Látkový a energetický metabolismus

ošetřovatelství

 

Otázka: Látkový a energetický metabolismus

Předmět: Chemie

Přidal(a): Jan

 

Amfibolické reakce

 • dochází k částečné změně struktury
 • z energetického hlediska bezvýznamné
 • při anabolismu i katabolismu

 

Katabolismus

 • degradační fáze
 • rozkladné (DISIMILAČNÍ) děje
 • ze složitých látek -> látky jednoduché
 • oxidačnídehydrogenační děje
 • exotermické – uvolňování E

Funkce

 • zisk E
 • výroba energeticky zhodnotitelných atomů H (* redukovaná forma enzymu)
 • tvorba stavebního materiálu

Fáze

 1. štěpení složitých molekul na základní stavební jednotky

B -> AMK, L -> glycerol, MK, S -> glukosa

 • hydrolytické, většinou anaerobní
 • nepřináší zisk E
 1. základní stavební jednotky přeměňovány na ACETYLKOENZYM A – meziprodukt všech metabolismů
 • zisk 1/3 E
 1. oxidace acetyl CoA v Citrátově cyklu
 • zisk 2/3 E

Lokalizace

 • mitochondrie

 

Anabolismus

 • výrobní fáze
 • syntetické, skladné (ASIMILAČNÍ) děje
 • z jednoduchých látek -> látky složité
 • redukčníhydrogenační děje
 • endotermické
 • vznik složitých struktur

Podmínky

 1. přítomnost redukčního činidla (látka, která obsahuje H)
  -> zredukovaná oxidoreduktáza
 2. dostatečné množství energie

Lokalizace

 • cytoplasma

 

Srovnání

 • protichůdný charakter, navzájem se doplňují
 • stejné chemické prostředky

 

Oxidoreduktázy

 • enzymy, které katalyzují
 • oxidovaná forma NAD+ -> látku oxiduje, sebe redukuje
 • redukovaná forma NADH + H+ -> látku redukuje, sebe oxiduje
 • NAD -> NADH + H+
 • NADP -> NADPH
 • FAD -> FADH2

 

Makroergní sloučeniny

 • látky, které váží i přidávají E
 • estery a thioestery k. fosforečné
 • -> ACETYLKOENZYM A
  • aktivní forma k. octové, thioester
 • ATP
  • tvořen adeninem, ribózou a 3 fosfáty
  • * fosforylací
  • ADP + P + E -> ATP + H2O
   ATP + H2O -> ADP + P + E
  • dělení živých organismů podle vstřebávání ATP:
   • fototrofní – E ze slunečního záření
   • chemotrofní – E z chemické exotermické reakce
   • chemolitotrofní – oxidací anorganických látek
   • chemoorganotrofní – oxidací organických látek

 

Krebsův cyklus (Citrátův cyklus)

 • 1937 objevil Krebs -> Nobelova cena
 • lokalizace – mitochondrie
 • univerzální cyklický metabolický děj
 • navazuje na metabolismus všech přírodních látek
  • přes acetylkoenzym A
   • vznik
    1. B-oxidací mastných kyselin (L)
    2. oxidační dekarboxylací pyruvátu (S)
    3. přeměnou z AMK (B)
   • děj dehydrogenační, dekarboxylační, hydratační
   • cyklus solí KK, které jsou donory CO2 a atomu H
   • zisk
    • 1x ATP
    • 3x NADH + H+
    • 1x FADH2

 

Dýchací řetězec

 • 2 fáze
  • respirační řetězec
  • oxidační fosforylace -> *ATP
 • hlavní zdroj E pro heterotrofní organismy + nefotosyntetizující rostliny, rostliny ve tmě, mikroby…
 • ,,biochemická baterie o 3 článcích“
 • lokalizace – mitochondrie – vnitřní membrána, na lipidové dvojvrstvě
 • zredukované oxidoreduktázy (z C.c. nebo B-oxidace MK) napoutávají atomy H na vhodný anorganický akceptor – O (dodáván dýchacími barvivy např. hemoglobinem) – za vzniku H2O
  -> silně exotermická reakce
 • k napoutání H nedochází jednorázově, ale ve 3 fázích ->  větší zisk E
  • jednotlivé záze zajišťovány různými systémy oxidoreduktáz

NADH+H+ + ½ O2 + 3 ADP + 3 P -> H2O + 3 ATP + NAD+

 • zisk
  • 1x ATP
  • 3x NADH + H+ -> 3×3 ATP
  • 1x FADH2 -> 1x2ATP
   • -> 12 ATP

Enzymologie

 • enzymy – nejrozšířenější typ bílkovin -> biopolymery – strukturně složité látky
 • biokatalyzátory – přírodní látky ovlivňující rychlost chemické reakce
  • pozitivní – zvyšují rychlost chemické reakce
  • negativní – snižují rychlost, úplně zastavují = inhibitory

S + E -> ES -> E + P

 • vstoupí do reakce, ovlivní její rychlost a vyloučí se v nezměněné formě
 • podstata působení: snižují aktivační energii potřebnou k průběhu reakce (vedou reakci energeticky výhodnější cestou)

Rozdíly od anorganických katalyzátorů

 • mají vyšší účinnost
 • regulují chemickou reakci
 • vysoce specifické látky
  • funkční specifita
   • týká se typů reakce
  • substrátová specifita
   • týká se určitého substrátu
   • skupinová – enzym katalyzuje reakce celé skupiny látek
   • absolutní – enzym katalyzuje přeměnu pouze 1 substrátu

 

Stavba enzymu

 • apoenzym = bílkovinná část enzymu
 • kofaktor = nebílkovinná část enzymu
  • prostetická skupina
  • koenzym
  • + aktivní centrum = místo zodpovědné za průběh chemické reakce, část bílkovinného řetězce
 • k napoutání enzymu je nutná vhodná geometrická orientace
 • x inhibitor – způsobí změnu aktivního centra enzymu -> substrát nelze napoutat
 • enzymy v živých soustavách existují v neaktivních formách = ZYMOGENY
  • př. pepsinogen → pepsin
 • regulace zpětnou vazbou nahromaděné produkty dají pokyn k pozastavení činnosti enzymů
 • nejrozšířenější skupina bílkovin

 

Názvosloví

 • náhodné názvy s koncovkou –in
 • později koncovka –áza
  • chemická reakce + -áza (hydroláza -> hydrolytické štěpení)
  • substrát + -áza (lipáza -> štěpení lipidů)
  • chemická reakce + substrát + -áza (alkoholdehydrogenáza)

 

Dělení

 • podle typu reakce, kterou katalyzují
  • hydrolázy – hydrolytické štěpení
  • oxidoreduktázy – redoxní děje
  • transferázy – přenos
  • lyázy – NEhydrolytický rozklad
  • ligázy – skladné procesy
  • izomerázy – vnitřní přeměny ve struktuře
 • podle místa působení
  • intracelulární – působí tam, kde vznikají
  • extracelulární – vyměšovány z míst vzniku, působí v tělních tekutinách

 

Vitamíny

 • tvoří koenzymy enzymů, jsou složkou enzymů
 • nízkomolekulární organické sloučeniny – „jednodušší“ struktura než enzymy
 • v těle malé množství x velký význam – vliv na enzymatický systém
 • esenciální látky – nutno přijímat v potravě
 • avitaminóza, hypovitaminóza = nedostatek vitamínu
 • hypervitaminóza = nadbytek
 • dělení – podle rozpustnosti
  • hydrofilní = rozpustné ve vodě (B,C)
  • hydrofobní = rozpustné v tucích (A,D,E,K)

 

Hormony

 • řídící funkce
 • spouští činnost enzymů
 • vyměšovány žlázami a přenášeny krví
 • vznikají ve žlázách s vnitřní i vnější sekrecí

 

Dělení

 • bílkovinné – hypofýza, šišinka, slinivka břišní, příštítná tělíska, štítná žláza
  • somatotropní hormon, prolaktin (luteotropní hormon), thyreotropin hormon, antidiuretický hormon, oxytocin, melatonin, inzulin, glukagon, parathormon, thyreokalcitonin
 • nebílkovinné
  • steroidní – pohlavní žlázy, placenta, kůra nadledvinek
   • glukokortikoidy – kortisol, mineralokortikoidy – aldosteron, estrogeny, progesteron, testosteron, thymosin
 • fenolické – štítná žláza, dřeň nadledvinek
   • tyroxin, trijodtyronin, adrenalin, noradrenalin


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!