Péče o nemocné dlouhodobě ležící, o seniory

 

   Otázka: Péče o nemocné dlouhodobě ležící, o seniory

   Předmět: Ošetřovatelství

   Přidal(a): JaničkaSesřička

 

 

Stárnutí:

 • souhrn biologických, psychických a sociálních procesů, jde o období charakterizované involučními změnami, které postupně vedou k zániku organismu (ke smrti).

 

Gerontologie: věda o stárnutí a stáří

Geriatrie: věda o prevenci a léčbě chorob u starých nemocných

Geront (senior) : starý člověk

 

Rozdělění lidského věku:

 • 45-59let = střední věk
 • 60-74let = rané stáří (presenium)
 • 75-89let = vlastní stáří (senium)
 • 90 a více let = dlouhověkost

 

Rozlišujeme 2 typy věků:

 • Věk chronologický – skutečný, počítá se od data narození
 • Věk biologický – funkční, odpovídá stavu organismu po stránce biologické, psychické a sociální

 

Věk biologický se nemusí shodovat s chronologickým – záleží na mnoha faktorech – genetice, způsobu života atd.

 

Změny během stárnutí:

A)     Fyzické

 • ubývají fyzické síly a výkonnost
 • zhoršují se funkce jednotlivých orgánů:
  • kardiovaskulární systém –ICHS…
  • GIT – pokles střevní peristaltiky (zácpa), pokles detoxikační schopnosti                             jater
  • vylučovací systém – snížený pocit žízně – inkontinence, (dehydratace)…
  • sliznice a kůže – ztráta elasticity – riziko dekubitů, pigmentové skvrny, vrásky
  • kosterní soustava – osteoporoza, osteoartroza – riziko zlomenin
  • nervová soustava – CMP, nespavost…
  • krev – pokles krvetvorby = vznik anémie
  • zastavuje se ovulace u žen – menopauza
  • snížení reprodukční schopnosti u mužů

 

B)     Smyslové

 • zhoršuje se sluch
 • snižuje se zraková ostrost
 • snižuje se schopnost rozlišovat barvy
 • snížení chuťových a čichových smyslů
 • zhoršuje se vnímání tlaku na kůži – riziko dekubitů.

 

C)     Psychické

 • touha po soukromí a pohodlí
 • labilita emocí (plačtivost)
 • strach z nemocí, nesoběstačnosti,
 • soustředění na sebe
 • zvýraznění vlastností
 • deprese
 • údaje z dávné minulosti se vybavují lépe, než údaje z nedávné minulosti – např: pamatuje si svatbu, neví, co měl k snídani….

 

D)    Sociální

 • změny ve složení rodiny – smrt partnera, odchod do důchodu,
 • pocit osamění
 • pocit závislosti na druhých…

 

Předpokladem zdravého stárnutí je trvalé udržování činného a tvůrčího života!!!! (fyzická a psychická aktivita!!!) 

 

Specifické rysy chorob ve starším věku:

MIKROSYMPTOMATOLOGIE = zmírnění příznaků nemoci př.: (IM-bez stenokardie)

OLIGOSYMPTOMATOLOGIE = vyjádření pouze některých příznaků nemocí př.: (Pneumonie- bez  zvýšené TT)

CHRONICITA = narůstá počet chronických chorob

MULTIMORBIDITA = choroby vyvolávají řetězovou reakci, jedna nemoc podmiňuje vznik  druhé choroby

 

Péče o seniory při hospitalizaci:

Péče o lůžko

 • ze 3 stran vybaveno pomůckami,bezpečnost,
 • prevence dekubitů
 • vhodná poloha – nejčastěji Fowlerova

 

Hygiena

 • česání, mytí zubů
 • pomoc do koupelny

 

Podávání jídla a tekutin

 • diety, krmení, hydratace

 

Péče o vyprazdňování

 • pojízdné WC
 • permanentní katetr
 • pleny

 

Polohování

 • PREVENCE DEKUBITŮ
 • Polohováíní
  • během dne co 2 hod.
  • během noci co 3 hod.

 

PREVENCE  IMOBILIZAČNÍHO  SYNDROMU!!!

Imobilizační syndrom: je soubor poškození, které jsou způsobeny dlouhodobým pobytem a klidem na lůžku

 • riziková skupina: staří a dlouhodobě nemocní
 • již za 36 hod úplného klidu na lůžku se začínají projevovat změny v pohybovém a oběhovém systému
 • během 7 – 10 dnů se vyvinou zcela zřetelné patologické změny → imobilizační syndrom

 

Kardiovaskulární systém

 • Ortostatická hypotenze
  • důvod: při náhlé změně polohy →pokles TK → mžitky před očima, motání hlavy, slabost, nauzea, tachykardie, možnost vazomotorické synkopy
  • P: včasná,postupná vertikalizace
 • Tromboflebitidy, tromboembolie
  • důvod: chybí zapojení svalové pumpy DK,vázne průtok krve DK – riziko žilního městnání → riziko otoků, zánětů, možnost trombozy → embolie do plic
  • P: vysoká bandáž DK, cviky DK, elevace DK,antikoaguancia (kontrola koagulace) monitorace lýtka

 

Pohybový aparát  – změny na kostech, kloubech, svalech

 • Osteoporóza
  • Osteoporóza z inaktivity – není-li kost zatěžována → demineralizace kosti→ kosti řídnou → riziko patologických zlomenin
  • P: podávat vitamín D ( pacient není ve styku se sluncem), vhodné cvičení na lůžku –nejlépe v sedě
 • Změny na kloubech a svalech
  • atrofie svalové hmoty -během týdne ubude až 1/3 svalové síly
  • snížení kloubní pohyblivosti →riziko ztuhnutí kloubů
  • zkrácení šlach a svalů → nejčastěji na DK a HK  → riziko kontraktůr  →deformity
  • P: aktivní a pasivní cvičení, správné polohování

 

Dýchací systém

 • Pneumonie – důsledek stagnace hlenu v DC
 • P: dechová gymnastika – nácvik prohloubeného dýchání•
  • Polohové drenáže
  • Poklepové masáže
  • Fowlerova poloha
  • nácvik odkašlávání
  • péče o mikroklima

 

Zažívací systém

 • Zácpa
  • Příčinou: snížená motilita střev, ochabnutíbřišních svalů, nepřirozená poloha při defekaci, nedostatek soukromí
  • P: dostatek tekutin, strava bohatá na vlákninu, zajisti intimitu a vhodnou polohu při defekaci
 • Nechutenství

 

Močový systém

 • Ledvinné kameny
  • v důsledku stázy alkalické moči
 • Inkontinence
  • následek nedostatečného svalového napětí
 • Infekce
  • v důsledku nedostatečné hygieny, ascendentní infekce, nedostatečného pitného režimu
 • Močový reflux
  • následek nevhodně umístěného sběrného systému, moč se vrací zpět tokem z měchýře do pánvičky ledvinné
  • P: dostatek tekutin, správná hygienická péče, vyprazdňování moče vsedě, omezit cévkování, správné umístění sáčku, uzavřený systém močové drenáže, sterilita

 

Kožní systém

 • Dekubity a opruzeniny
  • Vznikají v souvislosti se ↑tlakem, třením, poruchou prokrvení kůže, vlivem nečistoty, pocení
  • P :hygiena, polohování, preventivní ošetření kůže, pomůcky, antidekubitární matrace, správná manipulace, výživa

 

Nervový systém, psychické změny

 • následkem absence psychických, smyslových a pohybových podnětů se mohou vyvíjet tyto změny:
  • ospalost, nepokoj, zmatenost
  • nedostatečná orientace místem, časem, prostorem
  • spánková inverze
  • neschopnost koncentrace, rozhodování a zvládání problému
  • retardace a projevy regrese
  • změny vnáladě
 • P: dostatečná aktivizace tělesná i duševní
  • zajistit sociální kontakty
  • dostatek stimulačních podnětů zokolí
  • vypracování denního programu pro každého ležícího pacienta

 

PÉČE O UMÍRAJÍCÍHO:

Fáze psychických změn

 • fáze šoku – emoce, vztek, pláč… důležitá přítomnost sestry, blízkého
 • fáze negace – to není možné, nemocný se dožaduje dalších a dalších vyšetření
 • fáze deprese – proč já, nespravedlnost, pláč, smutek, ze strany sester důležitá empatie, komunikace
 • fáze oddalování  – ještě chci stihnout např. svatbu vnuka…
 • fáze vyrovnání – aktivní smíření s ukončením života (pozor, rozlišit je třeba od rezignace).

!!!Nemocný nemusí projít všemi fázemi!!!

 

Terminální stadium

 • konečná fáze života – hranice mezi životem a smrtí, kdy dochází k selhávání životních funkcí
 • blížící se smrt, poznáme dle změny vzhledu
  • bledá až šedá kůže lepkavá studeným potem
  • zarudlé očí
  • chladné uši a nos – špičatění
  • špatně hmatný plus
  • povrchní dýchaní
  • časté inkontinence, poruchy vědomí
 • o stavu umírajícího informuje příbuzné lékař

 

Paliativní péče

 • je komplexní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu
 • cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.

 

Hospic

 • filozofie hospice vychází z úcty k životu a úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti
 • hospic nemocnému garantuje, že:
  • nebude trpět nesnesitelnou bolestí
  • bude vždy respektována jeho lidská důstojnost
  • v posledních chvílích nezůstane osamocen

 

Hospicová péče má tři základní formy – rozděluje se na:

 1. Domácí hospicová péče – je pro nemocného zpravidla ideální, ale ne vždy dostačující. Předpokládá určitou úroveň rodinného zázemí, které často schází, nebo se dlouhou službou nemocnému unaví a vyčerpá, nebo je ošetřování touto formou příliš náročné pro rodinné příslušníky. Pečující rodině pomáhají kvalifikovaní pracovníci.
 2. Stacionáře – denní pobyty – stacionář je obyčejně součástí hospice. Pacient je v tomto případě přijat ráno a odpoledne, nebo večer se vrací domů. Tenhle způsob připadá do úvahy u nemocných z blízkého okolí hospice, pokud u nich nestačí domácí péče.
 3. Lůžková hospicová péče je aktuální zejména tehdy, když předchozí dvě formy nestačí, nebo nejsou vůbec k dispozici. V případě, že je i možnost výše uvedených dvou forem, po zlepšení zdravotního stavu nemocného, nebo zotavení jeho rodiny, se může vrátit do domácí péče.

 

Umírající má právo

 • kdykoliv přijímat návštěvy
 • hovořit o svém stavu, strachu…
 • na duchovní služby
 • nebýt v umírání sám
 • důstojné zacházení

 

Úkolem sestry je:

 • postarat se o fyzické pohodlí pacienta
 • být u něj co nejvíce
 • udržovat verbální komunikaci s umírajících ( i v bezvědomí )
 • postarat se o to, aby nebyl v bolestech ( podávat analgetika )
 • respektovat intimitu
 • sledovat FF , vyprazdnování
 • postarat se o bezpečnost ( př. Postranice )
 • pečovat o hygienu a lůžko
 • sledovat hydrataci a výživu
 • zaznamenávat do dokumentace všechny změny
 • při úmrtí neprodleně informovat lékaře

 

PÉČE O MRTVÉ TĚLO

   Fáze smrti

 • Agonie: předsmrtný stav, umíraní v bezvědomí, zákl. funkce jsou ještě zachovány, ale dochází k selhávání některých orgánů
 • Klinická smrt: dochází k zástavě dechu a krevního oběhu
 • Biologická smrt: stav je nezvratný (posmrtné skvrny, posmrtná ztuhlost..)
 • Smrt mozku: nezvratně zanikají mozkové buňky, EEG nevykazuje žádnou aktivitu

 

Známky smrti:

 • nejisté – zástava dechu a srdeční činnosti, zornice nereagují na světlo
 • jisté – posmrtné skvrny, vosková bledost, smrtelný zápach, posmrtná ztuhlost

 

SMRT vždy konstatuje lékař!!

 

POSLEDNÍ PÉČE

 • zajistit intimitu zemřelého
 • na lůžku ponechat jen prostěradlo
 • svléci tělo a uložit do vodorovné polohy
 • sejmout veškeré šperky, hodinky
 • odstranit PŽK a PMK, ponechat drény
 • čistě převázat rány
 • vyjmout snímatelnou protézu
 • zajistit identifikaci zemřelého (jmenovka se jménem, datum narození, datum a hodina smrti, název oddělení jednu připevnit na pravé zápěstí a druhou na pravý kotník
 • zabalit zemřelého do prostěradla
 • někdy se píší údaje na stehno (jméno, příjmení, rok narození a úmrtí, čas úmrtí, oddělení)
 • po 2 hodinách zajistit odvoz těla z oddělení na patologii
 • zapsat úmrtí do hlášení sester
 • vyplnit dokumentaci
 • lůžko důkladně umýt, dezinfikovat
 • pomůcky k opakovanému použití dezinfikovat, omýt, uložit dle zvyklostí oddělení
 • pokoj vyvětrat

 

SEPSANÍ POZŮSTALOSTI

 • všechny osobní věci zemřelého je nutné shromáždit, zapsat jejich seznam do sešitu pozůstalostí
 • věnovat zvláštní pozornost cennostem, píše se bílý a žlutý kov a finančním obnosům, nezapomenout na zuby z kovu
 • sepisující sestra se podepíše a tímto potvrdí tento seznam – plus svědek
 • pokud se nepodaří některé předměty z těla sejmout, zapíšeme
 • pozůstalost vydat jen po předložení občanského průkazu, zapsaní jména pozůstalého, čísla občanského průkazu a jeho vztahu k zemřelému
 • při předávaní pozůstalostí zachovat důstojnost, ohleduplnost, zvolit vhodné prostředí podat informace o zařízení pohřbu, co musí příbuzní dělat a kam mají přinést oblečení pro zemřelého

 

Kontrolní otázky:

 • Definuj pojem imobilizační syndrom a které systémy postihuje
 • Co značí pojem biologický věk
 • V čem tkví filosofie hospice
 • Vysvětli pojmy – agonie, klinická smrt a biologická smrt
 • Vyjmenuj jisté známky smrti
 • Jak označíš tělo zemřelého


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!