Metody studia biopolymerů – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Metody studia biopolymerů

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

– měření osmotického tlaku (difúzního koeficientu) => zjištění koncentrace (+ molekulové hmotnosti)

– měření viskozity => tvar molekuly

– rychlost sedimentace v centrifuze => průměr molekul

– elektronová transmisní mikroskopie => velikost, tvar

– chromatografie, elektroforéza => velikost

 

– optické metody

– rozptyl světla

– rozptyl je přímo úměrný 4.mocnině λ a 6.mocnině r molekuly (pro r<< λ) => velikost

– větší molekuly – závislost i na úhlu dopadu => tvar

– Ramanova spektrometrie

– při změnách struktury molekul je pohlcena či zvýšena část energie => změna λ

– měření λ => Ramanovy spektra => informace o změně struktury

– UV absorpční spektrofotometrie

– zvýšená absorpce UV záření některými zbytky AMK a NK – tzv. chromofory

– hypochromní efekt

– fotony interagují s dipólovým momentem vazeb

– uspořádané vazby (α,β-struktura) absorbují méně světla než neuspořádané

– měření optické aktivity

– polohy asymetrických uhlíků

 

– metody využívající elektromagnetické záření

– spektrofluorimetrie

– měření emise fluorescenčního záření po excitaci UV zářením

– fluorescence přirozená (tryptofan), nebo specificky navázaných látek

– závisí na chemickém okolí => informace o pozici látek ve struktuře

– NMR

– rentgenstrukturní analýza

– krystalická mřížka rozptyluje rentgen jako optická mřížka viditelné světlo

– snímání interferenčního obrazce na stínítku + počítačová analýza

– zjišťuje rozložení elektronů v podjednotkách krystalů


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!