaké léčivo a s jakými terapeutickými účinky
 • Vytvoření farmaceuticko-chemické rešerše
  • vytvoří se jako skupina látek, které odpovídají dané problematice a pokouší se vytvořit celou řadu látek, které by obměnou struktury mohly splňovat zadané požadavky
 • Vytvoření chemické rešerše
  • studie samostatné syntézy jednotlivých látek, jak požadované látky připravit v laboratoři, případně v provozu
 • Samostatná syntéza léčiv
  • syntetizují se jednotlivé látky a vyrábí se skupina látek, ty jsou poslány na preklinické a klinické zkoušky
 • Farmakologický screening
  • určuje se farmakologický profil látek
  • zjišťují míry a selektivní účinky
  • nejprve práce na molekulární úrovni
 • Preklinické zkoušky
  • cílem, zjištění míry možných rizik, testy na zvířatech
  • výsledkem testů -> údaje o akutní toxicitě (jednorázové podání), subakutní toxicitě (opakované podání), účinek na reprodukční funkce, karcinogenita, mutagenita
  • když zjistíme hodně rizik, začíná se znovu od začátku
 • Klinické zkoušky
 • podle zásad správné klinické praxe, průběh ve 3. fázích
 • musí být povolen SÚKL
  • První fáze = na málem počtu zdravých dobrovolníků -> cílem zjistit rozdíly mezi reakcí zvířete a člověka. Otevřená studie, lékař i pacient ví, jaké léčivo je podáváno
  • Druhá fáze =na malém počtu nemocných lidí, často metody jednoduché slepé studie -> účinky látek se srovnávají s placebem nebo účinku již známého léku (někdy se dostavují psychosomatické účinky)
  • Třetí fáze = s větším počtem nemocných, cílem je vyloučit efekt placeba. Metoda dvojité slepé studie -> ani pacient a ani lékař neví, zda podává nové léčivo či placebo nebo známé léčivo

 

Výroba léčiv

 • Výroba a výzkum podléhá statní kontrole – minimalizování rizik spojených podáváním léků
 • Účinná pomoc bez vedlejších účinků

 

Výroba registrovaného léčivého přípravku

 • Standartní kvalita
 • Standartní a stabilní podmínky výroby – stálý dohled podmínek výroby a kontroly jakosti léčiv
 • Stanoveny indikace, dávkování, způsob použití
 • Testování – lék terapeutický, diagnostický, preventivní
 • Stálý dohled nad lékem na trhu – zpětný sběr dat (nežádoucí a vedlejší účinky, interakce)

 

Správná výrobní praxe SVP:

 • Systém ochrany spotřebitele – minimalizuje riziko (nevhodnost léčiv a přípravků)

 

Řízení jakosti:

 • Dodržování zásad SVP
 • Rozdělení kompetencí vedoucích pracovníků
 • Správné postupy pro nakupování materiálu

 

Kvalifikovaní pracovníci pro výrobu – kompetence, odpovědnost

 • Vedoucí pracovník pro výrobu
 • Vedoucí pracovník zodpovědný za jakost

Jejich kompetence jsou na sobě nezávislé!

 • Pravidelná školení o zásadách SVP, školení práce na zařízeních a přístrojích, o kontrolách.
 • Dodržování základních hygienických předpisů a řádů. Předepsaný ochranný oděv a pomůcky.

 

Výrobní a kontrolní prostory

 • osvětlení, teplota, vlhkost, vzduchotechnika, asanace

 

Skladovací prostory pro suroviny

 • kapacita, i pro suroviny v karanténě před analýzou, suroviny zamítnuté, pro meziprodukty a finální výrobky

 

Výroba finálních stupňů – pravidelné čištění a údržba prostoru (provozní kniha, kalibrace přístrojů)

 • Dokumentace – specifikace jednotlivých stupňů výroby – protokoly = operační listy
 • Validace výroby – při nové výrobě, změnách dosavadní výroby – značení aparatur a technologických zařízení názvem a číslem šarže zpracovaného produktu

 

Útvar kontroly jakosti – kontrola surovin, meziproduktů a výrobků

 • Vzorkování – nejméně 2 opakovatelné analýzy
 • Vlastní zkoušky
 • Vypracování a validita vhodných analytických metod
 • Sledování stability
 • Údržba a kalibrace přístrojů
 • Objasňování příčin reklamací
 • Vedení záznamů!

Písemná smlouva potvrzuje rozsah výroby a kontroly -> jednotlivé šarže k prodeji

Určená osoba k vyřizování reklamací a stížností – SVP spolu se SÚKLem stahuje výrobky z trhu

 

Pojmy – SÚKL, SVP, lék, proléčivo, lékopis

 • SÚKL = Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • SVP = Správná výrobní praxe, systém ochrany spotřebitele – minimalizuje riziko (nevhodnost léčiv a přípravků)
 • Proléčivo =vzniká nejčastěji navázáním původní účinné látky na vhodný transportní nosič
 • Lékopis = Lékopis či farmakopea je spis, který na celospolečenské úrovni doporučuje nebo stanovuje seznamy léčiv a požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv.
 • Lék = je léčivo upravené do definitivní podoby, v jaké se používá a podává pacientovi (člověku nebo zvířeti)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!