Rostlinná pletiva a vegetativní orgány rostlin

 

Téma: Rostlinná pletiva a vegetativní orgány rostlin

Předmět: Biologie

Přidal(a): alenacv

 

 

Rostlinná pletiva

 • = soubory buněk společného původu, funkce. Jednoduchá jsou tvořena jediným typem buněk (stejný tvar a velikost), ve složených pletivech jsou alespoň 2 typy buněk.

 

Dělení pletiv podle vzniku:

 • pravá pletiva – vznikají opakovaným dělením buněk dělivých pletiv
  • vzniklé dceřiné buňky zůstávají trvale spojené
 • nepravá pletiva – vznikají druhotným srůstem původně volných buněk

 

Rozdělení podle tvaru a tloušťky BS:

 • 1) parenchym
  • tenkostěnné buňky různého tvaru (oválného, kulatého, protáhlého)
  • mezi buňkami jsou časté interceluláry = mezibuněčné prostory
  • dužnaté plody
  • zvláštní typy:
   • a) palisádový parenchym – buňky protáhlé v jednom směru (např. v listech)
   • b)aerenchym – vodní rostliny, mezibuněčné prostory vyplněné vzduchem
 • 2) kolenchym
  • pletivo bez mezibuněčných prostor
  • tvořené živými buňkami, v určitých místech se ztloustlou buněčnou stěnou, převážně v rozích
  • V řapících listů, obvodové partie stonku
 • 3) sklerenchym
  • buňky mají silně ztloustlou buněčnou stěnu
  • Nejrozšířenějším zpevňovacím a mechanickým pletivem
  • Brzy ztrácí živý obsah buňky
  • sklereidy – kamenné buňky v hrušce, pecky
 • 4) prosenchym
  • silně protáhlé buňky se šikmými přepážkami
  • vyskytují se v cévních svazcích

 

Rozdělení podle stupně vývoje, podle schopnosti buněk dělit se:

DĚLIVÁ PLETIVA = MERISTÉM Y-

 • mají trvalou, nebo dočasnou schopnost dělení
 • mají velká jádra, hodně cytoplazmy, intenzivní látková přeměna
 • buňky se neustále dělí a tím umožňují růst rostliny po celý život
 • Z průvodního dělivého pletiva vzniká protomerystém a vytváří se prvotní meristémy
 • ve vzrostných vrcholků kořene, stonků, listech, kolínkách trav
 • DRUHOTNÁ DĚLIVÁ PLETIVA – umožňují druhotné tloustnutí pletiva (stonek)
  • vznikají z trvalých pletiv obnovením dělivé funkce
  • KAMBIUM -> druhotné dřevo a druhotné lýko
  • FELOGEN -> korek a druhotná kůra – borka

 

Krycí pletiva

 • pokrývají povrch rostlinného těla, chrání rostlinu
 • Pokožka- Prvotním krycím pletivem
  • epidermis – nadzemní pokožka      
   • pokožka zesílenou buněčnou stěnu, je pokrytá kutikulou ta obsahuje kutin a vosky
  • rhizodermis- podzemní pokožka
   • jedna vrstva plochých buněk, nemají chloroplasty, ani kutikulu, ani ztloustlou bs
   • tenké vychlípeniny rhizodermis se nazývají kořenové vlásky (soubor = kořenové vlášení)
 • Můžou vyrůstat TRICHOMY – krycí (ochrana, př. Papily)
  • Žláznaté (palička, éterické oleje..) žahavé (kopřivy, lahvičkovitý tvar, hystamin + acetolcholin)
 • Korek – druhotným krycím pletivem
  • vzniká činností felogenu, zakládá se v pokožce
  • chrání před mechanickým poškozením, nepropouští vodu ani plyny, tepelný izolátor, chrání před infekcí
  • druhotná kůra – borka

 

Provětrávací pletiva

 • kontakt mezi vnějším prostředím a rostlinou, výměna plynných látek
 • a) Mezibuněčné prostory
 • b) Průduchy = stomata
  • 2 svěrací buňky, mezi nimi průchodová štěrbina, obsahují chloroplasty
  • měly by zajistit dostatečný přísun CO2
  • otevírání a zavírání závisí na množství vody ve vakuolách, světlo, koncentrace iontů
 • c) Čočinky = lenticely
  • objevují se u rostlin, které druhotně tloustnou

 

Nasávací pletiva

 • Kořenové vlásky – zvětšují nasávací plochu kořene
 • Haustoria – parazitické kořeny, čerpají látky z cévních svazků hostitele (jmelí)

 

Vyměšovací pletiva

 • Hromadění a vylučování látek vzniklé metabolismem
 • a) medníky – specializované žlázky v květním lůžku
  • vyměšování cukerných roztoků – láká opylovače
 • b) mléčnice specializované buňky v centrálních vakuolách
  • mléčná šťáva – latex – mohou být i jedovaté (ochrana před býložravci – oleandr)
  • zásobní funkce
  • čeleď mákovitých,
 • c) Vodní skuliny = hydatody
  • v pokožce listů  – na koncích listů
  • otvory podobné průduchům, jsou trvale otevřeny
  • vylučují přebytečnou vodu v kapalném stavu

 

Vodivá pletiva

 • u vyšších vývojových rostlin
 • vytvářejí soubory cévních svazků – transport vody a minerálních látek po těle rostliny
 • Skládají se ze dřevní části (xylém) a lýkové části (floém).
 • Dřevní část (xylém)
  • přivádí roztoky minerálních látek od kořenů k listům – transpirační proud
  • dřevní část tvoří:
   • cévice (tracheidy) – mrtvé buňky, mezi šikmé přihrádky, kapradiny a jehličnany
   • cévy (tracheje) – odumřelé buňky bez přihrádek, rostliny na vyšší vývojové úrovni
   • dřevní parenchym – zásobní funkce
   • dřevní sklerenchym – mechanické funkce
 • Lýková část (floém)
  • asimilační proud – produkty z fotosyntézy (listy) tam, kde jsou látky potřeba, nebo do zásoby
  • lýkovou část tvoří:
  • sítkovice – živé buňky, obsahují proděravěné přihrádky – sítka
  • lýkový parenchym – doprovází sítkovice – slouží jako pletivo zásobní
 • Cévní svazky
  • vznikají dělením prvotního dělivého pletiva prokambia > prvotní dřevo a lýko
  • Uzavřené – rostliny, které druhotně netloustnou (jednoděložné)
   • vznikají přeměnou prvotního meristému na trvalé pletivo
  • Otevřené – prvotní meristém si zachovává dělivou schopnost >činností kambia vzniká    druhotné lýko a dřevo
   • Typické pro rostliny s druhotným tloustnutím
   • Činnost kambia – nové přírůstky dřeva – letokruhy

 

Typy cévních svazků:

 • Zpevňovací (mechanická) zajišťují pevnost a pružnost rostlinných orgánů
  • Nejvíce u dřevin, nejméně u vodních rostlin
 • Asimilační asimilace CO2
 • Zásobní ukládání zásobních látek (cukr, škrob)

 

Vegetativní orgány rostlin

 • Zajišťují nezbytné pochody pro život rostliny (přísun vody, minerálních látek..)
 • Kořen, stonek, list

 

KOŘEN (radix)

 • Podzemní orgán, nenese listy
 • Funkce: zásobní, nasávací, vodivá, mechanická, syntetická
 • Zakládá se v zárodku semene > radikula > hlavní kořen > kořeny postranní = kořenový systém
 • Dvouděložné a nahosemenné rostliny – hlavní a vedlejší kořen
 • Jednoděložné – hlavní kořen zaniká a nahrazují ho náhradní kořeny (adventivní)
 • Stavba kořene na podélném řezu
  • Absorpční zóna – nad vzrostným vrcholem, vyrůstají kořenové vlásky
  • Prodlužovací zóna
  • Dělivá zóna
  • Vzrostný vrchol – kryje kořenová čepička, ta má ochrannou funkci, zajišťuje průchod půdou
 • Stavba kořene na příčném řezu
  • Pokožka 1 vrstva buněk, vyrůstají kořenové vlásky v absorpční zoně
  • Primární kůra (endodermis)- korkovatění, dřevnatění
  • Pericykl zakládají se zde postranní kořeny
  • Střední válec paprsčitý cévní svazek, tvoří prvotní lýko
 • Metamorfózy kořene
  • Kořenové hlízy – jiřiny
  • Kořenové bulvy – mrkev
  • Vzdušné kořeny – orchideje (přijímání vzdušné vlhkosti)
  • Příčepivé kořeny – břečťan (přichycovací kořeny)
  • Haustoria – jmelí (pronikání do jiných cévních systémů)
  • Dýchací kořeny – bažinaté rostliny
  • Chůdovité kořeny – rostliny rostoucí na sypké půdě
  • Zatažitelné kořeny – schopnost zkracovat se – cibule
 • Význam
  • potrava, léčiva, výroba cukru, melta, krmiva pro hospodářská zvířata

 

STONEK (caulom)

 • Nadzemní, někdy podzemní orgán (oddenky)
 • Nese listy, pupeny, reprodukční orgány
 • Zajišťuje spojení mezi kořenovým systémem a listy
 • Vodivá funkce, fotosyntéza, zpevňuje rostlinu, vhodné postavení listů a květů v prostoru
 • Uzliny – místa přisedání listů, mezi nimi jsou články (internodia)
 • Rozdělení stonku
  • Rozlišujeme podle průřezu: kruhový, rýhovatý, hranatý, křídlatý
  • Podle polohy: přímý, poléhavý, plazivý
 • Typy stonků
  • Prýt – stonek s listy
  • Stvol – bezlistý stonek, zkrácené články
  • Stéblo – dutý, nebo plný stonek s kolénky
  • Lodyha – olistěný stonek
  • Kmen – nevětvená část dřevnatého stonku (polokeře, keříky, keře)
 • Vnitřní stavba stonku
  • Primárnípokožka (epidermis)
   • Primární (prvotní) kůra – ochranná funkce, zásobní funkce
   • Škrobová pochva (endodermis) – oddenky
   • Pericykl – ohraničuje střední válec – cévní svazky
    • Střed vyplňuje parenchymatická dřeň > dřeňové paprsky
  • Druhotná – tam, kde dochází k druhotnému tloustnutí
   • Kambium (vytváří kambiální válec, periodická činnost – letokruhy), felogen
   • Kambium produkuje druhotné dřevo, druhotné lýko
   • Proužek letního + jarního dřeva = letokruh
   • Součastně s tloustnutím středního válce vzniká činností felogenu druhotná kůra (borka)
   • Stonek nese pupeny (listy, květy, stonky)
   • Makroblast – dlouhá postranní větev
   • Brachyblast –  zkrácená větévka nesoucí listy, květy
 • Větvení stonku
  • Vidličnaté – vzrostný vrchol stonku > 2 stejnocenné vrcholy >ty se mohou déle rozdělit
   • Jmelí
  • Postranní větvení
   • hroznovité – vedlejší stonky nikdy nepředrostou hlavní stonek (jehličnany)
   • Vrcholičnaté – hlavní stonek zatlačen pod postranní větve, které ho přerostou (jabloň)
 • Metamorfózy stonku
  • Oddenky – zkrácené, zásob. Fce (sasanky)
  • Oddenkové hlízy
  • Stonkové hlízy
  • Šlahouny (rozmnožování – jahodník)
  • Úponky – přichycení
 • Význam stonků pro člověka
  • Potrava člověka a zvířat, zdroj vitamínů, textilní materiály, stavebnictví, výroba papíru a nábytku, skořice, třtinový cukr, zázvor

 

LIST (fylom)

 • Postranní, zelený orgán cévnatých rostlin
 • Funkce: fotosyntéza, transpirace (odpařování vody), výměna plynů
 • Zakládají se v pupenech, u dřevin mohou být chráněny šupinami
 • 3 typy listů
  • Dělohy – zárodečné listy
  • Asimilační – z listové čepele a řapíku, řapík chybí = přisedlé
   • U báze řapíků – palisty
  • Listeny – redukované listové útvary  > vyrůstají květy, nebo květenství
   • Různě zbarvené, nebo do charakteristických souborů – zákrov
 • Různolistost – na jedné rostlině listy různého tvaru (břečťan, topol bílý)
 • Žilnatina – cévní svazky na listech
  • Vidličnatá, rovnoběžná, obloukovitá
 • Dělení listů
  • Podle listové čepele
   • jednoduché (nečleněná čepel, členěná čepel)
   • složené
  • Podle uspořádání lístků
   • dlanitě složené – vícečetné (jílovec maďal)
   • zpeřené
    • lichozpeřené
    • sudozpeřené
  • Z hlediska způsobu postavení listů
   • Střídavé
   • Vstřícné
   • Přeslenité
 • Stavba listu
  • svrchní a spodní pokožka
  • Mezofyl – prostor mezi pokožkami
   • Palisádový parenchym – velký počet chloroplastů
   • Houbovitý parenchym – buňky nepravidelného tvaru
 • Metamorfózy listu
  • Trny, úponky, šupiny, cibule, listy hmyzožravých rostlin
 • Význam listů
  • Zelenina, léčivé rostliny, koření, čaj


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!