Chemická vazba – maturitní otázka z chemie (4)

 

   Otázka: Hygiena a toxikologie

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): JC

 

Základní podmínky pro vznik chemické vazby

Chemická vazba = spojení mezi atomy

Chemické vazby vznikají při chemických reakcích

 

Energie v chemické vazbě: – když se chemická vazba tvoří, uvolňuje se tzv. vazebná energie

 • Při rozštěpení chemické vazby je nutné dodat energii tzv. disociační

 

Rozdělení vazeb:

 • kovalentní
 • Iontová
 • Kovová
 • Slabší vazebné interakce

 

Kovalentní vazba:

a) podle vzniku: *překryvem 2 atomových orbitalů, z nichž každý obsahuje 1 e s opačným spinem -> * molekulového orbitalu (nejde poznat, čí je čí.) – * koordinačně-kovalentní (dativní, donor-akceptorová) vazba

 

b) podle hustoty:

Na spojnici jader – vazba ơ – s-s, s-p, p-p (lineárně)

Mimo spojnici jader – vazba π – p-p, p-d, d-d (bočně)

 

c) podle četnosti:

 • jednoduchou: vždy ơ — nejdelší
 • dvojnou: ơ a π -> 3 oblaky e
 • trojnou: ơ, π1, π2 -> nad, pod i z boku – nejsilnější

 

d) podle polarity:

 • nepolární: rozdíl elektronegativity je menší než 0,4
 • polární: 0,4<Δx<1,7 – dipólový moment
 • iontová: Δx>1,7

 

2) Kovová: vzniká mezi atomy kovu v tuhém stavu, způsobena elektrostatickou přitažlivostí kationtů kovu a volně se pohybujících valenčních elektronů – mřížka

 

3) Slabé vazebné interakce: ovlivňují spíše vlastnosti látek

a) Van der Waalsovy síly: * za působení dipólů+ přitahování opačných pólů

b) Vodíkové můstky: vyskytuje se u sloučeniny vodíku s prvkem s vyšší elektronegativitou a nevazebným el. párem (F, O, N), kde atom vodíku vytváří slabou vazbu s volným el. párem.

 

Ionizační energie= nutná k odtrhnutí elektronu od atomu v plynném stavu.

Poté se elektrony mohou spojit s jinou neutrální částicí a vznikne záporně nabitý ion= ANION

 

Elektronová afinita= energie uvolněná při vzniku anionu z atomu v plynném stavu

 

Vztah mezi vazbou a vlastnostmi látek

Nepolární látky (malé molekuly se 2 vazbami) – nerozpustné ve vodě, jen nepolár. rozp.

–  nevedou el. proud

Látky s polární a iontovou vazbou – rozpustné ve vodě, ale ne v nepol. rozp.

– v tavenině nebo roztoku vedou el. proud

Látky s kovovou vazbou: – vedou el. proud a teplo + jsou kujné a tažné

 

Tvary molekul

Strukturní vzorec = rozepisuje vazby

 

Teorie: 1) VSEPR = vazby tvoří elektrony -vzájemně se odpuzují- i nevazebné páry -> zaujmout co největší úhel pro méně odporu

2 vazby; Lineární

3 vazby; Trigonální, lomený

4 vazby; Tetraedr, trojbok. pyr., lomený

5 vazeb; Trojbok. di/bipyr., houpačka, T, lineární

6 vazeb; Oktaedr, 4. bok.pyr., tetragonální

 

2) Hybridizace = energetické a tvarové sjednocení orbitalů

Vstupuje ơ + volné elektronové páry -> π se nehybridizují

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!