Chemická reakce

chemie

 

Otázka: Chemická reakce

Předmět: Chemie

Přidal(a): Jan Peterka

 

 

Děj, při kterém výchozí látky zanikají a tvoří se nové látky, produkty reakce.

 

U anorganických látek jsou typy reakcí:

 • Skladné (syntetické),
 • Rozkladné (analytických),
 • Vytěsňovací (substituční), podvojné záměry (konverze)

 

U organických látek jsou typy reakcí:

 • Adiční (slučování částic v jednu)
 • Eliminační (jedna částice se rozkládá)
 • Substituční (zánik jedné a vznik druhé vazby na jednom atomu)
 • Prokluzu (přemisťování atomů nebo části uhlíkového řetězce)

 

Chemické děje: oxidačně-redukční, acidobazické, koordinační (komplexotvorné) pokud jsou ve stejné fázi nebo ne:

 • A) homogenní
 • b) heterogenní (patří tam i srážecí)

 

Termochemie:

 • Zkoumá tepelné jevy při chem. reakcích
 • Endotermické r.- teplo se spotřebovává, energie produktů je Vetší jako E produktů, produkty mají méně pevné vazby jako reaktanty méně stabilní látky
 • Exotermické r.- teplo se uvolňuje, energie produktů je menší než E reaktantů, produkty reakce mají pevnější chem vazby-stabilnější látky reakční teplo-Q-změna entalpii (tepelný obsah látky Q = H termochemické rovnice – udává se v nich hodnota reakčního tepla a při R a P i skupenství pevné-solidus-s; plynné-gazeus -g; kapalné-liqidus-l; vodný roztok-aqua-aq

 

Zákony:

 • Lavoisier-hodnota reakčního tepla přímé a zpětné reakce je stejná, liší se jen znaménkem
 • Hess-Celková hodnota nějaké reakce Q se rovná součtu Q dílčích reakcí rozpúšťanie- naruší se krys. struktura, teplo se spotřebuje-endotermický děj hydratace-na částice rozpouštění látky se vážou molekuly vody; exotermický děj chemická kinetika – zkoumá rychost chemických reakcí a faktory které jejich dotýkají. podmínky aby proběhla chem.reakce: musí se srazit, musí být správně orientovány, musí mít dostatečnou kin.energii, aby byla srážka účinná (aktivační energie) meziprodukt- Aktivovaný komplex-vzniká při srážce částic s vhodnou aktiv. energií a orientací.
 • AK-je energetická bariéra mezi R a P Rychlost chem.reakcií- mohou být rychlé (exploze, koagulanty r.) Nebo pomalé (koroze, hnití)

 

Chemická rovnováha:

 • K = [C] c. [D] d / [A] a. [B] b = guldbergwaagov zákon
 • Chemická rovnováha je dynamický stav, při kterém látkové koncentrace R a P jsou konstantní (nemění se)

 

Faktory ovlivňující rychlost chem. reakcí:

 • teplota, koncentrace, tlak (plyny) katalyzátor neovlivní rýchl. chem. reakcí. působením faktoru dochází k posouvání chem.rovnováhy směr ve kterém se posune určuje princip akce a reakcie- princip pohyblivé rovnováhy: porušení rovnováhy vnějším vlivům (akce), vyvolává děj (reakce), který směřuje ke zrušení účinku tohoto vlivu.
 • Faktory: Koncentrace: čím větší koncentrace reaktantů tím se rýhlosť chem.r. zvětšuje
 • Vliv teploty: zvětšením teploty se rychlost chem. reakce zvětšuje.
 • Vliv katalyzátoru:
  • jejich přítomnost zvětšuje rychlost chem. reakcí, po proběhnutí reakcí zůstávají nezměněny, zmenšují hodnotu AE
 • Vliv velikosti povrchu tuhých látek:
  • čím větší je povrch R, tím větší je dotyková plocha R a reakce probíhá rychleji

 

Protolytické reakce:

 • jsou to reakce, při kterých kyseliny odštěpují proton a zásady ho vážou při reakci kyseliny a zásady
 • vzniká: z kyseliny – konjugovaná zásada; a z zásady konjugát. kyselina míra kyselin (schopnost odštěpit proton) je jejich disociační konstanta K podle hodnoty K se určuje síla kyselin, čímž je hodnota K větší, tím je látka silnější kyselinou.
 • Zásady naopak. Kv-iontový součin vody Kv = 1.10-14 pH = -log. [H3O +] rovnováha v PR je posunuta na stranu málo disociovaných látek

 

Redoxní reakce:

 • oxidačně-redukční reakce oxidace-děj při kterém se oxidační číslo atomu prvků zvětšuje redukcemi děj, při kterém se oxidační číslo zmenšuje
 • O & R probíhají vždy současně; změna oxid. čísla je způsobena přijetím nebo předáním elektronu
 • Oxidační činidla
  • je látka která je schopná přijímat elektrony (F, Cl, Br, I, O)
 • Redukovadlo
  • je látka, která je schopnáá předávat elektron (Na, K, Mg, Zn) zda bude daný prvek Oxidační činidla nebo Redukční činidlo, závisí na redukčních vlastností jeho reakčního partnera.

 

Beketovova řada kovů:

 • K Na Mg Al Zn Fe Sn Pb Co Ni H Cu Ag Hg Au
 • 1) kov nalevo od daného kovu je schopen redukovat kation tohoto kovu
 • 2) Kov nalevo od H je schopen redukovat kation H ve vodném roztoku
 • 3) Kovy nalevo od H nereagují se zředěnými kyselinami za vzniku H

 

Rovnováha v RR:

 • V red. reakcích se v uzavřené soustavě ustálí chem. rovnováha rychlost přímé a zpětné reakce je v době rovnováhy stejná
 • Redox rovnováhu charakterizuje rovnovážná konstanta. Při elektrolýze dochází k přechodu el.proudu roztokem nebo taveninou

 

Katoda-redukce  

 • anoda-oxidace RR jako zdroj El energie: Pokud dáme do roztoku jeho soli, vzniká napětí -> elektrodový potenciál (závisí na redoxních vlastností kovu a na koncentraci iontů v roztoku)
 • Galvanické články-jsou to zařízení, ve kterých se mění chem energie na el. energii


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!