Informace – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Informace v biofyzice

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

– informace = jakýkoliv údaj o jevech a procesech probíhajících v systému a jeho okolí

– vyjadřuje vztah mezi prvky i systémy

 

– teorie pravděpodobnosti

– četnost výskytu                                FA = n/N

– pravděpodobnost P(A) = střední hodnota četnosti = statisticky (mnoho pokusů), výpočtem

– jev jistý, nulový, …

 

– informační entropie H

– stupeň neurčitosti pokusu (míra počtu možných výsledků)

– stupeň neurčitosti jevu: Ni = -P(i)*log2P(i)

H = Σin –P(i)log2Pi(i)

– dodání informace => snížení nejistoty (entropie) => H = vyjádření množství informace

– informace zvyšuje uspořádanost systému => systém do méně pravděpodobného stavu

– uvažujme jev s dvěma možnými výsledky

H = -[1/2log21/2+1/2log21/2] = 1 = 1 bit (binary digit)

 

– informační systém

– zdroj informace + informační kanál (prostředí přenosu) + příjemce informace

– materiální nosič = signál

– elemenetární = ano nebo ne (1bit)

– kódování = informace → signál (popř. signál→signál)   x   dekódování

– symbol = kvalitativní zobrazení jevu

– poloha = časoprostorové rozmístění signálu ve chvíli kódování

 

– kapacita informačního kanálu

– maximální množství přenesené informace za jednotku času

– šum = rušivý vliv snižující původní kapacitu kanálu

– redundantní informace = nadbytečná informace pro eliminaci následků šumu

– lidský organismus má kapacitu asi 35bit/s

 

– informační pochody v organismu

– přenos a zpracování

– nejnižší úroveň

– humorální (chemické) = základní biochemické reakce

– replikace, transkripce, translace, proteosyntéza, …

– druhá úroveň

– autonomní systémy

– regulace funkce některých orgánů¨

– humorální i nervové mechanismy

– nejvyšší úroveň

– CNS

– smysly, vnímání, …


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!