Heterocykly – maturitní otázka z chemie

 

   Otázka: Heterocykly

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): Mlok

 

CHARAKTERISTIKA (HC)

 • Přírodní sloučeniny, které v cyklickém řetězci obsahují kromě C i jeden nebo více atomů jiných prvků tzv. heteroatom (O, S, N)  = vícevazné atomy prvků s volnými  páry
 • nejstabilnější jsou s 5-ti či 6-ti četným kruhem
 • velmi často aromatický charakter
 • dusíkaté heterocykly

 

VÝSKYT

 • Součástí přírodních sloučenin, samotné se nevyskytují
 • Některé jsou základem složitých struktur
  jak v živočišných tak v rostlinných organismech
 • Tvoří 2/3 všech organických látek
  Sachridy, aminokyseliny, barviva, alkaloidy, vitamíny
 • Významným zdrojem je ropa

 

Názvosloví

 • Hantzsch-Widmanovo názvosloví, 2.substituční názvosloví
 • triviální názvy:
 • číslicí se udává poloha substituentů a charakt. skupin. číslování začíná vždy o heteroatomů.
 • Má-li HS dva nebo více heteroatomů, číslujeme tak, aby atomy měly nejnižší čísla. Jsou-li zastoupeny různé heteroatomy, nejnižší číslo má ten,který má vyšší číslo sk. a vyšší elektroneg v PS = pravidlo O,S,N

 

Triviální názvosloví přehled

furan; tetrahydrofuran; thiofen; thiazol

pyrrol; pyrazol; imidazol; pyrrolidin

pyran; pyridin; piperidin; pyridazin; pyrazin; pyrimidin

chinolin; izochinolin; indol; purin

 

Chemické vlastnosti

 • Afinita k elektrofilním činidlům(mají
 • Stálost vůči oxidaci
 • Splňují podmínky aromatického systému
 • Se zvětšující se elektronegativitou heteroatomu klesá aromatický charakter
 • Mají aromatický charakter – velmi stálé
 • Podobné vlastnosti jako areny – heteroareny
 • Hlavní reakcí je elektrofilní substituce,
 • Může probíhat (za přít. katal.) i adice

 

Rozdělení HS

 • Pětičetné hetrocykly s jedním heteroatomem
 • Pětičetné hetrocykly s více heteroatomy
 • Šestičetné hetrocykly s jedním heteroatomem
 • Šestitičetné hetrocykly s více heteroatomy
 • Kondenzované heterocykly

 

Aromatický charakter furanu, thiofenu a pyrrolu:

 • Atomy  jsou uspoř. v rovině pětičlenného kruhu.
 • Do konjugace s elektrony vazeb π  je zapojen
 • i volný el. pár heteroatomu.  (4n+2 – Huckelovo pravidlo)
 • Vytvoří se π elektronový sextet (podobně jako u benzenu), který stabilizuje HC
 • Nejvýraznější aromatické vlastnosti má thiofen, který se nejvíce podobá benzenu (nejm.elneg.- nejsnadněji zapojuje el.pár) elektronegativita je schopnost přitahovat elektrony

 

 • Srovnání aromaticity:

thiofen  (nejstálejší)  ˃   pyrrol ˃   furan

 • Srovnání snadnosti elektrofilní substituce:

furan˃   pyrrol ˃   thiofen

( furan má nejvíce posun elektronů do polohy 2,5 v důsledku vys. elneg. O)

 • Nejsnadněji substituce do polohy 2,5

 

Reakce

 • ADICE jen pomocí katalyzátoru
  (ruší se stab. arom. systém), nejsnadněji probíhá u furanu (nejméně stabilní) př. Hydrogenace furanu 
 • Hydrogenace pyrrolu
 • Elektrofilní substituce
 • Nitrace
 • Sulfonace 2H2SO4

 

Zástupci

 • Pyrrol
 • bezbarvá kapalina, nepříjemně páchne (po chloroformu), ve vodě málo rozpustná, toxická, na vzduchu hnědne, tv = 130°C
 • vyskytuje se v černouhelném dehtu, ropě, v produktech suché destilace kostí a rohoviny
 • zákl. stavební jednotka tetrapyrrolových barviv, jejichž základem je porfin (zbystřete pozornost – pz)
 • hemoglobin, chlorofyl, myoglobin (červené barvivo svalů), bilirubin, vitamin B12

 

 • porfin je tvořen čtyřmi pyrrolovými kruhy spojenými methynovými skupinami
  • -cyklický = chlorofyl (Mg2+), hemoglobin ( Fe2+)
  • Kov je uprostřed cyklu – vziká koordinačně kovalentní vazba mezi kovem a dusíky (2 kovalentní, 2 kk vazby)
  • -lineární =  bilirubin a biliverdin    (žlučová barviva

 

Cyklická tetrapyrrolová barviva:

Obsahují uprostřed kovalentně vázaný kation kovu:

 • Železnatý kation – červená barviva hemoglobiny a myoglobiny (zajišťují transport kyslíku v těle, krevní barviva), cytochromy (účastní se transportu elektronů v dýchacím řetezci)
 • Měďnatý kation – modré barvivo hemocyanin (krevní barvivo měkkýšů, transportuje kyslík)
 • Hořečnatý kation – zelené barvivo chlorofyl (zajišťuje průběh fotosyntézy)
 • Kobaltnatý kation – růžový kobalamin – vitamin B12

 

Acyklická tetrapyrrolová barviva

 • Vznikají rozpadem porfinového jádra a přechodem na lineární tetrapyrrol. Dobře demonstrovatelný je tento jev na rozpadu molekul hemoglobinu v odumřelých červených krvinkách. Bílkovina globin spolu s železem je použita pro stavbu nového hemoglobinu a zbytek otevřeného porfinového jádra je vyloučen jako žlučové barvivo bilirubin.
 • Další deriváty pyrolu – prolin (AK)

 

 • Furan
  • bezbarvá, těkavá ve vodě nerozpustná kapalina, zapáchá podobně jako chloroform, teplota varu 32°C
  • je základem cyklických forem sacharidů nazývaných furanózy
  • významná je katalytická hydrogenace furanu za vzniku tetrahydrofuranu, který se používá jako rozpouštědlo a k výrobě kyseliny adipové

 

 • THIOFEN
  • bezbarvá, ve vodě nerozpustná kapalina, slabý bezenový zápach, teplota varu 84°C, podobná benzenu
  • ve formě tetrahydrothiofenu je stavební jednotkou biotinu (vitaminu H, B7, ovlivňuje kůži a její deriváty)
  • používá se k výrobě léčiv a polymerů

 

 • Pyrazol – součástí struktury léčiv, jako např. acilpyrinu, který se užívá na snižování horečky

 

 • Imidazol – (důležitější), je polohový izomer pyrazolu. Jeho derivátem je histamin, který rozšiřuje cévy a tím snižuje krevní tlak. Má podíl na vzniku alergických reakcí, nachází se v kůži a plicích. Imidazol je bílá, krystalická látka. Je součástí purinu

 

 • Thiazol – je páchnoucí kapalina, která je součástí léčiv (např. penicilinu) nebo vitamínů (jeho derivátem je thiamin neboli vitamín B1, aneurin). Derivátem thiazolu je luciferin, který oxidací světélkuje, nachází se v tělech světlušek, medúz či plžů.

 

Šestičetné HC s jedním HA

Základními zástupci této skupiny látek jsou pyridin a vzájemně izomerní  2H-pyran a 4H-pyran.

 • Velmi stálé, mají aromatický charakter
 • Do konjugace se nezapojuje volný el. pár
 • Nestabilnější pyridin
 • Reakce:
  • a,   adice ( pomocí katal.)
  • b,   elektrofilní substituce do polohy  3,3´
  • c,  rekce s kyselinami, mají zásaditý
   • charakter→ obdoba amonných solí protože volný e pár není součástí konjugovaného systému
 • Hydrogenace
 • Elektrofilní substituce na pyridinu – probíhá obtížně do polohy 3, 3´
 • Volný elektronový pár na N => Bazický charakter (zásaditost) => * tzv. pyridiniové soli (obdoba amoniových solí)

 

Pyridin

 • struktura podobná benzenu, velmi stabilní
 • volný pár na N není v konjugaci s π-elektrony v kruhu → může být poskytován k reakcím → dobře reaguje
 • chová se jako zásada (viz reakce s HCl)
 • bezbarvá, zásaditá jedovatá kapalina, rozpustná ve vodě, s charakteristickým zápachem, teplota varu 115°C
 • vyskytuje se v černouhelném dehtu
 • využívá se jako rozpouštědlo, denaturační přísada k ethanolu

 

 • Deriváty pyridinu

kyselina nikotinová – vitamin B3 (niacin, vitamin PP = antipelagrický vitamin), vzniká biochemickými procesy v organismu, využívá se při výrobě léků

nikotinamid (amid kyseliny nikotinové) – součást koenzymů NAD a NADP, které se účastní oxidačně-redukčních pochodů v živých organismech

Pyran

 • může tvořit dva velmi nestálé izomery: 2H-pyran, 4H-pyran (viz. výše)
 • deriváty pyranu: tetrahydropyran
 • podstata cyklických forem sacharidů nazývaných pyranózy
 • od jeho benzoderivátu odvozujeme vitamin E (tokoferol) a přírodní barviva anthokyany

 

Šestičetné se 2 heteroatomy

Pyrimidin

 • od jeho struktury se odvozují dusíkaté báze, které se podílejí na stavbě nukleových
 • kyselin (DNA, RNA), pyrimidinové báze: cytosin, thymin (pouze DNA), uracil (pouze v RNA)
 • cytosin; uracil; thymin

 

Kondenzované HC

 • Purin
 • je tvořen pyrimidinovým a imidazolovým cyklem
 • pevná krystalická látka zásaditého charakteru
 • od jeho struktury se odvozují dusíkaté báze, které se podílejí na stavbě DNA a RNA, purinové báze: adenin a guanin

 

 • Deriváty purinu – kyselina močová
  • vzniká v organismu odbouráváním purinových bází, v nízké koncentraci je obsažena v krvi a moči savců; u ptáků a plazů se jedná o konečný produkt metabolismu
  • při poruchách metabolismu v lidském organismu dochází k jejímu ukládání ve svalech a kloubech, jedná se o onemocnění zvané dna
  • může se vylučovat ve formě krystalů → podílí se na vzniku ledvinových kamenů

 

 • deriváty purinu kofein – alkaloid obsažený v kávě, čaji, který stimuluje CNS a povzbuzuje srdeční činnost

 

 • deriváty purinu – theobromin –alkaloid s podobnými stimulačními účinky jako kofein, obsahují jej kakaové boby, a tedy i čokoláda


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!