Psychologie hospitalizace – lékařství a ošetřovatelství

 

   Otázka: Psychologie hospitalizace

   Předmět: Lékařství a ošetřovatelství, Psychologie

   Přidal(a): JaničkaSestřička

 

Psychologie hospitalizace = prožívání nemoci v čase, adaptace a maladaptace na nemoc, hospitalismus, iatrogenie, multikulturní specifika klientů ve zdravotnickém zařízení

 

PROŽÍVÁNÍ NEMOCI V ČASE

 • I během onemocnění se mění subjektivní prožívání nemoci, tak jak se nemoc mění sama

 

Probíhá v několika etapách

1) premedicínská fáze

 • etapa, kdy se objevují neurčité příznaky, dostavují se pocity strachu, nejistoty
 • může dojít k REPUDIAČNÍMU POSTOJI

 

2) náhlá změna životního stylu

 • jedná se o pracovní neschopnost, případně hospitalizaci
 • vynucený klidový režim, dieta, nic per os
 • může dojít k šoku, jsme překvapeni co se děje
 • objevuje se obava, nejistota

 

3) aktivní adaptace

 • bereme nemoc na vědomí i důsledky
 • přizpůsobení se ji
 • podílí se na léčbě a vyšetřování

 

4) psychická dekompenzace

 • naděje na uzdravení se neplní
 • prognóza je nepříznivá
 • může dojít k trvalým následkům
 • pacient se může stát lítostivý a plačtivý, depresivní
 • konflikty se zdravotnickým personálem, spolu pacienty
 • může chtít změnit lékaře, léčbu

 

5) pasivní adaptace, rezignace

 • nemocný se smiřuje se stavem
 • přestává s nemoci bojovat, uzavírá se do sebe
 • pacienti jsou pesimističtí, mrzutí
 • nebezpečí je v tom že se nedostaví úspěchy dlouhodobé léčby, rehabilitace
 • možnost je napojení na stejně nemocné/postižené pacienty

 

Reakce zdravotníka

 • tolerance vůči projevům
 • pochopení
 • nebrat narážky osobně

 

HOSPITALISMUS

„Nesprávné přizpůsobení se hospitalizace vzniká, pokud pacient není schopen se adaptovat v nemocničním prostředí“

 

Projevy hospitalismu

 • strach – o sebe, z výkonu
 • úzkost – nelze určit co je její příčinou
 • nespavost – ostatní pacienti
 • nechutenství – strava není pestrá
 • negativní emoce – smutek
 • sociální izolace – chybí rodina

 

Příčina hospitalismu (plynou se změn, které se v době hospitalizace objeví)

 • vytržení ze zaběhlého režimu
 • nucená nečinnost
 • přístup zdravotnického personálu
 • složení spolu pacientů na pokoji

 

Prevence hospitalismu

 • vést klienta k fyzické i duševní námaze
 • zavedení skupinové péči = jedná sestra, se stará o skupinku nemocných
 • aktivně vyhledávat BIO-PSYCHOSOCIÁLNÍ problémy nemocných
 • umožnit návštěvu mimo návštěvní dobu
 • vhodná skladba klienta na pokoji

 

Hospitalismus u dětí

 • děti podléhají častěji a snáze než dospělí
 • nesou hůře vytržení z rodinného prostředí
 • umožnit matce pohyb v nemocnici s dítětem
 • je prokázáno, že děti hospitalizované s matkou snáší hospitalismus lépe a dříve se vyléčí

 

Projevy hospitalizace u dětí

 • retardace
 • regrese = ustrnutí vývoje, návrat zpět do minulého vývojového období
 • negativismus = dítě je odmítavé
 • projevy odrážející se na GITU = dítě zvrací, má průjem
 • neurotické projevy = kývavé projevy

 

ADAPTACE

 • znamená schopnost vyrovnat se s jejími následky
 • přizpůsobit svůj život změněné situaci
 • dodržovat léčbu a omezení z ní vyplývající za účelem uzdravení nebo nezhoršení tělesného stavu
 • v psychice nemocného znamená adaptace obnovu schopnosti prožívat pozitivní emoce, radovat se a být aktivní byť za přizpůsobení se novým podmínkám nemoci (hospitalizace, tělesné omezení)

 

Adaptační syndrom

 • Poplachová reakceorganismus se snaží připravit na eventuální nebezpečí – porucha rovnováhy jedince (některé poruchy žláz s vnitřní sekrecí)
 • Fáze rezistenceorganismus se vyrovnává – nová vnitřní rovnováha
 • Fáze vyčerpání zevní vliv je silnější nebo dochází ke stupňování zevní zátěže

 

Záporné vlivy zhoršující adaptaci nemocného

Anonymita nemocného

 • neznáme pacientovo jméno, zapomínáme oslovovat jménem a příjmením
 • pacienta často nazýváme diagnosou nebo familiárně (babi, dědo)

 

Nepřesná informovanost nemocného

 • velké množství informací, kterým laici nerozumí – pacient se bojí, má strach
 • musíme řádně vysvětlit co to je, co to obnáší… – to se týká i lékařů

 

Nemocniční provoz a prostředípacient naslouchá nemocničnímu jazyku, kterému nerozumí, slangové výrazy

Pobyt mezi těžce nemocnýmipacienty se snažíme rozdělit na pokoje podle závažnosti onemocnění, věku, pohlaví, stanic, dg.

 

Izolace pacienta od běžného života

 • už to že je pacient v nemocnici se považuje za omezení
 • snažíme se nemocnému umožnit volnost, prostor
 • Předcházíme podle stu nemocného a důvěry

 

Úloha sestry v adaptaci nemocného

 • nemocného oslovujeme řádně příjmením, pokud je více pacientů se stejným příjmením oslovujeme i jménem
 • Informace o léčebném řádu, oddělení podáváme jasně a srozumitelně
 • při práci na pokoji s pacientem komunikujeme
 • nikdy si sestry nevyměňují informace před pacientem
 • pokud je pacient ve špatnému zdravotním stavu, pokusíme se přemístit na menší pokoj
 • snažíme se zajišťovat kontakt s nemocným a okolím, zajišťujeme návštěvy, noviny, vycházky
 • umožníme poslech rádie či televize

 

MALADAPTACE

 • znamená často trvalé odmítání faktu nemoci
 • přetrvávání depresivních a úzkostných příznaků
 • sžíravý pocit omezení v životních možnostech
 • výrazné poruchy neakceptování léčby
 • pro situaci, kdy nemocný neakceptuje léčbu (neužívá léky, nedodržuje dietu apod.) se také používá termín noncompliance
 • v nejtěžším případě se objevují sebevražedné tendence či myšlenky

 

IATROGENIE

„Je to diagnostický, terapeutický či preventivní postup lékaře nebo zdravotníka, který má za následek poškození pacienta“

 • Iatropatogenie poškození či zhoršení duševního, sociálního nebo somatického zdraví klienta nežádoucím zákrokem nebo chováním zdravotníka.
 • Sororigenie – poškození zdraví pacienta nesprávným působením zdravotní sestry
  • Somatické poškození – léky, nesprávným úkonem, zákrokem (z nedbalosti, neúmyslné)
  • Psychické – psychické trauma, devalvace
 • Poškození z nedbalosti – porušení postupu lege artis při výkonu činnosti
  • Vědomá – ví, jak to má dělat, ale nedělá to tak.
  • Nevědomá – Vzdělanostní deficit

 

Typy iatropatogenie

 • Diagnostická – unáhleně vyslovená diagnóza
 • Laboratorní –ne zcela přesný nebo vhodný komentář, např. Výsledky vyš. RTG
 • Prognostická – škodlivost pesimistické prognózy, ale i nepřiměřeně optimistické prognózy
 • Terapeutická – hanlivé výroky o předcházející léčbě, nevhodný komentář lékárníka o předpisu
 • Pedagogická – poškození při výuce mediků a sester
 • Porušení zákona na ochranu osobních údajů, porušení povinné mlčenlivosti zdravotníků

 

Multikulturní specifika klientů ve zdravotnickém zařízení

Ukrajinci

 • pocházejí z Ukrajinské republiky
 • obyvatelstvo tvoří Ukrajinci, Rusové, Bělorusové, Židé
 • kvůli špatným životním podmínkám, utíkají ze své domoviny, do západních státu
 • Rodina: živitelem je jak muž, tak žena
 • Zásady komunikace: hovořit klidně a srozumitelně, chovat se evalvačně

 

Romové

 • způsob života Romů je jiný i proto, že vyznávají odlišné hodnoty než Češi.
 • jejich pojetí života je rovněž rozdílné.
 • pro ně je důležitější zaměření na rodinu než na práce

 

Psychosociální odlišnosti

 • Temperament
 • emotivita: snadnější a rychlejší vzrušivost, impulzivnost, výbušnost.
 • Vyšší intenzita prožívaných emocí.
 • Nedostatečné ovládání citových prožitků
 • Nedostatek sebereflexe
 • není tendence k introspekci, sebepoznávání a sebehodnocení.
 • Nezabývají se svými prožitky, nemají motivaci k osobnostní změně
 • Prakticismus a orientace na současnost je hlavní
 • Pro uvažování je typický větší vliv aktuálních emocí.
 • Jsou snadno ovlivnitelní, dovedou se nadchnout iluzí.
 • Nízké vzdělání se projevuje naivitou a nekritičností
 • Myšlení je zaměřené na bezprostřední užitek a prožitek: dobrá schopnost řešit běžné praktické situace (uspokojení aktuálních potřeb vlastních nebo rodiny)
 • Inteligence: abstraktní logické uvažování nemá velký osobní význam. Není větší potřeba poznávat cokoli, z čeho není aktuální užitek
 • Přístup k plnění úkolů: mají nízkou motivaci, nízkou trpělivost, malá svědomitost
 • Emoce: převažují nad vůlí. Význam má potřeba aktuální příjemnosti
 • Empatie: romové jsou navíc vybaveni empatií. Snad i proto nám dokáží říkat to, co chceme slyšet, a nezabývají se až tolik tím, je-li to pravda

 

Zásady komunikace

 • hovořit jasně, stručně, srozumitelně
 • chovat se evalvačně (sebeověřující)
 • trpělivost
 • nikdy neironizovat
 • soulad verbálního i neverbálního projevu
 • takt, nikdy Roma nekritizovat
 • je třeba chápat bouřlivý projev Roma
 • informace často opakujeme, mají nízkou generalizaci
 • při jednání s Romem být empatičtí

 

OSE přístupy k romskému etniku

 • jsou velmi psychicky náročné
 • pacienti jsou nedůvěřiví ke zdravotnickému personálu
 • většinou se dožadují informací od nejvyššího představitele odd.
 • při nesplnění jejich požadavků se projevuje jejich agresivita
 • při hospitalizaci jednoho člena rodiny se o jeho zdravotní stav zajímá celé široké příbuzenstvo
 • dokáží čekat celé hodiny, když je vyšetřován, operován jejich příbuzný
 • dožadují se návštěv mimo návštěvní hodiny
 • shlukují se na pokoji nemocného, tím ruší klid ostatních, mnohdy narušují chod oddělení
 • romské ženy jako pacientky jsou velmi citlivé na bolest, bývají značně emotivní, často a nahlas sténají
 • dodržují léčebné pokyny jen po dobu, kdy ustoupí potíže

 

Vietnamci

 • Vietnam je země v jihovýchodní Asii
 • úředním jazykem je vietnamština a dialekty
 • národ je typický lidovým charakterem a hrdostí na svoji statečnost

 

Rodina

 • rodina je rozšířená
 • prvorozený syn dědí celý majetek
 • rodiče při výchově šetří chválou
 • při výchově je kladen důraz na dodržování pravidel společenského chování
 • nejdříve zdravíme muže a pak ženu

 

Vzdělání

 • má pro ně velký význam
 • rodiny utrácí za vzdělání dítěte i veškeré své úspory

 

Náboženství:

 • vyznávají buddhizmus i karlismus, protestantizmus, hinduizmus

 

Zásady komunikace

 • chovat se evalvačně, Vietnamci ctí pravidla slušného chování, sami nejsou zvyklí ztěžovat situaci problémy
 • hovořit klidně a srozumitelně
 • při jednání musíme opětovat úsměvy
 • musíme být empatičtí


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!