Halogeny – maturitní otázka (2)

 

   Otázka: Halogeny

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): annie.ko

 

 

HALOGENY

 • prvky 17. (VII.A) skupiny – p5 prvky
 • 7 valenčních elektronů (ns2 np5)
 • souhrnná značka X

 

OXIDAČNÍ ČÍSLA

 • s vodíkem nebo s s-prvky vždy – I
 • dále pak +I, +III, +V, +VII
 • fluor má pouze – I

 

VLASTNOSTI

 • tvoří dvouatomové molekuly X2 ve všech skupenstvích
 • všechny halogeny dráždivé a jedovaté
 • vysoká elektronegativita a oxidační účinky, velmi reaktivní (s rostoucím protonovým číslem klesá elektronegativita a schopnost tvořit anionty X)
 • teplota tání a teplota varu pravidelně stoupá od fluoru k jodu
 • kromě jodu dobrá rozpustnost v nepolárních rozpouštědlech
 • stálejší elektronovou konfiguraci následujícího vzácného plynu získají přijetím elektronu a vytvořením halogenidového aniontu X-, nebo vytvořením jedné kovalentní vazby
 • halogen s nižším Z vytěsňuje z molekuly halogen s vyšším Z: Cl2 + 2 KI → 2 KCl + I2

FLUOR

 • zelenožlutý plyn
 • má ze všech prvků nejvyšší elektronegativitu
 • nejtypičtější nekov

CHLOR

 • žlutozelený plyn
 • typický zápach

BROM

 • červenohnědá žíravá kapalina

JOD

 • šedá pevná látka
 • rychle sublimuje na fialové páry
 • ochotně rozpustný v roztoku jodidu draselného za vzniku Lugolova roztoku

ASTAT

 • radioaktivní pevná látka
 • krátký poločas rozpadu
 • málo prozkoumaný

 

VÝSKYT

 • pro svou reaktivitu jsou známy pouze ve sloučeninách
 • v přírodě se vyskytují převážně jako halogenidy
 • fluor, chlor a jod jsou biogenní prvky (ryby, řasy)

FLUOR

 • nejčastěji součástí minerálů, např. kazivec CaF2, kryolit Na3AlF6
 • také součástí kostí a zubní skloviny

CHLOR

 • nejčastěji v minerálech, např. halit (sůl kamenná) NaCl, sylvín KCl, karnalit KCl · MgCl2 6 H2O
 • dále obsažen v krevní plazmě a v žaludečních šťávách

BROM

 • v malém množství doprovází sloučeniny chloru
 • obsažen v mořské vodě, chaluhách a slaných jezerech

JOD

 • obsažen v mořské vodě
 • tvoří součást hormonu štítné žlázy

 

PŘÍPRAVA

 • oxidace halogenvodíků nebo halogenidů silnými oxidačními činidly)
  • 2 KMnO4 + 16 HCl → 5 Cl2 + 2 MnCl2 + 2 KCl + 8 H2O
  • K2Cr2O7 + 14 HCl → 3 Cl2 + 2 CrCl3 + 2 KCl + 7 H2O

 

VÝROBA

 • elektrolýza roztoků (nebo tavenin) jejich solí → vylučují se na anodě (oxidace halogenidů)

NaCl → Na+ + Cl(vodný roztok) + vedlejší produkt NaOH

anoda: 2 Cl – 2e → Cl2

katoda: 2 H+ + 2 x 1e → H2

 

2 NaCl → 2 Na + Cl2 (tavenina)

anoda: 2 Cl – 2e → Cl2

katoda: Na+ + 1e → Na

 

POUŽITÍ

FLUOR

 • výroba freonů a plastů (teflon)

CHLOR

 • výroba plastů (PVC)
 • bělicí a desinfekční prostředek (nejběžnější pro desinfekci vody)

BROM

 • výroba léčiv, barev a fotografického materiálu

JOD

 • výroba léčiv a barev
 • jodová tinktura (5% ethanolový roztok jodu)

 

REAKCE

 • halogeny s slučují s většinou kovů i nekovů na halogenidy, reakcí s vodíkem vznikají halogenovodíky
 • stálost aniontů X klesá s rostoucím protonovým číslem → lehčí halogen vytěsňuje (nahrazuje) ze sloučenin těžší halogen: Cl2 + 2 KI → 2 KCl + I2
 • halogenace = začlenění halogenu do molekuly

 

REAKCE HALOGENŮ S VODOU

FLUOR

 • reaguje s vodou prudce a oxiduje ji na kyslík

F2 + H2O → 2 HF + O

CHLOR

 • rozpouští se ve vodě na chlorovou vodu, která se často užívá k oxidacím
 • reaguje s vodou pomalu a vzniká kyselina chlorovodíková a kyselina chlorná

Cl2 + H2O → HCl + HClO

HClO → HCl + O

 • kyselina chlorná se rozkládá a uvolňuje se atomový kyslík (biradikál se dvěma nepárovými elektrony) → má oxidační a dezinfekční (bakteriocidní) účinky
 • tato reakce probíhá i při chlorování pitné vody (dezinfekce)
 • za studena vznikají chlornany, za tepla chlorečnany

BROM

 • rozpouští se ve vodě na jodovou vodu → užívá se k oxidacím a k důkazu násobné vazby v organických sloučeninách

JOD

 • rozpouští se ve vodě velmi málo
 • jeho vodný roztok s KI (Lugolův roztok) se používá k důkazu škrobu modrofialová barva
 • ethanolový roztok jodu (jodová tinktura) se používá k dezinfekci kůže

 

BEZKYSLÍKATÉ SLOUČENINY HALOGENŮ

HALOGENOVODÍKY

 • dvouprvkové sloučeniny vodíku a halogenu s obecným vzorcem HX
 • bezbarvé, štiplavě páchnoucí, snadno zkapalnitelné plyny (jedovaté)
 • v molekulách H–X je jedna kovalentní vazba, její polarita klesá od HF k HI
 • vznik:
  • přímou syntézou halogenů s vodíkem: X2 + H2 → 2 HX
  • reakcí halogenidu sodného s kyselinou sírovou: NaX + H2SO4 → NaHSO4 + HX
 • dobře se rozpouštějí ve vodě → vznikají halogenovodíkové kyseliny (jejich síla roste od HCl k HI)
 • kyselina bromovodíková a jodovodíková jsou na vzduchu nestálé a uvolňují brom nebo jod

 

KYSELINA FLUOROVODÍKOVÁ (HF)

 • bezbarvá, dýmající kapalina se silně leptavými účinky
 • velmi slabá
 • leptá sklo (reakce s SiO2) → musí se uchovávat v plastových lahvích
 • rozpouští většinu kovů s výjimkou zlata a kovů platinové skupiny

 

KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ (HCl) (tech. název – kyselina solná)

 • těkavá bezbarvá kapalina, velmi silná žíravina
 • směs koncentrované kyseliny chlorovodíkové a dusičné v objemovém poměru 3:1 → lučavka královská rozpouští i ušlechtilé kovy (zlato, platina)
 • funguje jako aktivátor žaludečního enzymu pepsinu, denaturuje bílkoviny a zabíjí bakterie v potravě (pokud dojde k porušení slizového krytu žaludeční stěny, vznikne žaludeční vřed)
 • je vylučována trávicím traktem všech savců, ve dvanáctníku je však neutralizována
 • využívá se v geologii a paleontologii k detekci vápence (CaCO3) a jako čisticí prostředek (bazény)
 • významná surovina chemického průmyslu

 

HALOGENIDY

 • soli halogenovodíkových kyselin
 • převážně dobře rozpustné ve vodě x výjimky: AgCl, Hg2Cl2, PbCl (za laboratorní teploty nerozpustný za vyšší ano)
 • připravují se např.:
  • přímou syntézou prvků: 2 Fe + 3 Cl2 → 2 FeCl3
  • reakcí halogenovodíkových kyselin s neušlechtilými kovy, oxidy a hydroxidy kovů:
   • Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2 nebo KOH + HCl → KCl + H2O
 • halogenidové anionty se často uplatňují jako ligandy v koordinačních sloučeninách např. [Co(NH3)3Cl3] – triamo-trichlorokobaltitý komplex
 • a) iontové
  • sloučeniny halogenů s prvky s nízkou elektronegativitou (typické kovy)
  • mají vysokou teplotu tání a teplotu varu
  • v roztoku/tavenině vedou elektrický proud
  • př. NaCl, KBr
 • b) polymerní (s atomovou strukturou)
  • sloučeniny halogenů a kovů ze střední části PSP
  • spojeny kovalentními vazbami do řetězců nebo vrstev
  • mají nižší teplotu tání a teplotu varu
  • př. CoCl2
 • c) molekulové halogenidy
  • sloučeniny halogenu s nekovem nebo polokovem
  • spojeny kovalentními vazbami do molekul
  • snadno těkají, často tekuté
  • př. PCl5

 

CHLORID SODNÝ (NaCl) (halit, sůl kamenná, kuchyňská sůl)

 • pevná krystalická bezbarvá/bílá látka
 • vyskytuje se rozpuštěný v mořské vodě a na místech, kde v geologické minulosti došlo k vysušení moře (USA, Polsko, Německo)
 • důležitá surovina pro potravinářský průmysl (dochucování, konzervace masa atd.) a pro chemický
 • průmysl (výroba sodíku, jedlé sody, chloru)
 • využívá se ve zdravotnictví ve formě 0,9% roztoku – tzv. fyziologický roztok (infuze atd.)
 • další zásadní význam má NaCl při zimní údržbě silnic (posypová sůl)

 

CHLORID DRASELNÝ (KCl) (sylvín)

 • bílá krystalická látka slané chuti, dobře rozpustná ve vodě
 • používá se k výrobě draselných hnojiv a k výrobě elementárního draslíku
 • využívá se jako látka zastavující srdce při popravách v USA

 

KYSLÍKATÉ SLOUČENINY HALOGENŮ

 • fluor nemůže excitovat → kyslíkaté sloučeniny netvoří

 

OXIDY

 • velmi reaktivní, nestálé
 • nejstálejší je krystalický oxid jodičný I2O5
 • oxid chloričitý ClO2 se používá pro bělení buničiny a jako desinfekce pitné vody

 

OXOKYSELINY

 • stálejší než oxidy, ale obvykle existují pouze ve vodných roztocích
 • v bezvodém stavu existuje pouze kyselina chloristá HClO4 a kyselina jodičná HIO3 a pentahydrogenjodistá H5IO6 (pevné látky)
 • soli oxokyselin halogenů jsou pevné krystalické látky
 • s rostoucím oxidačním číslem roste síla oxokyselin, ale klesá jejich oxidační schopnost

 

KYSELINA CHLORNÁ (HClO)

 • velmi slabá a nestálá kyselina, silné oxidační činidlo
 • její soli se nazývají chlornany
  • směs chloridu a chlornanu sodného se používá k bělení jako tzv. bělicí louh rovnice
  • směs chloridu a chlornanu vápenatého se používá jako bělicí a desinfekční prostředek jako tzv. chlorové vápno rovnice pouze za studena vyšší teplota chlorečnany

 

KYSELINA CHLOREČNÁ (HClO3)

 • silná, nestálá kyselina, silné oxidační činidlo
 • její soli chlorečnany se používají k výrobě výbušnin a zápalek

 

KYSELINA CHLORISTÁ (HClO4)

 • bezbarvá olejovitá kapalina
 • jedna z nejsilnějších anorganických kyselin
 • její soli chloristany se používají v pyrotechnice (chloristan draselný a amonný)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!