Klimakterium – maturitní otázka

gynekologie

 

   Otázka: Klimakterium

   Předmět: Gynekologie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Gynekologie – Klimakterium

 

Klimakterium

 • Biologický smysl menopauzy není jasný. Zřejmě jde o výsledek sociální revoluce.
 • Vlivem zlepšujících se životních podmínek se prodlužuje věk bez biologického opodstatnění.
 • Délka života ženy se za 100 let prodloužila o 30 let.
 • Průměrná délka života žen se zvyšuje (78 let). Začátek menopauzy se tím posunul do středního věku. Menopauzy se dožívá více Jak 95% žen.
 • Populace stárne a zvyšuje se podíl starší generace.
 • Kategorie žen v postreprodukčním věku (50 – 80 let) tvoří asi 30% naší populace.
 • Problémy postmenopauzálních žen jsou významné zdravotně a společensky.

 

Klasifikace klimakteria

 • Definice vychází z endokrinních změn, klinických příznaků a věku.
 • Klimakterium – celé období změn kolem menopauzy, kdy odeznívá aktivita ovarií. Menopauza – poslední krvácení řízené ovarii. Resp.následuje nejméně 12 měsíců pauzy. Perimenopauza – období 2 let kolem menopauzy, nepravidelné menses, vzestup FSH (20- 30 lU/L), pokles E2 <20 pg/ml, nedostatek progesteronu.
 • Premenopauza – období asi 5 let před menopauzou, deficit progesteronu, FSH normální, ztráta cykličnosti, poruchy cyklu,
 • Postmenopauza – následuje po perimenopauze, FSH > 40 IU/L, hypoestrinismus E2 < 20pg/ml, Senium – nízké hladiny E2 a postupně klesá i FSH.
 • Průměrný věk endokrinních změn vrcholí kolem 50. až 52. roku věku Klimakterické období trvá plus/minus 6 let kolem 51 – 52 roku. Před 51 rokem dominují vegetativní potíže, pak se postupně zvýrazňují organické potíže.
 • Se zvyšujícím se věkem nabývají na závažnosti osteoporóza a kardiovaskulární změny.

 

Mechanismus vzniku klimakteria

 • Menopauza je fenomen primárně ovariální V polovině těhotenství je v ovariích 7 milionů folikulů, při porodu 2 mil., při menarche 300 tisíc a v postmenopauze jen ojedinělé.
 • Oocyty (folikuly) v průběhu reprodukčního věku regredují.
 • Spolu se zánikem folikuíárního aparátu klesá hladina estrogenů až klesne pod hranici nezbytnou k proliferaci endometria (menopauza), podobně dochází ke změnám ve všech estrogensenzitivních cílových tkáních.
 • Ovaria si i po menopauze zachovají endokrinní aktivitu – produkují androgeny.
 • Dochází k rozvoji klimakterického syndromu v důsledku deficitu estrogenů.
 • Arteficiální menopauza vzniká po chirurgické, farmakologické nebo radiační kastraci.
 • Předčasná menopauza nastupuje před 40 rokem, je bud‘ arteficiálního původu, nebo předčasně vyhasne funkce ovarií (autoimunní choroby, nádory, hypotalamická dysfunkce).

 

Endokrinologie menopauzy

 • Klimax je odstartován poklesem ovariálního inhibinu a vzestupem FSH. Klesá ovariální
 • folikulární zásoba pod prahové množství a mizí citlivost folikulů ke gonadotropinům.
 • Ovarium ztrácí schopnost cyklické produkce E a P.
 • Zůstává zachována zpětná vazba estrogenů a inhibinu na hypotalamus a hypofysu.
 • Při poklesu E2 narůstá hladina FSH – vlivem zpětné vazby.
 • Nejprve mizí progesteron – oligo a anovulace
 • Produkce estrogenu klesá postupně. Klesá hladina inhibinu.
 • Nízké hladiny estrogenu pochází z extraglandulární přeměny v tukové tkáni.

 

Definice menopauzy

 • Pokles Estradiolu pod 20 pglml a vzestup FSH 4OIUIL
 • Stav hypoestrogenní a hypergonadotropní.
 • Je amenorea a relativní nadbytek androgenů.

 

Klinické projevy klimakterického syndromu

 • ESTROGEN DEFICITNÍ SYNDROM
  • Mnohotvárnost klimakterických projevů vysvětluje existence, odlišný význam a distribuce estrogenových receptorů typu alfa a typu beta.
  • Klimakterická medicína multidisciplinární obor zabývající se různými aspekty klimakteria.
  • Syndrom lze rozdělit na tři složky:
  • 1. Vegetativní – akutní
  • 2. Organický – subakutní
  • 3. Metabolický – chronický
 • AKUTNÍ KLIMAKTERICKÝ – VEGETATIVNÍ SYNDROM
  • Primární
  • Vasomotorické příznaky – návaly horka s profuzním pocením (více v noci různé intenzity).
  • Podkladem je kožní vazodilatace. Dále závratě, palpitace, parestézie, GIT potíže aj.
  • Sekundární
  • Psychické příznaky nespavost, únava, nervozita, předrážděnost, tenze, cefalgie, deprese, úzkost
  • Potíže se mohou negativně promítnout do rodinných problémů, pracovní výkonnosti, sexuálního života aj.
  • Kuppermanův menopauzální index boduje 10 příznaků a klasifikuje podle získaného počtu bodů závažnost syndromu – lehký, střední a těžký.
 • ORGANICKÝ SYNDROM
  • Regrese/poškození struktury cílových tkání v důsledku deficitu estrogenů.
  • Genitální atrofie patří k nejzřetelnějším změnám
  • Důsledkem je řada objektivních a subjektivních potíží.
 • Genitourinární atrofie
  • Atrofie vulvy a vaginy sliznice je suchá, zranitelná se sklonem k infekcím. Klesá lubrikace, je pruritus, fluor (porucha biocenozy), krvácení z atrofie. Mohou být sexuální problémy (dyspareunie, koitalgie, rezignace na sex).
  • Atrofie uretry a trigona močového měchýře – dysurie, pollakisurie, urgentní inkontinence, bolestivá mikce, recidivující močové infekce… (tzv. uretrální syndrom).
  • Descensus vaginy a dělohy – atrofie podpůrného a závěsného systému.
  • Atrofie prsů – redukce tuku i žlázy, sklon k dysplasiím.
  • Atrofie kůže – vrásky, nehty, ochlupení, pigmentace (stařecké skvrny).
  • Atrofie jiných sliznic – ústa, hrtan, oko, GIT trakt – s řadou potíží.
 • METABOLICKÝ SYNDROM
  • Osteoporoza
  • V CR je postiženo 7-8% obyvatel.
  • Ve světě se mluví o epidemii osteoporozy.
  • Kost je metabolicky aktivní tkáň (15-20% tělesné hmotnosti), ve které probíhá stálá
  • Přestavba – remodelace (osteoklastická resoroce a osteoblastická novotvorba).
  • Kost je tvořena matrix (1/3) a minerály (2/3).
  • V mládí kost přibývá, po 35 roce začíná ubývat (před menopauzou 0,5 – 2% za rok). Osteoporoza je absolutní úbytek obou složek kosti spolu s poruchou struktury a zvýšeným rizikem zlomenin.
  • Hovoří se o kvalitě kosti – kostním zdraví.
  • Rizikových faktorů je více
   • a) neovlivnitelné – pohlaví, pozdní menarche, předčasná menopauza, nulliparita, asthenie, rodinná anamneza, endokrinopatie, rasa…
   • b) ovlivnitelné – kouření, alkohol, kofein, fyzická inaktivita, potrava s deficitem Ca, GIT choroby, léky
  • Osteoporoza postmenopauzálního typu je epidemiologicky a klinicky závažným zdravotním problémem. Postupuje pomalu. Roční úbytek je 3 – 5%.
  • V prvních letech po menopauze dochází k akceleraci úbytku kostní hmoty, změně architektury kostí se sklonem k patologickým frakturám (typické jsou zlomeniny krčku femuru, zápěstí – Collesova, kompresívní zlomeniny obratlů). Polovina žen má po 50 roce některou z patologických fraktur, které se také významně podílejí na úmrtnosti v pozdějším věku.
  • Bývají bolesti v zádech, změna výšky, hrbení a omezení hybnosti. Osteoporoza je také závažný ekonomický a společenský faktor. Předstupeň osteoporózy je osteopenie.
  • Kardiovaskulární riziko
  • Rizikových faktorů je řada – hypertenze, kouření, cholesterol, diabetes mellitus, fyzická inakativita, vyšší věk, rodinná anamnéza.
  • Diskutuje se role estrogenového deficitu v řadě ostatních rizik.
  • Menopauza a estrogenový deficit se spolupodílí na rozvoji aterosklerozy.
  • Po menopauze dochází ke změnám v lipidovém a karbohydrátovém metabolismu, zhoršuje se poměr HDL/LDL, a roste riziko výskytu aterosklerózy a kardiovaskulárních chorob.
  • Bývá přírůstek tělesné hmotnosti. Studuje se vliv chronického zánětu na rozvoj AS.
  • Estrogeny působí na stěnu cévy, metabolismus a koagulaci
  • Dochází ke změnám cév, které vedou k ICHS ‚ iktům a infarktům.
  • Alzheimerova demence – Alzheimerova nemoc je nejčastější příčinou demence. U nás asi 130 tisíc nemocných. Zeny jsou 2-3x častěji postižené než muži. Řada rizikových faktorů – genetika, věk, ženské pohlaví, toxiny, nižší duševní aktivita… .a diskutuje se vliv estrogenového deficitu. Nemoc se rozvíjí pomalu a nenápadně (ztráta epizodické, později sémantické paměti až poruchy emocí a úplná invalidizace.
  • Primární příčina není známá – genetika, cholinergní a estrogenová teorie… Estrogenová léčba neovlivní již rozvinutou AD, ale zdá se, že hraje roli v primární prevenci. Probíhá řada velkých epidemiologických studií. Estrogeny chrání mozkové buňky, potencují větvení neuronů, zvyšují prokrvení mozku a stimulují tvorbu neurotransmiterů.
  • Karcinom tlustého střeva
  • Estrogenová substituce po menopauze signifikantně snižuje výskyt tohoto karcinomu.

 

Diagnóza klimakteria

 • K diagnoze vede soubor všech popsaných klinických příznaků (Kuperman, UTIAN), vyšetření hormonů (hypoestrogen ie a hypergonadotropie), analysa biochemických nálezů
 • Osteoporóza – měření denzity kostí (DEXA – dvoufotonová rtg osteodenzitometrie)
 • Nález se porovnává s populačním průměrem zdravých mladých.
 • Vyjadřuje se T- skorem (pod 2,5 = osteoporóza). Somatické vyšetření.
 • Mnoho příznaků má multifaktoriální příčinu a odlišení míry významu klimaxu nemusí být snadné.
 • Subjektivní příznaky se vyskytují individuálně různě často a intenzivně.
 • Podíl estrogenového deficitu na zhoršení prognózy kardiovaskulárních chorob a osteoporózy je prokázaný, ale spolupůsobí hodně jiných vlivů (civilizační, hypertenze, obezita, kouření, fyzická aktivita, stravování).

 

Hormorální substituce

 • HRT – Hormone Replacement Therapy
 • Princip = substituce estrogenů nebo látek s estrogenovým účinkem.
 • V současné době je k dispozici velké množství druhů léků.
 • Prakticky řešíme dvě situace:
  • o Léčba akutního klimakterického syndromu
  • o Léčba organického a metabolického syndromu.
 • Velké studie a aktuální praxe stále poměřuje prospěšnost a riziko HRT (risklbenefit).
 • Studií je velké množství a přinášejí jasné i kontroverzní výsledky (HERS, WHI, WHIM, MWS, MORE….).
 • Výsledkem studií sou doporučení k účinné a bezpečné hormonální substituci
 • HRT není lék prevence ani léčby kardiovaskulárních onemocnění.
 • HRTje účinná při léčbě akutního a organického syndromu.
 • HRT je účinná v léčbě osteoporózy.
 • Kontraindikace HRT
  • Absolutní: TEN, choroby cév, ca mamy a endometria, těžší hepatopatie
  • Relativní: těžší choroby jater, anamnéza TEN, hepatopatie
 • Riziko ca mamy
 • Léčba > 5 let mírně zvyšuje riziko ca prsu (riziko narůstá u dlouhodobé léčby> 7 – 10 let).
 • Absolutní riziko ca prsu v populaci je 2,8% a HRT ho zvyšuje o 0,7%.
 • Relativní riziko je vyšší o 26% (porovnání srovnatelných skupin bez a s HRT).
 • HRT není onkogenem, ale působí jako promotor u žen již s ca prsu.
 • Rizikem a prevencí ca prsu při HRT se věda intenzívně zabývá.
 • Zjišťuje se pozitivní efekt včasné HRT na výskyt Parkinsonovy a Alzheimerovy nemoci, stařecké slepoty a vypadávání zubů.
 • ZÁSADY HRT
 • Základem léčby jsou – ESTRADIOL, ESTRIOL, GESTAGEN (progesteron, jeho analoga a deriváty 19-norsteroidů) TIBOLON.
 • Hormony se podávají samotné, nebo v kombinacích v různých formách a režimech.
 • INDIVIDUALIZACE LÉČBY
  • o Respektovat fázi klimakteria (timing)
  • o Pečlivě zvažovat délku užívání
  • o Výběr a dávka estrogenu a gestagenu
  • o Nejnižší účinná dávka
  • o Způsob aplikace
  • o Využití alternativní léčby
 • Dispenzarizace a pečlivé sledování
 • Aktivní screening rizika ca mamy (mamografie), srdečních a cévních chorob (TK).
 • Pacientka po doporučení sama o léčbě rozhoduje
 • Žena s dělohou – léčba E se musí doplňovat (oponovat) gestagenem k ochraně endometria
 • Žena bez dělohy – léčí se čistými estrogeny, gestagen není potřeba.

 

Terapeutické režimy

 • Sekvenční nebo kontinuální, kombinované nebo monoterapie.
 • Žena s dělohou vždy s gestagenem!
 • Premenopauza
 • Nízkodávková hromonální antikoncepce (Mirelle, Logest..), samotný gestagen.
 • Perimenopauza (asi do 54 let)
 • Sekvenční HRT
 • Postmenopauza
 • Kontinuální režim podle obecných zásad léčby HRT.
 • Zahájení 1 – 5 let po menopauze, po 60 roce jen ze zdravotní indikace.

 

Formy aplikace

 • Orální Kliogest, Klimonorm, Trisequens, Presomen, Climen, Livial
 • Transdermální (TTS) náplasti, gely – Chmara, Systen, Estraderm, Estracomb..
 • Lokální – kremy, masti, čípky – Ovestin, Orthogynest,.
 • Implantáty – Riselle
 • Nasální Octodiol
 • Injekční Gynodian Depot
 • Livia (Tibolon – estrogenní efekt bez vlivu na endometrium a mléčnou žlázu.
 • GESTAGENNI preparáty tbl. Provera, Utrogestan, Duphaston, nebo je součástí náplasti
 • TTS a injekce.
 • MIRENA IUD s nosičem gestagenu. Lokální hormonální antiproliferativní vliv.
 • SERM – Selektivní Modulátory Estrogenových Receptorů (Raloxifen)
 • Nadějny směr lečby osteoporozy bez jineho estrogenniho učinku.

 

Nežádoucí účinky

 • bolesti žil
 • kolísání váhy
 • mastodynie
 • výtok
 • metrorrhagie
 • Při metrorrhagii se musí vyloučit organický problém – polyp, karcinom (UZ, kyretáž, hysteroskopie).

 

Nehormonální léčba

 • Lubrikans, psychofarmaka (antidepresiva, sedativa, hypnotika), léčba urologických potíží včetně inkontinence, léčba kolpitis.
 • Komplexní antiosteoporotická léčba
  • o Prevence – výživa, fyzická aktivita, slunce
  • o Zábrana resorbce kosti – Calcium, vit.D, HRT, bifosfonáty
  • o Podpora novotvorby kosti – Fluor, anabolika, SERM
  • o Komplexní léky – růstový faktor

 

Alternativní léčba

 • Fytoestrogeny – isoflavony (červený jetel, soja, ploštičník hroznatý). Řada podpůrných herbálních produktů (lékořice, prvosenka, včelí produkty, borůvky….). Režimová opatření – balneoterapie, pohybová aktivita
 • KLIMAKTERICKA MEDICINA
 • CÍL: ZABRÁNIT POŠKOZENÍ ZDRAVÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA ŽENY. Multidisciplinární přístup: Gyn, urol, stomat, ORL, Oftalm, dermat, sexuol, internista, neurolog, osteolog, onkolog….
 • ANDROPAUZA – obdobný problém u mužů. Změny se projevují pozvolněji a později.

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!