Elektrochemie – maturitní otázka z chemie

 

   Otázka: Elektrochemie

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): j.

 

Elektrochemie

= vědní disciplína zabývající se ději a rovnováhami v soustavách, ve kterých se vyskytují elektricky nabité částice

Př. soustav s el. nábojem

 • Krystal kovu ponořený do destilované vody
 • Molekuly vody se svými zápornými póly nasměrují ke kationtům kovu, uvolní je z krystalové mřížky, obklopí je a kolem nich vytvoří „obal“ = HYDRATACE IONTU
 • Výsledek: Povrch kovu se nabije záporně nadbytkem el. a okolní roztok kladně uvolněnými kationty kovu => vzniknou dvě opačně elektricky nabité vrstvy = DVOJVRSTVA
 • Mezi opačně nabitými vrstvami se vytvoří el. napětí = POTENCIÁL E [E] = V

 

 • Kov ponořený do roztoku své soli = POLOČLÁNEK
 • Současně probíhá:

a) Oxidace   M0 – e à M+

 • Atomy kovu odevzdávají el. a přecházejí jako kationty do roztoku => povrch ponořeného kovu se tak nabíjí záporně

b) Redukce M+ + eà M0

 • Kationty kovu, které jsou v okolním roztoku čerpají z povrchu ponořeného kovu elektrony a vylučují se z roztoku v podobě atomů => kov se tak nabíjí kladně

 

Který z dějů převládne, závisí na povaze kovu:

 1. Poločlánek ušlechtilého kovu (př. Zn)
  • Převládne oxidace
  • Zn – 2e- à zn2+
  • Povrch kovu se nabije záporně a okolní roztok kladně (hromadí se Zn2+)
 2. Poločlánek ušlechtilého kovu (př. Cu)
  • Převládne redukce
  • Cu2+ + 2e- à Cu0
  • Povrch kovu se nabije kladně, okolní roztok záporně (převžují SO42-)

 

Potenciál poločlánku (elektrické dvojvrstvy) nelze změřit přímo. Voltmetrem však můžeme změřit rozdíl potenciálu ΔE mezi 2 poločlánky

Poločlánky se musí vodivě propojit:            a) Diafragma = polopropustná membrána

 1. b) Solný můstek = skleněná trubice naplněná inertním roztokem
 • Umožní přenos náboje ale zamezí smísení roztoků

Vodivým spojením dvou článků vznikne => ČLÁNEK (nejznámější – Daniellův)

 

Abychom mohli porovnávat E jednotlivých kovů (a tím i jeho reaktivitu), musíme k poměřování ΔE používat stejnou (srovnávací) elektrodu = STANDARTVNÍ VODÍKOVÁ ELEKTRODA

 • Její potenciál je stanoven E2H + 1H2 = OV
 • ΔE, který naměříme mezi poločlánkem kovu a standartní vodíkovou elektrodou = STANDARTNÍ POTENCIÁL KOVU E0 (uveden v tabulkách)

 

Na základě vzrůstající hodnoty E0 jsou kovy seřazeny do tzv. Beketovovy řady = ELEKTROCHEMICKÁ ŘADA NAPĚTÍ KOVŮ

 

 • Čím více vlevo, tím je kov reaktivnější (= snáze se oxiduje) => působí jako silnější redukční činidlo
 • Každý kov je schopen vytěsnit z roztoku soli jakýkoli kov ležící od něj napravo!!!
 • Př. Fe + CuSO4 à FeSO4 + Cu

 

Neušlechtilé kovy

 • V přírodě převážně ve sloučeninách
 • Jsou reaktivní (= snadno se oxidují a tvoří kationty)
 • Jsou schopny vytěsnit vodík z roztoků kyselin – Zn + 2HCl à ZnCl2 + H2

 

Ušlechtilé kovy

 • V přírodě i nesloučení = ryzí
 • Nejsou schopné vytěsnit vodík z roztoků kyselin
 • Reagují jen s kyselinami oxidujícími

 

Výpočet napětí článku ΔE

 • Od vyšší hodnoty E0 poločlánku odečteme nižší hodnotu E0 2. poločlánku
 • ΔE = E10-E20 (E10 > E20)

 

Určení směru samovolného průběhu chem. reakce

 • Látka s nižším E0 se musí oxidovat a látka s vyšším E0 se musí redukovat
 • Tento postup platí nejen pro kovy, ale pro jakoukoli redoxní soustavu

 

Významné redoxní reakce

 • V přírodě: dýchání, fotosyntéza, hoření
 • V metalurgii: výroba kovů
 • Elektrolýza
 • Galvanické články

 

 Elektrolýza 

= redoxní děj probíhající na elektrodách při průchodu stejnosměrného proudu elektrolytem

(Elektrická EàChemická E)

ELEKTROLYT = roztok nebo tavenina obsahující volně pohyblivé ionty – vede el. proud (roztok NaCl)

ELEKTROLYZÉR = zařízení (nádoba) , ve kterém probíhá elektrolýza

ELEKTRODA = vodič, kterým do soustavy vstupuje nebo vystupuje el. proud (grafit)

 1. ANODA = probíhá oxidace, kladně nabitá přitahuje anionty
 2. KATODA = probíhá redukce, záporně nabitá, přitahuje kationty

Průběh elektrolýzy

 1. V tavenině NaCl
  • Na+ ke katodě, Cl k anodě
  • K (-): redukce
   • Na+ + e à Na0
  • A (+): oxidace
   • 2Cl – 2e àCl20

 

 1. V roztoku NaCl (Na+, Cl-, H2O)
  • K(-):redukce
   • Voda má vyšší E0, proto se zredukuje
   • 2H2O+2e à H2 + 2OH
   • Zůstává zde NaOH
  • A(+):oxidace
   • 2Cl – 2e àCl20

Využití :

 • Výroba: NaOH, Cl z roztoku NaCl, H2 a O2 z vody, kovů z jejich tavenin
 • Čištění kovů a galvanické pokovování

 

Galvanický článek

= zařízení, ve kterém vzniká el. proud díky probíhající redoxní reakci (Chemická E à Elektrická E)

Soustava složená z elektrolytu a 2 různých elektrod mezi nimiž vzniká el. napětí  (A(-):oxidace, K(+):redukce)

Rozdělení gal. článků

 1. PRIMÁRNÍ
  • Jsou zdrojem el. energie jen po určitou dobu ( nedají se znovu nabíjet = jsou znehodnoceny)

 

 • Daniellův článek
  • Vodivě propojený Zn a Cu poločlánek
  • Zn ANODA(-): oxidace
   • Zn0 – 2e àZn2+
  • Cu KATODA(+): redukce
   • Cu2+ + 2e à Cu0
  • Při vodivém propojení budou proudit el. z anody na katodu = el. proud
  • ΔE = 1,1 V

 

 • Suchý článek – Leclancheův
  • Nejpoužívanější (tužková baterie)
  • A(-) – Zn obal naplněný pastou ze salmiaku: oxidace
   • Zn0 – 2e àZn2+
   • Reagují s elektrolytem NH4Cl za vzniku [Zn(NH3)2 Cl2]
  • K(+) – grafitová tyčinka obalená burrelem: redukce
   • 2MnO2+2e à 2MnO(OH)
  • Výsledná reakce: Zn+2NH4Cl+2MnO2 à [Zn(NH3)2 Cl2] + 2MnO(OH)
  • ΔE = 1,5 V
  • Plochá baterie = spojení 3 suchých článků
 • Rtuťový článek
  • Delší životnost,elektrolytem roztok KOH, článek má ocelový obal
  • A(-) – lisovaný amalgamovaný zinkový prášek: oxidace
   • Zn0 – 2e àZnIIO
  • K(+) – směs HgO s grafitem: redukce
   • HgIIO + 2e à Hg0
  • Výsledná reakce: Zn0 + HgIIO à HgO + ZnIIO
  • ΔE = 1,35 V

 

 1. SEKUNDÁRNÍ=akumulátory
  • Slouží opakovaně (dají se znovu nabít pomocí elektrolýzy) – el. energie se do nich dá ukládat

 

 • Olověný akumulátor
  • Používaný jako autobaterie
  • Nádoba s elektrolytem = 32% roztok H2SO4
  • A(-) deska pokrytá Pb: oxidace
   • Pb0 – 2e à PbII

s H2SO4 vytvoří PbSO4 a H2O

 • K(+) – deska pokrytá PbO: redukce
  • PbIV + 2e à PbII
 • Po čase se PbO2 vyčerpá – reakce se zastaví – baterie je vybitá
 • Nabíjení akumulátoru:
  • Baterii připojíme na zdroj stejnosměrného el. proudu – redoxní reakce(elektrolýza) – odsraní změny nastalé při vybíjení
  • K(-):redukce
   • PbII + 2e àPb0
  • A(+): oxidace
   • PbII – 2e à PbIV
  • obnovil se materiál elektrod a akumulátor je v původním stavu

=> opět slouží jako zdroj el. energie

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!