Životní funkce buňky – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Životní funkce buňky

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Sára

 

 

 

 

a) základní funkce buňky – vyjmenovat

 

Příjem, vedení, výdej látek

Metabolismus

Dráždivost a pohyb

Růst a rozmnožování

Regulace (řízení) buněčných pochodů

 

b) výměna látek mezi buňkou a prostředím

 

difúze = samovolné promíchání dvou látek tak, aby se vyrovnaly jejich koncentrace (voda zřeďuje…)

usnadněná difúze = promíchání 2 látek (po koncentračním spádu), díky přenašeči, zabudovanému v cytoplazmatické membráně

aktivní transport – probíhá za spotřeby E (ATP), proti směru koncentrač. spádu – prostřednictvím bílkovinných přenašečů

endocytóza = pohlcování částic buňkou

 • fagocytóza = pohlcování částic pomocí panožek (měňavky, bílé krvinky -> pohlcují bakterie)
 • pinocytóza = přijímání ve formě kapiček (vstřebávání tukových kapiček v tenkém střevě pomocí klků)

exocytóza = vylučování látek z buňky (škodlivé, odpadní, hormony)

osmóza = přechod H2O přes semipermeabilní membránu do místa s vyšší koncentrací osmoticky aktivních látek

 • turgor = tlak uvnitř buňky – čím víc H2O, tím větší turgor
 • buňka v prostředí izotonickém – stejná koncentrace -> nic se neděje
  • hypotonickém – uvnitř je vyšší koncentrace (destilovaná voda)
   • plazmoptýza (buňka praskne – jen živočišná?)
  • hypertonickém – vně je vyšší koncentrace (hodně osolená voda)
   • plazmolýza (cytoplazmatická membrána se oddělí od buněčné stěny)
   • plazmorhýza (živočišná buňka se smršťuje celá)

 

c) způsoby výživy buňky – autotrofie a heterotrofie

 

autotrofie (samovýživa) – jsou schopny využívat i jinou než chemickou energii – slunce (fotosyntéza)

heterotrofie – využívají energii, která je vázána v organických látkách (všechny nezelené buňky = všichni živočichové, houby + kořeny, plody a květy rostlin)

 

d) buněčný metabolismus

 

metabolismus = soubor všech reakcí probíhajících v živých organismech, při kterých dochází k přeměně látek a energie

anabolismus = z jednodušších látek vznikají složitější (spotřeba ATP)

katabolismus = ze složitějších vznikají složitější (produkce ATP)

fotosyntéza (význam, kde probíhá, rovnice, popsat podle schématu – světelná a temnostní fáze…)

buněčné dýchání – význam, anaerobní glykolýza, kvašení (alkoholové, octové, mléčné), Krebsův cyklus, dýchací řetězec

 

e) buněčný cyklus – popsat G1, S, G2, M – fázi

 

karyokineze = dělení jádra

cytokineze = dělí se hmota buňky

amitóza = přímé dělení = pučení

 • nejméně časté, nejrychlejší
 • kvasinky, nemocné buňky – nádorové
 • v jádře se netvoří chromozomy – jádro se rozdělí přibližně v půlce -> dceřiné buňky nemusí mít stejné genetické informace jako mateřská

mitóza = nepřímé dělení

 • všechny tělní buňky kromě pohlavních
 • přesné rozdělení genetického materiálu -> dceřiná buňka = mateřská
 • profáze – rozpouští se jaderná membrána a z chromatinu (hmota tvořená bílkovinami a NK) se spiralizují chromozomy – podélně se rozdělí na 2 chromatidy spojené v místě centromery. Centromerou se buňky napojí na dělicí vřeténka, vzniklá mezi dvěma centriolami

 

 • metafáze – chromozomy se sestaví do rovníkové roviny (ekvatoriální) a rozdělí se v místě centromery

 

 • anafáze – dělicí vřeténka se začnou zkracovat a přitahují samostatné chromatidy k pólům buňky. Na konci anafáze jsou chromatidy shromážděné v pólech buňky

 

 • telofáze – vzniknou 2 dceřiná jádra (karyokineze), chromozomy se despiralizují (rozpletou) -> chromatin, začíná cytokineze (dělení samotné buňky) – dělí se od středu (u živočišné b. z povrchu dovnitř)
  • u dceřiných buněk se dotvoří druhé chromatidy do párů

 

meióza = přímé dělení = redukční dělení (diploidní buňka -> 4 dceřiné haploidní)

 • kombinace genet. materiálu mezi homologickými chromozomy (= 2 které k sobě pasují do páru – kromě 23.)
 • heterotypické dělení – profáze – spiralizovaly se chromozomy, rozpustila se membrána, homologické chromozomy se k sobě spojí a vytváří bivalenty (chromatované tetrády)
  • proběhne crossing over (= chromozomy si mezi sebou vymění části chromatid)
 • metafáze – do rovníkové roviny -> celé bivalenty
 • anafáze – bivalenty se rozdělí a k pólům buňky putují celé chromozomy
 • telofáze – vzniknou 2 haploidní dceřiné buňky
 • homeotypické  dělení – druhá část
  • stejné jako mitózou
  • profáze – chromozomy
  • metafáze – napojení ch. na dělicí vřeténko a sestaví se do rovníkové roviny
  • anafáze – chromozomy se rozpojí a k pólům buňky se přitahují jednotlivé chromatidy
  • telofáze – začne vznikat jaderná membrána, ch. se despiralizují, buňka se začne dělit


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!