Ošetřovatelská péče u pacientů s onemocněním plic

 

Otázka: Ošetřovatelská péče u dětí a dospělých s onemocněním plic

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): eliska.fiuraskova

 

 

Anatomie a fyziologie plic

Oddíly dýchacího ústrojí

 • Horní cesty dýchací
  • Dutina nosní (cavum nasi)
  • Nosohltan (nasopharynx)
 • Dolní cesty dýchací
  • Hrtan (larynx)
  • Průdušnice (trachea)
  • Průdušky (bronchi)
  • Průdušinky (bronchioli)
  • Plíce (pulmo)
  • Plicní sklípky (alveolus)

 

Nos a dutina nosní

 • Začíná nosními dírkami a ústí nozdrami do (choanami) do nosohltanu
 • Kostěným podkladem nosu jsou nosní kůstky (ossa nasalia) – vpředu doplněny chrupavkou
 • Uvnitř dutiny nosní je nosní přepážka – rozděluje ji na dvě poloviny
 • Z kostěné přepážky vystupují 3 drobné kůstky = skořepy nosní (conchae nasales) rozdělují dutinu nosní na horní, střední a dolní průduchy nosní
 • Oddělena do dutiny ústní tvrdým a měkkým patrem
 • Uvnitř dutiny nosní je řasinkový epitel obsahující drobné hlenové žlázky
 • Ve stropu dutiny nosní je smyslový epitel čichový, který zde vytváří čichové políčko
 • V dutině nosní dochází k ohřívání a zvlhčování vzduchu a k zachycení nečistot
 • S dutinou nosní jsou spojeny vedlejší dutiny nosní (sinusy)
 • Nacházejí se v kostech lebky:
  • V horní čelisti (sinus maxillaris)
  • V kosti čelní (sinus frontalis)
  • V kosti čichové (sinus ethmoidalis)
  • V kosti klínové (sinus sphenoidalis)
 • Dutina nosní ústí dvěma otvory (choanami) do hltanu

 

Nosohltan (nasopharynx)

 • horní nálevkovitá část hltanu, která navazuje na dutinu nosní
 • ústí zde Eustachova trubice (spojuje nosohltan se středouším) – v místě Eustachovy trubice je tzv. nosohltanová mandle (tonzila pharingea)
 • na rozhraní ústní a hrtanové části hltanu se rozdělují polykací a dýchací cesty

 

Hrtan (larynx)

 • Krátký trubicový orgán – podkladem jsou chrupavky,největší:
  • Chrupavka štítná (cartilagothyroidea)
  • Chrupavka prstencová (cartilagocricoidea), na zadní straně jsou chrupavky hlasivkové
 • Dolní část hltanu je od hrtanu oddělena hrtanovou příklopkou (epiglottis) – pohyblivá elastická chrupavka
 • Sliznice je vystlaná řasinkovým epitelem

 

Průdušnice (trachea)

 • Navazuje na chrupavku prstencovou
 • Tvořena hyalinními chrupavkami podkovovitého tvaru
 • V zadní části jsou chrupavky doplněny vazivem a hladkou svalovinou
 • Je vystlána sliznicí a kryta řasinkovým epitelem
 • Větví se na 2 průdušky

 

Průdušky (bronchi)

 • Jsou chrupavčité, zanořují se do plic
 • Levá průduška probíhá téměř v pokračování trachey, pravá odstupuje v tupém úhlu
 • Obě průdušky vstupují do plic, kde se dále větví

 

Plíce (pulmo)

 • Vlastní orgán zevního dýchání – dochází zde k výměně plynů
 • Párový orgán – dělí se na pravou a levou plíci
 • Tvar jehlanu– základna ( baze), plicní hrot ( apex), plicní stopka ( hilus)
 • Plicní stopka (hilus) – vstupují a vystupují zde cévy, nervy a průdušky
 • Pravá plíce – 3 plicní laloky
 • Levá plíce – 2 plicní laloky
 • Plicní lalok (lobus) se dále dělí na segmenty
 • Větví se na bronchy lalokové, segmentové a až na nejmenší tzv. respirační bronchy- průdušinky- tímto větvením vzniká tzv. bronchiální strom
 • Na konce respiračních bronchů navazují velké množství plicních sklípků (alveoly), které obaluje bohatá síť vlásečnic
 • Přes tenkou stěnu plicní sklípků a vlásečnic (alveolokapilární membrána) dochází k výměně dýchacích plynů

 

Poplicnice a pohrudnice

 • Povrch plic a vnitřní plochu dutiny hrudní vystýlá tenká vazivová blána:
  • Poplicnice (pleura pulmonalis, pleura viscelaris)
  • Pohrudnice (pleura parietalis)
  • Mezi poplicnicí a pohrudnicí se nachází pohrudniční dutina

 

Funkce dýchacího systému

 • Hlavní fce = výměna dýchacích plynů
 • Cyklické střídání vdechu (inspirium) a výdechu (expirium)
 • Klidová dechová frekvence 16-18/min
 • Dechový objem (klidový) je cca 500 ml – ne všechen objem se dostane až do plicních sklípků

 

Mechanika dýchání

 • Při dýchání dochází k cyklickému zvětšování a zmenšování dutiny hrudní – střídá se vdech
  a výdech
 • Pohyby hrudníku jsou umožněny pomocí dýchacích svalů, žeber a hrudní kostí
 • Hlavní vdechový sval = bránice (diaphragma)
 • Ostatní vdechové svaly = zevní mezižeberní svaly, prsní svaly a některé svaly krku
 • Vdech je aktivní děj
 • Výdech je pasivní proces

 

Proces dýchání

 • Proces dýchání lze rozdělit do 3 fází:
 • Zevní dýchání = ventilace je výměna plynů mezi zevním prostředím a krví
 • Transport plynů = přenos O2 k buňkám, CO2 od buněk prostřednictvím krve (dýchací plyny se váží na hemoglobin)
 • Vnitřní – tkáňové dýchání = výměna plynů mezi buňkami a krví

 

Nejčastější onemocnění plic

 • BronchitidaCHOPN, Astma Bronchiale, Pneumonie, Bronchogenní karcinom, Tuberkulóza plic, Cystická fibróza, Bronchiektázie, Bronchiolitis, Bronchitis, Pneumothorax, Hemothorax

 

Chronická obstrukční bronchopulmonální nemoc (CHOPN)

Charakteristika onemocnění

 • Stav způsobený chronickou bronchitidou (vlhký kašel 3 měsíce v roce po dobu 2 let)
 • Chronická bronchitida je dlouhodobé zánětlivé onemocnění sliznice průdušek → postupné zúžení (obstrukce) bronchů → snížení průchodnosti průdušek → to má za následek strukturální a funkční změny alveolů + destrukce sept mezi alveoly →PLICNÍ EMFYZÉM (rozedma plic)

 

Příčiny

 • kouření cigaret
 • Pasivní kouření
 • Znečištěné ovzduší
 • Práce v prašném prostředí
 • Chemické výpary
 • Opakované respirační infekce- neléčená akutní bronchitida
 • Rizikové faktory – genetická predispozice, častěji u mužů, věk – stoupá s věkem…

 

Příznaky

 • kašel – nejvíce v ranních hodinách
 • expektorace (vykašlávání hlenu) – chronická tvorba sputa
 • dušnost (nejdříve namáhavá, poté klidová)
 • nížení tolerance fyzické námahy (navazuje na dušnost)
 • kachexie (hubnutí, chátrání – v pokročilém stádiu),
 • svalová atrofie
 • Cyanóza, pocení, únava
 • při poslechu – pískoty, vrzoty, vlhké chropy
 • Emfyzematik je hlavně dušný, má soudkovitý hrudník

 

Vyšetřovací metody

 • Anamnéza
 • Fyzikální vyšetření (pohled, poslech, poklep – zvučný poklep u emfyzému)
 • Saturace hemoglobinu kyslíkem
 • Nativní RTG hrudníku
 • CT
 • Spirometrie
 • Vyšetření krevních plynů
 • Laboratorní vyšetření (CRP, krevní obraz, kultivace sputa)

 

Léčba

 • absolutní zanechání kouření– bezpodmínečně
 • farmakoterapiebronchodilatancia (Ventolin, Atrovent, Berodual), Kortikoidy (Hydrocortizon, Prednison, Solumedrol), Expektorancia+mukolytika (Mucosolvan, Ambrobene), ATB
 • dlouhodobá domácí oxygenoterapie
 • preventivní opatření
 • rehabilitace (dechová gymnastika – posilování bránice, respirační fyzioterapie)
 • chirurgická léčbabulektomie (chirurgické odstranění plicní buly při emfyzému), popř. transplantace plic
 • Lázeňská léčba (Luhačovice, Mariánské Lázně)

 

Ošetřovatelská péče

 • Ošetřovatelské problémy viz poslední stran
 • Uložení pacienta, pohybový režim– uložení na plicním či interním odd., při zhoršení stavu na JIP nebo ARO, Fowlerova poloha, lůžko u okna, větratelná místnost, nemocný má volný pohybový režim, nemocní s horečkou mají ordinován klid na lůžku, u nemocných se snažíme o zachování jejich soběstačnosti, v případě potřeby sestra zabezpečí dopomoc při sebeobsluze
 • Sledujeme – fyziologické funkce(především SpO2, DF),průchodnost dýchacích cest, množství
  a charakter sputa,přítomnost krve ve sputu,výživu a hydrataci nemocného,celkové příznaky onemocnění(cyanózu, psych. stav, stav vědomí),hmotnost nemocného,lékaři hlásíme dušnost, horečku a hemoptýzu, dodržování režimu, správnost používání inhalátorů, dodržení zákazu kouření.
 • Výživa: energeticky vydatná, biologicky hodnotná – bohatá na proteiny, Ca, Fe, maso, ovoce
  a zelenina – vitaminy a vláknina, dostatek nápojů, výživná, mléčné výrobky –NE!, alkohol je absolutně zakázán!
 • Vyprazdňování –prevence zácpy, riziko průjmů u léčby ATB
 • Hygienická péče – Vykašlávání sputa – dostatek buničiny, emitní miska, častá výměna prádla při pocení, pozor na prochladnutí!
 • Odpočinek a spánek – péče o pravidelný nerušený spánek a odpočinek
 • Rehabilitace – po odeznění akutní fáze provádíme rehabilitaci – dechová a kondiční cvičení
 • Psychosociální problematika a domácí péče – domácí kyslíková léčba, edukace do domácí péče –dodržování léčebného režimu = NEKOUŘIT! Aktivně odkašlávat, provádět dechová cvičení (5krát denně 5 – 10 minut), užívat správně léky podle ordinace lékaře

 

Komplikace

 • Akutní exacerbace CHOPN
 • Život ohrožující exacerbace se zástavou dýchání a oběhu
 • Karcinom plic

 

Nejčastější ošetřovatelské diagnózy

 • Omezení průchodnosti dýchacích cest z důvodu zúžení dýchacích cest a tvorby hlenu
 • Poruchy výměny plynů v plicích v důsledku destrukce plicních sklípků
 • Poruchy dýchání z důvodu vlastního onemocnění
 • Snížená sebepéče v důsledku nemoci
 • Úzkost, strach z důvodu dechových obtíží
 • Nedostatek informací o onemocnění

 

Pneumonie (zápal plic)

Charakteristika onemocnění

 • Zápal plicneboli pneumonie je zánětlivé onemocnění plic
 • Vznik z plného zdraví, nozokomiální nákaza, u pacientů s výrazným poškozením imunity
 • Dělení pneumonie:
  • Lobární pneumonie – postižen plicní lalok
  • Bronchopneumonie – zánět z bronchů postihne drobnější okrsky plic
  • Intersticiální pneumonie – postihuje vmezeřenou tkáň

 

Příčiny

 • Zejména na základě infekce způsobenébakteriemi či viry
 • Aspirace cizího tělesa, jídla, zvratků (= vzniká aspirační pneumonie)

 

Příznaky

 • Kašel – zpočátku suchý, později s expektorací
 • horečka doprovázená zimnicí
 • dyspnoe
 • bolest na prsou-pleurální bolest, bolest hlavy, bolest kloubů, únava, schvácenost
 • Thorakalgie– bolest na hrudi vázaná na dýchání, kašel
 • pískoty a vrzoty při poslechu
 • Tachykardie
 • V KO obraz zánětu

 

Vyšetřovací metody

 • Anamnéza
 • Fyzikální vyšetření (pohled, poslech, ev. poklep)
 • Mikrobiologické vyšetření (sputum na kultivaci + citlivost)
 • Zánětlivé markery (FW, KO+dif., CRP, Prokalcitonin)
 • Rentgenové vyšetření –nativ RTG plic

 

Léčba

 • Antibiotika – dle citlivosti (Penicilin – Augmentin, Amoksiklav)
 • Antipyretika (Paralen, Paracetamol, Panadol)
 • Analgetika při pleurální bolesti
 • Antitusika (Codein, Stoptussin)
 • Expektorancia + mukolytika (ACC, Mucosolvan, Ambrobene)
 • Inhalace, Oxygenoterapie – zvlhčený kyslík
 • Dechová rehabilitace – vibrační masáž k mobilizaci hlenu z dolních cest dýchacích
 • Dostatečný přísun tekutin, kalorií a vitamínů

 

Ošetřovatelská péče

 • Ošetřovatelský problémy: viz poslední strana
 • Uložení pacienta, pohybový režim – klid na lůžku, Fowlerova poloha, domácí péče ev. děti na dětské odd., dospělí na plicní nebo interní odd., větratelná místnost – lůžko u okna, zvlhčovat vzduch, polohovat pac. na boky (prevence vzniku atelektáz – nevzdušnosti plic)
 • Sledujeme – celkový stav, pravidelné užívání léků, stav dýchání, při dušnosti dle ordinace lékaře aplikace kyslíku, charakter kašle + sekreci z dýchacích cest, výskyt bolesti, FF(obzvlášť DF a SpO2), hydrataci, dodržování léčebného režimu – NEKOUŘIT, celkový stav, stav vědomí, psychický stav, nežádoucí účinky léků
 • Výživa – dostatek tekutin (bylinné čaje, minerální vody např. Vincentka, ovocné šťávy), BT, dle ordinace infuze, lehce stravitelná strava (dušené maso, dušená zelenina, kompoty, ovocné přesnídávky, vařené brambory, rýže), podpora imunitního systému (dostatek vitamínu C a zinku), vyloučit mléčné výrobky!
 • Vyprazdňování – prevence zácpy (při klidu na lůžku, u zvýšeného pocení), riziko průjmů
  u Antibiotik
 • Hygienická péče – zhodnotit soběstačnost dle aktuálního stavu, častá výměna prádla při pocení, prevence opruzenin, prevence prochladnutí obzvlášť při mytí, vykašlávání sputa – dostatek kapesníků a buničiny, emitní miska k dispozici
 • Rehabilitace – lehká kondiční cvičení (v rekonvalescenci, ne při akutním stavu!) a dechová cvičení
 • Psychosociální potřeby – zajištění psychické pohody, kontakt s rodinou, poučení o prevenci šíření nákazy
 • Domácí péče – edukace do domácího léčení, preventivní opatření (prevence prochladnutí, otužování, kondiční cvičení, dechová cvičení, nácvik správného dýchání, strava bohatá na vitamíny, čisté nekuřácké prostředí), dbát na hydrataci, sledovat průběh onemocnění
  a změny v úrovni sebepéče

 

Komplikace

 • Respirační insuficience
 • Atelektáza (nevzdušnost plic)
 • Bronchiektázie (rozšíření průdušek a vyplnění hnisem)
 • Pleurální výpotek
 • Plicní absces
 • Plicní emfyzém (hnis ve hrudní dutině)

 

Oš. problémy u onemocnění plic

 • Neefektivní léčebný režim z důvodu kouření, neužívání léků
 • Efektivní léčebný režim z důvodu dodržování léčebných opatření
 • Porušená výměna plynů z důvodu základního onemocnění
 • Deficit tělesných tekutin z důvodu zvýšené TT a ztrát pocením
 • Riziko deficitu tělesných tekutin z důvodu zvýšené TT a ztrát pocením
 • Únava z důvodu zánětlivého onemocnění a zvýšené TT
 • Deficit sebepéče v oblasti hygieny, oblékání … z důvodu kašle, dušnosti
 • Deficitní znalost používání kapesního inhalátoru z důvodu neobeznámení pacienta
  s pomůckou
 • Úzkost, strach z důvodu dušnosti
 • Neefektivní průchodnost dýchacích cest z důvodu hypersekrece, spasmů
 • Hypertermie z důvodu zánětlivého onemocnění
 • Bolest z důvodu kašle, základního onemocnění


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!