Magnetická rezonance a MRI – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Magnetická rezonance a MRI

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

– lichý protonů nebo nukleonů => nestejná rotace nabitých částic => magnetický moment μ

μ = γS         S = spinový moment, γ = gyromagnetický poměr

 

– běžně – neuspořádané => celkově nulový

– silné stacionární homogenní magnetické pole

– orientace magnetických momentů => vznik kroutivého momentu =>

=> Larmorova precese

– osa rotace opisuje plášť kužele

– vyjádřena Larmorovou frekvencí ω

ω = γB

B = magnetická indukce pole

– chemický posun

– posun Larmorovy frekvence chemickým okolím prvku

– strukturní chemická analýza – NMR-spektroskopie

– 2 energetické stavy (orientace)

– spin +1/2 = shodná orientace s vektorem B

– spin -1/2 = opačná orientace

– + lehce převažuje => nenulový vektor magnetizace

 

– magnetická rezonance

– přechod do vyššího energetického stavu po přijetí energie záření o Larmorově frekvenci

– longitudiální magnetizace

– složka ve směru osy indukce

– při rezonanci změní orientaci

 

– fázové sladění precese => vznik transverzální magnetizace

– rotující složka v rovině kolmé k indukci

– precese vektoru magnetizace

 

– návrat do základního stavu => vyzáření kvanta energie = rezonanční signál

– relaxační časy

= dodatková informace MRI

– longitudiální T1

– návrat 63% jader do stavu s původní orientací longitudiální mag.

– 0,3-2s

– transverzální T2

– obnovení nulové transverzální magnetizace u 37% jader

 

– magnetická rezonanční tomografie (MRI)

– gradient pole ve směru těla + konstantní energie pulzu => resonance jen v určitém řezu

– gradient v jiné ose => rezonance jen v jednom pruhu řezu => prostorová specifikace

– měření podobné CT

– amplituda závisí na obsahu rezonujících jader (hlavně H) => specifické pro tkáně

– vyhodnocení amplitudy i rezonančních časů + matematická rekonstrukce

 

– magnet

– elektromagnet, B=0,1-2T

– supravodivý elektromagnet => možná i chemická analýza  x  chlazení heliem

 

– přídavné cívky

– narušují pole => tvoří gradient B=10-3Tm-1

 

– vysílací cívka

– zdroj radioimpulsu

– přijímací cívka

– detektor vyzářené energie

 

– kolem přístroje se nesmí vyskytovat feromagnetické látky a magnetická media


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!