Bílkoviny – maturitní otázka

 

   Otázka: Bílkoviny

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): katashi817

 

 

BÍLKOVINY

 • biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků
 • vytvářejí látkový základ života všech organismů
 • v tkáních vyšších organismů a člověka je podíl bílkovin ze všech přítomných organických látek vyšší než 80%
 • rostlinné organismy obsahují méně bílkovin a více polysacharidů.
 • základní stavební jednotka bílkovin jsou aminokyseliny (AK, AMK)

 

Aminokyseliny 

= organické sloučeniny s karboxylovou a aminovou skupinou

 • v bílkovinách se vyskytuje 20 různých aminokyselin
 • bílkoviny se skládají ze zbytků aminokyselin spojených peptidovou vazbou

 – CO – NH –

 

rostliny

 • pouze rostliny jsou schopny vytvářet bílkoviny z anorganických sloučenin (dusičnanů)

 

 živočichové (včetně člověka)

 • přijímají bílkoviny v potravě, v trávicím ústrojí je rozkládají na aminokyseliny, ze kterých si potom vytvoří vlastní specifické bílkoviny

 

Biologické funkce bílkovin:

 • stavební (skleroproteiny)
  • keratin – nehty, vlasy, kopyta
  • kolagen
  • elastin
  • aktin + myozin = kontraktilní
 • katalytická (enzymy) – urychlují metabolické procesy g pepsin, hormony, protilátky
 • regulační (hormony)
 • obrannou (protilátky) – imunoglobuliny
 • transportní (hemoglobin, transferin) – přenos látek v krevním oběhu nebo přes CM
 • zásobní (zdroj energie) – kasein, gluten (lepek)

 

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy

 

Výskyt bílkovin:

 • a) rostlinného původu – luštěniny (čočka, hrách, sója, fazole), obilniny, brambory atd.
 • b) živočišného původu – maso, mléko, vejce, sýry, vlna, peří, kůže, nehty, vlasy atd.

 

Vznik peptidů, peptidická vazba:

Významnou chemickou vlastností aminokyselin je možnost slučovat se do větších celků, jejichž vznik lze vysvětlit takto:

 • karboxylová skupina jedné molekuly aminokyseliny reaguje s aminoskupinou další molekuly aminokyseliny, která může a nemusí být stejná jako předcházející aminokyselina
 • podle počtu vázaných aminokyselin postupně vzniká dipeptid, tripeptid až polypeptid
 • reakce se nazývá kondenzace:

 

Aminokyseliny se vážou peptidickou vazbou

 • –CO–NH–
 • Stavby každé bílkoviny se účastní pouze dvacet
 • různých aminokyselin = proteinogenních (tabulka)
 • *** V přírodě kolem 300 AMK***

 

Dělení:

esenciální– nepostradatelné

 • lidské tělo si je nedovede samo syntetizovat a musí je přijímat v potravě
 • 10 – leucin, izoleucin, valin, lysin, histidin, methionin, fenylalanin, tyroxin, threonin, tryptofan

 

neesenciální – postradatelné – AMK si tělo dokáže vytvořit

 • glycin, alanin, arginin, kyselina asparagová, asparagin, kyselina glutamová, glutamin, cystein, prolin, histidin, serin, tyrosin, selenocystein

 

Bílkoviny vykazují několik strukturních typů:

Primární struktura

 • je dána uspořádáním aminokyselin v polypeptidickém řetězci – podmiňuje vlastnosti a funkce každé bílkoviny
  • pořadí aminokyselin v řetězci
  • zakódováno v DNA (molekulární choroby) -Ala-Pro-Val-Tyr-Cys-Gly-Asp-Gln-Lys-…
  • DNA → m RNA → bílkovina                   ↓
  • určuje vlastnost bílkoviny -Ala-Pro-Leu-Tyr-Cys-Gly-Asp-Gln-Lys-..

změna = choroba

 

Sekundární struktura

 • je dána geometrickým (tvarem) uspořádáním polypeptidického řetězce a je stabilizována velkým počtem vodíkových můstků
 • sekundární struktura může mít dvojí podobu: 
 • alfa – helix – pravotočivá šroubovice,
  vznikají zde vodíkové můstky (-C=O….HN-)
 • skládaný list – vlákna jsou držena proti sobě vodíkovými můstky, není to v rovině pravotočivé šroubovice a skládaného listu

 

Terciární struktura

 • je vyšší prostorové uspořádání struktury sekundární, má charakter globulární (klubkovitý) nebo fibrilární (vláknitý)
 • vazby:
  • vodíkové můstky
  • iontové vazby
  • van der Waalsovy síly
  • disulfidické můstky

 

Kvartérní struktura

 • vyskytuje se pouze u některých bílkovin (u složitějších bílkovin, kde je vázán třeba kov (hemoglobin))
 • vzniká pospojováním terciárních struktur bílkovin do složitějších útvarů
 • představuje spojení více polypeptidických řetězců = podjednotek, které nejsou vzájemně spojeny peptidickými vazbami

 

denaturace

= struktura se může měnit podle podmínek prostředí, např. vlivem teploty, pH a chemických látek

 • bývá většinou nevratná, přičemž dochází ke zhroucení struktury v důsledku porušení vodíkových vazeb
 • zachována zůstává struktura primární
 • projevuje se např. ztrátou biologických vlastností bílkoviny, snížením rozpustnosti apod.
 • nejvíce labilní vůči denaturaci je kvartérní struktura, nejméně sekundární

koagulace

= denaturace působením teploty

 

renaturace

= dochází k obnovení původní struktury bílkoviny

 • méně častá je denaturace vratná

 

Základní rozdělení bílkovin: 

 • jednoduché (homoproteiny) – tvořeny pouze polypeptidickými řetězci
 • složené (heteroproteiny) – obsahují ve své struktuře bílkovinnou i nebílkovinnou složku, která se obecně označuje jako tzv. prostetická skupina

 

1) jednoduché

Fibrilární bílkoviny = skleroproteiny

 • mají vláknitou strukturu
 • ve vodě nerozpustné
 • stavební materiál těl živočichů
 • pro člověka nejsou stravitelné
  • keratin – v kůži, nehtech, peří a ve vlasech
  • kolagen – v kůži, ve šlachách, chrupavkách a kostech
  • elastin – ve šlachách, vazech, kůži, stěnách tepen
  • fibroin – v přírodním hedvábí

 

Globulární bílkoviny = sféroproteiny

 • mají kulovitý tvar
 • rozpustné ve vodě nebo v roztocích solí
 • vyskytují se ve většině tělních tkání
  • histony – vyskytují se v buněčných jádrech, kde jsou na ně vázány nukleové kyseliny,
  • prolaminy
  • gluteliny – tvoří základ lepku = glutenu
  • albuminy – obsaženy v mléce, vaječném bílku a v krevní plazmě
  • globuliny – obsaženy v mléce, vaječném bílku, krevním séru, jaterní a svalové tkáni

2) složené

Lipoproteiny

 • obsaženy v krevní plazmě nebo vaječném žloutku
 • nebílkovinnou složkou je lipid
 • lipoproteiny a glykolipidy jsou významnou složkou buněčných membrán

 

Glykoproteiny

 • obsahují jako nebílkovinnou složku sacharid
  • mucin, který je obsažen ve slinách, chrání žaludeční stěnu před štěpnými účinky enzymů

 

Fosfoproteiny

 • obsahují esterově vázánou H3PO4
 • nacházejí se především v mléce a ve vaječném bílku
 • jsou zdrojem fosforu pro syntézu nukleových kyselin
  • kasein se nachází v mléce ve formě vápenaté soli, je zdrojem vápníku
  • fosvitin ve vaječném žloutku

 

Nukleoproteiny

 • jsou komplexy bílkovin s nukleovými kyselinami
 • vyskytují se především v buněčných jádrech, kde se podílí na stavbě chromozómů

 

Metaloproteiny

 • komplexy bílkovin s kovovými ionty
 • mají především transportní a skladovací funkci
  • transferin zprostředkovává přenos železa v organismu
  • ferritin – zásobárna železa v játrech a ve slezině

 

Chromoproteiny („barevné proteiny“)

 • složené proteiny, jejichž základem porfin – konjugovaný cyklický systém složený ze čtyř pyrrolových jader spojených methinovými můstky
  • hemoglobin – červené krevní barvivo obsažené v červených krvinkách
  • myoglobin – červené barvivo ve svalech, ve kterých udržuje dostatečnou koncentraci kyslíku, obsahuje také hem jako hemoglobin, ale jiné bílkovinné složky
  • chlorofyl – tzv. zeleň listová, je katalyzátorem fotosyntézy, vyskytuje se u všech fotosyntetizujících organismů, v porfyrinové struktuře je vázán Mg2+ (v hemoglobinu a myoglobinu Fe2+)

 

Metabolismus bílkovin:

 • proteiny se v organismu neustále hydrolyticky štěpí (proteolýza) a znovu tvoří (proteosyntéza)
 • hydrolýza bílkovin probíhá u člověka v žaludku a tenkém střevě
 • hydrolýzu katalyzují enzymy produkované buňkami žaludeční stěny (pepsin) a pankreatu (trypsin, chymotrypsin)
 • trávicí enzymy se tvoří v neaktivní formě a teprve v okamžiku potřeby jsou aktivovány

 

endopeptidázy

 • pepsin, trypsin, chymotrypsin – katalyzují štěpení peptidové vazby uvnitř peptidového řetězce, jejich působením se molekula bílkoviny rozštěpí na kratší peptidy

 

exopeptidázy

 • dokončují úplné rozštěpení bílkovin (až na aminokyseliny), štěpí peptidický řetězec od konce

 

 • karboxypeptidázy – štěpí řetězec od uhlíkového konce peptidu
 • aminopeptidázy – štěpí řetězec od dusíkatého konce peptidu
 • dipeptidázy – rozštěpí poslední dipeptid proteolytické enzymy – v lyzozomech

 

Aminokyseliny vzniklé hydrolýzou bílkovin tělo využije:

 • přímo k syntéze bílkovin tělu vlastních
 • jako akumulátor energie, která se může uvolnit v Krebsově cyklu odbouráním až na CO2 a H2O
  • tomto případě je dusík z organismu vylučován:
   • vodní živočichové = amonotelní
    ve formě NH3
   • živorodí = ureotelní
    vylučují močovinu
   • vejcorodí = urikotelní
    močovou
   • rostliny uskladňují dusík ve formě zvláštních aminokyselin a dusíkatých bází, např. alkaloidy
 • k tvorbě zásobních látek (glykogen, lipidy)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!