Činnosti zdravotnických pracovníků a odborných pracovníků

osetrovatelstvi

 

Otázka: Činnosti zdravotnických pracovníků a odborných pracovníků

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): vnl.xf

 

 

424/2004 Sb. činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

Vybrané části:

 

§ 3 Činnosti zdravotnického pracovníka s odbornou způsobilostí

(1) Zdravotnický pracovník uvedený v § 4 až 20 bez odborného dohledu a bez indikace v rozsahu své odborné způsobilosti

 • a) poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy,
 • b) dbá na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu se zvláštními právními předpisy 8),
 • c) vede zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci vyplývající ze zvláštních právních předpisů 9), pracuje s informačním systémem zdravotnického zařízení,
 • d) poskytuje pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře,
 • e) podílí se na praktickém vyučování ve studijních oborech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných středními školami a vyššími odbornými školami, v akreditovaných zdravotnických studijních programech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných vysokými školami v České republice a ve vzdělávacích programech akreditovaných kvalifikačních kurzů,
 • f) podílí se na přípravě standardů.

(2) Zdravotnický pracovník uvedený v § 21 až 26 do doby získání specializované způsobilosti nebo prokázání výkonu praxe podle zvláštního právního předpisu 10) v rozsahu své odborné způsobilosti vykonává činnosti uvedené v odstavci 1 pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v příslušném oboru.

(3) Zdravotnický pracovník uvedený v § 27 až 40 po získání odborné způsobilosti 11) pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v rozsahu své odborné způsobilosti

 • a) poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy,
 • b) pracuje se zdravotnickou dokumentací a s informačním systémem zdravotnického zařízení.

(4) Pokud zdravotnický pracovník vykonává činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, musí splňovat zvláštní požadavky stanovené zvláštním právním předpisem 12).

8) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vyhláška č. 440/2000 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

9) Například zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.

10) § 24 zákona č. 96/2004 Sb.

11) § 29 až 42 zákona č. 96/2004 Sb.

12) Zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

§ 4 Všeobecná sestra

(1) Všeobecná sestra vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace v souladu s diagnózou stanovenou lékařem poskytuje, případně zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu. Přitom zejména

 • a) vyhodnocuje potřeby a úroveň soběstačnosti pacientů, projevů jejich onemocnění, rizikových faktorů, a to i za použití měřicích technik používaných v ošetřovatelské praxi (například testů soběstačnosti, rizika proleženin, měření intenzity bolesti, stavu výživy),
 • b) sleduje a orientačně hodnotí fyziologické funkce pacientů, to je dech, puls, elektrokardiogram, tělesnou teplotu, krevní tlak a další tělesné parametry,
 • c) pozoruje, hodnotí a zaznamenává stav pacienta,
 • d) zajišťuje herní aktivity dětí,
 • e) zajišťuje a provádí vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve semikvantitativními metodami (diagnostickými proužky),
 • f) provádí odsávání sekretů z horních cest dýchacích a zajišťuje jejich průchodnost,
 • g) hodnotí a ošetřuje poruchy celistvosti kůže a chronické rány a ošetřuje stomie, centrální a periferní žilní vstupy,
 • h) provádí ve spolupráci s fyzioterapeutem a ergoterapeutem rehabilitační ošetřování, to je zejména polohování, posazování, dechová cvičení a metody bazální stimulace s ohledem na prevenci a nápravu hybných a tonusových odchylek, včetně prevence dalších poruch z imobility,
 • i) provádí nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti,
 • j) edukuje pacienty, případně jiné osoby v ošetřovatelských postupech a připravuje pro ně informační materiály,
 • k) orientačně hodnotí sociální situaci pacienta, identifikuje potřebnost spolupráce sociálního nebo zdravotně-sociálního pracovníka a zprostředkuje pomoc v otázkách sociálních a sociálně-právních,
 • l) zajišťuje činnosti spojené s přijetím, přemisťováním a propuštěním pacientů,
 • m) provádí psychickou podporu umírajících a jejich blízkých a po stanovení smrti lékařem zajišťuje péči o tělo zemřelého a činnosti spojené s úmrtím pacienta,
 • n) zajišťuje přejímání, kontrolu, uložení léčivých přípravků, včetně návykových látek 13), (dále jen „léčivé přípravky“) a manipulaci s nimi a dále zajišťuje jejich dostatečnou zásobu,
 • o) zajišťuje přejímání, kontrolu a uložení zdravotnických prostředků 14) a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu.

(2) Všeobecná sestra se podílí pod odborným dohledem všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru, případně zaměření, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem na poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče. Přitom zejména vykonává činnosti podle odstavce 1 písm. b) až i).

(3) Všeobecná sestra se podílí bez odborného dohledu na základě indikace lékaře na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče. Přitom zejména připravuje pacienty k diagnostickým a léčebným postupům, na základě indikace lékaře je provádí nebo při nich asistuje, zajišťuje ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich; zejména

 • a) podává léčivé přípravky 13) s výjimkou nitrožilních injekcí nebo zavádění infuzí u novorozenců a dětí do 3 let a s výjimkou radiofarmak; pokud není dále uvedeno jinak,
 • b) zavádí a udržuje kyslíkovou terapii,
 • c) provádí screeningová a depistážní vyšetření, odebírá biologický materiál a orientačně hodnotí, zda jsou výsledky fyziologické,
 • d) provádí ošetření akutních a operačních ran, včetně ošetření drénů,
 • e) provádí katetrizaci močového měchýře žen a dívek nad 10 let, pečuje o močové katétry pacientů všech věkových kategorií, včetně výplachů močového měchýře,
 • f) provádí výměnu a ošetření tracheostomické kanyly, zavádí nazogastrické a jejunální sondy pacientům při vědomí starším 10 let, pečuje o ně a aplikuje výživu sondou, případně žaludečními nebo duodenálními stomiemi u pacientů všech věkových kategorií,
 • g) provádí výplach žaludku u pacientů při vědomí starších 10 let.

(4) Všeobecná sestra pod odborným dohledem lékaře

 • a) aplikuje nitrožilně krevní deriváty15),
 • b) spolupracuje při zahájení aplikace transfuzních přípravků16) a dále bez odborného dohledu na základě indikace lékaře ošetřuje pacienta v průběhu aplikace a ukončuje ji.

13) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14) Zákon č. 123/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 • Nařízení vlády č. 25/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky.
 • Nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nařízení vlády č. 286/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

15) § 2 odst. 13 zákona č. 79/1997 Sb., ve znění zákona č. 129/2003 Sb.

16) § 2 odst. 14 zákona č. 79/1997 Sb., ve znění zákona č. 129/2003 Sb.

 

§ 27 Zdravotnický asistent

(1) Zdravotnický asistent vykonává činnosti podle § 3 odst. 3 a dále pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky poskytuje základní ošetřovatelskou péči a specializovanou ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu, podílí se na získávání informací nutných k určení ošetřovatelských diagnóz, v míře určené všeobecnou sestrou nebo porodní asistentkou plní ošetřovatelský plán a provádí ošetřovatelské výkony. Přitom zejména pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky

 • a) sleduje fyziologické funkce a stav pacientů, zaznamenává je do dokumentace, pečuje o vyprazdňování, provádí komplexní hygienickou péči, prevenci proleženin, rozděluje stravu pacientům podle diet a dbá na jejich dodržování, dohlíží na dodržování pitného režimu, zajišťuje aplikaci tepla a chladu,
 • b) provádí rehabilitační ošetřovatelství, včetně prevence poruch z imobility,
 • c) provádí nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta,
 • d) podílí se na zajištění herních aktivit dětí,
 • e) podílí se na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků 13),
 • f) podílí se na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení zdravotnických prostředků 14) a prádla, na jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby.

(2) Zdravotnický asistent pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo lékaře

 • a) podává léčivé přípravky 13), s výjimkou aplikace nitrožilně a do epidurálních katétrů a intramuskulárních injekcí u novorozenců a dětí do 3 let věku,
 • b) odebírá biologický materiál, provádí vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve semikvantitativními metodami (diagnostickými proužky),
 • c) zavádí a udržuje kyslíkovou terapii,
 • d) podílí se na ošetření akutní a chronické rány,
 • e) připravuje pacienty k diagnostickým nebo léčebným výkonům, podle rozhodnutí lékaře, všeobecné sestry nebo porodní asistentky při nich asistuje, poskytuje ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich,
 • f) podílí se na činnostech spojených s přijetím, přemisťováním, propuštěním a úmrtím pacientů.

(3) Zdravotnický asistent se podílí pod přímým vedením všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru na poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče. Přitom vykonává činnosti podle odstavce 1.

13) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14) Zákon č. 123/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 • Nařízení vlády č. 25/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky.
 • Nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nařízení vlády č. 286/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

 

§ 34 Ošetřovatel

(1) Ošetřovatel vykonává činnosti podle § 3 odst. 3 a dále pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta

 • a) podílí se na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského procesu; přitom zejména
  • 1. provádí hygienickou péči u pacientů, včetně základní prevence proleženin a úpravy lůžka,
  • 2. pomáhá při podávání stravy pacientům, pomáhá při jídle ležícím nebo nepohyblivým pacientům, popřípadě je krmí,
  • 3. pečuje o vyprazdňování pacientů, včetně případného provedení očistného klyzmatu,
 • b) měří tělesnou teplotu, výšku a hmotnost,
 • c) doprovází pacienty na odborná vyšetření a ošetření,
 • d) pečuje o úpravu prostředí pacientů,
 • e) podílí se na zajištění herních aktivit dětí,
 • f) provádí úpravu těla zemřelého,
 • g) podílí se na přejímání, kontrole a uložení léčivých přípravků 13) a na manipulaci s nimi,
 • h) podílí se na přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků 14) a prádla, na manipulaci s nimi a dále se podílí na jejich dezinfekci a sterilizaci a na zajištění jejich dostatečné zásoby.

(2) Ošetřovatel pod přímým vedením všeobecné sestry, porodní asistentky, radiologického asistenta asistuje při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech.

(3) Ošetřovatel se podílí pod přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, na poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče. Přitom vykonává činnosti podle odstavce 1.

13) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14) Zákon č. 123/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 • Nařízení vlády č. 25/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky.
 • Nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nařízení vlády č. 286/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

 

§ 40 Sanitář

(1) Všeobecný sanitář vykonává činnosti podle § 3 odst. 3 a dále

 • a) pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo jiného zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování ošetřovatelské péče bez odborného dohledu provádí pomocné a obslužné činnosti nutné pro poskytování ošetřovatelské péče, preventivní, léčebné a diagnostické péče; přitom zejména
  • 1. pečuje o hygienu prostředí,
  • 2. dováží stravu na oddělení, podle potřeby ji ohřívá, provádí úklid čajové kuchyňky, včetně sběru, mytí a dezinfekce nádobí,
  • 3. transportuje biologický a zdravotnický materiál, obstarává pochůzky pro potřeby oddělení a pacientů,
  • 4. manipuluje s prádlem, včetně dezinfekce a transportu,
  • 5. manipuluje s tlakovými nádobami s medicinálními plyny,
  • 6. doprovází a převáží dospělé pacienty na vyšetření, ošetření a při překladu na jiné oddělení,
  • 7. provádí technické manipulace s lůžkem pacientů a jeho mechanickou očistu, dezinfekci a úpravu,
  • 8. podílí se na úpravě těla zemřelého a odváží je,
  • 9. podílí se na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků 13),
  • 10. podílí se na přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků 14) a prádla, na manipulaci s nimi a dále se podílí na jejich dezinfekci a sterilizaci a na zajištění jejich dostatečné zásoby;
 • b) pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky se podílí na poskytování základní ošetřovatelské péče; přitom zejména
  • 1. se podílí na zajišťování hygienické péče o pacienta,
  • 2. se podílí na polohování pacientů a manipulaci s nimi, včetně základní prevence proleženin a úpravy lůžka,
  • 3. pomáhá při rozdělování stravy pacientům, pomáhá při jídle ležícím nebo nepohyblivým pacientům, popřípadě je krmí,
  • 4. pečuje o vyprazdňování pacientů;
 • c) pod přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky se podílí na poskytování specializované ošetřovatelské péče; přitom zejména vykonává činnosti podle písmene b).

(2) Sanitář pro operační oddělení a centrální sterilizaci vykonává činnosti podle § 26 a dále

 • a) pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo jiného zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování ošetřovatelské péče bez odborného dohledu provádí pomocné a obslužné činnosti nutné pro poskytování ošetřovatelské péče na úseku operačního oddělení, centrální sterilizace a centrální úpravně lůžek; přitom zejména
  • 1. pečuje o hygienu prostředí,
  • 2. transportuje biologický a zdravotnický materiál, obstarává pochůzky pro potřeby oddělení,
  • 3. manipuluje s tlakovými nádobami s medicinálními plyny,
  • 4. doprovází a převáží pacienty, kteří jsou při vědomí,
  • 5. připravuje specifický obvazový materiál dle potřeb oddělení,
  • 6. provádí mechanickou očistu, dezinfekci a úpravu operačního stolu,
  • 7. podílí se na úpravě těla zemřelého,
  • 8. podílí se na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků 13),
  • 9. podílí se na přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků 14) a prádla, na manipulaci s nimi a dále se podílí na jejich dezinfekci a sterilizaci a na zajištění jejich dostatečné zásoby;
 • b) pod přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování ošetřovatelské péče bez odborného dohledu asistuje při ošetřovatelských výkonech na úseku operačního oddělení a v míře určené sálovou sestrou plní ošetřovatelský plán; přitom zejména
  • 1. podílí se na příjmu, přemisťování a transportu pacienta v rámci operačního oddělení,
  • 2. provádí hygienickou péči,
  • 3. provádí polohování a fixaci pacienta před, v průběhu a po operačním výkonu, včetně základní prevence proleženin a úpravy operačního stolu,
  • 4. provádí technické manipulace s operačním stolem a osvětlením,
  • 5. asistuje při přikládání obvazových materiálů, snímá tvrdé obvazy pacienta,
  • 6. manipuluje s přístroji zdravotnické techniky.

(3) Sanitář pro laboratoř a transfuzní službu vykonává činnosti podle § 26 a dále

 • a) pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování laboratorní diagnostické péče bez odborného dohledu nebo všeobecné sestry provádí pomocné a obslužné činnosti nutné pro poskytování zdravotní péče na úseku laboratoří a zařízení transfuzní služby; přitom zejména
  • 1. pečuje o hygienu prostředí,
  • 2. provádí transport, třídění a centrifugaci biologického a zdravotnického materiálu, distribuci laboratorních výsledků, obstarává pochůzky pro potřeby pracoviště a pacientů,
  • 3. provádí manipulaci s prádlem, včetně dezinfekce a transportu,
  • 4. manipuluje s tlakovými nádobami,
  • 5. připravuje zdravotnický materiál potřebný pro odběry a další zpracování biologického materiálu,
  • 6. kontroluje teplotu chladicích a mrazicích zařízení,
  • 7. likviduje biologický materiál a kontaminovaný spotřební materiál v souladu s právními předpisy,
  • 8. podílí se na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků 13),
  • 9. podílí se na přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků 14) a prádla, na manipulaci s nimi a dále se podílí na jejich dezinfekci a sterilizaci a na zajištění jejich dostatečné zásoby;
 • b) pod přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování ošetřovatelské péče bez odborného dohledu asistuje při ošetřovatelských výkonech na úseku transfuzních stanic a v míře určené všeobecnou sestrou plní ošetřovatelský plán; přitom zejména
  • 1. spolupracuje při evidenci dárců a odběru a značení vzorků,
  • 2. při odběrech pečuje o dárce.

(4) Sanitář pro zařízení lékárenské péče vykonává činnosti podle § 26 a dále

 • a) pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování lékárenské péče bez odborného dohledu provádí pomocné a obslužné činnosti nutné pro činnost zařízení lékárenské péče; přitom zejména
  • 1. zabezpečuje komplexní hygienu pracovního prostředí, včetně prostředí pro aseptickou přípravu,
  • 2. myje, dezinfikuje a sterilizuje laboratorní sklo, pomůcky a obalový materiál,
  • 3. zabezpečuje transport zdravotnického materiálu, obstarává pochůzky pro potřeby lékárny nebo výdejny zdravotnických prostředků;
 • b) pod přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování lékárenské péče bez odborného dohledu
  • 1. asistuje při přejímce, ukládání, označování léčiv a zdravotnických prostředků,
  • 2. vykonává pomocné činnosti při přípravě léčivých přípravků, zkoumadel a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro.

(5) Sanitář pro lázně a léčebnou rehabilitaci vykonává činnosti podle § 26 a dále

 • a) pod odborným dohledem fyzioterapeuta, ergoterapeuta, případně jiného zdravotnického pracovníka způsobilého k uvedeným činnostem bez odborného dohledu provádí pomocné a obslužné činnosti nutné pro poskytování této péče; přitom zejména
  • 1. pečuje o hygienu prostředí,
  • 2. zabezpečuje transport zdravotnického materiálu, obstarává nutné pochůzky,
  • 3. provádí manipulaci s prádlem, včetně dezinfekce a transportu,
  • 4. doprovází a převáží dospělé pacienty na vyšetření a ošetření,
  • 5. provádí technické manipulace s lůžky a dalšími pomocnými zařízeními pro lázeňskou a rehabilitační péči,
  • 6. podílí se na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků,
  • 7. podílí se na přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků 14) a prádla, na manipulaci s nimi a dále se podílí na jejich dezinfekci a sterilizaci a na zajištění jejich dostatečné zásoby;
 • b) pod přímým vedením fyzioterapeuta, ergoterapeuta, případně jiného zdravotnického pracovníka způsobilého k uvedeným činnostem bez odborného dohledu asistuje při fyzioterapeutických a ergoterapeutických výkonech; přitom zejména
  • 1. podílí se na polohování pacientů a manipulaci s nimi,
  • 2. připravuje a podává léčebné zábaly,
  • 3. pomáhá při ergoterapii,
  • 4. připravuje a podává částečné i celkové koupele, včetně přísadových a provádí základní vodoléčebné procedury.

 

(6) Sanitář pro autoptické oddělení nebo sanitář pro pitevnu vykonává činnosti podle § 26 a dále

 • a) pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu provádí pomocné a obslužné činnosti na úseku patologie; přitom zejména
  • 1. pečuje o hygienu prostředí,
  • 2. zabezpečuje transport biologického a zdravotnického materiálu, obstarává pochůzky pro potřeby oddělení,
  • 3. provádí manipulaci s prádlem, včetně dezinfekce a transportu,
  • 4. připravuje těla zemřelých k pitvě, po pitvě upravuje těla zemřelých a obléká je pro předání pohřební službě,
  • 5. připravuje nástroje, rukavice a nádobky k odběru materiálu a základní fixační roztoky,
  • 6. podílí se na přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků 14) a prádla, na manipulaci s nimi a dále se podílí na jejich dezinfekci a sterilizaci a na zajištění jejich dostatečné zásoby;
 • b) pod přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování lázeňské a rehabilitační péče bez odborného dohledu asistuje při odborných výkonech na úseku patologie; přitom zejména
  • 1. pomáhá při výkonu pitvy a vyjímá orgány,
  • 2. podílí se na evidenci těl zemřelých, jejich šatstva a cenností a dokumentaci o styku s pohřební službou.
  • 13) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
   • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • 14) Zákon č. 123/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
   • Nařízení vlády č. 25/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky.
   • Nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů.
   • Nařízení vlády č. 286/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!