Prvky p3 (pentely)

chemie

 

Otázka: Prvky p3 (pentely)

Předmět: Chemie

Přidal(a): Eliška 🙂

 

 

Charakteristika prvků p3 – pentelů

 • prvky 15. (V.A) skupiny, p3 prvky, pentely
 • dusík, fosfor, arsen, antimon, bismut
 • mají 5 valenčních elektronů, el. konfigurace ns2 np3
 • od fosforu mají volné d orbitaly → schopny excitace:
  • 1) ns2 np3, trojvazné, ox. č. III/-III
  • 2) ns1 np3 nd1, pětivazné, ox. č. V

 • dusík není schopen excitace, i přesto ale může mít ox. č. V – jedna z vazeb je koordinační
 • s rostoucím Z roste kovový charakter prvků – dusík a fosfor jsou nekovy, arsen a antimon polokovy, bismut kov
 • s rostoucím Z klesá jejich reaktivita a také kyselost
 • stabilní el. konfiguraci nejčastěji získávají tvorbou tří kovalentních vazeb – pak mají ox. č. –III
 • se vzrůstajícím Z roste stabilita sloučenin s ox. č. III a klesá stabilita sloučenin s ox. č. V arsen, antimon a bismut jsou v přírodě málo rozšířené, nacházejí se především ve formě sirných rud a používají se např. na výrobu slitin
 • rozpustné sloučeniny arsenu jsou jedovaté a používají se k hubení hlodavců (např. arzenik – oxid arsenitý As4O6)

 

Dusík

 • 2 stabilní izotopy – 14N (99,5 %) a 15N
 • výskyt:
  • volný v atmosféře ve formě dvouatomových molekul (78 obj. %), vzduch je proto hlavním zdrojem dusíku
  • vázaný:
   • v anorganických sloučeninách, např. v minerálech chilský ledek NaNO3 a draselný ledek (salnitr) KNO3, dále v amonných solích a dusitanech
   • v organických sloučeninách, např. v bílkovinách, nukleových kyselinách, je to biogenní prvek
 • vlastnosti a reakce:
  • bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, málo rozpustný ve vodě, kyselinotvorný, nehořlavý
  • ve všech skupenstvích tvoří dvouatomové molekuly N  N, trojná vazba je pevná → nízká reaktivita
  • oxidační čísla od –III do V
  • ve sloučeninách může být maximálně čtyřvazný
  • nejelektronegativnější prvek (X = 3,1)
  • vzhledem k vysoké elektronegativitě je schopen vytvářet vodíkové vazby
  • za běžných podmínek se neslučuje ani s velmi reaktivními prvky
  • zvýšením teploty a tlaku se reaktivita podstatně zvyšuje, protože dojde k rozštěpení molekuly N2 na samostatné atomy, které jsou velmi reaktivní a slučují se s mnohými prvky
 • příprava:
  • termickým rozkladem dusitanu amonného:
   • NH4NO2 → N2 + 2 H2O
 • výroba:
  • frakční destilací zkapalněného vzduchu
 • použití:
  • přepravuje se stlačený v tlakových ocelových lahvích se zeleným pruhem
  • při výrobě různých sloučenin – amoniaku, kyseliny dusičné, dusíkatých hnojiv
  • elementární dusík se pro svou malou reaktivitu uplatňuje jako ochranný plyn tvořící inertní atmosféru všude tam, kde není žádoucí styk látek se vzdušným kyslíkem (např. při výrobě výbušnin)
  • tekutý dusík se používá jako chladivo (tv = – 196 °C)
 • amoniak:
  • dříve nazýván čpavek
  • za běžných podmínek bezbarvý plyn štiplavého zápachu a svíravé chuti
  • díky vodíkovým vazbám, které tvoří, má ve srovnání s hydridy ostatních prvků 15. skupiny vysokou teplotu tání
  • je mimořádně dobře rozpustný ve vodě (NH3.H2O, dříve NH4OH – hydroxid amonný) o dobré rozpouštědlo
  • v přírodě se tvoří rozkladem organických sloučenin obsahujících dusík
  • volný elektronový pár na dusíku způsobuje jeho zásaditý charakter, je schopen vázat proton H+ za vzniku NH4+
  • má redukční vlastnosti:
   • 3 CuO + 2 NH3 → 3 Cu + 3 H2O + N2
  • laboratorně se připravuje rozkladem amonných solí silnými zásadami:
   • NH4Cl + NaOH → NH3 + NaCl + H2O
  • průmyslově se vyrábí tzv. Haber-Boschovou syntézou, tedy vysokotlakou katalyzovanou syntézou prvků:
   • N2 (g) + 3 H2 (g) -> 2 NH3 (g)
 • použití:
  • výroba průmyslových hnojiv obsahujících amonné soli nebo dusičnany
  • výroba kyseliny dusičné, sody
  • kapalný jako chladicí médium
 • reaguje s kyselinami za vzniku amonných solí
 • s vodou amoniak částečně reaguje:
  • NH3 + H2O ↔ NH4+ + OH
 • amonné soli:
  • obsahují kation NH4+
  • většinou jsou bezbarvé (bílé), krystalické, ve vodě rozpustné, tepelně nestálé (uvolňuje se amoniak)
  • nejznámější je chlorid amonný, tzv. salmiak NH4Cl – používá se při pájení kovů a v lékařství
  • dusičnan amonný NH4NO3 se používá jako průmyslové hnojivo
 • oxidy:
  • jsou složkou výfukových plynů a průmyslových exhalací
  • většinou jsou dráždivé a jedovaté
  • způsobují kyselé deště
  • meziprodukty výroby kyseliny dusičné
  • vznikají při redoxních reakcích dusíkatých sloučenin
  • oxid dusný N2O:
   • rajský plyn
   • bezbarvý, nasládlé chuti, málo rozpustný ve vodě
   • jeho směs s vodíkem při styku s plamenem vybuchuje
   • vdechováním malého množství N2O nastává stav veselosti a opojení, při intenzivní inhalaci působí jako narkotikum
   • používal se v anesteziologii k narkózám, jako náplň do bombiček (např. se šlehačkou)
  • oxid dusnatý NO:
   • bezbarvý plyn
   • radikál, má nepárový elektron
   • velmi reaktivní
   • snadno se oxiduje na oxid dusičitý
   • lze ho připravit přímou syntézou za vysokých teplot:
    • N2 + O2 → 2 NO
 • oxid dusitý N2O3:
  • rozpouštěním ve vodě vzniká kyselina dusitá:
   • N2O3 + H2O → 2 HNO2
 • oxid dusičitý NO2:
  • červenohnědý jedovatý plyn
  • vzniká při špatném uchovávání kyseliny dusičné
  • radikál
  • snadno tvoří dimer, tím se stabilizuje (N2O4)
  • silné oxidační činidlo
  • používá se jako okysličovadlo v raketové technice
 • oxid dusičný N2O5:
  • rozpouštěním ve vodě vzniká kyselina dusičná:
   • N2O5 + H2O → 2 HNO3
 • kyseliny:
  • kyselina dusitá HNO2:
   • středně silná jednosytná kyselina
   • nestálá, snadno podléhá oxidaci i redukci
   • její vodný roztok se získá reakcí dusitanů s neoxidujícími kyselinami:
    • AgNO2 + HCl → HNO2 + AgCl
   • příprava:
    • N2O3 + H2O → 2 HNO2
   • používá se při výrobě barviv (především její soli – dusitany → azobarviva)
   • její soli dusitany MNO2 jsou dobře rozpustné ve vodě
  • kyselina dusičná HNO3:
   • silná jednosytná kyselina
   • čistá je bezbarvá
   • světlem se rozkládá na NO2, H2O a O2 (oxid dusičitý pak způsobuje žluté zabarvení), proto se uchovává v tmavých lahvích
   • s vodou je neomezeně mísitelná
   • koncentrovaná je 68%
   • silné oxidovadlo, oxiduje skoro všechny kovy, pouze:
    • Au a některé platinové kovy (Pt, Rh, Ir, Nb, Ta) reagují jen s lučavkou královskou, což je směs HNO3 a HCl v poměru 1:3
    • Fe, Cr a Al se v koncentrované HNO3 pasivují, tzn. pokrývají se vrstvou oxidů, které brání další reakci, a reagují proto pouze se zředěnou kyselinou
   • bílkoviny jejím působením žloutnou (xantoproteinová reakce – důkaz bílkovin)
   • příprava – rozkladem dusičnanu sodného kyselinou sírovou:
    • NaNO3 + H2SO4 → NaHSO4 + HNO3
   • průmyslová výroba – nepřímou katalytickou oxidací amoniaku:
    • 1. syntéza amoniaku:
     • N2 (g) + 3 H2 (g) — Fe, 450 °C, MPa -> 2 NH3 (g)
    • 2. oxidace amoniaku:
     • 4 NH3 + 5 O2 → 4 NO + 6 H2O
    • 3. oxidace oxidu dusného:
     • 2 NO + O2 → 2 NO2
    • 4. reakce oxidu dusičitého s vodou:
     • 3 NO2 + H2O → 3 HNO3 + NO
  • použití – výroba organických barviv, léčiv (např. nitroglycerin), celulózních laků, výbušnin, dusíkatých hnojiv a dusičnanů
  • její soli jsou dusičnany MNO3:
   • rozpustné ve vodě
   • při vyšších teplotách mají oxidační vlastnosti
   • termicky se rozkládají na dusitany až oxidy
   • lze je získat reakcí kyseliny dusičné s kovy, oxidy kovů nebo uhličitany
    • CuO + 2 HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O
   • zvýšené koncentrace dusičnanů a dusitanů v potravinách jsou zdravotně závadné

 

 • dusíkaté deriváty uhlovodíků:
  • nitrosloučeniny R – NO2
  • aminy
   • primární R – NH2
   • sekundární R2NH
   • terciární R3N
  • heterocykly (např. pyridin, pirimidin, purin)
  • bílkoviny
  • nukleové kyseliny

 

Fosfor

 • výskyt:
  • v přírodě se nachází jen ve sloučeninách:
   • anorganické – minerály apatit a fosforit Ca5F(PO4)2 (mají stejné složení, ale odlišnou strukturu), Ca3(PO4)2 – složka kostí a zubů živočichů
   • organické – nukleové kyseliny, fosfolipidy, koenzymy NAD a NADP, ATP
  • patří mezi biogenní prvky (kosti, zuby, nukleové kyseliny, ATP)
 • vlastnosti a reakce:
  • fyzikálními vlastnostmi se podobá kovům o znám je ve třech modifikacích (červený, bílý, černý):
   • bílý (žlutý) fosfor P4:
    • voskově měkký, lehce se krájí
    • ve tmě světélkuje
    • ve vodě nerozpustný, rozpustný v CS2
    • prudce jedovatý, značně reaktivní
    • na vzduchu samozápalný (proto se uchovává pod vodou):
     • P4 + 5 O2 → P4O10
   • červený (fialový) fosfor Pn:
    • méně reaktivní než bílý
    • nejedovatý, ve vodě i v CS2 nerozpustný
    • vzniká zahříváním bílého fosforu v inertní atmosféře
    • barva tmavočervená, hnědá i fialová (záleží na způsobu přípravy)
    • tvoří řetězce
  • černý fosfor = kovový:
   • krystalická, tmavě šedá látka s kovovým leskem
   • dobře vede el. proud a teplo
   • nejstabilnější a nejméně reaktivní
   • vrstevnatá struktura
   • vzniká zahřátím červeného fosforu nad teplotu 400 °C za vysokého tlaku
  • vazebné možnosti fosforu jsou podobné jako u dusíku, charakter vazeb s kovy i nekovy je většinou kovalentní
  • ve sloučeninách nabývá oxidačních čísel –III a V
  • na rozdíl od dusíku netvoří fosfor vodíkové můstky
 • výroba:
  • bílý fosfor se vyrábí z apatitu redukcí koksem v přítomnosti křemene v el. peci
  • červený fosfor se vyrábí přeměnou bílého fosforu za nepřístupu vzduchu při teplotě 350 °C
  • laboratorně se fosfor obvykle nepřipravuje
 • použití:
  • bílý:
   • dříve k výrobě samozápalných leteckých pum a dělostřeleckých granátů (způsobuje těžké popáleniny) – dnes zakázáno
   • výroba jedovatých nástrah k hubení hlodavců
   • výroba farmaceutických preparátů
  • červený:
   • schopen vzplanout při silnějším zahřátí (např. třením) → zápalky (na škrkátku) a pyrotechnika
   • příprava téměř všech sloučenin fosforu (např. kyseliny fosforečné, fosfátů)
  • černý:
   • v elektrotechnice při výrobě polovodičů typu N
   • v menším množství se přidává do slitin kovů (do pájek, bronzu, speciálních ocelí) – zvyšuje tvrdost
 • bezkyslíkaté sloučeniny fosforu:
  • fosfan PH3:
   • je obdobou amoniaku, ale vazba P – H je slabší než N – H
   • za běžných podmínek bezbarvý, prudce jedovatý plyn nepříjemného česnekového zápachu
   • čistý je na vzduchu samozápalný
   • má redukční vlastnosti
  • difosfan P2H6
  • fosfidy – sloučeniny fosforu s elektropozitivnějšími prvky (např. fosfid vápenatý Ca3P2)
  • halogenidy fosforu
 • oxidy:
  • tvoří dimery
  • oxid fosforitý P4O6:
   • bílá, jedovatá, vosku podobná krystalická látka, snadno tající
   • vzniká spalováním fosforu za omezeného přístupu vzduchu:
    • P4 + 3 O2 → P4O6
   • je kyselý, s vodou poskytuje roztok kyseliny fosforité
   • snadno se oxiduje
 • oxid fosforečný P4O10:
  • bílá, sněhu podobná sloučenina, která při teplotě 358,9 °C sublimuje
  • vzniká spalováním fosforu v nadbytku vzduchu a ochlazením par ve velkých komorách:
   • P4O2 -> P4O6O2 -> P4O10
  • má mimořádnou dehydratační schopnost, proto se často používá jako sušidlo
  • po osvětlení zeleně světélkuje

 

 • kyseliny:
  • kyselina fosforitá H3PO3:
   • bezbarvá krystalická látka, ve vodě dobře rozpustná
   • má hygroskopické účinky
   • používá se jako redukční činidlo
  • kyselina trihydrogenfosforečná H3PO4:
   • = kyselina ortofosforečná
   • trojsytná, středně silná kyselina
   • ve vodných roztocích je dvojsytná
   • je stálá, nemá oxidační vlastnosti
   • většinu kovů nerozpouští (dochází k pasivaci)
   • krystalická čirá látka
   • při zahřívání dochází ke vzniku kyseliny metafosforečné:
    • H3PO4 (HPO3)n
   • vznik:
    • P4O10 + 6 H2O → 4 H3PO4
   • vyrábí se rozkladem fosforečnanů kyselinou sírovou
   • použití:
    • ve farmacii jako přísada do roztoku peroxidu vodíku (zpomaluje jeho rozklad)
    • výroba průmyslových hnojiv (např. superfosfát), léčiv, pracích prostředků
    • povrchová úprava kovů
    • zpracování ropy
    • výroba nealkoholických nápojů – okyselování (např. Coca Cola)
    • výroba zubních tmelů
   • tvoří tři řady solí:
    • dihydrogenfosforečnany MH2PO4
    • hydrogenfosforečnany M2HPO4
    • fosforečnany M3PO4
    • dihydrogenfosforečnany jsou ve vodě rozpustné, hydrogenfosforečnany a fosforečnany jsou rozpustné jen jako soli alkalických kovů
    • fosforečnany se používají jako změkčovadla vody v pracích prášcích
    • fosforečnan vápenatý Ca3(PO4)2:
     • obsažen v minerálech fosforitu a apatitu
     • ve vodě nerozpustný
     • surovina pro výrobu fosforečných hnojiv – např. superfosfát
      • Ca3(PO4)2 + 2 CaSO4 . 2 H2O

 

 • ATP:
  • adenosintrifosfát o univerzální makroergická sloučenina tvořící spojovací článek mezi exergonickými a exergonickými reakcemi
  • tvoří se z ADP (adenozindifosfátu) navázáním zbytku kyseliny fosforečné v procesu nazývaném fosforylace
  • energie se uvolňuje hydrolýzou makroergických vazeb mezi fosfátovými zbytky – na 1 mol je to 33 kJ

 

Hnojiva

 • slouží k výživě rostlin, k dodávání minerálních látek (především C, N, P, K, Ca, Mg, S)
 • minerální látky jsou přijímány rozpuštěné ve vodě – ta je zdrojem H a O
 • dále jsou potřeba i stopové prvky (B, Mn, Zn, Cu, Co, Mo, Si, Na, Cl,…)
 • dusík:
  • podporuje bujný růst, sytě zelenou barvu rostlin, hodně listů
  • způsobuje malou odolnost vůči chorobám a málo plodů – ty jsou netrvanlivé, nevybarvené, bez vůně
  • při nedostatku jsou rostliny malé, slabé, neduživé, světle zelené, listy i plody předčasně opadávají
  • dobré je hnojit jím na jaře
 • fosfor:
  • podporuje růst květů a plodů, které jsou krásně voňavé a vybarvené
  • zkracuje vegetační období
  • při nedostatku mají rostliny málo květů, které jsou malé a zasychají, plody opadávají, jsou chuťově nevýrazné a vybledlé, listy mají červené žilky
 • draslík:
  • je potřebný na konci vegetačního období
  • způsobuje vysokou odolnost vůči mrazu, plísním a chorobám
  • při nedostatku – malá odolnost vůči suchu a mrazu, rostliny se snadno lámou a kroutí se jim listy
 • vápník:
  • důležitý pro kořenový systém a pro tvorbu pevných větví, silné kůry, kmene a slupky plodů
  • při nedostatku jsou rostliny málo zakořeněné
  • důležitý je hlavně na podzim
 • hořčík:
  • je součástí chlorofylu → sytě zelené listy
 • síra:
  • součást bílkovin a rostlinných silic
 • železo:
  • podporuje tvorbu chlorofylu
 • stopové prvky:
  • bor – důležitý pro květy a plody
  • hliník – součást buněčných stěn
  • křemík, sodík, chlor – součást katalyzátorů
  • měď – důležitá pro tvorbu chlorofylu
  • molybden – podporuje činnost půdních bakterií
 • statková hnojiva (přírodní) – hnůj, trus, kompost (organické zbytky + vápno + zemina), močůvka, zelené hnojení
 • průmyslová (syntetická hnojiva):
  • jednosložková:
   • N – NaNO3, KNO3, Ca(NO3)2, NH3, NH4+
   • P – Ca(H2PO4)2, superfosfát
   • K – KCl, K2SO4, K2O
  • vícesložková:
   • NPK 1 (obsahuje nejvíc N), NPK 2 (obsahuje nejvíc P), NPK 3 (obsahuje nejvíc K)
   • Cererit (NPK + mikroprvky)
   • floran


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!