Přechodné kovy – maturitní otázka

ošetřovatelství

 

Otázka: Přechodné kovy

Předmět: Chemie

Přidal(a): Arichild

 

Obsah

 • Co jsou to přechodné kovy?
 • Jaké jsou prvky skupiny železa?
 • Jaké jsou prvky skupiny mědi?
 • Jaké jsou prvky skupiny zinku?
 • Co je to mangan, chrom a titan?

 

Co jsou to přechodné kovy?

Charakteristika

 • d-prvky – v PSP leží mezi s a p-prvky
 • 3 až 12 valenčních elektronů -> valenční vrstva ns1-2 a (n-1) d1-10 – n 4 až 7
 • až 7. perioda, všechny B skupiny (4. až 12. skupina)
 • všechny jsou kovy – tvrdé, tažné, kujné, vodiče
 • tvoří kovové vazby – poskytují více val. e z většinou neúplně obsazených orbitalů d
 • Zn, Cd, Hg – plně obsazené orbitaly d – málo se podílejí na kovové vazbě -> měkké, nízká teplota tání (Hg je kapalina)
 • barevné sloučeniny
 • komplexotvorné

 

Výskyt

 • ryzí
 • rudy – oxidy
 • sulfidy

 

Využití

 • metalurgie, hutnictví
 • úprava a redukce dalších rud
 • výroba slitin, katalyzátory

 

Jaké jsou prvky skupiny železa?

Charakteristika

 • Fe, Co, Ni
 • prvky 8., 9. a 10. (VIII.B) skupiny
 • neušlechtilé kovy
 • triáda železa

Výskyt

 • pouze ve sloučeninách
 • Fe – Fe₃O₄ magnetit, Fe₂O₃ hematit (krevel), Fe₂O₃ . nH₂O limonit (hnědel), FeCO₃ siderit, FeS₂ pyrit
 • Co – CoAsS kobaltin, biogenní prvek – vitamín B₁₂
 • Ni – sulfidické rudy, meteority, slunce

 

Vlastnosti

 • Fe – stříbřitě lesklé, tažné, kujné, feromagnetické (zesiluje magnetické pole)
  • reakce s O₂ -> rezavění
  • reakce se zředěnými kys -> soli + vodík
  • podléhá korozi -> rez
 • Co, Ni – bílé, vedou el. proud, paramagnetické (vtahovány do magnetického pole)
 • č.: +II a +III
 • vazby – kovalentní
 • rozpustné ve zředěných kys. – H₂SO₄, HNO₃

 

Výroba

 • Fe – z kyslíkatých rud ve vysokých pecích
  • přímá redukce uhlíkem – palivo koks

Fe₂O₃ + 3C => 2Fe + 3CO

 

 • nepřímá redukce oxidem uhelnatým

3Fe₂O₃ + CO => 2Fe₃O₄ + CO₂

Fe₃O₄ + CO => 3FeO + CO₂

FeO + CO => Fe + CO₂

 

 • surové železo = litina – obsahuje C, tvrdé a křehké, nekujné
  • zkujňování -> ocel
  • kalení = prudké ochlazení -> kalená ocel
  • popouštění = pomalé zahřívání -> odstranění křehkosti
  • Co, Ni – výroba pražením sulfidických rud

 

Využití

 • Fe – technologicky nejdůležitější materiál – stavebnictví, strojírenství
 • Co – katalyzátor při výrobě oceli, radioaktvní v lékařství
 • Ni – součást slitin, proti korozi, katalyzátor

 

Sloučeniny

Sulfidy

 • FeS, CoS, NiS – černé sraženiny, nerozpustné ve vodě
 • FeS₂ – disulfid železnatý, pyrit – výroba SO₂

Oxidy

 • FeO – černý prášek
 • Fe₂O₃ – červený pigment
 • Fe₃O₄ – podvojný oxid železnato-železitý

 

Hydroxidy

 • Fe(OH)₂ – bílá sraženina, na vzduchu hnědne -> Fe(OH)₃
 • Co(OH)₂ – modrá sraženina
 • Ni(OH)₂ – zelená sraženina

Kyslíkaté soli

 • FeSO₄ . 7H₂O – zelená skalice – výroba pigmentů
 • (NH₄)₂Fe(SO₄) . 6H₂O – Mohrova sůl – analytická chemie

Komplexy

 • koordinační sloučeniny
 • K₄[Fe(CN)₆] – žlutá krevní sůl – výroba barviv, reakce s železitými ionty poskytuje modrou sraženinu (berlínská modř)

 

Jaké jsou prvky skupiny mědi?

 • Cu, Ag, Au
 • prvky 11. (I.B) skupiny
 • ušlechtilé kovy

 

Výskyt

 • ryzí – v zemské kůře
 • ve sloučeninách – Cu – CuFeS₂ chalkopyrit, CuO₂ kuprit, CuCO₃ . Cu(OH)₂ malachit

 

Vlastnosti

 • tažné, kujné, vysoce tepelně a el. vodivé
 • č.: +I, +II, +III (zlato až +V)
 • reaktivita klesá se stoupajícím Z
 • rozpustné ve vysoce oxidačních látkách, zlato pouze v lučavce královské (HNO₃ a HCl v poměru 3:1)
 • Cu – pokrývá se vrstvou měděnky (hydrogenuhličitany mědi) – střechy kostelů, Socha Svobody

Výroba

 • Cu – pražení chalkopyritu -> elektrolytické čištění
 • Ag – z rud odlučováním – vháněním O₂ do taveniny
 • Au – kyanidovým způsobem – redukce neušlechtilým kovem kyanozlatých komplexů

Využití

 • šperkařství, klenotnictví
 • platidlo
 • elektrotechnika
 • Au – fotografický materiál, dříve zrcadla (mýty o upírech – stříbro je čistý kov; dnes zrcadla z hliníku)
 • slitiny – měď – bronz (Cu + Sn), mosaz (Cu + Zn)

 

Sloučeniny

Sulfidy

 • Cu₂S – měďný – přímá syntéza
 • CuS – měďnatý – černý, nerozpustný ve vodě
 • Ag₂S – produkt černání stříbra H₂S

 

Halogenidy

 • AgBr – žlutá látka citlivá na světlo -> využití ve fotografickém procesu

Oxidy

 • Cu₂O – červený, nerozpustný ve vodě, barví sklo
 • CuO – černý, nerozpustný ve vodě, barví sklo na zeleno
 • Ag₂O – hnědý, nerozpustný ve vodě, zásaditý

Soli

 • CuSO₄ . 5H₂O – modrá skalice – hubí plísně (přidávala se do bazénu -> barvení peroxidově blonďatých vlasů na zeleno), galvanické pokovování
 • AgNO₃ – lapis – kožní lékařství

 

Jaké jsou prvky skupiny zinku?

Charakteristika

 • Zn, Cd, Hg
 • prvky 12. (II.B) skupiny
 • Zn a Cd neušlechtilé, Hg ušlechtilá
 • Hg v kapalném skupenství

 

Výskyt

 • Zn – ZnS sfalerit, křemičitany
 • Cd – doprovází Zn
 • Hg – ryzí, HgS rumělka

 

Vlastnosti

 • stříbrolesklé kovy, nízká teplota tání
 • Zn – křehký, tažný, kujný, při vyšších teplotách se pokrývá vrstvou oxidů
 • Cd – měkčí a tažnější než Zn, sloučeniny jsou prudce jedovaté
 • Hg – za normální teploty kapalná, páry prudce jedovaté, pevná má projímavé účinky vysoké rychlosti

 

Výroba

 • Zn – elektrolýza/pražení sfaleritu

2ZnS + 3O₂ => 2ZnO + 2SO₂

 

 • Cd – elektrolýza
 • Hg – z rumělky

 

Využití

 • Zn – výroba slitin (mosaz), redukční činidlo, pokování
 • Cd – pokování (proti korozi aut, letadel atd), absorpce neutronů v jaderné technice
 • Hg – chemický průmysl, výroba léčiv, rtuťové katody

 

Sloučeniny

 • nejsou barevné -> zaplněné d orbitaly

Sulfidy

 • ZnS – bílý, amorfní, výroba barev
 • CdS – kadmiová žluť
 • HgS – rumělka

Halogenidy

 • ZnCl₂ – bílý, zrnitý prášek, rozpustný ve vodě za výdeje tepla roztok reaguje kysele
 • Hg₂Cl₂ – kalomel – výroba elektrod, v lékařství projímadlo
 • HgCl₂ – prudce jedovatý

Oxidy

 • ZnO – zinková běloba – pigment

Soli

 • ZnSO₄ . 7H₂O – skalice bílá – galvanotechnika


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!