Uspokojování potřeb nemocných v multikulturní společnosti

osetrovatelstvi

 

Otázka: Uspokojování potřeb nemocných v multikulturní společnosti

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): vnl.xf

 

 

Pojmy

 • kultura – zahrnuje morálku, zákony, zvyky, obyčeje usměrňující myšlení člověka v rozhodování i činnosti
 • dominantní kultura – hlavní kultura obyvatelstva, která má na určitém území převahu (majorita, majoritní společnost)
 • subkultura (minorita, minoritní společnost) utváří se na základě původu, národnosti, etnické příslušnosti. Členové subkultury jsou nositeli specifických vzorců chování.
 • Multikultura
 • Transkultura

 

Multikulturní ošetřovatelství

se zabývá podrobnou holistickou kulturní péčí, zdravím a znaky chorob jedinců nebo skupin s respektováním rozdílných a společných znaků v kulturních hodnotách, vírách a praktikách (M.Leiningerová).

 

Cílem multikulturní péče

 • dodržovat a respektovat práva pacienta
 • uspokojit potřeby pacienta v co nejvyšší míře
 • zamezit diskriminaci pacienta a jeho rodiny
 • chránit pacienta před vznikem kulturní bolesti

 

Struktura kulturních hodnot

 • Zevní
  • jazyk, strava, úprava
 • Střední
  • pozdrav, rituály, normy
 • Vnitřní
  • otázky existence, hodnoty

 

Kulturní šok

 • Co na pacienta působí: Prostředí, Jazyk, Chování personálu, Pravidla, Omezení
 • Důsledky: Nejistota, úzkost, Obava, strach, Uzavírání se do sebe, Apatie – agrese, Vyhýbání se kontaktu
 • Princip vzniku kulturního šoku
 • Systém zdravotnické péče majoritní společnosti
  • rozdílné: zásady A jazyk A omezení -=> PACIENT
 • kulturní šok v ošetřovatelském procesu
 • K čemu dochází při opomíjení pacientových potřeb
  • skryté zdrav. problémy
  • roste strach a nedorozumění
  • chybí pocit bezpečí, jistoty
  • únik nebo vyhýbání se kontaktům
  • útlak osobnosti
  • nezájem až agrese

 

Fáze kulturního šoku (Backer)

 • 1. Euforie – jedince zajímá poznávat nové lidi, cizí kulturu, vidí vše optimisticky
 • 2. Kulturní šok – mizí pocit jistoty, připadá si ztracený, kulturní rozdíly jsou zjevné …
 • 3. Přizpůsobení se kultuře – zlepšují se j. schopnosti, místní tradice a zvyky se stávají důvěrné můžeme najít přátele…
 • 4. Stabilita – jedinec se naučí zacházet s kulturními rozdíly

 

Madeleine Leiningerová (profesní růst)

 • 1948 – základní oše vzdělání
 • 1950 – Bc. – v biologii, filozofii a humanizmu
 • 1954 – Mgr. – psychiatrické oše
 • 1960 – poprvé definovala termín transk. péče
 • 1965 – doktoranské studium – kulturní a sociální antropologie
 • pracovala jako sestra a staniční na chirurgii, později ředitelka oše služeb na psychiatrii
 • 1966 – prof. oše a antropologie v Coloradu
 • 1969 – děkanka a prof. oše, doc. antropologie
 • 1973 – založila Katedru transkulturního ošetřovatelství 1974 – děkanka a prof. oše, prof. antropologie 1981ředitelka postgraduálního studia transkulturní péče
 • Hostovala na 48 univerzitách v USA a v zahraničí

 

Model kulturně shodné péče

Kulturně shodná péče v praxi znamená, že je pacientovi poskytnutá taková péče, která je shodná s kulturou, ve které žije.

 • Vychází z toho, že:
  • – lidé mají právo na vlastní kulturní hodnoty, víru a potřeby
  • – sesterská péče toto právo respektuje
 • Cílem je:
  • – poskytnou lidem různých kultur všestrannou a co nejlepší péči
  • – hledat společné prvky v péči
  • – cílem není vytvořit jednu velkou kulturu

 

Co ovlivňuje uspokojování potřeb?

 • Kulturní a sociální struktura – faktory filozofické, rodinné, životní styl, způsob péče …
 • Systémy péče
  • a) tradiční (lidový, limituje využití techniky)
  • b) profesionální (opírá se o vědecké poznatky)
 • Typy péče
  • a) pomoc při uchování nebo znovu získání zdraví
  • b) umožnění adaptace na nové podmínky a nové způsoby kulturní péče
  • c) uskutečnění změny

 

Jaké otázky si má sestra položit?

 • „Kdo je můj nemocný?“ (hodnocení klienta, anamnéza)
 • „Co ho trápí? Jaký má problém?“ (oš. dg.)
 • „Co pro něj mohu udělat? Co může udělat pacient?“ (plánování péče)
 • Realizace
 • „Pomohla jsem pacientovi?“ (zhodnocení)

 

Na multikulturní péči má vliv

 • Trvalý vzestup migrace
 • Narůstající kulturní vědomí klientů
 • Rozšíření elektronické komunikace
 • Větší pracovní pohyb lékařů a sester
 • Zvyšující se zájem o lidská práva
 • Zájem o jiné kultury
 • Aktuální znalosti sestry o kultuře pacienta
 • Vzdělávání zdravotníků

 

Jak zvládnout péči o p/k odlišné kultury

 • Najít vhodný způsob komunikace
 • Rozpoznat a vážit si kulturních odlišností
 • Chápat kulturní důvody chování p/k
 • Naslouchat a učit se dříve, než začnete radit
 • Cítit s p/k odlišné kultury
 • Projevovat úctu ke p/k a jejich kultuře
 • Mít trpělivost
 • Analyzovat své chování

 

ZÍSKÁNÍ KULTURNÍ KOMPETENCE

 • Jak na to?
 • SEBEANALÝZA
 • VZDĚLÁVÁNÍ
 • ZKUŠENOST
 • PŘEDSUDKY

 

Základní předpoklady shodné péče

 • -bereme na vědomí že:
 • všichni lidé jsou si rovni
 • zájem nemocného je nejvyšším zákonem
 • každý člověk má právo chovat se podle svých zvyklostí
 • v péči mají být dle možností zohledněny spec. požadavky
 • vytvoření podmínek by nemělo být chápáno jako pozitivní diskriminace
 • musíme zachovat důstojnost člověka (zneužití autority)
 • ke každému klientovi přistupujeme individuálně
 • sestra by měla být „kulturně kompetentní“ – naučit se alespoň pozdrav …
 • hledáme možnosti dorozumění, posilujeme se v „lidství“
 • sestra by měla rozeznat jevy rozdílné kultury od patologie
 • úkolem je pečovat, chápat, pomáhat, podporovat, edukovat – ne soudit!

 

Zvláštnosti komunikace

 • způsob oslovování (jak si přeje být oslovován, jak má klient oslovovat Vás)
 • Čechy, Polsko, Slovensko, Rakousko, Německo – potrpí si na tituly,
 • Norsko, Dánsko, Švédsko – příjmení nebo dokonce jen jméno
 • projev úcty
 • tykání – vykání – slovanské národy rozlišují vykání prokazuje se větší úcta
 • v GB se úcta vyjádří oslovením Mr., Mrs.,
 • v Korei je to např. podání věcí oběma rukama,
 • v Japonsku hlava se dostane níž, než hlava partnera (uklánění).
 • pravda
 • ve verbálním projevu u Evropana je běžné říkat pravdu, pokud ne, tak se cítí amorálně
 • Afgánci zastávají názor, že než pravdou urazit, raději lhát …
 • rozdíly ve slovní zásobě
 • v češtině měsíce – jsou pro cizince nepochopitelné, raději čísla
 • pozdrav
 • doplněno podáním ruky, stisk, polibek, obětí – dle zvyklostí…

 

Několik doporučení k efektivní komunikaci

 • dodržet tzv. komunikační etiketu, někdy její nedodržení je horší, než neschopnost použít jazyk (pro některé kultury je zásadní chování)
 • představit se – funkční zařazení
 • zjistit, jakým jazykem se můžeme domluvit,
 • používejte slovník
 • naučte se v jazyku klienta alespoň pozdrav, poděkování, prosím – prokazujete mu úctu
 • navoďte klidnou atmosféru, úsměv
 • pamatujte, že hlavní oblastí komunikace je Váš obličej, oči, ústa
 • mluvte pomalu, zřetelně – pomlky
 • použijte gesta, obrázky, piktogramy – pozor na nevhodné nonverbální projevy (pohled do očí, dotyky…)
 • nabídněte tužku a papír k vyjádření pocitů – obrázek
 • využíváte-li tlumočníka – nechte čas na seznámení s klientem, používejte krátké věty, nechte dostatek času na přeložení sděleného, poděkujte

 

Muslimský pacient

 • Ženu vyšetřuje/ošetřuje pouze žena, často ji doprovází muž
 • Nemocný je v centru zájmu celé rodiny
 • První je informovaná rodina, ta informuje p/k
 • Hodně návštěv
 • Dobré jídlo = brzké uzdravení
 • Těžce chápou dietní omezení
 • Pozor na jídlo, nápoje, léky obsahující alkohol
 • Pravá – levá ruka
 • Rituál modlitby (mytí…)
 • Komunikace
 • Oslovení – často tykají
 • Nonverbální komunikace: ne = nazvedne hlavu a mlaskne, ano = hlava spadne dopředu, možná – kroutí hlavou
 • Podání ruky je nepřijatelné
 • Pozor na haptiku,
 • Pohledy
 • Pozor na překladatele z rodiny

 

Vietnamci – zvláštnosti

 • Neznají vykání
 • V komunikaci nepoužívají zápor – je to nezdvořilé (odpovídají neutrálně)
 • Souhlas: – Vang – neutrální ano, – Da – zdvořilé ano, – Bam – zdvořilé ano, – U (nebo „jo“) – neutrální ano, – Phai – neutrální ano
 • Neverbální komunikace
 • Podání ruky (druhou stiskne), jedna ruka – nezdvořilost
 • Podání předmětu oběma rukama, jedna ruka
 • Nezdvořilost
 • Pohled do očí – přímý je nezdvořilý, domýšlivý
 • Gesto přivolání druhého – dlaň dolů
 • Noha přes nohu
 • Ruce překřížené na prsou, v bok – rozčilení
 • Pohlazení – výraz neúcty
 • Dlouhý nehet
 • Intimní dotyky na veřejnosti nepřípustné
 • Další důležité
 • Strava – teplá, trochu stravy nechají – dávají najevo spokojenost
 • Mladší nabízí starším, jí v klidu, dlouho
 • Teplé tekutiny
 • Nesnášejí mléko, sýry
 • Kult předků – oltáříčky – fotografie, vonné tyčinky, úcta k rodině
 • Těhotné ženy dodržují spec. hygienu (slaná voda na čištění zubů)
 • Na bolest reagují klidně – odmítají analgetika
 • Usmívají se
 • Velmi si váží vzdělaných lidí
 • Nejčastější zdravotní problémy:
 • Malnutrice
 • Kazivost zubů
 • TBC
 • Nemoci očí
 • Psychické poruchy

 

Rómský pacient

 • Mají nižší délku života (asi o 12 let)
 • Mají jiný temperament (vzrušivost, výbušnost)
 • Nízkou sebereflexi (schází motivace cokoliv měnit)
 • Jsou orientovaní na současnost
 • Malá trpělivost
 • Závislost na rodině – hodně návštěv …
 • Úcta ke stáří
 • Na co pamatovat při OP:
 • být s nimi často v kontaktu
 • respektovat zvláštnosti v chování – hodně návštěv, jsou hluční
 • sami se bojí duchů, nechávají otevřené dveře
 • jsou velmi citliví na devalvující přístup zdravotníků, mohou být až agresivní
 • ověřit si, jestli chápe souvislosti
 • je možnost komunikační bariéry – nedůvěra, pocit ukřivděnosti (chováte se ke mně tak proto, že jsem Róm)
 • mají pocit ohrožení v prostředí „gádžů“ a to nemocnice je!
 • zlato má pro ně ochrannou moc
 • u tradičně vychovaných romů může být problém se svlékáním, sprchováním…
 • nejsou trpěliví, mají nízkou přizpůsobivost
 • mají prudké emoční reakce (pláč, vztek až agresivita)
 • mají snížený práh bolesti, zvýšený strach a úzkost
 • nešetřit chválou a projevem uznání při snaze o spolupráci

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!