Ošetřování nemocných s poruchou vědomí

 

Otázka: Ošetřování nemocných s poruchou vědomí

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): XOXO

 

Charakteristika

 • vědomí je vázáno na vyšší nervovou činnost, dojde-li k poruše – vzniká porucha vědomí

Dělení poruch

 • kvalitativní – demence, amence – zmatenost v osobě, místě a času
 • kvantitativní
  • somnolence – spavost, lze probudit
  • sopor – probudí se silným podnětem
  • koma – nelze probudit, v hlubokém komatu nejsou zachovány reflexy 

 

Příčiny

 • poškození CNS – úraz mozku, nitrolební krvácení, nádorové onemocnění
 • metabolické poruchy (hypo + hyperglykemické koma)
 • nemoci srdce
 • nemoci ledvin – urémie
 • terminální stav

 

Diagnostika

 • zhodnocení pohledem, rozhovorem, zhodnocení zachování reflexů
 • neurologické vyšetření
 • odběry krve – vyšetření ABR, glykémie, ionty
 • zobrazovací techniky – RTG, MR, CT
 • vyšetření EEG

 

Léčba

 • bezvědomí nelze léčit, je potřeba zjistit příčinu a tu vyléčit, pak může, ale nemusí dojít k nabytí vědomí. U nemocných v bezvědomí je většina léčby ordinována parenterální cestou ( i.m., i.v.), terapie p.o. je ordinována u nemocných s lehčí poruchou ( somnolence + sopor) – pozor při aplikaci na aspiraci.

 

OSE Diagnózyporucha soběstačnosti v oblasti výživy

 • porucha soběstačnosti v oblasti hygieny a vyprazdňování
 • imobilizace z důvodu poruchy vědomí
 • riziko vzniku imobilizačního syndromu
 • riziko porušení integrity kůže

 

OSE proces – nemocní, kterým hrozí selhání FF – ARO, JIP, jinak standart – interna. Při dlouhodobém bezvědomí, kdy nehrozí bezprostřední selhání FF – APALICKÉ CENTRUM

 

Poloha + pohybový režimu nemocných, kteří nejsou schopni samostatného pohybu – polohujeme – během dne co 2 hodiny, v noci co 3 hodiny. Použití antidekubitních pomůcek. Pohybový režim – č. 4 – klid na lůžku, pacient je imobilní

 

Monitorování

 • TK. P, D – monitoring
 • Žilní vstupy – kontrola a převazy každý den

 

Péče o dýchací cesty

 • je nezbytné udržovat průchodné dýchací cesty, pokud dochází k ucpávání je potřeba dýchací čistit nebo zajistit pomůckami.
 • Odsávání – provádíme pomocí odsávačky a sterilní odsávací rourky, pracujeme v rukavicích. Odsávací rourku nasadíme na hadici odsávačky a vsuneme ji do úst nemocného. Odsávat začneme tím, že ucpeme boční sací dírku, a to když táhneme cévku směrem ven. Po skončení odsávání propláchneme celé zařízení čistou vodou.
 • Endotracheální intubace – zajištění dýchacích cest pomocí endotracheální rourky, kterou lékař pomocí laryngoskopu zavede do dýchacích cest a zajistí manžetou. Rourka se napojí na přístroj, který buď pomáhá nemocnému dýchat (podpůrné dýchání), nebo dýchá za něj (umělá plicní ventilace)

Komplikace – intubace jícnu, zalomení či ucpání rourky, poranění v DÚ, vylomení zubu, poranění hrtanu či trachey nešetrným nafouknutím.

 • Tracheostomie – provádí se, pokud nelze provést intubaci, (otok hrtanu, nádory hrtanu) nebo pro dlouhodobé zajištění DC. Lékař provede řez v oblasti trachey a do řezu zavede kanylu (kovovou, umělohmotnou). Nemocný dýchá přes kanylu, případně je možné napojit přes kanylu dýchací přístroj. Kanyla je chráněna tzv. umělým nosem – ten zvlhčuje dýchaný vzduch. Pokud dojde k zahlenění kanyly, je možné odsát ji.

 

Hygienická péče

 • péče o kůži – hygienu 2x denně, ráno mýdlo, večer jen voda. Aktivně bojujeme proti dekubitům- promazávání.
 • péče o dutinu ústní – provádíme zvláštní péči o dutinu ústní
 • péče o dutinu nosní – čištění sekretu, případně odsáváme
 • péče o oči – prokapávat Optalmo – Septonexem.Pokud nejsou víčka dovřená co 6 hodin do spojivkového vaku Optalmo- Septonex mast, víčka překrýt tampónem a přelepit – hrozí vysychání rohovky
 • prevence NN – nemocní v bezvědomí jsou náchylnější ke vzniku NN, ty jejich stav velmi komplikují, preventivně – myjeme ruce před výkonem, používáme sterilní pomůcky, pracujeme s ústenkou v ochranném oblečení.

 

Výživanejsou schopni přijímat p. o., nutné řešení

 • parenterální výživa – kryje základní potřeby C, T, Bí + vitamíny a minerály, v současné době se používají vaky – ALL IN ONE – směsi živin, které kontinuálně 24 h kapou.
 • NSG – nasogastrická sonda – zavádí se přes nos (přes ústa výjimečně), vede do jícnu. Přes NSG je nemocný krmen v pravidelných intervalech tekutou výživou, výhoda spočívá v tom, že je zachována střevní pasáž, dochází k vyprazdňování.

 

Vyprazdňování většina nemocných má problémy

 • vyprazdňování moči – inkontinence, hrozí retence – proto zajistíme PMK, zavedený může zůstat 21 dní, pak rozhodne lékař o přecévkování. Pozor riziko vzniku uroinfekce
 • vyprazdňování stolice – inkontinence – zajistíme plenkami či podložkou, hrozí vznik obstipace – bojujeme proti – tekutiny, vlákniny, případně mírná Laxativa – DUPHALAC, LACTULOZA

 

Psychosociální potřeby

Ačkoli je klient v bezvědomí, přistupujeme vždy taktně, zdržíme se komentářů, které popisují jeho stav – je to neetické. Pro spolupráci je dobré získat rodinu, přítomnost blízkých může stav zlepšovat

 

Domácí péče

Pokud nehrozí bezprostřední selhání FF, je možné nemocného s poruchou vědomí umísti do domácí péče, ale je nezbytné pomoci rodině situaci zvládnout, pečovatelská služba, agentury domácí péče, geriatrická sestra, obvodní lékař – naučí pečovat o postiženého v bezvědomí. Takto postižení vyžadují 24hodinovou péči.

 

APALICKÝ SYNDROM

 • je stav hlubokého bezvědomí, které přetrvává několik měsíců až let
 • FF jsou podporovány léčebnými prostředky (podpůrné dýchání, řízené dých., kardiotonika)
 • příčiny: úrazy postihující mozek, selhání FF+ zpožděná resuscitace, krvácení do mozku, nádory mozku
 • příznaky: hluboké koma
 • léčba: zajištění FF+ kompletní ose. péče


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!