Voda – seminární práce

 

   Otázka: Voda – seminární práce

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): MrLuciprd

 

 

 

 

VODA

…základní podmínka života

-nejvýznamnější chemická sloučenina (vodíku a kyslíku)

– sumární vzorec : H2O

– systematický název : oxidan (označována někdy jako destilovaná voda)

– v odborné literatuře se také můžeme setkat s názvy  dihydrogenmonooxid ; oxid vodný ; kyselina hydroxylová

– molární hmotnost : 18,01528 g/mol

 

VÝSKYT

– mezihvězdný prostor

– volná i vázaná ( př. v hydrátech )

– v přírodě: ve skupenství  (nevyskytuje se čistá):

pevném – LED,SNÍH

kapalném – VODA

plynném – VODNÍ PÁRA

– zabírá 2/3 zemského povrchu (97,2% voda slaná a 2,7% voda sladká)

 

HYDROLOGIE – zabývá se rozšířením vody na Zemi a jejím pohybem

– je složkou minerálů, půdy a vzduchu

– tvoří 2/3 hmotnosti lidského těla

 

koloběh vody

= Dochází účinkem sluneční energie a zemské gravitace. Voda se vypaří z oceánů, vodních toků, ze zemského povrchu, z rostlin (= evapotranspirace).Po kondenzaci páry dopadá srážkami na zemský povrch ve formě deště nebo sněhu.Zde voda odteče jako povrchová voda,vypaří se nebo vsákne pod zemský povrch pro doplnění živin.Podzemní doba postupně znovu vystupuje na povrch a děj se opakuje

 

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

– slabý elektrolyt (= slabě vede el. proud)

– teplota tání : 0 °C

– teplota varu : 100 °C

– vyšší hustota jako kapalina, než jako pevná látka (led)

– anomálie vody – nejvyšší hustota při 4°C – hlavní význam pro vodní organismy

– má 3 skupenství :

1. Led – krystalizuje v šesterečné soustavě

2. Kapalina – na každou molekulu se váže 6 vodíkových můstků

3. Pára – má volné molekul

 

CHEMICKÉ VLASTNOSTI

– bezbarvá kapalina bez chuti a zápachu

– obsahuje polární vazby = silně polární charakter – polární rozpouštědlo

– vytváří vodíkové můstky

– hydrolyzuje některé soli (protolytická reakce iontů soli s vodou)

2 Na+ + 2 H2O → 2 NaOH + H2

– schopnost rozpouštět plyny O2, CO2  ( závislé na teplotě – čím vyšší teplota, tím vyšší obsah O2 )

 

 TVAR MOLEKULY VODY

– atomy vázané v molekule vody nejsou lineární – díky dvěma volným elektronovým párům na kyslíku má molekula „lomený tvar“ (svírají úhel 104,5°)

 

VODÍKOVÉ VAZBY – MŮSTKY

– síla, která působí mezi molekulami vody

– slabší než iontová nebo kovalentní vazba

– tvoří ji : H- silně elektronegativní prvek a O s volným elektronovým párem

– v kapalném a pevné skupenství – interakce dvojího druhu :

1. vodíkové vazby mezi molekulami H … O –

2. kovalentní vazby H – O uvnitř molekul

– reaguje za:

– normálních teplot – s alkalickými kovy, kovy alkalických zemin

CaO + H2O → Ca(OH) 2

– vysoké teploty (pára) – s některými kovy za vzniku vodíku a oxidu daného kovu

Cu + H2O → CuO + H2

– vzniku kyseliny – s kyselinotvornými oxidy

H2O + SO2 → H2SO3

– vzniku hydroxidu – se zásadotvornými oxidy

NaOH + HCl → NaCl + H2O

– může být :

– reaktantem reakce

H2O + SO2 → H2SO3

-produktem reakce

NaOH + HCl → NaCl + H2O

– reakčním prostředím – látky, které spolu reagují jen ve vodním roztoku

význam : biochemie – transport živin a odpadních látek

– autoprotolýza vody  (reakce 2 stejných částic za vzniku nové kyseliny a zásady)

H2O + H2O → H3O+ + OH

– krystalické látky, které obsahují vázané molekuly vody ve své struktuře (= hydráty )

– krystalohydráty

př . CuSO4 . 5H2O ( skalice modrá = pentahydrát síranu měďnatého)

– aquakomplexy

př .  [Cu(H2O)4]2+ (kation tetraaquaměďnatý )

 

DĚLENÍ VODY

1.Měkká

– obsahuje málo minerálních látek (př. dešťová voda)

2.Tvrdá

– udává koncentraci Ca, Mg ve vodě; zdroj tvorby vodního i koktejlového kamene

– význam : využití pitné a užitkové vody

 

a)přechodná (karbonátová)

– způsobují rozpustné hydrogenuhličitany

– lze odstranit varem – dekarbonizací

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2                                                        (CaCO3= vodní kámen)

Mg(HCO3)2 → MgCO3 + H2O + CO2                                                    (MgCO3= koktejlový kámen)

 

b)trvalá (nekarbonátová)

– způsobují sírany

– k odstranění používáme chemickou úpravu – srážení hydroxidu vápenatého a uhličitanu sodného (změkčovadly, sodou )

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O

Mg(HCO3)2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + MgCO3 + 2 H2O

MgSO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 + Mg(OH)2

CaSO4 + Na2CO3 → CaCO3 + Na2SO4

 

– slaná (mořská) – obsahuje nejvíce soli (cca 3,5%- př. Mrtvé moře)

– voda minerální – obsahuje hodně minerálních látek (solí a plynů); léčebné účinky

– voda pitná – musí být zdravotně nezávadná; získává se z podzemní vody (pramenů nebo úpravou povrchové vody ve vodárnách)

– voda užitková – pro průmyslové účely, musí být zbavena minerálních solí; obsahuje choroboplodné zárodky; použití: k mytí, koupání, praní (ne na pití)

– voda destilovaná- chemicky čistá, připravená destilací, používá se k přípravě roztoků v laboratořích, průmyslu ( automobilech)

– odpadní voda- znečištěná voda; přečišťuje se v čistírnách odpadních vod

 

ZDROJE

http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda

http://www.unium.cz/

učebnice :

Chemie pro čtyřletá gymnázia 1.díl (Aleš Mareček, Jaroslav Honza)

Chemie /obecná a anorganická/ I. pro gymnázia (SPN- pedagogické nakladatelství)

Obrázky :

http://www.spektrumzdravi.cz/wp-content/uploads/voda-12.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:3D_model_hydrogen_bonds_in_water.svg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Water_molecule_dimensions.svg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Watercycleczechhigh.jpg

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!