Péče o seniory a chronicky nemocné

 

   Otázka: Péče o seniory a chronicky nemocné

   Předmět: Ošetřovatelství

   Přidal(a): JaničkaSesřička

 

 

Základní pojmy

 • GERONTOLOGIE nauka o stárnutí a stáří
 • GERONT – senior, člověk starší nad 75 let
 • GERIATRIE – medicínský obor zabývající se prevenci a léčbou chorob ve stáří
 • GERIATR – lékař zabývající se léčbou starých lidí
 • GERIATRIKA- skupina léku pozitivně ovlivňující proces stárnutí a stáří (vitamíny, např. C, minerály)
 • INVOLUČNÍ ZMĚNY – změny charakteristické úbytkem nebo snížením funkcí organismu
 • SENILITA – u laické veřejnosti má hanlivý nádech. Jsou to projevy stáří, které souvisí s patologickými změnami a vyskytují se ve vysokém věku
 • AGEISMUS – jedná se o znevýhodnění skupiny senioru

 

Stárnutí a stáří dělíme

 • 45 – 59 – střední věk
 • rané stáří – presenium – od 60-65 let do 75 let: přechod mezi vrcholem života a vlastním stářím – dochází k porušení aktivní činnosti, odchod do důchodu (více času, ztráta nebo menší sociální kontakt, pocity osamění, nepotřebnosti, zmenšení finančních prostředků, individuální využití času)
 • pravé stáří (pozdní stáří) – senium – od 75 do 89 let: pravé stáří: dochází ke změnám ve všech oblastech emocí, vyšší nervové příznaky
 • dlouhověkost – kmetství – nad 90 let

 

Rozdělení věku dle fyziologického stavu organismu

 • Chronologický věk – skutečný, matriční, kalendářní (tento věk se počítá od data narození a nemusí souhlasit s věkem biologickým
 • Funkční věk(biologický) – tento věk nemusí být v souladu s věkem chronologickým, je to věk, který odpovídá skutečnému stavu organismu po stránce biologické, psychické a sociální, při posuzování člověka bychom měli spíše brát zřetel na věk funkční než na věk chronologický

 

Příznaky stárnutí a stáří

fyzické změny:

 • oslabují se funkce všech orgánů
 • oslabují se funkce všech smyslů (zrak, sluch, čich, hmat)
 • zpomaluje se látková výměna, snižuje se spotřeba kyslíku, zpomaluje se syntéza bílkovin,
 • snižování hmotnosti v důsledku úbytku svalové hmoty a podkožního tuku, kůže je vrásčitá, ztrácí elasticitu, je suchá, vytváří se pigmentové skvrny, hematomy,
 • vlasy řídnou, šediví, vypadávají,
 • řídnutí kostí – osteoporóza
 • snížení tělesné výkonnosti,
 • nervový systém je méně odolný vůči zátěžím,
 • narůstá počet chronických onemocnění – POLYMORBIDITA

změny v sociálním postavení:

 • narušují se vztahy vytvořené v zaměstnání
 • individuální reakce na odchod do důchodu
 • zhoršuje se ekonomické zabezpečení
 • mění se vztahy v rodině; ztráta partnera
 • dochází ke ztrátě vrstevníků
 • sociální izolace – špatně působí na psychiku

psychické změny

 • v poznávacích procesech – (snižuje se výbavnost a vštípivost paměti), objevuje se menší nápaditost, vynalézavost
 • myšlení je pomalejší, logičnost, citově labilnější, lpí na tradičních zvycích
 • vyšší city se oslabují – estetické, intelektuální
 • nižší city se dostávají do popředí, egocentrismus – zaměření na sebe, city jsou plošší, nereaguje bouřlivě, citově labilní, ztrácí se sebeovládání
 • zpomalení psychomotorického tempa
 • vytrácí se sebekontrola
 • snižuje se adaptabilita
 • převládá touha po soukromí a pohodlí
 • dochází k psychickým poruchám-senilní demence, halucinace, zmatenost, úzkost, depresivní ladění
 • některé psychické funkce se s věkem nemění, např. slovní zásoba, jazykové dovednosti – zůstávají zachovány,
 • psychické změny vzestupné povahy – vytrvalost, trpělivost, zvýšená tolerance k druhým, zdrženlivost, opatrnost, stoupá zájem o všeobecné společenské dění, typické jsou vzpomínky starých lidí

 

Zvláštnosti chorob ve stáří

 • POLYMORBIDITA – výskyt několika chorob současně
 • MULTIMORBIDITA – přibývající počet chorob
 • KOPREVALENCE – choroba podmiňuje vznik druhé choroby
 • Chronická onemocnění – choroby se úplně nevyléčí, přecházejí do chronického stádia
 • Změněný klinický obraz – bolest bývá méně nápadná,
 • Průběh choroby bývá odlišný od známého typického obrazu, nereaguje dostatečně na příslušnou léčbu
 • Komplikace – vznik jedné choroby dává podnět ke vzniku další

 

Jednotlivé oblasti chorob

 • poruchy vodního a elektrolytového hospodářství
 • poruchy mikce a defekace
 • různé interní choroby
 • poruchy pohybového ústrojí
 • poruchy gastrointestinálního traktu
 • poruchy kůže a podkoží
 • oční choroby (další poruchy smyslových orgánů)

 

Léčba

 • nejdůležitější je prevence
 • důsledná rehabilitace
 • příslušná stimulace
 • důsledná a aktivní ošetřovatelská péče
 • pravidelné polohování
 • poklepové masáže
 • předcházení prudkým změnám polohy
 • provádění kondičního cvičení
 • aktivizace k soběstačnosti

 

Imobilizační syndrom

 • Imobilizační syndrom zahrnuje celou škálu poruch, které se vyskytují u nemocných dlouho upoutaných na lůžku nebo po traumatech, operacích, které vyžadují dlouhodobý pobyt na lůžku.
 • Dochází k poruchám ve všech orgánových systémech. Poškození kardiovaskulárního systému (vede k hypotenzi, v souvislosti s poškozením hematopoetického systému (krvetvorný proces) dochází k vzniku tromboembolické příhody, odvápnění kostí, poruchám pohybové koordinace, dochází k svalovým atrofiím a kontrakturám, poruchám mikce
 • poruchy krevního oběhu porucha adaptace na vzpřímenou polohu, objeví se mžitky před očima, nízký tlak, může dojít k žilní trombóze a následně k plicní embolii
 • poruchy dýchacího ústrojí u dlouhodobě ležících je oslabená obranyschopnost organismu a dýchací cesty jsou z důvodu venostázy v dolních partiích ohroženy zánětlivými komplikacemi, toho vznikne stagnace hlenu, pneumonie, bronchopneumonie
 • poruchy kostí klid na lůžku zasahuje do metabolické přestavby kostí anorganické i organické části kostí se rychleji odbourávají a chybí novotvorba ->zvýšené odplavení Ca, vzniká imobilizační osteoporóza
 • poruchy pohybového ústrojípři imobilizaci dochází ke snížené výkonnosti svalů až k tvorbě atrofií, šlachy, facie se zkracují a vznikají deformity na končetinách nebo páteři, kontraktury
 • poruchy gastrointestinálního traktu nechutenství, zácpa (z důvodu zpomalené peristaltiky střev) nebo jako následek silné stresové situace. Ztráta pocitu žízně a z toho dehydratace
 • poruchy kůže a podkoží
 • vznikají vlivem snížené obranyschopnosti organismu
 • při dlouhodobém ležení – tlak (není pohyb)
 • porucha CNS
 • seskupení výše uvedených poruch

 

Životospráva ve stáří: vyvážená a lehká strava

Účelová rehabilitace

 • procházky, plavání,
 • Cílení léčebná rehabilitace –
 • je poskytována všem starým lidem na lůžkách v nemocnici, v LDN, v domovech pro seniory, u nichž je zřetelně omezena hybnost (stavy po CMP, operacích, amputacích, traumatech
 • Příklady:
 • LTV – polohování, pasivní cvičení, aktivní cvičení, speciální metodiky
 • ET – cílené pracovní činnosti zaměřené na všední činnosti, zaměstnání
 • LVS – cíleně soběstačnost na lůžku, na pokoji, v domácím prostředí
 • Aktivizující léčebná rehabilitace –
 • u všech ostatních nemocných, starých lidí s různými chronickými chorobami
 • Příklady:
 • LTV – aktivní cvičení zaměřená na aktuální onemocnění, dechová cvičení
 • ET – zaměstnání jednoduchou pracovní činností
 • LVS – vedení k soběstačnosti a sebeobsluze
 • FTh – procedury tlumící bolest, inhalace, koupele
 • Preventivní rehabilitační péče – pro všechny zdravé, staré lidi, kteří jsou v kompenzovaném zdravotním stavu

 

Nejčastěji užívané léky u seniorů

 • NOOTROPIKA: KALICOR, GERATAM, OIKAMID, PIRACETAM, ENELBIN (dávka 2 – 1 – 0 večer lék nepodáváme, senior by v noci nespal)
 • MOZKOVÁ VAZODILATANCIA: OXYPHYLLIN

 

Komplexní péče o staré občany (Kdo se podílí na péči o staré občany)

 • své zdraví, svůj život, zajištění i podmínky se v prvé řadě musí postarat každý sám, udělat maximum, aby co nejdéle byl samostatný a nezávislý
 • podíl rodiny
 • zastupitelské orgány (agentura domácí péče)
 • zdravotní a sociální péče (ambulantní léčebně preventivní péče, odborné ambulance, jednotky denní hospitalizace, LDN, gerontopsychiatrická oddělení
 • dávky důchodového zabezpečení, dávky sociální péče
 • služby sociální péče (pečovatelská služba, rozvážka stravy, domy s pečovatelskou službou, zařízení pro denní pobyt důchodců, domovy důchodců, specializované ústavy sociální péče o dospělé, tělesně, smyslově a mentálně postižené

Ke starým lidem musíme přistupovat s trpělivostí, empatií, úctou. Snažíme se o aktivizaci.

 

Celková ošetřovatelská péče o nemocné dlouhodobě ležící

 • Péče o dýchací cesty:

Zajištění průchodnosti dýchacích cest – odsávání

 • bez pomůcek – záklon hlavy, vypuzení cizího tělesa, poklepová masáž
 • s pomůckami:
 • vzduchovody (nosní, ústní), laryngální maska, míčkování
 • endotracheální intubace – zajištění dýchacích cest pomocí endotracheální rourky, ta je zavedena pomoci laryngoskopu a je opatřena obturační manžetou, aby zabránila zatékání jakéhokoliv obsahu do dýchacích cest
 • tracheostomie – chirurgické vyústění trachey (průdušnice) na venek pomoci tracheostomické kanyly (provádí se při nemožnosti intubace v bezvědomí a při nutnosti dlouhodobého zajištění dýchacích cest (zmenšení mrtvého prostoru v plících
 • koniotomie – protětí vazivové membrány hrtanu

 

Toaleta dýchacích cest-

 • zvlhčování a ohřívání vdechované směsi – klient nesmí vdechovat suchý vzduch, mohlo byt dojít k vážnému poškození sliznice DC
 • zvlhčení pomocí nebulizátoru – přístroj poháněný kyslíkem, třístí drobné kapénky vody a tento ohřátý aerosol je zanášen do DC
 • odsávání bronchiálního sekretu – výkon za přísně sterilních podmínek (provádí se odsávačkou)
 • uvolnění sekretu z DC – rozmělní hleny a jdou lehce odsát
 • laváže FR 1/1+ mukolytikum
 • poklepová masáž, míčkování
 • rehabilitace a dechová cvičení

 

Umělá plicní ventilace

 • nahrazuje nebo podporuje funkci plic, nastavena dle objemových plynů, dle hodnoty ABR, nastaven nádech a výdech
  • řízená – práci zcela přebere přístroj
  • asistovaná – na dechové práci se částečně podílí přístroj, částečně pacient. Jednotlivé dechy jsou přístrojem prohlubovány
  • spontánní – pacient dýchá sám, spontánně proti odporu přístroje, účelem je dostatečně provzdušnit všechny partie DC

 

Monitorace:

 • základní životní funkce ; EKG
 • saturace kyslíkem
 • centrální žilní tlak; kontrola cévních vstupů, bránění vstupu infekce
 • hladina kysličníku uhličitého
 • diuréza a hustota moče
 • výskyt křečí
 • udržovat a monitorovat průchodnost DC
 • sledovat účinky léků
 • kontrola práce přístrojů, infuzních pump, injektomatů

 

Hygienická péče:

péče o lůžko

 • kompletně převlékáme …….
 • využít pomůcky k prevenci dekubitů
 • využít pomůcky k udržení polohy, k usnadnění pohybu, zabezpečení před pádem
 • udržovat čisté, pravidelně desinfikovat
 • lůžko přístupné ze všech stran

péče o kůži

 • celková toaleta …. důkladně oplachujeme, aby nezůstávalo mýdlo
 • kůži promašťujeme vhodným prostředkem
 • pacient je vysoce ohrožen vznikem dekubitů->předcházet jim
 • při výskytu defektu na kůži – ihned začít s ošetřováním, zápis do dokumentace
 • hygiena genitálií, péče o okolí močového katétru a o okolí análního otvoru
 • mýt vlasy 1x týdně

péče o oči: odstraňovat zbytky staré oční masti; na noc aplikovat ordinované masti

péče o nos a uši

 • v širším nosním průduchu je zavedena žaludeční sonda – 2x denně čistit lihem-vždy 1 cm povytáhni tam a zpět, vhodně fixuj k nosu
 • při zahlenění odsávat sekret tenkým odsávacím katétrem
 • pozor na krvácení z nosní sliznice
 • prokapávat nosní dírky-Mukoseptonex, Targezin- k ochraně sliznice
 • uši čistit opatrně sterilní zvlhčenou štětičkou 1x za dva dny

zvláštní péče o dutinu ústní

 • provádí se u pacientů po CMP, po operaci, po úrazech, v bezvědomí, umírajícím nemocným
 • provádí se z důvodu, že se v ústech hromadí hleny a na sliznici se tvoří povlaky
 • nahromaděné hleny, může nemocný vdechnout a to sníží jeho dýchání
 • povlaky se rozkládají a vyvolávají zápach – rozpraskaný jazyk bolí, stěžuje sání a rozmíchávání potravy
 • ZVLÁŠTNÍ PÉČE O DUTINU ÚSTNÍ MUSÍ SESTRA PROVÁDĚT NĚKOLIKRÁT DENNĚ !!!
 • léčebný roztok – Heřmánek, Boraxglycerín 3%, Kozlík lékařský, Betadine + voda v poměru 1:10 (zelený), Stopangin (desinfekce dutiny ústní), Chamomilla(heřmánek pravý), 1% Mesocain (lokálně na afty), pagavitové tyčinky (nepoužíváme u pacientů, kteří nespolupracují)
 • nezapomeneme ošetřit rty – balzám, jelení lůj
 • důležitá je komunikace s pacientem, říct mu co budeme dělat

polohování

 • pravidelně alespoň ve 2 hodinovém intervalu, v noci co 3 hodiny
 • poloha nemá být nepříjemná
 • nesmí docházet k poruchám prokrvení
 • využít pomůcky k prevenci dekubitů
 • využít pomůcky k udržení polohy, k usnadnění pohybu, zabezpečení před pádem

Výživa:

 • parenterální
  • nejvhodnější je aplikace centrální venózní cestou a pomocí infuzní pumpy
  • dle ordinace lékaře – roztoky glukózy a aminokyseliny ; tukové emulze; vitamíny; minerály; stopové prvky
  • moderní systém – ALL-IN-ONE – lékárenská mixáž všeho do speciálních vaků
 • enterální
  • NGS – co nejtenčí, zavedená nosem až do žaludku, nutno dodržovat průchodnou, strava-podává se bolusově nebo kontinuálně pomocí enterální pumpy
  • krmení – 20 ml nebo Janettovou stříkačkou, ve 3 hodinových intervalech, v ordinované dávce 50-350 ml

Vyprazdňování:

 • Moč: zaveden permanentní močový katétr, měřit přesně vyloučené množství, sledovat příměsi
 • Stolice: sledovat vyprazdňování stolice
  • při zácpě :podat ordinovaná projímadla; provést očistné klyzma; sledovat střevní peristaltiku – odchod plynů;
  • při průjmu – informovat lékaře (odběr stolice na bakteriologické vyšetření)

Rehabilitace:

 • opakovat poklepovou masáž
 • úprava polohy
 • masírování

Spánek a odpočinek: zbytečně nerušíme

Psychosociální potřeby:

 • chováme se s úctou a s pacientem komunikujeme
 • pozornost věnujeme i příbuzným
 • nemocného seznamujeme s každým výkonem

Dekubity

 • Klasifikace dekubitů
  • 1. stupeň = blednoucí překrvení
  • 2. stupeň = povrchové poškození epidermis, které se jeví jako puchýř nebo měkký důlek
  • 3. stupeň = vzniká nekrotický vřed, který postupuje přes dermis do podkožní tkáně
  • 4. stupeň = vřed (nekróza) se šíří až ke svalu
  • 5. stupeň = vřed (nekróza), postupuje svalem, dochází k jeho destrukci
 • Fáze hojení
  • fáze exsudativní – povlak, zapáchá, zánětlivá
  • fáze proliferační – hojení, granulace
  • fáze epitelizace- diference a přestavby
 • Charakter dekubitů
  • nekróza – černá, mrtvá tkáň
  • infikovaná rána – hnis, zarudlá, zapáchající, oteklá, bakterie
  • povleklá rána
  • rána granulující – čistá tkáň
  • rána epitelizující – růžová, fáze hojení
 • Metody hojení ran
  • hojení ran za sucha – 2 ‰ Persteril
  • metoda vlhkého hojení ran- (Hydrogely – vstřebávají sekret ; Granuflex; Actisorb – přípravky na podkladu stříbra; Nu – gel; Inadine; Bactisorb; Hydrocoll; Atrauman)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!