Buňka a všechno kolem ní – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Buňka a všechno kolem ní

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Kristýna

 

Buňka

 • základní stavební a funkční jednotka živých organismů
 • nejmenší útvar schopný existence a rozmnožování
 • vlastní genetický, proteosyntetický aparát, metabolický systém (vytváří a využívá energii)
 • ohraničena membránou (reguluje příjem látek)
 • buněčná teorie (všechny organismy z buněk, buňka elementární živou soustavou, vznikají již z existujících buněk – dělením), Schleiden a Schwann (práce je zakládána i na práci Purkyněho)
 • 2 typy:
  • prokaryotická (bakterie, sinice)
  • eukaryotická (rostliny, houby, živočichové)

 

Prokaryotická buňka

 • starší, jednodušší, 10x menší (1–10 µm)
 • stavba
  • buněčná stěna
   • tuhý obal, uděluje buňce tvar
   • mechanická ochrana
   • u bakterií tvořena především vrstvou peptidoglykanů
  • cytoplazmatická membrána
   • izoluje vnitřní prostředí od vnějšího
   • selektivně propustná (semipermeabilní)
   • fosfolipidová dvojvrstva (fosfátová hlava, řetězce VMK)
  • cytoplazma
   • viskózní koncentrovaný roztok (obsahuje org. i anorg. látky)
   • vyplňuje celý obsah buňky
   • často obsahuje kapénky (krystalky) odpadních nebo zásobních látek (buněčná inkluze)
  • jaderná hmota
   • jaderná hmota volně v cytoplazmě
   • není ohraničena membránou
   • sinice – nukleoplazma (více DNA)
   • bakterie – nukleoid (do kruhu stočená 1 dvoušroubovice DNA)
  • plazmid
   • malá stočená molekula DNA, může se rozdvojit, předat ho jiné bakterii
   • zapsány některé informace (např. rezistentnost na antibiotika, tvorba toxinů)
  • ribozomy
   • probíhá tvorba bílkovin
   • menší než u eukaryot
   • volná nebo přisedlá k membráně
  • kapsuly – slizová pouzdra (sinice)
  • fimbrie – nepohyblivá vlákna na povrchu bakterie
  • bičíky – odlišná stavba než u eukaryot

 

Eukaryotní buňka

 • větší (10-100µm)
 • jádro oddělené jadernou membránou
 • cytoskelet
 • stavba
  • povrchy
   • buněčná stěna (u rostlin)
    • pevná, plně propustná (pórovitá)
    • tvrdá síť, lešení (dlouhá vlána celulózy)
    • celulóza, chitin + hemicelulózy (kratší řetězce), pektiny (vážou škodliviny)
    • 3 vrstvy (střední lamela, primární a sekundární stěna)
    • může být impregnována (org. látky suberin – hydrofobní látka příbuzná vosku, brání průniku H2O do pletiv, lignin – zabezpečuje dřevnatění buněčných stěn), inkrustována (anorg. látky – SiO2 přesliček)
    • plazmodesmy – kanál na buněčné úrovni = komunikace s okolními buňkami
   • cytoplazmatická membrána (plazmalema)
    • mechanická, chemická ochrana, pružná
    • částice bez náboje (H2O, CO2, O2) propustí
   • slizové obaly
  • jádro (nucleus, karyon)
   • ohraničeno dvojitou jadernou membránou s póry (vnitřní a vnější karyotéka), nasedají ribozomy
   • vnitřek vyplněn polotekutou karyoplazmou (chromatin, při dělení se spiralizuje, nukleohistonové vlákno, tvořeno nukleozomy – takto určeno až v roce 1997)
   • jadérko (při dělení se rozpouští) – syntéza rRNA – může jich být v buňce víc
  • cytoplazma
   • cytosol (H2O + v ní rozpuštěné látky – cukry, kapky tuku, ionty, bílkoviny)
   • většinou bezbarvá
   • zachovává homeostázu
   • místo chem. reakcí (glykolýza)
   • cytoskelet (mikrotubuly, mikrofilamenta)
    • bílkovinné povahy
    • při dělelní buňky tahají chromozomy
    • opěra buňky
   • membránové organely
    • semiautonomní – vlastní DNA, vznik endosymbiózou, vznik dělením
    • mitochondrie
     • tyčinkovité, oválné váčky s vlastní DNA a proteosyntetickým aparátem
     • 2 biomembrány
     • kristy – záhyby (probíhá buněčné dýchání), matrix
     • uvolňuje energii buňce
     • až několik set
    • plastidy
     • pouze u rostlin
     • oválné váčky se 2 membránami s DNA, proteosyntetickým aparátem
     • vznik dělením (nedozrálé plastidy se mohou přetvořit)
     • chloroplasty (s chlorofylem a, b, c, fotosyntetizují, zelené)
      • bílkovinná plazma (stroma), tylakoidy (membránové vchlípeniny), tvoří grana (zde chlorofyl – fotosyntéza)
     • chromoplasty (karotenoidy – xantofyly, karoteny – červená a žlutá barviva rozpustná v tucích – lipochromy)
     • leukoplasty (bezbarvé, zásobní plastidy – amyloplasty (škrobová zrna))
    • endoplazmatické retikulum
     • systém plochých váčků (cisterny) a kanálků
     • drsné – s ribozomy (proteosyntéza)
     • hladké – tvorba lipidů (eventuelně sacharidů)
     • transport látek – odštěpují se malé váčky se syntetizovanou látkou
    • Golgiho aparát
     • soustava měchýřků propojená kanálky
     • přijímá, třídí a upravuje látky z ER (probíhají biochemické děje)
     • místo syntézy komponentů buněčné stěny
     • odškrcuje vakuoly, lyzozomy, vezikuly
    • Lyzozomy
     • měchýřky tvořené biomembránou z GA
     • obsahují trávicí enzymy
     • u živočišné buňky
    • Vakuola
     • prvoci, rostlinné buňky
     • měchýřky obalené membránou (tonoplast), vyplňuje buněčná šťáva (roztok odpadních látek, enzymů)
     • hospodaří s H2O v rostlině, může zneškodnit i jedovaté látky (šťavelany)
     • obsahuje barviva rozpustná v H2O (např. antokyaniny – medré, fialové)

 

Srovnání eukaryotických buněk:

 • hub
  • na výjimky neobsahují plastidy
  • buněčná stěna (hl. složkou chitin), vakuoly
 • rostlin
  • plastidy, vakuoly, buněčná stěna (celulóza)
 • živočichů
  • centriola, lyzozomy

 

Chemické složení buňky

 • makrobiogenní prvky (hodně) → vodík, kyslík, uhlík, dusík, fosfor, síra, draslík, sodík, chlor, hořčík,..
 • mikrobiogenní prvky (málo) → zinek, mangan, kobalt, med, molybden, selen, bor
 • voda tvoří většinu hmoty buňky, zde probíhá mnoho reakcí, transport, rozpouštědlo, místo mnoha chemických reakcí.
 • nízkomolekulární organické látky – do Mr 1000, jednoduché cukry, glykosidy, organické kyseliny, aminokyseliny a jejich deriváty, peptidy, alkaloidy, nukleotidy, uhlovodíky, tuky, membránové lipidy)
 • vysokomolekulární organické látky – škrob, glykogen, celuloza, proteiny
 • DNA a RNA
  • nukleotid – báze + fosfát + pentoza (cukr)

 

Životní funkce na úrovni buňky

 • dýchání mitochondrie
 • trávení – lyzozomy, vakuoly
 • pohyb – bičíky, přelévání
 • řízení – jádro
 • vylučování exocytózou, přes membránu
 • rozmnožování

 

Význam vody v buňce

 • rosouštědlo, termoregulace, fotosyntéza, rozvod živin
 • isotonické prostředí – rovnováha vně i uvnitř, turgor = napětí vakuoly, udržuje membránu
 • hypertonické prostředí – venku větší koncentrace látek, vylučuje vodu = plazmolíza
 • hypotonické prostředí – v bunce větší koncentrace, vodu přijímá, zvětšuje se turgor, plazmoptýza – bunka muže až prasknout, smrt, při napumpování destilované vody do těla

 

Příjem a výdej látek

 • proti koncentračnímu gradientu – energeticky náročnější, aktivní děje
 • volná prostá difuze – málo nabité, kyslík, osmoza, malé molekuly, pasivní děj
 • endocytoza – pohlcení bakterie – fagocytoza, kapičky a plyny – pinocytoza

 

Metabolismus buněk

 • látková přeměna, přeměna energie
 • autotrofní – umí fotosyntezu, přijímá CO2, řetězí ho do glukozy, producenti
 • heterotrofní – neumí řetězit uhlík, přijímá hotové organické látky, houba, živočich, zbytek provoků, bakterie, konzumenti, reducenti, parazité
 • podle zdroje energie
  • světlo – fototrofní – autotrofní
  • z chemických látek – oxidací organických látek = chemoorganotrofní (houby, naše bunky), oxidací anorganických látek = chemolitotrofní (sirné bakterie)
 • anabolický děj – spotřebovávají energii, fotosyntéza
 • katabolické – uvolnují energii, buněčné dýchání
 • amfibolické – spojení obou předchozích

 

 

Množení buněk

 • prokaryota
  • přímé dělení, replikuje se nukleotid, rovnoměrně rozdělí, mambrána se zaškrtí – cytokeneze (rozdělení bunky)
 • eukaryota
  • tělní(somatické) – 2n diploidní – 46 chromozomů – mitoza
  • pohlavní (gamety) – 1n haploidní – 23 – meioza (redukční dělení)

 

– Mitóza

 • 4 fáze
 1. profáze
 • rozpouští se) jaderná membrána, spiralizace chromozomů (barvitelné), rozpad jadérka, rozdělení centrozomu, centrioly se stahují k opačným pólům, tvoří se mikrotubuly dělícího vřeténka
 1. metafáze
 • mikrotubuly dělícího vřeténka se napojí na centromery, druhým koncem na centrioly, řazení chromozomů ve středu buňky do ekvatoriální roviny (kolmé na osu centriol)
 1. anafáze
 • zkracování mikrotubul, rozdělení centromery, pohyb podélně rozdělených chromozomů k opačným pólům buňky
 1. telofáze
 • mizí vřeténko, despiralizace chromozomů, kolem nově vzniklých dceřinných jader vzniká jaderný obal, jadérko, zahájení cytokineze

 

– Meióza

 • redukční dělení (vznik 4 haploidních buněk) → pohlavní buňky
 • 2 dělení (heterotypické, homeotypické)
 1. heterotypické
 • redukční
 • výsledkem 2 dceřinná haploidní jádra (chromozomy ze 2 chromatid)
 • může dojít k překřížení (crossing overu → nové kombinace genů)

 

 1. homeotypické
 • redukční
 • podobné mitóze, pouze se účastní 1n jádra
 • 4 haploidní dceřinné buňky

 

Buněčný cyklus

 • sled dějů od vzniku po zánik buňky
 • trvání cyklu – generační doba (dlouhá – nervové, krátká – dělící se buňky zárodku)
 • interfáze – G1, G2 a S fáze (přípravná fáze, začíná vznikem nové buňky)
 • G1 (presyntetická) – syntéza RNA, proteinů, dotváření organel
 • S (syntetická) – replikace DNA (na dvojnásobné množství)
 • G2 fáze (postsyntetická) – příprava buňky na mitózu
 • M fáze – mitóza
 • G0 fáze – klidová, vsunuta mezi G1, G2

 

Mikroskop

 • optické části:
 • objektiv (5,10,20x), okulár (10x)
 • zdrojem světla žárovka, zrcátko
 • mechanické:
 • stojan, tubus, stolek se svorkami a otvorem, zaostřovací šroub
 • pomůcky:
 • filtrační papír, hadřík na leštění, podložní a krycí skla, kádinka, kapátko, pinzeta, žiletka, špendlík, materiál pro mikroskopování


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!