Genetika jako věda – maturitní otázka

 

Otázka:  Genetika jako věda

Předmět: Biologie, Genetika

Přidal(a): gamasue

 

Genetika

 • nauka o dědičnosti a o proměnlivosti organismu

 

Dědičnost

 • schopnost organismu uchovávat soubor dědičných informací (geny) a schopnost tento soubor (více méně nezměněný) předávat svým potomkům
 • hmyz stejný milion let, krokodýli
 • schopnost potomků reagovat na shodné podmínky stejným způsobem (lov ve smečce, chování ve stádě, hejnu)

 

Proměnlivost (=variabilita)

 • protiklad dědičnosti
 • důsledek mutací
 • schopnost potomků reagovat na různé podmínky různým způsobem
 • příčinou morfologického a fyziologického rozrůznění organismu
 • př. druhy králíků, 2 různé šelmy (fenek x polární liška), typy lidí, plemena psů

 

Historie genetiky

 • Pythagoras – dědí se 4 lidské vlastnosti (odvaha, zbabělost, ctnost, upřímnost)
 • Johann Gregor Mendel (1822 – 1884)
  • narodil se v Hynčicích u Nového Jičína
  • kněz a učitel v Brně
  • Němec
  • sledoval na hrachu přenos znaků z rodičů na potomstvo
 • 1865 – Mendelovy zákony dědičnosti
  • zakladatel genetiky
 • 1900 – genetika samostatný vědní obor
 • 1944 – genetická aktivita DNA
 • 1953 – Watson, Crick, Wilkins – objev struktury DNA, Nobelova cena
 • 1960 – objevena proteosyntéza
 • současný stav: genetické inženýrství = šlechtění výnosnějších odrůd rostlin (jablka, rajčata, jahody), nová plemena, výroba léků a chemických látek

 

Základní genetické pojmy

Gen (vloha)

 • základní jednotka dědičnosti
 • určitý úsek bází na vláknech DNA s informací pro utvoření určité vlastnosti nebo znaku organismu (např. enzym, barvivo, hormon,..)
 • 1 gen = 10 – 100 000 párů bází
 • člověk má asi 33 000 genů
 • celý soubor genů v jádře = genom
 • celý soubor genů v buňce (jádro, semiautonomní organely, ribozomy) = genotyp
 • každý rodičovský jedinec nese 2 identické sady genů (1 předávají potomkům – redukční dělení – meióza)

 

Genotyp

 • soubor všech genetických informací (genů) v buňce (jádro + semiautonomní organely)
 • řídí tvorbu morfologických a fyziologických znaků (každý jedinec má 2 genotypy)

 

Fenotyp

 • vnější projev genotypu (pozorovatelné vlastnosti a znaky)
 • je určen genotypem, ale je ovlivněn vnějším prostředím

genotyp + prostředí = fenotyp – proměnlivost (variabilita) – např. různý počet obilek v klasu, barva pleti, tělesná hmotnost, barva očí (dáno genotypem)

 • klony – generace vzniklé nepohlavní cestou (jahodník)
 • potomstvo – generace vzniklé pohlavní cestou
 • kříženec (hybrid) – potomek, který vznikl křížením dvou rodičů
 • rodičovská generace = parentální (P)
 • generace potomků = filiální generace (F)

 

Alela

 • samčí nebo samičí forma genu (např. alela pro barvu očí, květu,…)
 • A – funkční (geneticky dominantní); projevuje se a tedy je funkční
 • a – nefunkční (recesivní); neprojevuje se, ale někdy může
 • v diploidní buňce je dvojice funkčně shodných alel (stejné) – jedinec je homozygot
 • AA – dominantní homozygot
 • aa – recesivní homozygot
 • v diploidní buňce je dvojice funkčně rozdílných alel (různé) – jedinec je heterozygot
 • Aa, aA – heterozygot

 

Dominance a recesivita

A A
a Aa Aa
a Aa Aa
 • úplná dominance a recesivita (dominantní alela úplně potlačí projev alely recesivní) – př. křížení fialového hrachu s bílým (fialová barva A je úplně dominantní nad bílou a) → všechny květiny jsou fialové

A – fialová; a – bílá

P: AA x aa

A a
A AA Aa
a Aa aa

F1: 4x Aa (všichni potomci jsou fialoví)

P: Aa x Aa

F2: 1 AA (fialová); 2 Aa (fialová); 1 aa (bílá) → zde je ukázáno, že i dva fialoví jedinci mohou mít potomka s bílou barvou květu

 • neúplná dominance a recesivita (dominantní alela nepotlačuje zcela projev alely recesivní – ta se částečně projeví) – př. křížení červené (dominantní) a žluté (recesivní) kejklířky (červená barva A nepřevládá nad žlutou a) → potomci oranžoví, červení i žlutí
A A
a Aa Aa
a Aa Aa

A – červená barva; a – žlutá barva

P: AA x aa

A a
A AA Aa
a Aa aa

F1: 4 Aa (všichni potomci jsou oranžoví!!)

P: Aa x Aa

F2: 1 AA (červená); 2 Aa (oranžová); 1 aa (žlutá)

 • u člověka je dominantní gen (úplně) pro hnědé oči, barevné vidění, vlasatost, šestiprstou ruku

 

Monohybridní křížení s úplnou dominancí

P: AA x AA (aa x aa)

F1: 4x AA

P: AA x AA

F2: 4 x AA

F3: 4 x AA

 • čistokrevnost – plemenné křížení chovu, inbreeding, tzv. příbuzenské křížení (slepice, myši), četnost chovu

 

Mendelovy zákony dědičnosti

1. zákon – zákon o stejnorodosti první generace kříženců (potomci dvou různých homozygotů jsou stejní)

P: AA x aa

A A
a Aa Aa
a Aa Aa

F1: 4x Aa

 

Mendelův kombinační čtverec

jedná se o monohybridní křížení – sledujeme jen jeden znak (např. barva očí)

 

2. zákon – zákon o nestejnorodosti druhé generace kříženců (potomci 2 heterozygotů se liší genotypem)

P: Aa x Aa

 

A a
A AA Aa
a Aa aa

 

F1: 1xAA : 2Aa: 1aa (genotypový štěpný poměr)

fenotypový štěpný poměr: 3:1

monohybridní křížení

 

3. zákon o volné kombinovatelnosti alel

P: AABB x aabb

F1: AaBb

P: AaBb x AaBb

AB Ab aB ab
AB AABB AABb AaBB AaBb
Ab AABb AAbb AaBb Aabb
aB AaBB AaBb aaBB aaBb
ab AaBb Aabb aaBb aabb

heterozygoté, homozygoté

genotypový štěpný poměr: 1AABB : 2AABb : 2AaBB : 1AAbb : 4 AaBb : 2 Aabb : 1aaBB : 2aaBb : 1aabb

fenotypový štěpný poměr: 9:3:3:1

dihybridní křížení (sledujeme dva znaky)

 

Genetické modely

 • jsou to organismy, které se snadno studují
 • organismy musí splňovat typické znaky pro genetický model
 • malá náročnost chovu (snadné pěstování a křížení)
 • rychlý reprodukční proces (více generací během krátké doby)
 • velká četnost potomstva
 • v rámci jednoho druhu rozdílné fenotypové znaky (barva očí, tvar křídel,…)
 • malý počet chromozomů s jednoduchou strukturou (4 páry u octomilky)

 

Octomilka obecná (Drosophila)

 • banánová muška, ovocná muška
 • nejrozšířenější organismus v laboratořích
 • výskyt: kvasící ovoce, marmelády, ov. šťávy
 • dospělec: 2 – 3 mm
 • první pozorovaný genetický model
 • model, který letěl do kosmu
 • má 4 páry obřích morfologicky odlišných chromozomů (ze slin larev)
 • samice větší, než samec
 • žijí 8 – 10 dní (dospělec)
 • vajíčko – larva – kukla – dospělec
 • nevýhodou je krátká životnost
 • studiu se věnoval T.H. Morgan (Nobelova cena)

 

Kukuřice setá

 • jednoděložná rostlina z čeledi lipnicovitých
 • původně se jednalo o diploida (počet chromozomů je 2n = 20, dnes i triploida 2n = 40)
 • pouze jedna generace za rok
 • autotrofie

 

Escherichia coli

 • anaerobní tyčinkovitá bičíkatá bakterie
 • symbióza s člověkem
 • produkuje vitamín K
 • nejlépe prostudovaný mikroorganismus
 • díky geneticky modifikované bakterii získán inzulin, barvivo indigo a lidský růstový hormon
 • haploidní + 1 chromozom

 

Neurospora crassa

 • model pro houby

 

Myš domácí

 • model pro savce

 

Bakteriofág

 • model pro viry
 • patří mezi nejrozšířenější organismy planety
 • vir infikující bakterie

 

Genetika člověka

 • člověk je specifický model
 • nelze provádět experimenty z morálních a etických důvodů
 • nelze provádět selekci
 • generační doba člověka je dlouhá (1 genetik může současně sledovat max. 4 generace)
 • malý počet potomků
 • složitý genotyp (octomilka 8 chromozomů x člověk 46 chromozomů)
 • většina znaků polygenního charakteru (na projevu znaku se podílí více znaků)
 • velký vliv vnějšího prostředí (sociální podmínky, lékařská péče)

 

Odchylky v počtu chromozomů u člověka

 • v lékařství se označují jako syndromy

 

Turnerův syndrom

 • abnormální sestava AAX-
 • jeden pohlavní chromozom – žena
 • 45 chromozomů v každé buňce
 • četnost 1:3000
 • malý vzrůst, široký krk, porucha pohlavních žláz
 • zaostalý tělesný i duševní vývoj

 

Klinefertův syndrom

 • abnormální sestava AAXXY
 • 47 chromozomů
 • navíc jeden pohlavní chromozom – muž
 • četnost: 1:800
 • vysoký vzrůst, slabomyslnost, neplodnost

 

Downův syndrom (mongolismus)

 • trisomie 21. páru chromozomů – 21 AAA
 • celkem 47 chromozomů
 • četnost: 1: 700 (u porodu nad 40 let 1:30)
 • kulatý obličej, mongoloidní typ očí, krátké prsty, v dlani příčná „opičí“ rýha, slabomyslnost různého stupně
 • vrozené srdeční vady
 • dožití 20 – 30 let

 

Edwardsův syndrom

 • trisomie 18. páru chromozomů – 18 AAA
 • protažená část hlavy dozadu, malá dolní čelist, deformity prstů

 

Pohlavní rozdíly mezi jedinci

 • fyziologické, anatomické a morfologické rozdíly mezi mužem a ženou jsou řízeny soubory genů:
 • soubory maskulinizačních faktorů – umístěné na autozomech (chromozomy A)
 • soubory feminizačních faktorů – na monozomech X
 • př. Karyotyp savčí
 • AAXX – samice
 • AAXY – samec
 • lyonizace = u homozygotů; náhodná inaktivace jednoho z X chromozomů během časného vývoje zárodku ženského pohlaví

 

Abnormální sestava

 • AAXXX – nadsamice (neplodný)
 • AAAXY – nadsamec (neplodný)
 • AAAXX – gynandromorf (intersex), u hmyzu, má samčí i samičí znaky, u savců ne

 

Metody studia genetiky člověka

Pozorování fenotypových projevů

genealogické = rodokmenové metody

 • zkoumání určitého rodu v několika generacích (určitá dědičná choroba)

 

sledování dvojčat

 • výskyt dvojčat: 1 dvojčata/ 80 porodů
 • příznaky vícečetného těhotenství: větší přírůstek na váze, ranní nevolnosti, zvracení, únava
 • jednovaječná (monozygotická)
 • 1 vajíčko a 1 spermie
 • jen chlapci nebo děvčata
 • genotypově jediný případ naprosto shodných jedinců
 • dvojvaječná (dizygotická)
 • 2 vajíčka a 2 spermie
 • pohlaví stejné i rozdílné
 • geneticky shodní jako ostatní sourozenci
 • společné prenatální období, dětství

 

Studium lidského karyotyp a DNA

 • co je uvnitř
 • celosvětový program Hugo (mapování lidského genomu)

 

Monogenní a polygenní znaky člověka

Monogenní znaky

 • znaky kvalitativních povahy – malý počet genů
 • krevní skupiny – na autozomech; levorukost – autozomech; krátkoprstou – na autozomech
 • hemofilie – na X, daltonismus – na X

 

Polygenní znaky

 • znaky kvantitativní povahy – rozsáhlý počet genů
 • inteligence, talent, výška, hmotnost, délka chodidla…

 

Dědičné choroby a dispozice

Dispozice

 • sklon, předpoklad
 • dědí se pouze dispozice k onemocnění
 • k projevu je potřeba působení prostředí – „nastartovat“ (potrava, počasí, alergen, psychická zátěž)
 • př. neurózy, alergie, angína

 

Dědičné choroby (=vady)

 • vznikají jako důsledek mutací
 • projeví se v každém případě
 • vliv prostředí je minimální
 • př. hemofilie, daltonismus – barvoslepost, alkoholismus, kriminalita
 • vliv genetiky – ani při pozitivním vlivu prostředí – ústavy, nelze tyto způsoby chování zabrzdit, odstranit

 

Gonozomální choroby

 • dědí se s ohledem na pohlaví
 • hemofilie – špatná srážlivost krve
 • daltonismus – barvoslepost
 • Klineferterův syndrom
 • Turnerův syndrom

 

Autozomální choroby

 • dědí se bez ohledu na pohlaví
 • molekulární choroby – vlivem chybného genu (tvoří se např. chybná bílkoviny – enzym, hormon); např. albinismus – neschopnost tvorby melaninu (na A)
 • srůsty prstů
 • víceprstost
 • krátkoprstost
 • rozštěpy patra a rtů
 • Downův syndrom = mongolismus
 • syndrom kočičího mňoukání
 • ztráta části 5. chromozomu
 • vzácný (0,005%)
 • děti s měsíčkovitým tvarem obličeje
 • oči široko od sebe
 • abnormality hrtanu – pláč má charakter kočičího křiku (hrtan lze chirurgicky upravit)
 • děti přežívají

 

Choroby přenášené pohlavními chromozomy X

 • hemofilie
 • zhoubná krvácivost – rozpad krevních destiček
 • špatná srážlivost krve
 • gen pro tvorbu srážlivosti je postižen mutací
 • léčba roztokem z mnoha vzorků krve – hrozba HIV
 • gen leží na chromozomu X, chorobu podmiňuje recesivní alela x
 • možné případy
 • zdravá žena a nemocný muž – synové budou zdraví, dcery budou přenašečky
 • nemocná žena a zdravý muž – synové budou nemocní, dcery budou přenašečky
 • žena je přenašečka a zdravý muž – polovina synů zdravý, polovina nemocných; polovina dcer přenašečky, polovina dcer zdravá
 • žena je přenašečka a nemocný muž – synové zdraví nebo nemocní; dcery přenašečky nebo nemocné
 • žena nemocná a nemocný muž – všichni potomci nemocní


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!