Péče při zánětlivém onemocnění dýchacích cest

ošetřovatelství

 

Otázka: Péče při zánětlivém onemocnění dýchacích cest

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): JaničkaSesřička

 

Anatomie a fyziologie

DÝCHÁNÍ JE SLOŽENO ZE TŘÍ DĚJŮ:

 • ZEVNÍ DÝCHÁNÍ
  • výměna plynů mezi krví a vnějším prostředím
  • zajišťují to horní cesty dýchací (dutina nosní, nosohltan) a dolní cesty dýchací (hrtan, průdušnice, průdušky, plíce)
 • ROZVOD DÝCHACÍCH PLYNŮ
  • zajišťuje krev
  • závisí na: složení vzduchu, funkci dýchacích cest, složení krve, na funkci oběhového aparátu
 • VNITŘNÍ TKÁŇOVÉ DÝCHÁNÍ
  • výměna plynů mezi krví a buňkami

 

STAVBA DÝCHACÍHO SYSTÉMU

 • DUTINA NOSNÍ (cavum nasi)
 • NOSOHLTAN (nasopharynx)
 • HRTAN (larynx)
  • asi 6cm dlouhý trubicovitý orgán, zavěšen na jazylku
  • vchod do hrtanu uzavírá příklopka hrtanová – epiglotis
  • kostru hrtanu tvoří 3 chrupavky: prstenčitá, hlasivková, štítná
  • mezi hlasivkovými chrupavkami a chrupavkou štítnou se nachází hlasivkový vaz, jeho pohybem vzniká zvuk

 

 • PRŮDUŠNICE (trachea)
  • asi 13cm dlouhá, umístěná na přední straně krku před jícnem, tvoří ji 15-20 chrupavek
 • PRŮDUŠKY (bronchy)
  • začínají v místě větvení trachey, mezi 4. – 5. hrudním obratlem
  • průdušky se dále větví až na drobné průdušinky – bronchioly a vytváří tak bronchiální strom
 • PLÍCE (pulmo)
  • párový orgán uložený v dutině hrudní
  • popisujeme na nich:
   • plicní hrot (apex)
   • plicní hilus – místo vstupu a výstupu cév a bronchů
   • báze plicní
  • levá plíce se dělí na 2 laloky a pravá plíce na 3 laloky
  • laloky se dále dělí na segmenty (10)
  • dále se segmenty dělí na plicní lalůčky
  • plicní lalůčky tvoří bronchioly -> mírně se rozšiřují a na ně nasedají polokulovité váčky (alveoly),
  • na povrchu plic je lesklá vazivová blána – poplícnice, která přechází v pohrudnici, mezi nimiž je štěrbina vyplněná kapalinou a je zde mírný podtlak

 

Onemocnění dýchacích cest

 • SPECIFICKÉ ZÁNĚTY – je zde jasný původce infekce, patří zde onemocnění TUBERKULÓZA
 • NESPECIFICKÉ ZÁNĚTY- zánět s nejasným původcem, možné bakterie, viry, plísně….

 

DĚLENÍ ZÁNĚTLIVÝCH ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍCH CEST

Záněty horních cest dýchacích:

 • RHINITIS – rýma
 • PHARYNGITIS – zánět nosohltanu
 • SINUSITIDA – záněty vedlejších dutin nosních
 • TONZILITIS – zánět patrových mandlí (angína)
 • LARYNGITIS – zánět hrtanu
 • EPIGLOTITIS – zánět příklopky hrtanové

 

Záněty dolních cest dýchacích:

 • TRACHEITIS – zánět průdušnice
 • BRONCHITIS – zánět průdušek
 • PNEUMONIE – zánět plic
  • laloková – lobární
  • lalůčková – bronchopneumonie
  • intersticiální – mezi buněčnou tkání

 

Dělení zánětu dle délky trvání

 • akutní (trvá do 14 dnů, často s horečkou či subfebrilií)
 • subakutní (trvá do 6 týdnů)
 • chronické (trvá déle než 6 týdnů, obvykle bez ↑ TT)

 

Příčiny:

 • INFEKČNÍ – viry, bakterie, kvasinky a plísně
 • NEINFEKČNÍ – fyzikální, chemické dráždění dýchacích cest – plyny, prach, suchý vzduch, škodlivé plyny a páry

 

Příznaky:

Specifické

 • kašel – akutní, chronický, suchý, vlhký, s expektorací – vzhled sputa
 • dušnost – dyspnoe, nepříjemný pocit nedostatku vzduchu
 • bolest na hrudi – vázaná na dýchání a kašel
 • hemoptýza – vykašlávání většího množství krve z dýchacích cest
 • chrapot
 • cyanóza
 • poruchy dýchání – tachypnoe (zrychlené), bradypnoe (zpomalené), prohloubené, mělké, nepravidelné

 

Nespecifické

 • únava, bolest hlavy, kloubů, někdy opar na rtu
 • malátnost
 • horečky, často se zimnicí a třesavkou
 • poruchy spánkového rytmu
 • úbytek hmotnosti

 

Vyšetřovací metody:

Anamnéza

 • OA, RA, PA, FA

 

Fyzikální vyšetření

 • poslech, pohmat, poklep, pohled

 

Laboratorní vyšetření

 • výtěr z krku na bakteriologii
 • hematologie – KO
 • biochemické – CRP, ASTRUP (vyšetření vnitřního prostředí)
 • mikrobiologie – hemokultura – dle pokynů laboratoře a dle ordinace lékaře, při TT nad 38°C – 1-3 lahvičky, odebírá se buď přímo lahvičku nasadíme na klobouček odběrové jehly, nebo odběrem 5-10ml. krve, výměnou jehly za novou, sterilní a vpravení krve do lahvičky s hemokulturou, správně vypsat žádanku
 • odběr sputa – mikrobiologie, cytologie
 • výtěry (ráno před hygienou DÚ, nesmí ani pít)

 

Zobrazovací metody

 • rentgenové vyšetření – nativní snímek plic, příprava pouze psychická, sejmout šperky

 

Léčba:

 • klid na lůžku
 • ATB
 • symptomatická léčba
  • antitusika – tlumí kašel (STOPTUSIN)
  • expektorancia – podporuje vykašlávání (MUCOSOLVAN – podává se do 17hod)
  • antipyretika (snižují TT – Paralen)
  • vitamin C
  • bronchodilatancia – při dušnosti
  • antivirotika – při virovém původci
  • kyslík
 • dechové cvičení, inhalace

 

Ošetřovatelský plán  u nemocného s pneumonií

 • pacient bývá léčen v domácím prostředí, k hospitalizaci na interním oddělení je přijat pouze v případě komplikací
 • staří lidé s pneumonii bývají léčení za hospitalizace

 

Poloha, pohybový režim:

 • klid na lůžku, větrat, udržovat vyšší vlhkost vzduchu
 • zajistit zvýšenou (Fowlerovou) polohu

 

Hygienická péče:

 • zhodnoť úroveň hygieny a soběstačnost v této oblasti, ev. zajisti dopomoc
 • častá výměna prádla (pocení), dbej na prevenci prochlazení
 • u klienta upoutaného na lůžko předcházej vzniku opruzenin a proleženin
 • vysvětli a kontroluj nutnost častého smrkání a odkašlávání, poskytni mu emitní misku s buničinou, kterou často vyměňuj
 • zajisti prevenci přenosu nákazy (bariérová oš.péče, individuální pomůcky)

 

Výživa:

 • zajisti dostatek tekutin, vezmi v úvahu možnou ztrátu pocitu žízně u starých lidí
 • dle ordinace lékaře veď bilanci tekutin
 • při nedostatečném příjmu tekutin zajisti dle ordinace parenterální substituci tekutin
 • vhodné nápoje: čaj, minerální vody, ovocné šťávy,
 • nevhodné: mléčné výrobky – zvyšují tvorbu hlenu
 • podávej lehce stravitelnou stravu, výživu obohacenou vitamínem C a zinkem (posiluje imunitní systém)

 

Vyprazdňování:

 • zhodnoť úroveň soběstačnosti v této oblasti, při potřebě dopomoc, doprovod
 • sleduj vyprazdňování stolice – nebezpečí zácpy – může vzniknout v důsledku omezené pohyblivosti, nedostatku tekutin, zvýšeného pocení či změny prostředí

 

Spánek a odpočinek:

 • zajisti klid, čerstvý, vlhký vzduch
 • odstraň možné příčiny nespavosti – kašel podáním antitusik dle ordinace,expectorancia s podává poslední dávka do 17 hodin

 

Rehabilitace:

 • postupně mobilizovat klienta
 • dechová cvičení v rozsahu 5-10 minut nejméně 5x denně
 • lehká kondiční cvičení dle aktuálního stavu klienta

 

Sleduj:

 • tělesnou teplotu – vyšší než 38°C snižuj po poradě s lékařem
 • stav dýchání
 • fyziologické funkce
 • stav hydratace
 • projevy onemocnění – kašel, charakter sputa, dušnost – o každém zhoršení informuj ihned lékaře
 • užívání léků (ATB, expektorancia, mukolytika,antipyretika aj.),sledovat jejich účinek ev. nežádoucí projevy

 

Psychosociální potřeby:

 • poskytuj klientovi informace v rámci svých kompetencí
 • pouč klienta o prevenci šíření nákazy – smrkání do papírových kapesníků, zakrývání úst při kašli a kýchání, časté mytí rukou
 • umožni kontakt s rodinou
 • zajisti klientovi psychickou pohodu

 

Domácí péče:

 • před propuštěním kontaktuj rodinu
 • informuj o propuštění a nutnosti návštěvy praktického lékaře
 • užívání léků, režimová opatření během rekonvalescence
 • prevence pneumonií
  • nezdržovat se v prašném prostředí
  • vyhýbat se místům se zvýšeným počtem lidí
  • nepřecházet infekce dolních a horních cest dýchacích
  • u starých občanů – pohyb (procházky)
  • dechová cvičení
 • při potřebě zajisti agenturu domácí péče, informuj praktického lékaře

 

Kontrolní otázky:

 1. Vysvětlete pojem sekundární pneumonie?
 2. Jak budete pečovat o klienta s vysokými horečkami?
 3. Vyjmenuj zásady podávání antibiotik?
 4. Vysvětlete klientovi správný způsob při odběru sputa na bakteriologické vyšetření?

 

Ošetřovatelská péče o nemocného s tuberkulózou

Charakteristika onemocnění:

 • tuberkulóza (TBC) je stále jednou z nejčastějších infekčních chorob
 • onemocnění má různé klinické formy, nejčastěji jsou postižené plíce
 • rozsah a charakter tuberkulózních změn je pestrý
 • tuberkulózní pneumonie, se hojí zjizvením. Jizevnaté zhojení většího počtu TBC ložisek může mít nepříznivé důsledky pro plicní funkce, i kdy vlastní tuberkulózní proces byl již zlikvidován.
 • v nepříznivých případech k zjizvení nedojde, tuberkulózní ložisko (tzv. sýrovitá hmota) změkne a vyprázdní se do průdušek→ ve tkání tak vzniká dutina (kaverna) → která se stává zdrojem infekce (pacient vykašlává sputum s příměsí BK)→ dojde k nahlodání cévy ve stěně, vznikne krvácení – chrlení krve.
 • mimoplicní forma TBC postihuje – ledviny, klouby, kosti, kůži, uzliny, játra, mozkové pleny

 

Příčiny:

 • TBC způsobuje Mycobacterium tuberkulosis – bacil Kochův (BK)
 • bakterie v těle přežívají mnoho let
 • nejčastějším zdrojem infekce je člověk nemocný TBC a vylučující BK
 • přenos se děje kapénkovou infekcí- při řeči, kašli apod.

 

Příznaky:

 • kašel – suchý,dráždivý, později s hlenohnisavou sekresí , případně krví
 • hemoptýza
 • únava, nechutenství, hubnutí
 • subfebrilie, noční pocení
 • bolesti na hrudníku

 

Vyšetřovací metody:

Anamnéza

 • OA, RA, PA, FA

 

Fyzikální vyšetření

 • poslech, poklep

 

Rtg plic

 • příprava : psychická

 

Laboratorní vyšetření

 • Sputum – 3-5x po sobě vždy ráno na lačno, před hygienou DÚ; popř. laryngeální výtěr na BK (pokud nelze odebrat sputum)

 

Kožní tuberkulinové testy

 • Mantoux II – na předloktí zjišťujeme kožní reakci na podání malého množství neaktivního BK

 

Léčba:

 • konzervativní – kombinace antituberkulotik (ATB – rifampicin, streptomycin, etambutol, pyrazinamid, izoniazid), podávají se dlouhodobě až jeden rok
 • chirurgická – resekce postižené části plic, provádí se dnes již výjimečně
 • lázeňská – doplňující
 • nemocný BK pozitivní musí být povinně hospitalizován na odd. respiračních nemocí

 

Ošetřovatelský plán a jeho realizace:

 • informuj klienta o povinné hospitalizaci na odd. tuberkulózních a respitračních chorob (TRN)
 • ověř si, zda dodržuje zásady prevence šíření onemocnění

 

Poloha, pohybový režim:

 • menší pokoj, vhodná skladba nemocných
 • Fowlerová poloha
 • při dušnosti, popř. hemoptýze bude klient v klidu na lůžku

 

Hygienická péče:

 • zhodnoť úroveň hygieny a soběstačnost klienta
 • při dušnosti a slabosti klienta zajisti potřebnou péči
 • dostatek čistého prádla – pocení
 • zvýšená toaleta dýchacích cest – odkašlávání
 • často vyměňuj uzavíratelnou nádobu na sputum
 • dodržuj zásady barierové oš. péče

 

Výživa:

 • dostatek tekutin
 • zvýšený příjem živin – dieta výživná č. 11 – 5-6x denně – hodně bílkovin, vitamínů
 • individuální pomůcky – příbory

 

Vyprazdňování:

 • sleduj vyprazdňování moče a stolice, riziko vzniku zácpy

 

Spánek a odpočinek:

 • zajisti dostatečné množství spánku a odpočinku

 

Rehabilitace:

 • při dušnosti a subfebriliich klid na lůžku
 • po odeznění akutní fáze prováděj s klientem dechová a kondiční cvičení
 • dbej na pravidelný pohyb klienta

 

Sleduj:

 • fyziologické funkce
 • příznaky a vývoj onemocnění
 • krvácení, při výskytu krvácení aplikuj na hrudník studený obklad, uklidni klienta a okamžitě informuj lékaře
 • množství a charakter sputa
 • stav hydratace, sleduj P+V tekutin, stav kůže, subjektivní příznaky – nechutenství, bolesti hlavy
 • dodržování léčebného režim
 • dodržování zásad ochrany zdraví před přenosem nákazy – barierová oš.péče, individuální pomůcky
 • sleduj účinky léčby

 

Psychosociální potřeby:

 • poskytni informace klientovi v rámci svých kompetencí
 • pouč klienta o prevenci šíření nákazy- smrkání do papírových kapesníků, zakrývání úst při kašli, odkašlávání pouze do vyhrazené nádoby, časté mytí rukou, používání ústenky
 • umožnit kontakt s rodinou, při zákazu zajisti telefonický kontakt
 • dbej na aktivní zapojení klienta do léčby
 • předcházej rozvoji hospitalizmu – podporuj zájem klienta o dění kolem – televize, rozhlas, knihy

 

Domácí péče:

 • klient je propuštěný do domácí péče až tehdy, je-li BK negativní – nejsou-li opakovaně nalezeny mycobacteria ve sputu
 • musí být náležitě poučený o nutnosti trvalé dispenzarizace a pravidelném užívání léků
 • poskytni mu informativní materiály a všechny potřebné kontakty
 • spolupracuj s rodinou

 

Prevence

 • Očkování BCG vakcínou proti tuberkulóze se provádí nejdříve 4. den a nejpozději do konce 6. týdne života dítěte
 • očkování není povinné

 

Kontrolní otázky?

 1. Co je příčinou tuberkulózy?
 2. Jak se přenáší tuberkulóza?
 3. Jak budete postupovat, začne-li pacient vykašlávat krev?
 4. Co znamení, je-li pacient tzv. BK pozitivní?
 5. Jaká je prevence šíření nákazy?


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!