Etapy vývoje Země a života – maturitní otázka

 

   Otázka: Vznik a vývoj života

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Adéla

 

 

VZNIK ŽIVOTA

 • – planeta vznikla před 4,6 mld lety → zjištěno ze stáří hornin
 • v Hadeánu – žhavá koule roztaveného horninového materiálu
 • – slepenec, narážely do něj planetky
 • – vrstvy se rozdělily dle hustoty a začala chladnout – cca 4 mld let
 • – z tuhého magmatu se dostávaly plyny → atmosféra
 • – z hornin do atmosféry i vodní páry – 100 mil let deště
 • → vypařovaly se → cyklus → ochlazoval planetu
 • → později praoceány

 

ZÁKLADNÍ TEORIE VZNIKU ŽIVOTA

Vitalismus – Avicenna

 • → životní síla je podstata všeho živého a příčina všech změn

 

Hylozoismus – Milétská škola

 • → existence pralátky, která je v neustálém pohybu

 

Kreační teorie

→ život vznikl zásahem nadpřirozené síly

 • C. Linné, → taxonomický systém, věřil v neměnný systém – rostliny se nemění
 • R. Hook → předpovídal existenci buněk
 • J. B. Lamark → věřil i v evoluci, ale až po stvoření
 • Pierre T. De Chardin – křesťanský evolucionalismus

– inteligentní design – lidé věří, že byl velký třesk a všechno, ale že vesmír byl stvořen právě tak, aby na něm mohl vzniknout život

 

Teorie samoplození

 • – vznik organismů přímo z neživé hmoty
 • – vyvrácena L. Pasterem

 

Teorie panspermická

 • – život přenesen z vesmíru z kosmozoí (částeček) = zárodků
 • → vyvinou se do vyšších a složitějších forem
 • H. C. Crick – pro vznik jednotného genetického kódu nebylo při evoluci dost času

 

Autochtoní abiogeneze

 • autochtoní = něco v místě svého původu
 • abiogeneze = vznik živého z neživého
 • → život vznikl na naší planetě z neživé hmoty
 • – musel vzniknout během 500 mil let před 4 a 3,5 mld let
 • – některé fáze lze namodelovat
 • – evoluční proces má 2 stránky
  • 1) Materiálová/chemická evoluce
   • → živé z neživého – anorganické látky na organické
  • 2) Informační/biologická evoluce
   • → vznik organických látek k buňkám

 

Chemická evoluce

 • – nejprve praatmosféra – redukční ráz, neměla tloušťku jako dnes
 • → obsahovala řadu jednoduchých sloučenin → H2, H2o, CO2, NH3, N2…
 • → na planetu dopadalo více UV záření → oxidovaly se železnaté ionty na železité + uvolňoval se vodík
 • – kondenzační činidla/katalyzátory
 • → reakce probíhaly na jílových podkladech nebo fosfátech

 

Stanley Miller

 • – prováděl pokusy
 • CH4 + NH3 → HCN + 3 H2
 • – za účasti energie – blesky
 • 5HCN + E → adenin
 • – plyny z atmosféry se rozpouštěly ve vodě
 • – adenin a guanin vznikají za nižších teplot

 

Sidney Walter Fox

 • – zahříval proteinogenní AMK na fosfátových horninách při teplotách nad 100°C → vznikají protenoidy – hydrofobní a hydrofilní konec
 • → vytváří protenoidní mikrosféry – kulovité útvary

 

John Desmond Bernal

 • – organické látky na dně jílovitých nádrží po odpaření vody polymerují

 

Syntéza polypeptidů v prebiotickém prostředí

 • syntéza neřízenou matricí
 • → viz vědci předtím
 • – vhodné podmínky pro syntézu, ale primární struktura polypeptidu je náhodná

 

Syntéza řízenou matricí

 • syntéza polypeptidu dle informace obsazené v jiné molekule
 • matrice – DNA – ale jak vznikla?

 

Říše RNP

 • – vznik polyribonukleoproteinových komplexů
 • → mezi RNA a proteinem – spojeno peptidovými vazbami
 • → mohly fungovat jako enzymy a zároveň se mohly autoreplikovat → vytvářet kopie
 • ribozym = nukleové kyseliny s enzymatickou funkcí, autoreplikující se RNA, mohou fungovat i jako enzymy
 • – dají se nalézt i dnes – pozůstatky
 • – podporuje hypotézu o vzniku života podle pravidel ústředního dogmatu biologie
 • – nejjednodušší živá soustava – translační systém, kde RNA má funkci m-RNA, nositele genů a funkci replikační
 • stabilozace ribonukleoproteinového translačního systému
 • – ohraničený od okolí
 • – bimolekulární vrstvy fosfolipidů → hydrofil a fob konce → tvoří kapénky
 • – volný pohyb translačního systému – složky blízko u sebe, translace může probíhat
 • – uzavřené v kouli – fosfolipidové mikrosféry
 • → složky translačního systému se nemohly rozptýlit
 • – umožnění přesného překladu sekvencí RNA do RNA replikázy a ribozomových proteinů
 • – velká mutabilita genoforu → nositel genu – RNA nositel genu – hodně mutací
 • když vyschne voda – fosfolipidové mikrosféry se rozbalí a vytvoří dvojvrstvu a RNA se k ní může dostat → napršelo a smotalo se do koule, ale nabalilo to složky translačního systému

 

Biologická evoluce

Oparinova teorie

 • koloidní roztoky = koacerváty → metabolony a probionty

 

metabolony

 • – ty, co prokazovaly metabolickou aktivitu
 • – termodynamický otevřený systém
 • → pohyb, růst, dráždivost
 •  ne autoreplikace

 

probionty

 • – předchůdci buněk bez ustáleného genetického kódu
 • – replikační aparát nebyl ustálený, velké množství různých RNA kódujících různé AMK
 • – i RNA kódovaly RNA-polymerázy
 • → z nich vznikly protobionty (eobionty)
 • – oddělením replikace od translace

 

Říše DNA

 • – nejspíš pomocí UV záření nebo vysoké teplotě došlo ke změně uracilu na thymin
 • – mezistupeň mezi RNP a DNA je RNA – dvouvláknové → spousta virů
 • – nějakou omezenou dobu → chemické změny při uracilu na thymin nebo ribózy na deoxoribózu
 • → začala se vytvářet DNA – možná jen kousky
 • – RNA byla stále nositelem informace, ale mohla nastat reversní transkripce
 • → RNA na DNA → katalyzovala reverzní transkriptáza
 • DNA pomaleji mutuje, ochotně se spojuje do dvouvláken
 • → genoforem je DNA, má schopnost replikace
 • podle DNA → RNA = transkripce
 • – translace m-RNA do struktury proteinu

 

Praorganismy

 • – prokaryotické buňky
 • – 1 molekula DNA v podobě nukleoidu
 • – u archea a bacteria
 • – všechny byly anaerobní – volný kyslík se nevyskytoval
 • → heterotrofní
 • trochu později – fotoautotrofní – zdroj energie – světlo, zdroj C třeba CO2
 • – spousta mezistupňů – bakterie i H2SO4..
 • – co bylo po ruce uměly využít
 • – fotosyntetizující bakterie + sinice → využívají H2O jako zdroj elektronů → začal se uvolňovat kyslík, pro většinu jedovatý – likvidovaly konkurenty
 • – když se voda nasytila O2 → začal utíkat do atmosféry → atmosféra se mění z redukující na oxidující → ochrana před UV zářením
 • prototrofie – metabolická soběstačnost
 • → praorganismy dokázaly přežít a měnit se za jakýchkoliv podmínek
 • – z určité větve archeí vznikly eukaryotické buňky
 • → ale v taxonomii jim byla vytvořena zvláštní doména
 • eukaryotická buňka – větší, lepší genetický materiál – až 100x, ale nese jen 10x více genů → jsou tam vmezeřené exony, introny → nekódují, schopny se přesouvat, možná virové částice..
 • → díky tomu rozmanitost nukleových kyselin
 • eukaryotická buňka vznikla endosymbiózou
 • – nějaká archea možná pozřela další, nevíme jak vzniklo jádro – z archey nebo vchlípením cytoplazmatické membrány
 • předchůdce – mitochondrie -membránová organela???
 • – sinice – z nich primární plastidy??
 • ???

 

 • – eukaryotické buňky vznikly, když se primordiální bujón zředil – eukaryotické b vytvořily schopnost fagocytózy
 • – eukaryotické byly obrovské a požíraly prokaryoty → nemusely shánět vlastní bílkoviny, heterotrofní
 • – rychlý vývoj

 

Vznikem eukaryot vznikl základ pro samostatný život → začátek biologické evoluce

3 úrovně

1) Mikroevoluce

– zabývá se změnami pouze jedné populace

mechanismy:

 • mutace → náhodné, většinou nevýhodné změny genetické informace na buněčné úrovni, když vznikne výhodná nemá moc šanci na prosazení
 • genetický posun → náhodné změny frekvence alel v populaci, věc náhody, kdo má štěstí se rozmnožit
 • migrace genů → z jedné populace do jiné, mohou vytvořit úplně novou vlastnost, souvisí s pohlavním rozmnožováním
 • pohlavní výběr → „sexy geny“ , fyzická záležitost
 • přírodní výběr
  • tvrdý – méně častý, podle dosažené hodnoty daného genu
  • měkký – relativní, ti kteří mají lepší znaky přežijí, sobecký gen
 •   → my jsme pracovní nářadí pro replikaci genů
 • základní druhy přírodního výběru
  • stabilizující → v neměnném prostředí, upřednostňuje průměr
  • usměrňující → podporuje odlišnost v určitém směru
  • disruptivní → v nestejnorodém prostředí upřednostňuje extrémní vlastnosti a podporuje vysokou proměnlivost (alternativní genotypy)

 

2) Speciace

 • = tvorba nových druhů
 • → fyzická bariéra mezi existujícím druhem
 • př.hraboši – odděleni dálnicí – na každé straně rychle běží, každý jinak
 • → když se bariéra oddělí, mohou být natolik odlišní, že nejsou schopni se množit
 • → náhodná mutace – v pohlavních buňkách – probíhá rychleji než u ostatních buněk, není fyzická bariéra
 • -teorie přerušovaných rovnováh ..?
 • – vznikne nový druh – má potenciál se měnit, probíhá evoluce, dokud se podmínky mění – je schopen se přizpůsobit, podmínky se nemění – druh stagnuje, ztrácí schopnost se přizpůsobovat

 

3) Makroevoluce

 • – vznik a vývoj vyšších taxonů než je druh
 • – rody, třídy..

Evoluční teorie

a) Diluvianisté

 • → opakované potopy, vždy při pohromě vyhynula většina organismů, po ní se ze zbytku utváří nové + opakovaný vývoj
 • – nevěřili v postupný vývoj

b) Lamarkismus

 • – živočich se přizpůsobuje podmínkám
 • → získá vlastnost → ta se dědí
 • – chybné tvrzení – vlastnosti jsou podmíněny geny

c) Darwinismus

 • – přírodní a pohlavní výběr
 • –  v malých skupinách k přizpůsobení mutací

d) Neodarwinismus

 • – základní mechanismy
 • → četnost vzniku mutací, migrace genů, genetický posun – náhodná změna frekvence alel

e) teorie sobeckého genu

 • – organismy jsou pouze nástroje genů
 • – R. Dawkins

f) teorie živé planety

 • – působení organismu ovlivňuje prostředí a naopak
 • planeta = superorganimus – jsme stavební součásti živé planety
 • – Lovelock

g) teorie planetizace lidstva

 • – když propojíme svoje mysli → konec evoluce
 • → vývoj k tomu směřuje
 • – Chardin

h) neutrální teorie evoluce

 • – většina genů je postradatelná, ale všechny formy genu jsou stejně dobré
 • – přírodní výběr neodstraňuje jen špatné mutace
 • – většina mutací je neviditelná – neprojeví se ve změně vlastností

 

Vývoj země

1) Hadeán

 • – 1. období
 • – ďábelské
 • – žhavá koule. Slepenec, tvoří se zemské vrstvy

 

2) Prahory

 • – litosféra není rozlámaná na desky, pevná
 • – hydrosféra + oceány
 • – atmosféra redukční → bez O2
 • – první buňky

 

3) Starohory

 • – litosferické desky v pohybu
 • → tvorba kontinentů
 • – jednobuněčné organismy, na konci i mnohobuněčné
 • stromatolity – hornina + vrstva sinic – zvápenatělé
 • na konci zalednění

 

4) Prvohory

 • – před 500mil lety
 • a) starší – kambrium, ordovik, silur a devon
 • b) mladší – karbon, perm
 • – probíhalo vrásnění
 • – vytváří se Pangea
 • život v prvohorách
 • – rozvoj vr vodním prostředí → trilobiti, měkkýši -hlavonožci, ostnokožci
 • – koncem i ryby a paryby
 • – první rostliny ve starších – silur – měly nedokonalý kořenový systém → bahýnko
 • karbon: černé uhlí
 • pralesy
 • → rostliny s větším vzrůstem; vázány na bažiny: přesličky, plavuně → vzniká černé uhlí → málo O2 – ne oxidace, obalilo se to bahnem → karbonizace
 • – štíři, pavouci, stonožky, obojživelníci, plazi a hmyz
 • perm: Pangea, nahosemenné rostliny
 • – zvýšená sopečná činnost
 • → oteplená dna oceánů → uvolnění methanu → vymírání druhů

 

5) Druhohory

 • – trias (savci), jura (ptáci), křída
 • – poměrně teplo, život všude
 • – Pangea se rozpadá
 • – Alpinské vrásnění
 • – rozvoj nahosemenných rostlin, hlavně cykasy, tráva nebyla
 • – z plazů se vyvíjejí dinosauři
 • – plazi dlouhý život
 • – ryby ze sladkých migrují do slaných vod
 • – řasy produkují O2
 • konec druhohor → vymření – na zem dopadl meteorit

 

6) Třetihory

 • – neogén, paleogén
 • – ochlazení
 • – vývoj krytosemenných rostlin
 • – velké množství savců
 • – vrchol alpinského vrásnění
 • – dravci, ptáci
 • – stepi
 • – první předchůdce člověka

 

7) Čtvrtohory

 • – postupné oteplování, ale i doby ledové

 

ANTROPOGENEZE

Hominizace

 • → vývojové změny prokazatelné na kostře člověka – odlišení od opic
 • páteř → dvojesovité zakřivení → hmotnost všech vnitřních orgánů → pánev se rozšířila, průřez hrudníku oválný, posunutí lebky → týlní otvor zezadu dolů, menší nadočnicové oblouky, výraznější nosní kosti, změna hybnosti kloubů, dolní končetiny delší než horní, motorika svalů → špetka; klenba na noze péruje → snižují se otřesy mozku, trup jemnější → vaříme a jíme snazší potravu → zmenšilo se střevo, vznik brady

 

Sapientace

 • – vyznačuje se vývojem mozku → zvětšování mozkové části lebky
 • → vývoj řeči

 

Sahelanthropus Tchadensis

 • – 6,8 – 7,2 mil let
 • – střední Afrika
 • – 6 jedinců, 9 vzorků se našlo
 • – možná bipední
 • Orrorin tugenesis
 • – 5,1 -6,8 mil let
 • – Afrika

 

Ardipithecus – na nohou protichůdný palec

a) rhamidus → 4,4 – 5 mil let, Afrika, 45% samice, 115 nálezů, 36 jedinců

b) kadabba → víc nálezů, podobá se australophytekům, 5-6 mil

 

Australophytecus afarensis

 • a) robustní – hl. Rostliny, nevede k nám
 • b) gracielní – spíš k nám, masožravý
 • – východní a jižní Afrika, typická bipedie, Lucy – velká část kostry – ??? pro oba? Nebo jen gracielní??? doplnit

 

Homo Habilis

 • – 3 – 1,5 mil let
 • – východní Afrika, pobýval tam spolu s Australophitecem, byli i stejně vysocí
 • – měl mohutné nadočnicové oblouky, člověk zručný – používal kamenné nástroje (nebyl ale první) a koexistoval s Homo Erectus

 

Homo erectus

 • – migroval až do Asie a Indonésie, byl schopen stavět plavidla, měl masivnější trup, delší střeva (rostlinná potrava),
 • – vysocí 180 cm, byli tam dlouho → křížili se s Homo sapiens, zmnožení potních žláz a redukce ochlupení

 

Homo floresiens

 • – hobit, pobývali na ostrově Flores

 

Neandrtálec

 • – v Evropě, koexistoval s homo sapiens
 • – velký nos, kratší končetiny (adaptace na chlad), řeč, pohřbívali své mrtvé, umění, lépe snášel bolest, sošky

 

Homo sapiens

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!