Základní pojmy termodynamiky a stavové veličiny

 

   Otázka: Pojmy termodynamiky, stavové veličiny

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

Základní pojmy termodynamiky

– termodynamický systém

– každé makroskopické těleso nebo velký soubor vzájemně interagujících částic

– izolovaný, uzavřený, otevřený

 

– rovnovážný stav

– během dlouhé doby v něm nejsou pozorovatelné žádné makroskopické změny, toky látek nebo energie

– možný pouze v izolovaném systému

– vratný (reverzibilní) děj

– posloupnost rovnovážných stavů, lišících se infinitezimálními změnami stavových veličin

– při opačném postupu se systém navrátí do výchozího stavu

– reálně neexistuje, jen se k němu některé děje blíží

 

– nevratný (ireverzibilní) děj

– posloupnost nerovnovážných stavů, v nichž některé stavové veličiny nejsou definovány

– obrácením postupu nelze navrátit systém do výchozího stavu

 

– relaxační čas

– čas, během něhož probíhají po zásahu do rovnovážného systému nevratné děje k ustavení nové rovnováhy

 

– stavové veličiny

– veličiny, které postačují k popsání termodynamických vlastností systému v rovnováze

– v nerovnovážném stavu nemusí být ani definované (nestálý tlak, nerovnoměrná teplota, …)

– po skončení vratného kruhového děje je jejich změna nulová (alt. def.)

– intenzivní – stejné pro celý systém (teplota, tlak, …)

– extenzivní – dané součtem hodnot v částech (energie, objem, …)

 

– objem

– velikost prostoru zabraného tělesem

– u plynů se může měnit => objemová práce

 

– tlak

– velikost síly působící kolmo na jednotkovou plochu

– parciální tlak plynu

– tlak, který by plyn ve směsi vykazoval, kdyby byl v celém objemu sám

– ze stavové rce ideálního plynu: pi=niRT/V

– teplota

– míra tepelného stavu látky

– celsiova teplota

– přiřazuje každému tělesu číselnou hodnotu na základě stupnice s bodem mrazu 0°C a bodem varu vody 100°C

 

– termodynamická teplota

– veličina úměrná střední kinetické energii jedné částice ideálního 1atomového plynu

T=2/3 * EKS/k

k = R/NA = Boltzmanova konstanta

EKS = střední energie částice

 

– vnitřní energie U

– součet kinetických a potenciálních energií všech částic systému

– všechna přeměněná energie, která není prací = teplo (není stavová!)

– (měrná) tepelná kapacita = množství tepla nutné k ohřátí (jednotkového) množství látky o 1K

(nestavová)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!