Chemická vazba – maturitní otázka z chemie

 

   Otázka: Chemická vazba

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): Dita

 

 

 

 

Chemická vazba

 1. Obecná charakteristika chemické vazby
 2. Typy chemické vazby
  • Kovalentní vazba
   • Vazba σ  a π
   • Násobné vazby
   • Vaznost
   • Délka chemické vazby
   • Polarita chemické vazby
   • Hybridizace
  • Koordinačně-kovalentní vazba
  • Kovová vazba
 3. Slabé vazebné interakce

 

Chemická vazba

= pojítko mezi atomy v molekule

Kritérium vzniku chemické vazby = energetické hledisko

 • Chemická vazba vznikne tehdy, dojde-li k uvolnění energie – molekula musí mít nižší energii než atomy před sloučením
 • Čím více energie se uvolní, tím stabilnější vazba vznikne

 

Vazebná energie = Ev = energie uvolněná při vzniku vazby

 

Disociační energie = ED = energie dodaná pro zrušení vazby

 • [kcal/mol]
 • s násobností vazby roste hodnota ED
  • C – vazba π není tak pevná jako vazba σ – k jejímu rozštěpení je potřeba menší ED
  • N – vzniká přednostně trojná vazba, neboť se při tom uvolní velké množství energie (větší než při vytvoření dvojné nebo jednoduché)

 

Podmínky vzniku chemické vazby

 • Atomy se musí přiblížit tak, aby se překryly valenční orbitaly (průnik valenčních el.)
 • Elektrony musí mít opačný spin

 

Typy chemické vazby

 1. Kovalentní vazba
 • vzniká překrytím orbitalů obsahujících vždy 1 elektron, vzniká společný elektronový pár

 

 • Vazba σ
  • hustota je největší na spojnici jader (mezi jadernými partnery) atomů
  • vzniká překryvem orbitalů

 

 • Vazba π
  • elektronová hustota je největší mimo spojnici jader obou vázaných atomů
  • je rovnoměrně rozložená a symetrická
  • elektronová hustota je nad a pod rovinou, v níž leží spojnice jader
  • vazba π vzniká bočním překryvem orbitalů
  • vzniká až po vazbě sigma

 

NÁSOBNÉ VAZBY

 • Vazba jednoduchá
  • Vazba σ
  • na vzniku vazby se podílí od každého z vázaných atomů 1 valenční elektron

 

 • Vazba dvojná (násobná)
  • Vazba σ + π
  • na vzniku vazby se podílí od každého z vázaných atomů 2 valenční elektrony

 

 • Vazba trojná (násobná)
  • Vazba σ + π + π
  • na vzniku vazby se podílí od každého z vázaných atomů 3 valenční elektrony

 

VAZNOST

= číslo, které nám udává počet vazeb, které atom vytváří

 • např.: H – jednovazný, O – dvojvazný, N- trojvazný, C – čtyřvazný

DÉLKA CHEMICKÉ VAZBY

= vzdálenost jader vázaných atomů = mezijaderná vzdálenost

 • jednotka [1A°] = 10-8 cm (A – anstrid)
 • čím je vazba násobnější, tím je kratší, energie potřebná k jejímu rozštěpení je větší

 

POLARITA CHEMICKÉ VAZBY

ELEKTRONEGATIVITA (X)

= míra schopnosti atomu přitahovat elektrony chemické vazby

 • elektronegativní prvek = takový, jehož atomy přijímají do svého elektronového obalu elektrony a tvoří anionty
 • udává se číselně, její hodnoty jsou uvedeny u každého prvku periodické tabulky (nejnižší hodnoty elektronegativity mají alkalické kovy (Fr), nejvyšší hodnotu mají halogeny(F))

 

 • Vliv elektronegativity na chemickou vazbu

Vazba nepolární

 • společný elektronový pár je umístěn rovnoměrně mezi oba vázané elektrony

 

Vazba polární

 • pár je posunut k elektronegativnějšímu prvku – vzniká dipól

 

Vazba iontová (=extrémní polární vazba)

 • pár si úplně přivlastní atom s větší elektronegativitou – vznikají elektricky nabité částice – ionty
 • sloučeniny alkalických kovů a halogenů

 

– přechod od nepolární vazby k iontové je plynulý

 

HYBRIDIZACE

 • je sjednocování (unifikace) energeticky různých orbitů
 • značí se čárkovaným obdélníkem
 • hybridizují se i ty valenční elektrony, které nevytváří vazbu a jsou zaplněny jedním nebo dvěma elektrony
 • nehybridizují se orbitaly prázdné a ty, které vytváří π vazbu

 

 1. Koordinačně-kovalentní vazba
 • dativní, donor-akceptorová
 • vzniká překrytím dvou elektronů od 1 atomu s volným orbitalem 2. atomu
 • rozdíl mezi kovalentní a koordinačně-kovalentní vazbou je pouze ve způsobu vzniku (vlastnosti a pevnost mají stejné)
 • DONOR – dárce – atom poskytující el. pár
 • AKCEPTOR – příjemce – atom poskytující volný orbital, přijímá el. pár

 

 1. Kovová vazba
 • asi 80% prvků jsou kovy – kovy v pevném stavu vytvářejí vazbu kovovou
  • CHARAKTERISTIKA KOVŮ
   1. všechny kovy v tuhém stavu vedou elektrický proud
   2. všechny kovy jsou prvky o nízké ionizační energii
   3. atomy kovu, podobně jako jiné atomy, nemají jinou vazebnou schopnost než pomocí svých valenčních elektronů a orbitalů
  • všechny valenční elektrony jsou společné pro všechny členy kovové mřížky – tvoří el. oblak, který prostupuje celým krystalem a umožňuje vedení el. proudu

 

Slabé vazebné interakce

 • jsou to slabé vazby mezi molekulami, které je spojují do složitějších struktur

 

 • VAN DER WAALSOVY SÍLY
 • velmi slabé mezimolekulové síly

I2 – zahřátím se tyto síly zruší, mřížka se rozkmitá, molekuly jódu se uvolní do prostoru, mění se skupenství z pevného do plynného – jód sublimuje

 

Tuha – tlakem se tyto síly zruší – tuha se otírá a píše

 

 • VODÍKOVÉ MŮSTKY

H2O – vodíkový můstek vzniká vzájemným přitahováním dipólů – způsobuje kapalnost vody

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!