Složení a struktura chemických látek – otázka z chemie

 

   Otázka: Složení a struktura chemických látek

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): didav

 

Historické názory na stavbu hmoty

 • 2500 let př.n.l. => Demokritos – názor, že vše kolem nás se skládá z atomů (atom=nedělitelný)
 • středověk => moc v rukou církve => zákaz zkoumání
 • stol => rozvojem fyziky a chemie se lidé postupně vrací k atomové teorii
 • stol => definovány základní chemické zákony
  • Zákon zachování hmotnosti (Lavoisier-1774, Lomonosov-1784)
   • součet hmotností látek před reakcí je stejný jako součet hmotností látek po reakci
  • Zákon zachování energie
   • celková energie izolované soustavy je v průběhu chemické reakce neměnná
  • Zákon stálých poměrů slučovacích (Proust-1799)
   • prvky se spolu slučují ve stálých hmotnostních poměrech, které nezávisí na podmínkách reakce
  • Zákon násobných poměrů slučovacích (Dalton)
   • tvoří-li dva prvky dvě nebo více sloučenin, pak hmotnosti jednoho prvku, který se slučuje se stejným množstvím prvku druhého, jsou vzájemně v poměrech, které lze vyjádřit malými celými čísly.
  • stol => Dalton – atomová teorie
   • Prvky jsou složeny z atomů, atomy jsou dále nedělitelné a atomy téhož prvku jsou stejné => NEPLATÍ
   • V průběhu chemických reakcí se atomy přeskupují, ale nevznikají ani nemizí a nemohou se měnit v atomy jiného prvku => PLATÍ
   • Atomy různých prvků se slučují vždy v určitém poměru bez ohledu na množství látky => PLATÍ
  • 1898 => Thomson – objev elektronu => tzv. pudinkový model = představa elektronu jako hrozinky v hroudě pudinku => atom bude dále dělitelný
  • 1896 => Becquerel – radioaktivita
  • 1911 => Rutherford – objevitel atomového jádra (NC)*
   • na základě pokusu stanovil poloměr atomového jádra m
   • sestavil tzv. planetární model => atom se dělí na jádro a elektronový obal

 

Atomové jádro

 • složeno z protonů a neutronů = nukleony;
 • Proton:
 • Neutron:
 • Prvek – soubor atomů o stejném Z
 • Nuklid – soubor atomů o stejném Z; N
 • Izotopy – atomy téhož prvku, které se liší A; např.:

 

Radioaktivita

 • 1896 – Becquerel => objev radioaktivity
 • 1898 – Marie Curie Sklodowská – objev Ra a Po
 • : Schopnost atomového jádra nepřetržitě, samovolně vysílat záření za současného rozpadu na atom jiného prvku. Pokud je protonové číslo daného prvku menší než 20, pak mají prvky tuto schopnost pouze v případě, je-li jejich poměr protonového a neutronového čísla 1:1. Pokud je protonové číslo větší než 20, pak se poměr mění Z:N = 2:3
 • jednotka radioaktivity: 1 becquerel => 1 radioaktivní přeměna jádra za 1 sekundu
 • Druhy záření
   • proud ; odstínění listem papíru
   • rychlost šíření 10% c => jedná se o proud částic
   • přirozená radioaktivita, proud elektronu
   • částicový charakter, rychlost až 99% c => charakteristické pro vlnění
   • charakteristické pro jádra s větším počtem neutronů => rozpad
   • uměle připravené nuklidy, proud pozitronu (antičástice elektronu)
   • mají přebytek protonu v jádře => zbavuje se jich
   • částicový charakter
   • elektromagnetické vlnění, krátká vlnová délka
   • velká prostupnost hmotou (1,3 cm olova)
   • nejnebezpečnější, doprovázeno alfa i beta záření
   • rentgenové – podobné

 

Posuvné zákony

 • Vyšle-li prvek záření alfa, Z klesne o 2 a A o 4 a prvek se v PSP posune o 2 místo doleva;
 • Vyšle-li prvek záření , Z vzroste o 1, A zůstane stejné a prvek se posune v PSP o 1 místo doprava;
 • Vyšle-li prvek záření , Z klesne o 1 a A se nezmění. Prvek se posune v PSP o jedno místo doleva;
 • : U gama záření se uvolňuje pouze energie

Záchyt elektronů:

 • proton si za určitých podmínek zachytí elektron a vytvoří spolu neutron. Nuklid se posune v PSP o jedno místo doleva;

Poločas rozpadu: Doba, za kterou se rozpadne polovina původního počtu jader radioaktivního prvku. Časový interval se liší.

Užití radioaktivity: lékařství, energie, radiouhlíková metoda

 

Elektronový obal atomu

 • Elektron:
 • Nils Bohr: dánský fyzik, autor kvantového modelu atomu
  • Elektrony obíhají kolem jádra po určitých kruhový drahách (orbitalech) na kterých mají stálou energii
  • Při přechodu elektronu z jedné dráhy na druhou dochází k vyjádření energie v určitých kvantech
  • tuto teorii upravil Sommerfeld => elektrony obíhají po eliptické dráze
 • léta 20. stol => rozvoj kvantové fyziky; významné objevy
  • Dualistická povaha částic v mikrosvětě => částice se mohou chovat budˇ korpuskulárně (částice) anebo jako vlnění
  • Heisenbergův princip neurčitosti => Nelze přesně určit místo a hybnost částic v mikrosvětě, lze spočítat pouze pravděpodobnost
 • Vlnově mechanický model atomu (kvantově mechanický)
  • matematický model, podle něhož nelze určit místo a rychlost pohybu elektronů v atomu, ale lze vypočítat pravděpodobnost, s jakou se elektron vyskytuje v určité oblasti (orbitalu) atomu.
  • Schrödingerova rovnice: řešením je vlnová funkce a ta popisuje stav částic a atomu
 • každý elektron atomu lze popsat pomocí tzv. kvantových čísel
  • Hlavní kvantové číslo => zn. n
   • udává energii elektronu v atomu a tím i velikost atomového orbitalu ve které se elektron nachází (pravděpodobnost 97%)
   • nabývá hodnot n=1(K);2(L);3(M);4(N);5(O);6(P);7(Q); max. = 7 (dosud známe)
   • hodnota n odpovídá určité energetické vrstvě (slupce)
   • za běžného stavu a podmínek je atom v nejnižším energetickém stavu = základní stav atomu
   • dodáme-li energii => excitovaný stav a elektron přejde do vyšší vrstvy n
   • ionizační energie => množství energie, které musíme dodat atomu, aby došlo k odtržení elektronu (kationt); jedn.: kJ/mol; zn.: I
   • elektronová afinita => množství energie, které se uvolní, přijme-li atom elektron; zn.: A, jedn.: kJ/mol
  • Vedlejší kvantové číslo => zn. l
   • určuje tvar orbitalu
   • nabývá hodnot pro dané odpovídající n od 0 po n-1
   • hodnoty l neznačíme číslem ale písmenem; orbitaly typu: s,p,d,f
   • př. n=2 => l=s(0), p(1)
  • Magnetické kvantové číslo => zn. m
   • udává polohu orbitalu v prostoru a současně počet orbitalu daného typu
   • nabývá hodnot –l po +l včetně 0
   • s: l=0, m=0 => 1 orbital typu s
   • p: l=1, m=-1,0,1 => 3 orbitaly typu p
   • d: l=2, m=-2,-1,0,1,2 => 5 orbitalů typu d
   • f: l=3, m=-3,-2,-1,0,1,2,3 => 7 orbitalů typu f
  • spinové číslo => zn. s
   • udává tzv. spin elektronu => vnitřní moment hybnosti
   • nabývá hodnot => rotuje-li doprava nebo doleva
  • Pravidla zaplňování orbitalu elektrony
   • Výstavbový princip (šachovnice)*
    • elektrony obsazují orbitaly postupně podle stoupající energie
    • 1s,2s,2p,3s,3p,4s,3d,4p,5s,4d,5p
   • Pravidlo n+l
    • elektrony obsazují nejdříve ty orbitaly, které mají nižší součet n+l
    • je-li n+l stejný, dříve orbitaly s nižším n
    • např.: 3s a 2p => 3s: n=3, l=0; 2p: n=2, l=1 ; tedy první bude 2p
   • Pauliho vylučovací princip
    • v každém orbitalu mohou být max. 2.elektrony, které se ale liší spinem
   • Hundovo pravidlo
    • a) v degenerovaných orbitalech se nejdříve zaplňují všechny orbitaly jedním elektronem
    • b) nespárované elektrony v degenerovaných orbitalech mají stejný spin!
    • degenerované orbitaly mají stejné n i l číslo, liší se pouze prostorovým uspořádáním (tedy hodnotou magnetického kvantového čísla)
    • p orbitaly => 3× degenerované
    • d orbitaly => 5× degenerované
   • elektronová konfigurace => zápis orbitalu daného atomu prvku
   • valenční vrstva => nejvýše položena vrstva – s nejvyšší energií
   • valenční elektrony=> nacházejí se ve valenční vrstvě a účastní se chemických vazeb


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!