Vznik a vývoj života – maturitní otázka z biologie

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka:  Vznik a vývoj života

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Bára

 

 

 

 

– Vznik života, evoluce druhů, původ a vývoj člověka

Teorie o vzniku života

  • Kladou si tři základní otázky-kdy život vznikl (časové vymezení), kde život vznikl (v jakém prostředí), za jakých podmínek život vznikal (které vnější faktory se uplatňovaly při formování života)

 

kreační teorie

   • život vznikl náhle zásahem nadpřirozené síly (boha)
   • tuto myšlenku zastávali mj. i C. Linné, R. Hooke, J. B. Lamarck
   • mnozí ale uznávají i myšlenku evoluce – např. P. Teilhard de Chardin: křesťanský evolucionismus

 

teorie samoplození

   • vznik organismů přímo z neživé hmoty (např. žáby z bahna, myši z obilí apod.)
   • vyvrátil francouzský chemik Louis Pasteur

 

teorie panspermismu

   • život rozšířen v celém vesmíru ve formě zárodků tzv. kosmozií, které se ve vhodných podmínkách rozvinou do vyšších forem
   • nevysvětluje tedy vznik života jako takového, jen jeho objevení se na Zemi
   • rozpracoval švédský chemik S. Arrhenius, současně zastává i H. C. Crick (jeden z objevitelů struktury DNA)

 

teorie evoluční, autochtonní abiogeneze

   • vznik života postupných vývojem z neživé hmoty přímo na Zemi
   • proces vzniku života zahrnuje dvě stránky
   • chemická evoluce = vznik stavebních látek živé hmoty
   • biologická evoluce = vznik buněk a jejich vývoj po dnešní dobu
   • tři fáze

 

   1. Abiogenetická – vznik jednoduchých organických sloučenin
   2. Autoreprodukční
   3. Buněčná – vznik genetického kódu a zabezpečení přesné replikace nukleové kyseliny

 

Evoluce druhů v geologických obdobích Země

Prekambrium – nejstarší období v dějinách – utvoření jádra, pláště (Prahory) a začíná se tvořit zemská kůra (Starohory)

 

Prahory (1,5 miliardy let)

   • Složení atmosféry: CO2, N2, CH4, NH3, H2S, HCN, H2O – pára
   • Vysoká teplota, elektrické výboje
   • Geologie: častá sopečná činnost- výlevná (čedič), vznik hydrosféry – usazené horniny (úlomkovité a chemické)
   • Biosféra
   • VZNIK života na Zemi – asi před 3,6 miliardami let v moři
   • působením energie záření, elektrickými výboji a složitými uhlíkatými sloučeninami se vytvořili organismy – Mikrosféra a prvotní buňky à zdokonalily se a dál se vyvíjeli v organismy schopné přeměňovat neústojné látky v ústrojné = fotosyntéza
   • vznik prvních prokaryotických organismů – Sinice, bakterie
   • dochovalo se jen málo chemických zkamenělin v oblasti Afriky

 

Starohory (2 miliardy let)

   • Geologie: vznik prvních přeměněných hornin – Fylit, Svor, Rula
   • Vytvořila se PANGEA – jednotný pevninský blok – obklopen Praoceánem
   • Probíhalo ASSYNTSKÉ vrásnění
   • Biosféra – vznik nových organismů
   • Rostlinstvo: 1. nižší rostliny – řasy
   • Živočichové – 1. Bezobratlí – prvoci, láčkovci, ploštěnci, měkkýši, kroužkovci, členovci
   • Biotop – voda – nebyla vytvořena ozonová vrstva
   • Ke konci starohor se zvýšila koncentrace O2 – vznik ozonové vrstvy – organismy začínají přecházet na souš
   1. Postkambrium – prvohory až čtvrtohory
   2. Prvohory (345milionů let)

 

   • Dělí se na starší a mladší
Starší prvohory KALEDONSKÉ vrásnění Mladší prvohory VARISKÉ vrásnění
 1. KAMBRIUM
  1. KARBON
 2. ORDOVIK
 3. PERM
 4. SILUR
 1. DEVON
   • Geologie: horniny vyvřelé, přeměněné, usazené – organogenní – vápence, dolomity, černé uhlí
   • Biosféra
   • Kambrium – primitivní rostliny začaly pronikat na souš – na kraji moře – někdy ve vodě, někdy na souši – obojživelné druhy
   • Lze zde najít zástupce téměř všech kmenů bezobratlých a objevují se první zástupci obratlovců – trilobiti, ramenonožci, ostnokožci, vzácně měkkýši
   • Ordovik – vznik vyšších rostlin
   • rozvoj trilobitů a ramenonožců – Praha Spořilov, hlavonožců
   • Polostrunatci – mořští živočichové – podobní dnešnímu kopinatci
   • Silur – velký rozvoj řas a hojněji i vyšší rostliny – ryniofyta
   • Všechny skupiny bezobratlých – rozšíření i obratlovci
   • Některé skupiny vymírají – trilobiti, ostnokožci
   • Devon – první suchozemské pralesy – kapraďorosty, přesličky, plavuně – rostlinstvo poprvé předbíhá živočišný vývoj
   • Vznik mělkých teplých moří – rozvoj ryb a paryb
   • Na severní polokouli první čtvernožci dýchají primitivními plícemi
   • Karbon – vznik rozsáhlých ložisek černého uhlí – vznik prvních nahosemenných rostlin
   • Rozvoj hmyzu – bezkřídlí a křídlatí – vážky (velké)
   • Vznik krytolebců z lalokoploutvých ryb
   • Perm – zvětšování souší – nahosemenné rostliny
   • Do popředí se dostává vládnoucí skupina druhohor – plazy

 

 

Vývoj pevniny

   • Na počátku Pangea – rozdělila se na LAUREASIE(sever) a GONDRANA(jih) – mezi moře TETHAY à na konci prvohor opět spojené
   • Konec prvohor – velké vymíraní druhů – změna klinutu na sušší a chladnější, sopečná činnost
   • Vymírají: trilobiti, ortocéři, kapradiny, přesličky plavuně – co by stromy
   1. Druhohory (185 miliónů let)
   • Tři období
   1. TRIAS – klidné
   2. JURA – klidné
   3. KŘÍDA – neklidné – začíná Alpínské vrásnění
   • Objevili se zástupci všech dnes hlavních žijících skupin živočichů a rostlin
   • Původní prapevnina se roztrhla na několik bloků, které se vzdalovaly
   • Alpínské vrásnění – vznik Alp, Karpat, Kavkazu, Himalájí, And, Kordiller
   • Biosféra
   • Trias – rozvoj nahosemenných rostlin až do křídy – cykasovité, jinanovité, jehličnanovité
   • Ryby pronikly do moře – dodnes hlavní skupina
   • Obrovský rozvoj plazů – ovládli všechny biotopy – masožravci i býložravci
   • Jura
   • První pravé žáby, kostnaté ryby, plný rozvoj dinosaurů
   • Ptakoještěři – první z obratlovců ovládli vzduch, praptáci – křídla jen k plachtění, přeměna šupin v peří
   • Křída – objevují se první krytosemenné rostliny
   • Množství hmyzu, hojně mlži, rejnoci a jiné ryby – vláda dinosaurů – na konci druhohor vymírají
   • Vznik prvních savců

 

 

IRIDIOVA TEORIE – iridium je prvek, který se nevyskytuje na Zemi, ale v druhohorní vrstvě se našel, à zřejmě dopadl na zemi v podobě meteoritu

   • V místě dopadu požár – okamžité vymírání, nedostatek potravy a slunce zakryté sluncem – nemohla probíhat fotosyntéza
   • Krytosemenné rostliny obsahují alkaloidy- otrávily velké savce
   • Doba velké sopečné činnosti a ochlazení
   1. Třetihory (63 miliónů let)
   • Dvě období
   1. Paleogén
   2. Neogén
   • Geologie: velice neklidné období – intenzivní vrásnění z druhohor – na konci třetihor je rozmístění kontinentů podobné jako dnes
   • Biosféra – dominantní jsou krytosemenné rostliny– javory, duby, buky, palmy, skořicovníky, fíkovníky, magnólie, sekvoje – vznik hnědého uhlí, základ jantaru
   • Éra savců – dokázali přečkat období pádu meteoritu
   • Sudokopytníci, lichokopytníci, šelmy, primáti – vznik předků člověka – australopithecus
   1. Čtvrtohory (2-3 miliony let)
   • Dvě období
   1. Pleistocén
   2. Holocén
   • Podnebí – střídání dob ledových a meziledových
   • Biosféra – rostlinstvo dnešního typu, živočišstvo dnešního typu – období vzniku a vývoje člověka

 

Původ a vývoj člověka

   • Antropogeneze – část fylogeneze, která zahrnuje vlastní vývoj člověka, historický vývoj člověka
   • Věda: paleoantropologie, antropologie
   • Hominizace = polidštění
   • Označuje všechny vývojové změny, prokazatelné na kostře člověka.
   • Těmito změnami se člověk odlišuje od opic.
   • Proces hominizace můžeme rozdělit do tří komplexů
   1. Přestavba pánve a dolní končetiny -již u rodu Australopithecus
   2. Přestavba horní končetiny, ruky v orgán schopný výroby nástrojů a práce s nimi – rod Homo
   3. přestavba lebky a rozvojem mozku – proces trval až do vzniku Homo sapiens.
   • Sapientace
   • proces, který se vyznačuje vývojem mozku
   • vývoji typicky lidských znaků, vývoj řeči, abstraktního myšlení a lidské společnosti
   • zvětšování mozkové části lebky (v průběhu vývoje přesáhne kapacitou část obličejovou)
   • zvětšování plochy šedé kůry mozkové

 

Vývojové stupně

   1. Ramapithecus
   • Neví se, zda je vývojovým předkem člověka.
   • Žil v Africe a v Asii zhruba před 13 miliony let.
   • Zubní oblouk lidského typu
   • mozkovna 350 cm3.

 

   1. Australopithecus
   • Rod se dělí na několik druhů.
   • Žili před asi 4 – 2 miliony let v jižní Africe
   • Do lidské vývojové větve je řazen  africanus– Lucy
   • pohlavní dimorfismus – samci až dvojnásobek výšky samic
   • velikost se pohybovala od 100 cm do 170 cm.
   • Chodili vzpřímeně s předkloněnou hlavou, jejich obličej tvořila směsice lidských a zvířecích prvků.
   • Obsah mozkovny 420-600 cm3
   • Používali zřejmě dřevěné, kostěné a kamenné předměty- příležitostně

 

 

 

Rod Homo

odlišují se těmito znaky:

   • cílevědomou výrobou a užíváním nástrojů
   • větším mozkem – rozdíl o 500 cm3
   • mnohem menšími zuby, menší čelistí a zubními oblouky
   • stavbou některých kostí-tenčí lebeční kosti, velkou hlavici a kratší krček stehenní kosti a nezešikmenou pánev
   1. Homo habilis(člověk zručný)
   • První předek, řazený do rodu Homo
   • žil v Africe v období mezi 2,5 – 1,5 milionu let
   • Doloženy první vyrobené kamenné nástroje
   • Mozkovna 650-800 cm3
   • lebka -lidské rysy (vyšší čelo, téměř lidský chrup)
   • podle stavby dolní části těla chodil vzpřímeně
   • Výška asi 140 cm, ženy 115 cm.
   • určitá forma jazykové komunikace
   • schopnost vyrábět kamenné nástroje
   1. Homo ergaster
   • před 1,8 miliony let v Africe
   • Nejasná návaznost
   • tělesné vlastnosti z něj činí vysoce pravděpodobné předky všech pozdějších stadií lidí.
   • vysoký okolo 170 cm,
   • lidské proporce (dlouhé dolní končetiny), vyčnívající nos
   • Kapacita mozku asi 850 cm3
   • výrazný nadočnicový val a ostřeji zalomené záhlaví
   • nejspíše  první lidé s holou pokožkou
   • schopností lovit
   1. Homo erectus(člověk vzpřímený)
   • Žil v Africe, Asii i Evropě a to v období od 1 milionu do 350 000 let př. n. l.
   • Výška až 170 cm,
   • mozkovna 900 – 1100 cm3
   • Prokazatelně znal a uměl udržovat oheň.
   • Kostra typicky lidská, nevykazující žádné znaky šplhání
   • vysoký až 180 cm, vážil až 80 kg, robustní postavy
   • morfologická diferenciace v Asii a v Africe, v závislosti na rozdílných klimatech.
   • Před více než milionem let se objevují i v Evropě
   1. Homo sapiensneanderthalensis
   • vymřeli jako slepá vývojová větev
   • Žil asi 150 000 – 50 000 lety, pouze v Evropě
   • Výška asi 160 cm, robustní postava
   • mozkovna měla kapacitu v rozmezí od 1400 do 1700 cm3, což je více než u soudobého člověka.
   1. Homo sapiens člověk moudrý
   • Fyzicky se již téměř neliší od nás.
   • První lidé tohoto typu žili přibližně v rozmezí mezi 40 – 10 000 lety př. n. l.
   • výroba kostěných a kamenných nástrojů, dřevěné oštěpy
   • Mozkovna- 1200-1325cm3
   • Silný nadočnicový val, těžká spodní čelist, ustupující brada
   1. Homo sapienssapiens  člověk dnešního typu
   • Původ v Africe- před 100 000 až 40 000 lety
   • Výška 106-175cm
   • Mozkovna stejná jako u dnešních lidí
   • Osidloval postupně celý svět
   • Organizovaný lov, pohřbíval mrtvé
   • Jeskynní malby
   • Primitivní obydlí

 

Taxonomické zařazení člověka

  • Nadříše Eukaryota
  • Říše Živočichové
  • Podříše Mnohobuněční
  • Oddělení Triblastica 
  • Kmen Strunatci
  • Podkmen Obratlovci
  • Nadtřída Čelistnatci
  • Třída Savci
  • Podtřída Živorodí
  • Nadřád Placentálové
  • Řád Primáti
  • Podřád Vyšší primáti
  • Nadčeleď Lidoopi a Lidé
  • Čeleď Lidé
  • Rod Člověk
  • Druh Člověk rozumný
  • Poddruh Člověk rozumný vyspělý


Další podobné materiály na webu: