Generativní orgány rostlin – maturitní otázka (2)

 

Otázka:  Generativní orgány rostlin

Předmět: Biologie

Přidal(a): Tomáš Sandrovský

 

Přehled:

 • Stavba květu
 • Květní vzorce
 • Opylení a oplození
 • Stavba a šíření semen
 • Typologie plodů

 

Generativní (reprodukční) orgány rostlin zajišťují pohlavní rozmnožování rostlin a jejich rozšiřování do okolního prostředí. Mezi generativní orgány krytosemenných rostlin patří květ, semeno a plod.

 

A) STAVBA KVĚTU

Květ

 • = soubor přeměněných listů přizpůsobených k pohlavnímu rozmnožování rostlin
 • jednotlivé části květu jsou umístěny na květním lůžku a mohou být volné nebo srůstají
 • Části květu, které slouží k rozmnožování nepřímo:
  • Listen – menší než list (někdy šupinkovitý)
  • Stopka květní – vyrůstá z úžlabí listenu, připevňuje květ ke stonku
  • Listence – drobný listen na stopce (zpravidla párový)
  • Lůžko květní – rozšířený konec stonku nesoucí květ
  • Květní obaly – obaly složené z lístků; chrání vnitřní orgány květu (pestíky, tyčinky) před vnějším prostředím; lákají opylovače; mohou být rozlišené (kalich a koruna) nebo nerozlišené (okvětí) nebo mohou chybět (bezobalné květy – př. vrba)
   • kalich (calyx – K) – vnější část květního obalu; tvořen většinou zelenými kališními lístky, které chrání ostatní části květu
   • koruna (corolla – C) – vnitřní část květního obalu; tvořena barevnými lístky, které svou vůní a barvou lákají opylovače; po opylení opadne
   • okvětí (perigon – P) – tvořeno tvarově a barevně rozlišenými okvětními lístky+ typické pro jednoděložné rostliny
 • Části květu, které slouží k rozmnožování přímo:
  • Tyčinky – samčí pohlavní orgán, skládají se z nitky a prašníku, který se skládá ze dvou prašných váčků, z nichž každý má dvě prašná pouzdra
   • v prašných pouzdrech vznikají pylová zrna, která obsahují samčí pohlavní buňky
   • pylová zrna mají různý tvar, stavbu i velikost (taxonomický znak)
   • volné nebo srůstají
    • jeden svazek – jednobratré
    • dva svazky – dvojbratré
   • Andreceum (A) = soubor tyčinek v květu, počet tyčinek je různý
  • Pestík – samičí pohlavní orgán, který vznikl srůstem plodolistů
   • mají ho jen krytosemenné rostliny
   • vzniká srůstem plodolistů
    • Gyneceum (G) = soubor všech plodolistů
   • Skládá se zpravidla z blizny, čnělky a semeníku
    • a) blizna – vrcholová část pestíku, je lepkavá (zachycuje pylová zrna a podporuje jejich klíčení)
     • zachytí pylové zrno
    • b) čnělka – tvoří střední část pestíku, má protáhlý tvar, vzácně může i chybět
     • vynáší bliznu, aby měla blíž k opylení
     • slouží k výživě pylové láčky
    • c) semeník – spodní rozšířená část pestíku
     • chrání vajíčka
     • podle polohy – spodní, svrchní nebo polosvrchní
  • Podle vzájemného postavení semeníku, květních obalů a tyčinek rozlišujeme:
   • a) semeník svrchní – květní obaly a tyčinky vyrůstají pod semeníkem (př. brukev)
   • b) semeník spodní – květní obaly a tyčinky vyrůstají nad semeníkem (př. podběl)
   • c) semeník polospodní – květní obaly a tyčinky vyrůstají uprostřed semeníku (př. lomikámen)
  • některé květy můžou být bezobalné – nemají okvětí ani kalich ani nic jiného…
  • květy
  • oboupohlavné – pestík i tyčinka
  • jednopohlavné – mají jen pestík nebo tyčinku

 

Podle typu květu máme rostliny

 • jednodomé
  • květy oboupohlavné nebo pohlavné, ale na jedné rostlině
  • borovice, líska…
 • dvoudomé
  • jen jeden typ květu na jedné rostlině
  • vrba jíva – kočičky a kocoury
 • mnohomanželná
  • všechno v jednom na jedné rostlině

 

Rozdělení květů podle přítomnosti tyčinek a pestíků:

 • Dvoupohlavný – květ s tyčinkami i pestíkem
 • Jednopohlavný – květ jen s tyčinkami nebo jen s pestíky

 

Rozdělení podle typu jednopohlavných květů:

 • Rostlina jednodomá – rostlina, na které vyrůstají květy samčí (prašníkové) i samičí (pestíkové)
 • Rostlina dvoudomá – rostlina, na které vyrůstají jen květy samčí nebo jen samičí

 

B) KVĚTNÍ VZORCE

 • V květním vzorci vyjadřujeme strukturu – graf, pohlaví a počet květních částí pomocí znaků, písmen a číslic.
 • uspořádání květních částí
  • cyklické
  • spirální
  • spirocyklické
 • uspořádání podle osy souměrnosti
  • paprsčitě souměrný
   • pryskyřník
  • souměrný
   • dělí se jen jednou rovinou
   • hluchavka
  • bysymetrický
  • asymetrické

 

Květní diagram

Znázorňuje graficky složení květu, je přesnější než květní vzorec. Lze takto zaznamenat počet a uspořádání jednotlivých květních částí, ale i jejich srůsty, uložení vajíček apod.

 

Popis:

 • Pohlavnost – oboupohlavnost, jednopohlavnost
 • Květ – pravidelný, souměrný, dvoustranně souměrný, nesouměrný
 • Okvětí – kalich K+počet okvětních lístků; koruna C+počet korunních lístků; okvětí P+počet (nemá C)
 • Soubor tyčinek = ambreceum (A) – mnoho květních lístků
 • Soubor plodolistů = gynaeceum (G)
 • Srůsty:
  • K (5) -> srostlý kalich
  • C (5) -> srostlé korunní lístky

 

Příklad

 • květ oboupohlavný, pravidelný, okvětí 3+3, soubor tyčinek 3+3, soubor plodolistů 3
 • Květ oboupohlavný, pravidelný, 4 okvětní lístky, 4 korunní lístky, soubor tyčinek 2, soubor plodolistů 2

 

C) OPYLENÍ A OPLOZENÍ

Opylení = přenos pylových zrn z tyčinek na bliznu stejného nebo jiného květu

 • pylové zrno je zachyceno na blizně (lepkavá, připravená přijmout pyl) a vyklíčí v pylovou láčku, která obsahuje 2 haploidní spermatické buňky (samčí gamety)
  • Samoopylení (autogamie)
   • opylení uvnitř jednoho květu (běžné)
   • květ je během procesu zavřený
  • Cizosprašnost (alleogamie)
   • pyl se přenáší mezi květy, může být i v rámci jedné rostliny
   • samojalovost = u šlechtěných ovocných stromů je k opylení potřeba pyl z jiné odrůdy
   • vajíčka jsou k plodolistům upevněna poutky, vyrůstají ze semenic (=placenta)
 • během vývoje vajíčka se jedna z buněk (mateřská buňka) začne dělit meiozí -> vznikají 4 haploidní buňky (3 zanikají, jedna zůstává = mladý zárodečný vak)
 • proběhne opylení -> pylové zrno se dostane ke klovému otvoru
 • vznik dvou buněk (větší je vegetativní (vyživovací) a menší generativní (rozmnožovací)
 • generativní buňka vleze do vegetativní, která se zvětšuje v pylovou láčku= SAMČÍ GAMETOFYT
 • mladý zárodečný vak se ve vajíčku mění v zralý zárodečný vak = SAMIČÍ GAMETOFYT

 

Oplození = splynutí samčí haploidní buňky (samčí gamety) a samičí haploidní buňkou (samičí gametou) – vznik diploidní zygoty

 

Nahosemenné oplození

Jednoduché oplození

 • spermatická buňka + haploidní vaječná buňka -> diploidní zygota -> zárodek (embryo)
 • spermatická buňka zaniká

 

Krytosemenné oplození

Dvojité oplození

 • spermatická buňka + vaječná buňka -> zygota -> zárodek (embryo)
 • spermatická buňka + centrální jádro -> buňka -> vnitřní živné pletivo (=endosperm) – vyživuje zárodek
 • po oplození vzniká semeno

 

D) STAVBA A ŠÍŘENÍ SEMEN

 • semena jsou mnohobuněčné nepohlavní rozmnožovací částice semenných rostlin
 • po opylení vajíček následuje proces oplození → po oplození se z vajíček tvoří semena

 

Rozšiřování semen a plodů (chorie)

 • pomocí větru (anemochorie) – vrba, bavlník
 • pomocí živočichů (zoochorie) – vlaštovičník, tis
 • pomocí vody (hydrochorie) – olše, kokosy, kotvice
 • pomocí samotné rostliny (autochorie) – netykavka, kakost
 • pomocí člověka (antropochorie) – obiloviny, plevel

 

Vajíčko

 • mnohobuněčný útvar
 • povrch je chráněn vaječnými obaly (integumenty)
 • Klový otvor – 3 buňky: 1 vaječná (oosféra), 2 pomocné/podpůrné (synergidy)
  • proti klovému otvoru jsou 3 buňky protistojné (antipody)
 • ve středu vajíčka – 2 buňky pólové, které se spojí v jednu centrální buňku
 • oosféra + centrální buňka zajišťují oplození

 

Semeno

 • mnohobuněčná rozmnožovací částice krytosemenných rostlin, která vzniká po oplození vajíčka
 • velikost a tvar je pro každý druh jiné

 

Stavba semene:

 • Osemení – vzniká přeměnou vaječných obalů
  • má ochrannou funkci
  • na některých semenech jsou masité výrůstky (tzv. masíčko), které lákají mravence roznášející semena
 • Živné pletivo – obsahuje zásobní látky (tuky, bílkoviny, škrob), které jsou využívány při klíčení semene
 • Zárodek (embryo) – vyvíjí se z oplozené vaječné buňky
  • ve zralých semenech je rozlišen na kořínek (radikula), podděložní stonkový článek (hypokotyl), vzrostný vrchol (pírko) a dělohy (jedna u jednoděložných, dvě u dvouděložných a více u nahosemenných roslin)

 

E) TYPOLOGIE PLODŮ

Plod

 • zajišťuje výživu a ochranu semen během zrání a podílí se na jejich rozšiřování

 

Rozdělení plodů:

 • Pravé plody – vznikají pouze z pestíku
 • Nepravé plody – vznikají z pestíku a jiných částí květu (květní lůžko, květní obaly)

 

Rozdělení plodů podle typu oplodí:

 • a) Suché plody – oplodí je kožovité nebo tvrdé (sklerenchymatické)
  • Pukavé – většinou vícesemenné, v době zralosti se otvírají
   • měchýřek – puká jedním švem (př. pivoňka)
   • lusk – puká od vrcholu dvěma chlopněmi (př. hrách)
   • šešule, šešulka – puká dvěma chlopněmi, k vrcholu (př. brukvovité)
   • tobolka – otevírá se zuby (př. prvosenka) nebo děrami (př. mák)
  • Nepukavé – většinou jednosemenné, v době zralosti se neotevírají, ale opadnou
   • oříšek – tvrdé oplodí nesrůstá s osemením (př. líska)
   • obilka – tenké oplodí srůstá s osemením (př. trávy)
   • nažka – blanité nebo kožovité oplodí nesrůstá s osemením (př. slunečnice)
  • Poltivé (rozpadavé) – v době zralosti se rozpadají na jednosemenné díly
   • dvounažka – rozpadá se na dva jednosemenné díly (př. javor, miskovité)
   • tvrdka – rozpadá se na čtyři jednosemenné díly (př. hluchavka)
   • struk – rozpadá se na větší počet dílů (př. ohnice)
 • b) Dužnaté plody – oplodí má často tři vrstvy (vnější, střední, vnitřní)
  • bobule – vnější oplodí je blanité a vnitřní dužnaté (př. rajče, angrešt)
  • peckovice – vnější oplodí je blanité (slupka), střední je dužnaté a vnitřní je tvrdé (pecka), (př. třešeň, broskvoň)
  • malvice – nepravý plod, vzniká srůstem pestíku s češulí, která vzniká z květního lůžka, dolní části květního obalu a tyčinek (př. jabloň, hrušeň)

 

Souplodí = soubor plodů vzniklých z jednoho květu s větším počtem pestíků (př. souplodí nažek – jahodník, souplodí peckoviček – rybíz)

Plodenství = soubor plodů vzniklých z květenství (př. hrozen bobulí – rybíz)

 

Zdroje:

 • Učebnice pro gymnázia
 • Poznámky z hodin
 • Internetové odkazy: studijni-svet.cz; wikipedia.cz; biomikro.vscht.cz


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!