Ošetřovatelská péče o nemocného s ICHS

 

   Otázka: Ošetřovatelská péče o nemocného s ICHS

   Předmět: Ošetřovatelství

   Přidal(a): JaničkaSesřička

 

 

Anatomie a fyziologie

Srdce:

 • je dutý sval, který zajišťuje cirkulaci krve
 • je uloženo v dutině hrudní
 • srdce je rozděleno přepážkou na pravou a levou polovinu

 

Stavba srdeční stěny:

 • Vnitřní výstelka- ENDOKARD– vytváří mezi předsíněmi a komorami cípaté chlopně
 • Srdeční svalovina- MYOKARD– srdeční svalovina, je to nejsilnější vrstva v levé komoře 3-4cm
 • Vazivový obal- EPIKARD– je na povrchu srdce
 • Zevní obal- PERIKARD– v místech ústí velkých cév přechází v epikard

 

Srdeční dutiny:

 • PRAVÁ SRDEČNÍ PŘEDSÍŇ- (atrium)- vybíhá v pravé ouško
 • LEVÁ SRDEČNÍ PŘEDSÍŇ – vybíhá v levé ouško
 • LEVÁ KOMORA- (ventriculus)- vypuzuje krev do velkého oběhu
 • PRAVÁ KOMORA- vypuzuje krev do plic

 

 • aorta
 • levá síň (atrium sinistrum)
 • poloměsíčitá chlopeň (valvula semilunaris)
 • dvojcípá chlopeň (valva mitralis)
 • levá komora (ventriculus sinister)
 • mezikomorová přepážka (septum)
 • horní dutá žíla
 • pravá síň (atrium dextrum)
 • trojcípá chlopeň (valva tricuspidalis)
 • pravá komora (ventriculus dexter)
 • dolní dutá žíla

 

Srdeční chlopně:

 • CÍPATÉ – mezi pravou síní a PK =>´trojcípá chlopeň (tricus pidalis) a mezi LS a LK dvojcípá chlopeň (mitralis valva)
 • POLOMĚSIČITÉ – při odstupu aorty a při odstupu plicnice

 

Krevní oběh:

 • HDŽ a DDŽ je krev přiváděna do pravé síně, z pravé síně přečerpána trojcípou chlopní do pravé komory, z pravé komory přes poloměsíčitou chlopeň je vedena tepnou plícní do plic, zde se okysličuje a okysličená je přiváděna čtyřmi plicními žílami do levé síně, z levé síně mitrální chlopní přečerpána do levé komory a odtud přes poloměsíčitou chlopeň do aorty a celého těla.

 

Vlastnosti srdce:

 • dráždivost
 • stažlivost

 

Charakteristika  onemocnění ICHS:

 • ischemická choroba srdeční (ICHS) je definovaná jako nedokrevnost (ischemie) myokardu, způsobená patologickým procesem v koronárním řečišti
 • jedná se o onemocnění, charakterizované nedostatečným prokrvením srdečního svalu, nejčastěji v důsledku tzv. aterosklerózy, tedy postižení stěny tepen s následným zužováním jejich průsvitu

 

Rozdělení ICHS:

 • akutní:
  • nestabilní angina pectoris NAP
  • akutní infarkt myokardu AIM
  • náhlá smrt
 • chronická
  • stabilní angina pectoris AP
  • asymptomatická ICHS
  • srdeční selhání

 

Komplikace:

 • poruchy metabolizmu srdečního svalu
 • změny elektrických vlastností srdce
 • porucha mechanické funkce srdce

 

Příčiny:

 • organické nebo funkční
 • nejčastější příčinou je ateroskleróza koronárních arterií

 

Rizikové faktory:

 • hypertenze
 • porucha lipidového metabolizmu
 • kouření, obezita, nedostatek fyzické aktivity
 • diabetes mellitus
 • stres
 • pozitivní rodinná anamnéza
 • mužské pohlaví

 

Příznaky:

 • námahová bolest na hrudi, svíravá, pálivá, může vyzařovat do dolní čelisti, horních končetin, epigastria nebo zad
 • tlak na hrudi
 • pocit nedostatečnosti dechu
 • tento pocit vymizí po přerušení námahy, trvá maximálně 20 minut
 • Atypické příznaky:
 • nemocný nepociťuje žádnou bolest (němá ischemie), např. u diabetiků

 

Vyšetřovací metody:

Anamnéza

 • OA, RA, PA, AA, FA

Fyzikální vyšetření

 • poslech, pohled

EKG

 • příprava – psychická, přiložit svody na hrudník a na končetiny

Zátěžové metody

 • bicyklová ergometrie
 • zátěžový test na běhátku

Echokardiografie

 • neinvazivní vyšetření, příprava pouze psychická

Invazivní metody

 • koronarografie
  • zobrazení věnčitých tepen srdce pomocí KL,
  • místo vpichu art. femoralis
  • příprava, lačný, event. antihistaminika, odběry krve (koagulace – Quick, APTT, KO)
  • péče po : 24 klid na lůžku, komprese místa vpichu

Doplňující vyš.

 • Holter s dlouhodobou monitorací EKG

 

Léčba:

Režimová opatření

 • dieta
 • zanechat kouření
 • pravidelná fyzická aktivita

 

Farmakologická:  

 • antianginózní léky – nitráty – NITROGLYCERÍN
 • antiagregancia – kyselina acetylsalicylová
 • antikoagulancia
 • ACE inhibitory a další
 • léky, které ovlivňují rizikové faktory, např. hypolipidemika

 

intervenční:

 • perkutánní koronární intervencí (PCI) – zprůchodnění uzavřené tepny balonkovým katetrem
 • dříve známe jako PTCA – perkutánní koronární angioplastika
  • příprava: lačný, odběry
  • místo vpichu: art. femoralis, art. radialis
  • péče po
   • fem. – komprese místa vpichu 6hod, 24 klid
   • radialis – plastová nafukovací manžeta kolem zápěstí

 

operační:

 • aortokoronární bypass – přemostění zúženého nebo uzavřeného úseku aortokoronární cévy pomocí náhradní cévy

 

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU

Charakteristika  onemocnění AIM :

 • AIM je charakterizován nekrózou srdečního svalu, která vniká v důsledku nedostatku kyslíku v srdeční svalovině
 • O velikosti nekrózy rozhoduje velikost uzávěru povodí koronární tepny, délka doby uzávěru a akutní stav oběhu.
 • Nekrotická část myokardu se hojí jizvou

 

Rozdělení:

 • podle postižení srdeční vrstvy:
  • transmurální – prochází celou stěnou srdeční svaloviny
  • netransmurální – postihuje jen část srdeční svaloviny

 

Komplikace:

 • arytmie
 • srdeční selhání
 • šok
 • vznik mitrální regurgitace – nedomykavosti mitrální chlopně
 • ruptura myokardu – odumřelá tkáň srdeční stěny je zeslabená a může prasknout

 

Příčiny:

 • psychosomatické – kouření, obezita, hypertenze, stres, nesprávná životospráva
 • uzávěr koronární tepny způsobený trombem nasedajícím na aterosklerotický plát

 

Příznaky:

 • STENOKARDIE – tlaková svíravá bolest za hrudní kosti, která může vyzařovat do HK, krku, dolní čelisti nebo břicha
 • bolest je náhlá, přetrvává po podání nitrátu, nereaguje na klid
 • nauzea, zvracení
 • dyspnoe
 • neklid, strach, úzkost
 • kůže bledá, opocená
 • arytmie

 

Atypické příznaky:

 • u 5% pacientů se bolest neobjevuje vůbec a proběhly infarkt myokardu zjistíme náhodně při vyšetření EKG

 

Vyšetřovací metody:

Anamnéza

 • OA, PA, RA, FA

 

Laboratorní vyšetření y

 • srdeční enzymy – kreatinkináza (CK) – její frakce CKMB, AST, ALT,LD – odumřelá tkáň se rozpadá a z buněk se uvolňují enzymy
 • troponin, myoglobin – bílkoviny, které se uvolňují z poškozeného svalu, a další
 • biochemické ukazatele – Na, K, Cl, urea, kreatinin, glykemie
 • krevní obraz, hemokoagulace, FW

 

EKG

 • elektrokardiografie
 • příprava : pouze psychická, odhlalení hrudníku

 

Doplňující vyšetření dle stavu nemocného

 • ultrasonografie – echokardiografie
 • hemodynamické monitorování, telemetrie – dálkové měření
 • Rtg plic

 

Léčba:

 • rychlý převoz na specializované pracoviště – koronární jednotka, katetrizační sál, kardiocentra s nepřetržitým provozem
 • v přednemocniční péči
  • tlumit bolesti (Fentanyl)
  • aplikovat kyslík
  • monitorovat EKG
  • podávat antiagregancia, nitráty
  • v případě zástavy oběhu zahájit neodkladnou resuscitaci (poměr při KPR 30:2)

 

 • Na koronární JIP
  • monitorace EKG, TK, P, dýchání
  • oxygenace
  • diuréza
  • zajištění PŽL ev.CŽL
  • připravit k PCI (PTCA) – vyholit třísla (pravé ev. dle lékaře), event. možný přístup u art. radialis
  • krevní odběry, medikace dle ordinace,
  • klidnění pacienta
  • eventuelně trombolýza – Streptokináza – rozpuštění trombu
 • Chirurgická léčba – aortokoronární bypass – přemostění zúženého úseku koronární tepny

 

Ošetřovatelská plán a jeho realizace:

 • koronární jednotka, JIP, popřípadě při selhávání životních funkcí na ARO
 • po stabilizaci stavu na standardní ošetřovací jednotku interny
 • v akutní fázi nezatěžujeme nemocného rozhovorem, potřebné informace získáme od doprovodu nebo z dokumentace

 

Poloha, pohybový režim:

 • leží na zádech – s mírně zvednutou horní částí
 • zajistit klid na lůžku

 

Sleduj:

 • bolest – lokalizace, charakter
 • fyziologické funkce v daných intervalech (1 hod. co 15 min, 2. hod. co 30 min, pak 1x za hodinu, dále dle ordinace lékaře)
 • sledování místa vpichu po PCI
 • monitorování sr. rytmu, možný vznik arytmii
 • oxygenoterapie
 • stav vědomí, prokrvení končetiny a barva kůže (po vpichu PCI)
 • bilance tekutin, zvýšit příjem tekutin
 • vyprazdňování stolice
 • žilní vstupy
 • psychický stav
 • vše zaznamenat do dokumentace

 

Hygienická péče:

 • v prvním období sestra provádí kompletní hygienickou péči, včetně péči o DÚ
 • dle zdravotního stavu aktivizuj klienta k hygienické péči
 • dopomoc dle přání klienta a jeho zdravotního stavu

 

Výživa:

 • podávej stravu dle ordinace lékaře – dietu šetřící
 • první den pouze tekutiny → pak kašovitá→ pak šetřící
 • edukuj klienta o současných trendech stravování, o redukci hmotnosti při obezitě

 

Vyprazdňování:

 • v první fázi zajišťuje vyprazdňování sestra
 • prevence zácpy, nemocný nesmí tlačit (tlačení na stolici může způsobit embolii
 • zajisti vhodné prostředí a polohu při vyprazdňování
 • bilance tekutin dle ordinace lékaře

 

Rehabilitace:

 • dle ordinace lékaře a zdravotního stavu se zahajuje rehabilitace rehabilitačním pracovníkem
 • zahajuje se na JIP a pokračuje na standardním oddělení
 • nutná spolupráce s RH pracovníkem
 • relaxační techniky, muzikoterapie apod.
 • cvičení by mělo pokračovat i po propuštění pacienta domů
 • v průběhu fyzické zátěže si pacient kontroluje pulz

 

Psychosomatické potřeby:

 • klient by měl být informovaný o své nemoci a možných komplikacích
 • edukovat klienta ke správné životosprávě, dodržování léčebného režimu
 • zapojit do léčebného procesu rodinné příslušníky

 

Domácí péče:

 • klient odchází domů po stabilizaci stavu
 • je informován o možné recidivě onemocnění, o návštěvě svého praktického lékaře, o správné výživě, a o dočasném omezení tělesné aktivity
 • klient je informován o dispenzarizaci na interní ev. kardiologické ambulanci
 • o pravidelném užívání léků
 • je nutné vysvětlit rizika kouření, pití alkoholu, obezity, nedodržení léčebného režimu, škodlivosti stresu
 • doporučuje se lázeňský pobyt

 

Kontrolní otázky:

 1. Co je příčinou akutního infarktu myokardu?
 2. Vyjmenuj vyšetřovací metody k diagnostice akutního infarktu myokardu?
 3. Co je nutné sledovat u klienta s AIM?
 4. V čem spočívá edukace klienta po infarktu myokardu z hlediska dlouhodobé péče?


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!