Evoluce – maturitní otázka

biologie

 

Otázka: Evoluce

Předmět: Biologie

Přidal(a): sprosulka

 

Vznik a vývoj živých soustav

Jsou různé hypotézy:

 • Kreační teorie – Bismarck, Carl Linné, Lamarckismus (předpokládal vývoj), vše na světě stvořila nadpřirozená bytost (Bůh), zastává ji církev
 • Spontánní (naivní) abiogeneze = teorie samoplození, z neživého vzniká živé, vyvrátil ji Pasteur (pasterizace à sterilizace – zničení zárodků)
 • Panspermická teorie – Arhenius, vyvrátil ji Crick, zárodky živé hmoty jsou kosmozoa z vesmíru, které když dopadnou na vhodné nebeské těleso, může vzniknout život
 • Autochtonní abiogeneze = evoluční proces, popisuje postupný vývoj z neživého (abiogeneticky) přímo na Zemi (autochtonně), odpovídá na otázku kdy, kde a za jakých podmínek vznikl život, existují dvě etapy:
  • Chemická evoluce – vznik organických látek
  • Biologická evoluce – vznik živých soustav až po dnešní dobu

 

Rozdělení z biologického hlediska, vznik živých soustav:

 1. Abiogenetická – odpovídá chemické evoluci
 2. Autoreprodukční – první látky, předchůdci organismů schopných se rozmnožovat
 3. Buněčná – vznik buněk vedoucích k mnohobuněčnosti

 

Chemická evoluce – abiogenetická fáze

 • před 4 mild. let à gravitace, složení zemské kůry, tvorba atmosféry
 • základem je bílkovina a nukleová kyselina (AMK, nukleotidy), vznikly polykondenzací z anorganických látek
 • bezvodé období (vznik bílkovin) à probiotické bahno à zdroj energie pro 1. živé soustavy

 

Biologická evoluce – autoreprodukční fáze

 • Vznik 1. látek, kopírování svých bílkovin, enzymů, které katalyzují
 • Shlukování bílkovin: koacervátová teorie – I. Oparin, bílkoviny se shlukují v moři, absorbují do sebe další NK a bílkoviny a kopírují se à PROBIONTY à EOBIONTY

(schopni sami se vyživovat, 1. živé soustavy, autoreprodukce)

Mikrosférová teorie – J. B. Fox, bílkoviny se shlukují na úpatích na suchu, vážou vodu ze vzduchu a bobtnají à mikrosféry

 • METABOLONY (mikrosféry, či koacerváty) příjem a výdej látek s okolím, neschopny se rozmnožovat, musí vzniknout eobionty

 

Biologická evoluce – buněčná fáze

 • Probíhá ve vodě, nejprve prokaryotické buňky (před 3,5 mild. let) à polopropustné, anaerobní, heterofilní à vývojem vznik eukaryotních, autotrofilních (= schopnost fotosyntézy, vznik C), před 2 mild. let
 • Vytváří se postupně ozónová vrstva, následuje další vývoj
 • Při vývoji eukaryotní buňky = ENDOSYMBIÓZA, před 2 mild. let vyvíjející se E buňka pohltila P buňku à mitochondrie (anaerobní P pohltila aerobní P), před 1,2 mild. let E buňka pohltila fotosyntetyzující P buňku à vývoj rostlin

 

Biologická evoluce

 • Mikroevoluce – změny probíhající v populacích stejného druhu na určitém místě, které je nějak ohraničeno
 • Speciace – štěpení vývojových linií a vznik nových druhů, které vznikly přechodem do nového prostředí
 • Makroevoluce – vznik a vývoj vyšších taxonů než druh (rod, čeleď, řád, třída, kmen, říše, doména)

 

Vývoj evolučních teorií

 • zkameněliny zbytků rostlin a živočichů
 • století začátek paleontologie
 • Carl Linné – teorie kataklysmat (katastrof)
 • Lamarck – lamarkismus = z jednoduchých vznikají složité, organismy se přizpůsobují měnícím se podmínkám
 • Charles Darwin – popsal vývoj přírodním výběrem, přežívají jen ti nejsilnější, schopni přizpůsobit se prostředí a rozmnožit se
 • tempo vývoje je postupné à graduje
 • variabilita – proměnlivost znaku (dáno geneticky)
 • divergence – štěpení vývojových linií à přizpůsobení se prostředí (různé odlišnosti, želva mořská, sladkov.)
 • spojení s genetikou, myšlenky: rozšíření živočichů není náhodné, všichni pocházíme z 1 předka, evoluce probíhá na základě přírodního výběru

 

PŘEDPOKLADY EVOLUCE

 • Nadprodukce (reprodukční nadprodukce), musí se narodit větší počet, aby jich více přežilo
 • Variabilita (odlišnost), zapsána v DNA – dědičný charakter
 • Selekce (výběr) – přírodní: přežívají jen ti nejsilnější, pohlavní výběr při páření
 • umělý: člověk vybírá ty, kteří jsou silnější (křížení schopných) à výběr pozitivní – abychom vybrali ty nejsilnější, à výběr negativní – abychom něco odstranili, eliminace (Hitler)
 • Konkurence – konkurenční vztahy – probíhá uvnitř 1 druhu, boj o Slunce, živiny (u rostlin), boj o potravu. Místo, přežití, samice, jinak přizpůsobení nebo vyhynutí
 • Přizpůsobivost – (adaptace), schopnost přežít v měnících se podmínkách

 

DŮKAZY EVOLUCE

 • z nálezů, paleontologie, embryologie (srovnávání zárodků jiných druhů, ve stádiích máme znaky svých předků)

 

Anatomické znaky

 • Rudimenty – zakrnělé orgány, pozůstatky dříve funkční, dnes už neslouží (kostrč=ocas, apendix=slepé střevo, 3 víčko = mžurka)
 • Atavismy – znak, který se vrátí zpátky z minulosti, počet bradavek, nadměrné ochlupení

 

Molekulární genetika – zkoumá DNA, všichni máme společného předka, stejný genetický kód, potvrzeno à změny způsobené adaptací

 

Zákony evoluce

 • Adaptace, monofýlie – všichni pocházíme z 1 předka, korelace (změna organismu vyvolá další změnu)
 • Zákon nevratnosti – když se něco přizpůsobí změně, nevrátí se zpět (regrese)
 • Zákon biogenetický – ontogeneze (vývoj jedince) je zkrácený vývoj druhu ➢ Sociogenetický zákon – zákon soudržnosti, skupina přežije lépe než jedinec

 

Vývoj ekosystému

 • Jedinec je součástí druhu, více druhů pohromadě tvoří společenstvo a spolu s podmínkami, ve kterých žijí, tvoří ekosystém
 • 3 stádia:
  • Omlazení ekosystému – po zhroucení ekosystému à vymírání druhu à dochází k přírodnímu výběru, vytvářejí se odchylky, které vedou k divergenci, konvergence (příslušníci různých druhů ve stejném prostředí vypadají podobně, např. v moři plave delfín, žralok, losos, ale savec, paryba, ryba. Fungují tam jednoduché potravní vztahy konzument <–> spotřebitel
  • Vyzrávání ekosystému – ustálení podmínek (v rámci druhu), parazité, poloparazité, mrchožrouti, zpomalování, ustalování, vznik geografických odchylek
  • Vrchol ekosystému – specializace druhu, vznik dominantních jedinců, nepřizpůsobení à zhroucení ekosystému


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!