Anatomie a morfologie rostlin (2)

 

   Otázka:  Anatomie a morfologie rostlin

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): grenatea

 

 

ROSTLINNÁ BUŇKA

Buněčná stěna

Složení:

 • celulosové vlákna, fibrily
 • celulosa = nestravitelný polysacharid
 • pektin = zahušťuje
 • lignin = dřevnatění buněčné stěny (dřevovina)
 • na povrchu: kutin, tuberin => impregnace buněčné stěny
  • tukové, voskové
  • ochrana proti silnému slunečnímu záření, vodě,..
 • inkrustována = tvrdá, anorganické látky (SiO2, CaCO3)
 • plněpropustná
  • 1) střední lamela > vždy, na povrchu, spojuje k sobě buňky
  • 2) primární buněčná stěna > vždy
  • 3) sekundární buněčná stěna > jen někdy, roste vždy dovnitř, postupně přibývá
 • tloustuní sekundární stěny > zdřevnatění = mrtvá vytlačí živou část buňky
 • plasmodesmy
 • interceluláry > plyny v buňkách

 

Vakuoly

 • stárnutí > vzniká jen jedna velká
 • hydrochomy (altokyany) = barviva rozpustná ve vodě
 • barvy červená – fialová, záleží na pH
 • kyselé: červené, růžové
 • zásadité: fialové, modré
 • šťavelan vápenatý

 

Plastidy

 • vznik z proplastidu
 • a) etioplast = etiplast + slunce > chloroplast + zrání > chromoplast (plody)
 • b) leukoplast = zásobní, bezbarvé
  • tuky, cukry, bílkoviny, amyloplasty = škrobová zrna
  • hlízy, oddenky, kořeny, dužnaté stonky
 • c) chloroplast
 • d) chromoplasty = barvina: karotenoidy (oranž), xantofyly (žlut)
  • lipochormy = barviva rozpustná v tucích

 

PLETIVA

1) jednobuněčné

2) kolonie

3) stélka = nerozlišené tělo hub

4) pletiva = soubory buněk stejného tvaru a fkce

 • histologie = část botaniky zabývající se pletivem

Dělení

 • a) podle způsobu vzniku
  • 1) pravá = vznik základním dělením, zůstávají spolu spojené, dceřinné
  • 2) nepravá = seskupení buněk původně volných
 • b) podle schopnosti se dělit
  • 1) dělivá (merismetická) :kořen, vzrostlé vrcholy stonku a kořene
  • 2) trvalá: vzniknou z dělivých, nemají fkci se dělit
 • c) podle tvaru a tloustnutí buněčné stěny
  • parenchym: nejběžnější, všude stejně tlusté buňky ve všech směrech
   • intercelulára = velký mezibuněčný prostor u rostlinných buněk
  • kolenchym = ztloustlé v rozích, žádné interceluláry
  • prosenchym = dlouhé, protáhlé, vodivá pletiva
  • sklerenchym = všechny dost ztloustlé, tloustnou směrem dovnitř, žádný prostor, žádné živé buňky?
  • aerenchym = speciální druh parenchymu u vodních, bažinatých rostlin, velké mezibuněčné prostory kvůli vzduchu
 • d) podle převládající funkce
  • 1) dělivá
  • 2) krycí
  • 3) vodivá
  • 4) zásobní
  • 5) asimilační
  • 6) vyměšovací

 

DĚLIVÁ PLETIVA

 • fkci si zachovávají po celý život
 • letokruhy > činnost kambia, druhotné dřevo
 • a) primární
 • b) sekundární
 • hodně cytoplasmy a látkové přeměny
 • promeristém = embrionální pletivo, první, původní pletivo z 1 a více buněk
 • primární pletiva = vegetační vrcholy stonků, kořenů
 • protoderm > pokožka

 

Primární meristery

 • protoderm > intenzivním dělením protodermu vzniká pokožka
 • základní meristem > primární kůra
 • prokambium > diferencují vodivá pletiva, cévní svazky

 

Sekundární meristemy

 • druhotné obnovení fkce již trvalých pletiv
 • umožňují tloustnutí stonků, kořenů
 • kambium = vznikná druhotné lýko a dřevo, dřevnatění
 • felogen = umožňuje vznik sekundární kůry
  • zelená kůra + korek
 • zelená kůra = intenzivní fotosyntéza

 

KRYCÍ PLETIVA

 • trvalá
 • pokrývají povrchy rostlinných orgánů > ochrana

 

Prvotně krycí – EPIDERMIS

 • pokožka = epidermis = jednovrstevná, žádné mezibuněčné
  • bez chloroplastů
  • průduchy
  • prvotní krycí pletivo
 • pokožka stonku: epidermis >průduchy
 • pokožka kořene: rhizodermis

 

Pokožka

 • průduchy = chloroplasty, 2 ledvinovité útvary, uprostřed průduchová štěrbina
  • regulují množství dýchacích plynů, nadbytek vody může odpařovat
  • nejvíc na spodní straně listu
  • vodní květiny > na svrchní
 • kutikula = nebuněčná vrstva tukového charakteru
  • zabraňuje nadměrnému odparu vody
  • vosky > švestky
 • hydatody = vodní skuliny, trvale otevřené, podobné průduchům
  • vylučování vody v kapalném skupenství > GUTACE (ale ne rosa!)
 • čočinky (lenticely) = výměna plynů i u dřevnatých rostlin
  • tam, kde byly průduchy
 • trichomy = chlupy
  • kopřiva > žahavé > ulomení špičky > uvolnění chemické látky
  • žlaznaté > bylinky, vonné trichomy
 • tentatule = rosnatka
 • papily = fialka, sametový povrch
 • trny = přeměna trichomů

 

Druhotně krycí – PERIDERMIS

 • orgány tloustnoucí více let, druhotně tloustnoucí
 • víceletky > dřevnatění
 • nahrazují pokožku
 • vzniká činností felogenu

 

VODIVÁ PLETIVA

PRIMÁRNÍ

 • přívod vody, dýchacích plynů, minerálních látek, roztoků živných látek
 • cévní svazky:
  • floém = asimilační proud > produkty fotosyntézy do míst potřeby (kořeny, květy,..)
   • asimiláty = produkty fotosyntézy
   • sítkovice
  • xylém = transpirační proud > vede roztoky minerálních látek z půdy do potřebných míst
   • cévy, cévice
 • vodivé dráhy
  • floém > sítkovice:
   • dlouhé, rozdělené přepážkami
   • na konci vegetativního období zanikají – ucpou se kalózou a odumírají
   • každé vegetativní období se vytváří nová (na zimu není co vést)
  • xylém> cévy, cévice (tracheji, tracheidy):
 • cévy:
  • už mrtvé buňky
  • rozpuštěním přihrádek mezi buňkama
  • (lijány > dlouhé cévy)
 • cévice:
  • kratší přehrádky buňky

 

VODIVÁ PLETIVA

DRUHOTNÁ

 • vznik u víceletých rostlin, které dřevnatí
 • dřevnatění > lignifikace = ukládání ligninu
 • mezi xylémem a floémem se zakládá vrstva kambia

 

ZPEVŇOVACÍ PLETIVA

 • po obvodu stonku/kmene
 • buňky sklerenchymu, koelenchymu
 • vyztužování, vzpřímený růst

 

ZÁSOBNÍ PLETIVA

 • ukládání zásobních látek
 • naplněné leukoplasty = zásobní organela, amyloplasty = škrobová zrna
 • v zásobních orgánech> bulvy, hlízy, oddenky, semena,..

 

ASIMILAČNÍ PLETIVA

 • specializované, v listech
 • intenzivní fotosyntéza
 • autotrofní, primární producenti

 

PROVĚTRÁVACÍ PLETIVA

 • výměna plynů
 • parenchymatické b., útvary na povrchu pokožky, průduchy
 • hydatody = útvary umožňující výdej kapalné vody skrz pokožku = gutace

 

VYMĚŠOVACÍ PLETIVA

 • buňky, které jsou naplněny nějakou látkou
 • mléčnice = latex, zaceluje rány, ochrana před býložravci (pampeliška)
 • medníky = z něho vytéká nektar
 • idioblast = odlišná buňka v pletivu, nezapadá funkcí nebo vzhledem (silice, pryskiřice)

 

ROSTLINNÉ ORGÁNY

 • vegetativní > pomáhají žít – kořen, stonek, list
 • generativní > rozmnožování – plod, květen

 

KOŘEN

 • růst pozitivně geotropicky, působení zemské tíže
 • neomezený růst
 • spíše podzemní orgán
 • fce:
  • upevnění v zemi
  • vodivá (roztoky minerálních látek z půdy)
  • symbióza
  • ukládání zásobních látek
  • syntetizace látek
  • vegetativní roz.

 

 • kořínek = radikula = prvotní útvar vznikající ze semene
  • směry: hlavní, postranní, adventivní (přídavné), jiné
 • kořenové soustavy:
  • alorhizie > hlavní a postranní
  • homorhizie > adventivní kořeny (kapraďorosty, primitivnější)
 • podélná stavba – pásma:
  • apikální meristém = vzrostlý vrchol > kořenová čepička
  • absorpční meristém = kořenové vlásky
  • rhizodermis = 1. vrstva buněk, pokožka
   • epifytické rostliny = více vrstev buněk
  • prvotní kůra = meristém (základní)
   • exodermis
   • mezodermis
   • endodermis > odděluje ji  – PRIMÁRNÍ KŮRA + PRIMÁRNÍ VÁLEC
  • pericykl = jednovrstevný, dává vznik kambiu

 

Metamorfózy kořene

 • dvouleté:
  • 1. rok – kořen, listy, stonek + uspořádání zásobních látek
  • 2. rok – plody, semena
 • dužnaté kořeny – bulvy
  • ukládání zásobních látek
  • mrkev, petržel, ředkev, křen
 • kořenová hlíza
  • vegetativní rozmnožování
  • orsej, jiřina, mečíky
 • adventivní kořeny
  • přídatné – jahodník
  • chůdovité – kukuřice
  • sloupovité – fíkovníky (podpora těžké koruny)
  • kontraktní – lilie (stahovací)
  • příčepivé – břečťan (upevňování k povrchu)
 • vzdušné – epifyty
  • rostliny rostoucí na jiných rostlinách
  • orchidea
 • pneumatofory
  • vzrůstají kolmo na povrch půdy
  • kořenové pupeny à kořenové výhonky (přeměna)
  • ostružník, plevele
 • haustoria
  • poloparazit, proniká do vodivých pletiv
  • jmelí (poloparazit), kokotice (parazit)
 • hlízky symbiotických bakterii (fazol)
 • mikorhýza = houbové vlákno + kořen

 

STONEK

 • převážně nadzemní, nese květy, pupeny, listy
 • střídání článků a uzlin (bambus, bolševník, křídlatka)
 • uzliny = kolénka u trav
 • prýt = olistěný stonek
 • fce:
  • transportní  – vede živiny z kořene
  • mechanická – podpůrná
  • vegetativní – rozmnožování
  • zásobní
 • druhy stonků:
  • stvol = neolistěný stonek
  • lodyha = dužnatý stonek s listy
  • stéblo = dutý stonek nesoucí listy
  • kmen = nevětvená část stonku stromu
 • dělení – podle typu stonku:
  • byliny > vždy dužnatý
   • lodyha, stvol, stéblo
  • dřeviny > dřevnatý
   • strom – kmen + koruna
   • keř – rozvětvený bez kmene
   • polokeř – dužnatá i dřevnatá část (brusinky, borůvky), horní bylina, dolní dřevina
 • větvení stonku:
  • vidličnaté – bezcévné rost., plavuň, jmelí
  • hroznovité – postranní větve nepřesahují vrchol stonku
  • vrcholičnaté – postranní větev převyšuje vrchol stonku

 

Klíčení semen

 • EPIGEICKÉ (podzemní)
  • první se prodlužuje epikotyl, hydrokotyl zůstává
  • děloha zůstává v zemi
 • HYPOGEICKÉ (nadzemní)
  • prodloužení hypokotylu
  • děloha se dostane nad zem

 

Primární stavba stonku

 • primární kůra:
  • exodermis – hned pod pokožkou, chloroplasty
  • mezodermis – speciální buňky > mléčnice, pryskyřice
  • endodermis
  • někdy i sklerenchym, kolenchym > vyztužení
 • Sekundární stavba stonku – dřevnatění
  • sekundární kůra: periderm
  • vznik letokruhů > činnost kambia, druhotné dřevo
  • strom bez letokruhů > nestřídání ročního období

 

Metamorfózy stonku

 • dužnaté stonky > zásobárna vody
  • kaktus, pryšec
 • brachyloblasty > zkrácené větvičky
  • modřín v zimě
 • kolce > dřevnaté výklenky, zkrácené stonky
  • dřezavec trojtrnný, slivoň
 • (nadzemní) stonkové hlízy > nadzemní část, ukládání živin
  • kedluben, orchidej
 • oddenek >podzemní stonek rostoucí rovnoběžně s povrchem
  • pýr, zázvor
 • oddenková hlíza (podzemní stonková hlíza) > ztloustnutí tenkých oddenků
  • lilek brambor, hlíza
 • úponky > zachycení
  • vinná réva
 • šlahouny > můžou sloužit k rozmnožování
  • jahodovník
 • cibule = dužnatý stonek + kolce + dužnaté listy

 

LIST

 • nadzemní část, omezený růst
 • list
 • listen = přeměněný list, podpůrné listy (vánoční hvězda)
 • listenec = drobný párový listen na stopce (violka)
 • šupiny = kryjí pupeny
 • fce listu:
  • fotosyntéza
  • výměna plynů > spotřeba CO2, produkce O2
  • transpirace > hospodaření s vodou
  • vegetativní
  • rozmnožování
  • zásobní

 

Vnější stavba

Příčný řez

 • mezofil > 2 parenchymy:
  • palisádový: dlouhé, protáhlé b., hodně chloroplastů, hlavní místo foto
  • houbový: nepravidelné b., velké mezibuněčné prostory, cévní svazek > žilnatiny
 • dvoulícé – bifaciální > lze rozlišit obě strany líce – svrchní/vrchní
 • jednolícé – monofaciální > jedna strana (kosatec, mečíky)
 • okrouhlý – unifaciání > nemá žádný líc, stočené do trubičky (pórek, pažitka)
 • heterofylie – různolistnost = růst 2 odlišných listů (břečťan popínavý, topoly, zvonek)
 • anizofylie – nesetjnolistnost = velikostně různorodé listy (javor, jírovec = košťan)

 

Metamorfózy listu

 • dužnaté listy > cibule
 • šupiny pupenů >jasan
 • trny > kaktus, dřezovec, pryšec
 • úponky > hrách, tikev
 • láčka > hmyzožravé rost., láčka – v ní tekutina, lákající hmyz (láčkovka)
 • tentatule = výběžky, nalepuje se na ně hmyz – rozložení (rosnatka)
 • obří listy > viktórie královská

 

KVĚT

 • přeměna listu nebo stonku
 • orgány umístěny na květním lůžku

Květní obaly

 • rozlišené > kalich a koruna (zvonek), kalich zelený, koruna barevná
 • kalich = vnější část květního obalu, kališní lístky, chrání poupě, zůstává
 • koruna = vnitřní část, láká hmyz vůní, barvou, je v ní nektarium > nektar
 • nerozlišené > okvětí = lístky tvarově i barevně stejné (lilie)

 

Reprodukční orgány

 • Pestík G (gyneceum) – samičí
  • vznik srůstem 1+ plodolistů = plodní šupiny, samičí výtrusný list nesoucí vajíčka/výtrusnice
  • gyneceum = soubor plodolistů jednoho květu
  • semeník = spodní část obsahující vajíčko
   • semeník – svrchní, spodní, polospodní, češule
  • čnělka = střední trubičkovitá část, různě dlouhá, může chybět
  • blizna = na nejhořejší části čnělky
 • Tyčinky A (andreceum) – samčí
  • andreceum = soubor tyčinek v květu
  • vyvinutí z listového útvaru nesoucí výtrusnice – mikrosporangia
  • nitka
  • prašník = 2 prašné váčky – 4 prašná pouzdra – pylová zrna (pyl)
  • jednobratré= tyčinky srostlé v jeden svazek
  • dvoubratré = srostlé v 2 svazcích
  • souprašné = spojené prašníky
  • 6 čtyrřmocné = 4 delší, 2 kratší
  • patyčinky (staminodia) = jalové, ztratily schopnost vytvářet pyl
   • KVĚTY: oboupohlavné > v květu tyčinky i pestíky (tulipán)
    • jednopohlavné > pouze jedno
   • ROSTLINY: jednodomé > samčí i samičí na téže rostlině
    • dvoudomě > na jiné rostlině
 • Květní lůžko
  • ploché, prohloubené, vyklenuté, kuželovité
 • Okvětí
  • typ květních obalů, lístky tvarově i barevně stejné

 

KVĚTENSTVÍ

 • soubor různě uspořádaných květů na společném stonku/ soubor květů ve stálém charakteristickém uspořádání na společném stonku
 • častější, zvyšuje pravděpodobnost oplození, více květů na jednom stonku
 • a) JEDNODUCHÁ > na stopce
 • b) SLOŽENÁ > květenství na květenství, složeno z více květenství, kombinace 2 stejných typů jednoduchých květenství nebo kombinací různých typů květenství

 

JEDNODUCHÁ

1) Hroznovitá > hlavní vřeteno nejdelší, postranní stonky nepřevyšují stonek hlavní

 • a) hrozen
  • rybíz, štědřenec, trnovník akát
  • květy střídavě nebo vstřícně
  • stopky
 • b) klas
  • květy přisedlé bez stopky
  • obilí
 • c) jehněda
  • líska
  • převislý hrozen bez stopek
 • d) chocholík
  • protažení stopek
 • e) okolík
  • květy vyrůstají z jednoho místa
 • f) palice

 

2) Vrcholičnaté > hlavní vřeteno výrazně zkrácené, postranní stonky ho převyšují

 • a) vrcholík
  • postranní větévky vyrůstají v úžlabí
  • bez černý
 • b) klubko
  • květy téměř přisedlé
 • c) srpek
  • jednoramenný vrcholík
  • květní stopky na jedné straně v řadě, listeny na druhé

 

SLOŽENÁ

1) Homotaktické

 • pouze hroznovité nebo pouze vrcholičnaté
 • klas z klásků u pýrů

2) Heterotaktické

 • kombinace hroznovitých a vrcholičnatých

 

PLOD

 • mnohobuněčný rozmnožovací orgán (krytosemenných rostlin), obsahuje semena
 • Fce: vyživování semen do uzrání, ochrana, usnadnění rozšiřování
  • a) apokarpní = vznik z 1 plodní šupiny (plodolistu)
  • b) cenokarpní = vznik při účasti i jiné květní část, z více plodolistů (květní lůžko,..)
  • a) pravé = vznik z pestíku, původnější
  • b) nepravé = vznik z jiných částí květu
 • oplodí (perikarp) = vznik po oplození vajíčka = stěna plodu s různou konzistencí
  • exokarp = vnější vrstva, blanitá, charakteristicky zabarvená slupka (třešně, meruňka)
  • mezokarp = střední vrstva, tvořena dužnatým, šťavnatým parenchymem
  • endokarp = vnitřní vrstva, blanitá, pecka, jádřince
 • podle konzistence dělíme oplodí:
  • a) suché (xerokarp) = tenké, pružné
  • b) dužnaté (sarkokarp)= buňky s hodně vody (okurka,..)
  • c) kamenné (sklerokarp) = oříšky
 • plody (podle vzhledu v době zralosti):
  • a) suché
  • b) dužnaté

 

A) Suché

1) Pukavé – vícesemenné, plod pukne > semena ven

 • a) měchýřek (pivoňka)
 • b) lusk
 • c) šešule (kokoška pastuší tobolka)
 • d) tobolka (mák, zvonek)

2) Nepukavé – jednosemenné, nepukají, oddělují se od rostliiny

 • a) nažka (slunečnice)
 • b) oříšek
 • c) obilka

3) Poltivé – uzavírají více semen, rozpadají se na jednosemenné díly

 • a) struk
 • b) tvrdka
 • c) dvounažka
 • d) diskovitý plod

 

B) Dužnaté – oplodí rozlišeno (exo, mezo, endokarp), mezokarp > šťavnatá dužina

 • a) bobule – vícesemenné, angrešt, okurka, paprika
 • b) peckovice – švestka, třešeň, meruňka, kokos
 • c) malvice – jablko, hruška

 

SOUPLODÍ

 • vznik z apokarpního gynecea, volné nebo těsné spojení plodů (květním lůžkem nebo češulí)
 • z každého semeníku vznikne 1 plod
 • jahoda, růže, malina

 

PLODENSTVÍ

 • vznik z jednoho květenství, soubor volných, srostlých nebo sdružených plodů
 • (většinou bobule)
 • réva vinná

 

RŮZNOPLODOST (heterokarpie)

 • na jedné rostlině v jednom květenství plody a semena různého tvaru

 

SEMENO

 • vyvíjí se z oplozeného vajíčka
 • osemení = obal, vytvořený z obalů vajíčka
 • perisperm = živné pletivo pod osemením
 • endosperm = vnitřní živné pletivo
 • embryo = zárodek, klíček
  • nejmladší vývojové stádium rostlin
  • -kořínek
  • hypokotyl = podděložní stonkový článek
  • dělohy
 • živné pletivo = bílek
  • tvořen perispermem a endospermem
  • tuky, proteiny, škrob > během klíčení spotřebovány


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!