Infarkt myokardu (IM) – ošetřovatelství

 

   Otázka: Infarkt myokardu (IM)

   Předmět: Ošetřovatelství

   Přidal(a): Renda

 

 

IM – infarkt myokardu

– akutní forma ICHS

– je charakterizována nekrózou srdečního svalu z nedostatku kyslíku v srdeční svalovině – hojí se jizvou

– ucpání koronární tepny nejčastěji sraženinou (trombem) → dochází k omezení průtoku krve → srdeční tkáň nemá O2 a odumírá → vzniká ichemie (nejčastěji v levé komoře)

 

– rozdělení: (4 druhy – celé srdce, část srdce, nález na EKG, nález dle srdečních enzymů)

 

Podle postižení srdeční vrstvy:

– transmurální – prochází celou stěnou srdeční svaloviny

– netransmurální – postihuje jen část srdeční svaloviny

 

Podle EKG změn:

– STEMI – jsou přítomny elevace ST úseku (nález na EKG)

– nonSTEMI – bez elevací

(nekróza netransmurální – na EKG malý nebo žádný nález → dg. dle srdečních enzymů a bílkovin – TROPONIN, CK, LD

 

Komplikace:

– arytmie (srdeční nepravidelnost)

– šok, srdeční selhání

– vznik mitrální regurgitace (nedomykavost mitrální chlopně – dvojcípé)

– ruptura (roztržení či prasknutí) myokardu (odumřelá tkáň srdeční stěny je zeslabena)

 

* příčiny:

– somatické i psychické vlivy

– genetická predispozice

– DM

– kouření

– obezita, hypertenze

– stres, špatná životospráva

– uzávěr koronární (věnčité) tepny trombem nasedající na aterosklerotický plát

 

* příznaky:

stenokargie

– bolest může vyzařovat do HK, krku, dolní čelisti nebo do břicha

– drží se dlaní za sternem

– bolest je náhlá a přetrvává i po podání nitrátů

– nereaguje na klid

– objevuje se nauzea, zvracení

– dyspnoe – dechová nedostatečnost

– neklid, strach, úzkost, bledá, opocená kůže

– arytmie, hypotenze

– atypický průběh je např. u 5 % pacientů – žádná bolest – náhodné zjištění IM na EKG

 

Vyšetřovací metody:

– anamnéza (OA, FA, PA, RA)

– EKG

– biochemie

– Astrup, G, urea, kreatinin, bílkoviny, mineralogram (Na – sodík, K – draslík)

– JT – enzymy (AST, ALT, odumřelá tkáň se rozpadá a uvolňuje enzymy)

– srdeční enzymy – TROPONIN, CK, LD

– bílkoviny (uvolňují se z poškozeného svalu – troponin, myoglobin…)

– hematologie – KO (krevní obraz), hemokoagulace, FW – sedimentace

– koronarografie – kontrastní RTG, kontrastní látka zobrazuje koronární = věnčité tepny

– ventrikulografie

– kontrastní RTG – zobrazení srdečních a mozkových komor

– zobrazuje dynamiku srdečního cyklu

– RTG může být –  kontrastní i izotopové

– SONO, RTG – srdce, plic

 

Léčba:

– ihned přestat kouřit!!!

– rychlý převoz na – KORONÁRNÍ JEDNOTKU, JIP

– při převozu:

– tlumení bolesti, aplikace kyslíku, monitoring EKG

– podání antiagregancií, nitrátů

– v případě zástavy KPR (kardiopulmonální resuscitace)

 

– léčba na JIP:

            – monitoring

 

– EKG, TK, P – srdeční frekvence, D – dýchání, diuréza

 

– oxygenace – O2

– zajištění žíly, popř. centrální žíly

– analgetika – MORFIN, FENTANYL

 

– antikoagulancia –  FRAXIPARIN, WARFARIN, HEPARIN

– antiagregancia

– proti shlukování trombocytů – ANOPYRIN 100mg, GODASAL

– trombolýza = rozpuštění trombu

koronární vazodilatancia – NITROGLYCERIN, MAYEOR, ISO-MACK, ISOKET (nitráty)

– antihypertenziva

– ACE inhibitory – ENALAPRIL, ENAP, PRESTARIUM, TRITACE

– betablokátory – VASOCARDIN, BETALOC, TRIMEPRALON, TENORMIN

– sedativa – SEDUXEN i.v.

 

– chirurgická léčba:

– PTCA – koronární angioplastika (rozšíření zúžené cévy balónkem)

– aortokoronární bypass – (přemostění, ucpaného úseku vlastním žilním, tepenným štěpem, aorta se spojí s jinou tepnou)

– oše diagnózy:

– akutní bolest srdce z důvodu  – ischémií myokardu (↓ průtoku okysličené krve srdcem → celým tělem)

– dušnost z důvodu – nedostatku O2 v oběhu

– úzkost z důvodu – strachu o život

– bledost z důvodu – nedostatku O2 v oběhu

 

Ošetřovatelský plán:

– pacient uložen na koronární jednotku, JIP, ARO (při selhávání živ. fcí)

– po stabilizaci standardní oš. jednotka

 

Vnímání zdravotního stavu:

– nezatěžovat pacienta informativním rozhovorem

– informace získáme od doprovodu nebo z dokumentace

 

Poloha a pohybový režim:

– Fowlerova poloha, mírně zvednutá horní část, při vysoké dušnosti –  Ortopnoická

– přísný klid na lůžku, pacient nesmí vstávat!!!

 

Sledujeme:

– FF – D – (16 – 18), P – (70 – 80),TK – celkový stav

– bolest včetně lokalizace a charakteru (využijeme škálu bolesti)

– srdeční rytmus na monitoru

– vznik arytmií

– účinky oxygenterapie

– stav vědomí

– prokrvení končetin a barvu kůže

– bilanci tekutin

– hmotnost

– vyprazdňování stolice

– výsledky laboratorních vyšetření (arteriální krevní plyny, elektrolyty, srdeční enzymy) změny hlásit lékaři

– žilní vstupy dle Maddona a psychický stav, vše pečlivě zaznamenáváme do dokumentace

 

Hygienická péče:

– dopomoc – kompletní hygiena včetně péče o DÚ, na lůžku pacient nesmí vstávat (2 lavůrky)

– dle zdravotního stavu ord. lékaře – aktivizovat klienta k hyg. péči

– po stabilizaci pomáhat pacientovy s hyg. péčí a postupně vést k samostatnosti

– není vhodné sprchování příliš studenou, nebo teplou vodou

 

Výživa:

– 1.den pouze tekutiny (0S)

– 2.den kašovitá (1)

– 3.den šetřící (2)

– dle aktuálního stavu přechod na racionální stravu (3)

– edukace pacienta o redukci hmotnosti při obezitě a správné výživě

 

Vyprazdňování:

– v první fázi zajišťuje sestra

– prevence zácpy (tekutiny, čípky popř. mikroklima)→ nepravidelná a tuhá stolice → usilovné tlačení  → embolie

– vhodná poloha při vyprazdňování na lůžku (polosed, zástěna)

– stolice do 3 dnů, mikce do 6 – 8 hod.

 

RHB

– dle ordinace a zdravotního stavu

– zahajuje se na JIP a pokračuje na stardandním odd.

– spolupráce s RHB sestrou, relaxační techniky, muzikoterapie…

– cvičení by mělo pokračovat i po propuštění v domácí péči

– v průběhu fyzické zátěže si pacient kontroluje pulz

(neměl by překročit 60-70% maximální tepové frekvence)

– cvičení probíhá dle aktuálního stavu pacienta, nutná i psychická RHB

 

RHB při nekomplikovaném průběhu

– cvičení je individuální

1-2 den – několikrát denně ohýbat nohy v kotnících, krčit v kolenou, v kyčli

– sed na lůžku, cvičení DK, zvedání a pokrčování DK

– sed na lůžku se spuštěnýma DK, 7 den sed mimo lůžko, myje, holí se sám na lůžku, později u umyvadla

– několikrát denně opustí lůžko

– chodí po pokoji, sám na WC, po chodbě

– chůze po schodech

 

 

Psychosociální potřeby:

– nutná informovanost pacienta o dg. a možných komplikacích (vhodná fma komunikace a edukace) → eliminace psychických projevů (strach, úzkost)

– omezení fyzické aktivity

– dodržování léčebného režimu

– rozpoznání možných komplikací

 

Domácí péče:

– návštěva ošetřujícího lékaře → dispenzarizace

– informovat o možné recidivě (návratu)

– správná výživa, pravidelné vyprazdňování

– dočasné omezení fyzické aktivity, nezvedat těžká břemena a neposilovat

– doporučit turistiku, cyklistiku, plavání, lyžování, doporučuje se lázeňský pobyt

– nekouřit, Ne alkohol, ↓ obezity a stresu

– upozornit na poruchy spánku, sexuální poruchy…

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!