Edukace pacienta s diabetes mellitus

ošetřovatelství

 

Otázka: Edukace pacienta s diabetes mellitus

Předmět: Lékařství, Ošetřovatelství

Přidal(a): EvaD

 

Posouzení

Muž, 21 let, pracuje jako skladník v obchodě s potravinami. U pacienta byl zachycen recentní diabetes mellitus, který byl projeven hyperglykémií a ketoacidózou vyžadovanou hospitalizaci na metabolické JIP a po stabilizaci stavu byl pacient přeložen na standartní oddělení interní kliniky – diabetologie, k zavedení inzulinové terapie a k edukaci stran aplikace inzulinu, monitorace glykémií a dietního režimu. Pacient má mírné obavy k navrácení se do běžného života. Především strach ze samoaplikace inzulinu a ze selfmonitoringu (kontrola glykémie). Pacient také zmínil nedůvěru v sám sebe ohledně dodržování zdravého životního stylu a diabetické diety. V dětství překonal běžné onemocnění a dosud se neléčil s vážnějšími problémy. Žije ve společné domácnosti s rodiči a mladším sourozencem.

 

Posouzení mentálních schopností a potřeb

 • Vzdělání: učňovské
 • Psychický stav: v pořádku
 • Vědomí: jasné, plné
 • Vnímání: bez poruch
 • Nálada: optimistická, dobrá
 • Temperament: sangvinik
 • Myšlení: optimistické
 • Paměť: slovní, logická
 • Styl učení: logické
 • Pozornost: soustředěná
 • Vůle: aktivní, rozhodná
 • Komunikace: otevřená
 • Sebehodnocení: spokojený
 • Postoj k edukaci: má zájem o nové informace
 • Zájmy: aktivní společenský život, přátelé, cestování, pasivní sport a fotbal
 • Faktory napomáhající proces učení: Velký zájem o informace k nově vzniklému onemocnění a k obsluze inzulinových per a k monitoraci hladiny cukru v krvi.
 • Faktory, které brzdí proces výuky: nedostatek informací o novém onemocnění
 • Posouzení motoriky a praktických zručností: netrpí žádným fyzickým a manuálním omezením, které by bránilo samoaplikaci inzulinu a nácvik používání glukometru.

 

Cílová skupina, shrnutí

21letý muž plný chuti učit se o jeho novém onemocnění a o aplikaci inzulinu a o fungování glukometru. Je ochoten spolupracovat a zúčastnit se při tvorbě a realizaci edukačního plánu. Chce se naučit používat veškeré pomůcky sám a ovládat je.

 

Metodika sběru údajů

Vzhledem k hospitalizaci proběhne vstupní rozhovor, ukázka inzulinového pera a glukometru na pokoji pacienta, budou mu vydán glukometr a věnovány edukační brožury a po jejich nastudování mu bude dám prostor k dalším otázkám.

 • Edukátor (Er): Máte v rodině někoho s cukrovkou?
 • Edukant (Et): Děda má cukrovku, ale jen tu stařeckou, takže bere jen tabletky. Inzulin ani glukometr nemá.
 • Er: Viděl jste někdy předtím inzulinové pero nebo glukometr?
 • Et: Vím, že něco takového existuje, nejspíš jsem to viděl v televizi a zhruba vím, jak to vypadá, ale jak to přesně funguje nevím.
 • Er: Dodržujete zásady zdravého stravování?
 • Et: Snažím se každý den jíst dostatek ovoce a zeleniny, ale jinak jím normálně. Jím i sladké a smažené nezdravé věci ale někdy i zdravé potraviny. 
 • Er: Dodržujete pravidelný denní režim? Chodit spát ve stejnou dobu, jíst hlavní jídla ve stejný čas každý den?
 • Et: Pravidelný režim nemám skoro vůbec. Najím se, když mám hlad nebo na něco chuť. Spát chodím většinou pozdě a odpoledne po práci opět odpočívám. Často chodím s kamarády někam do baru anebo cestujeme. 
 • Er: Máte strach z aplikace inzulinu jehlou?
 • Et: Mám několik tetování, takže si myslím, že malou jehlu zvládnu.
 • Er: Jste ochoten se naučit o cukrovce, o projevech nízké a vysoké hladiny cukru v krvi, o dodržování pravidelného režimu?
 • Et: Ano budu za to moc rád, a pevně doufám, že to zvládnu.

 

Vyhodnocení získaných údajů

Na základě získaných informací se budeme snažit seznámit klienta s onemocněním, předvést aplikaci inzulinu a užití glukometru, nácvik a po zbytek hospitalizace nechat pacienta používat inzulinové pero i glukometr samotného pouze pod dohledem. Klient má velký zájem vše zvládat a dobře se naučit. Klientovi poskytneme edukační brožury a letáčky.

 

Diagnostika

Na základě odpovědí a pozorování jsme stanovili edukační diagnózu:

Klient z důvodu recentního záchytu onemocnění diabetes mellitus 1. typu, nemá žádné informace o nemoci, projevech, komplikacích a aplikaci inzulinu a obsluze glukometru.

 • Edukační diagnóza
 • Ochota doplnit deficitní vědomosti
 • Ochota naučit se aplikovat inzulin
 • Ochota zvládat aplikaci inzulinu a selfmonitoring
 • Ochota ke zlepšení denního režimu

 

Plánování

Edukační plán jsme s klientem naplánovali na cca 60 minut na nadstandartním pokoji v nemocničním zařízení, délka edukace se bude odvíjet od spolupráce pacienta, na počtu doplňujících otázek a na snaze z pacientovi strany. Pro začátek jsme s klientem naplánovali průběh edukačního plánu a téma našeho setkání. Na úvod jsme si vysvětlili, co je diabetes, jaké máme druhy inzulinu, jak se měří hladina cukru v krvi a jaké jsou její hodnoty. Pacientovi byl vydán glukometr a byla mu vysvětlena a předvedena funkčnost. Využili jsme metody rozhovoru, výkladu, a především praktickou ukázku. Edukační plán bude probíhat průběžně po zbytek hospitalizace pacienta až do jeho odchodu domů z nemocnice. Pacient si bude během dne nacvičovat pod dohledem aplikaci inzulinu, a pod dohledem měřit hladinu cukru v krvi.

 • Téma edukační jednotky: řádné vysvětlení všech otázek a nácvik 
 • Datum, čas a délka trvání edukační jednotky: trvání 60 minut + průběžná edukace po zbytek hospitalizace
 • Místo konání: Nadstandartní pokoj v nemocničním zařízení
 • Forma: individuální
 • Cíl:
 • Klient si bude schopen samostatně aplikovat inzulin a změřit hladinu cukru v krvi glukometrem.
 • Klient bude znát hodnotu hladiny cukru v krvi a bude vědět co dělat při příliš nízké či vysoké glykémii.

 

Cíle edukátora

 • Vydat glukometr
 • Ukázat funkčnost, popsat jednotlivé části glukometru
 • Ukázat inzulinová pera, jehličky a jejich funkčnost
 • Zodpovědět otázky, na které nezná odpověď, zmírnit jeho strach a obavy
 • Praktický nácvik měření glykémie a aplikace inzulinu
 • Zajistit edukaci s dietní sestrou
 • Seznámit se všemi možnými komplikacemi, ke kterým může dojít a naučit pacienta, jak je řešit
 • Vydat brožury, letáčky, knížku na zápis hodnoty glykémie

 

Výsledné kritéria

Afektivně

 • Klient chápe řešení jeho zdravotního stavu a považuje aplikaci inzulinu za součást jeho denních aktivit
 • Projevuje zájem a ochotu o poskytované informace
 • Projevuje vůli naučit se aplikaci inzulinu a funkci glukometru

Kognitivně

 • Klient si dokáže sám aplikovat inzulin a použít glukometr
 • Dokáže slovně popsat postup
 • Zná komplikace, které mohou nastat
 • Klient zná, hodnoty glykémie a ví v jakých případech má vyhledat lékařskou pomoc

Psychomotoricky

 • Klient realizuje aplikaci inzulinu a použití glukometru
 • Demonstruje proti strachu a obavám

 

Realizace

 • Motivační fáze: motivovaný rozhovor
 • Expoziční fáze: Vysvětlení postupů a nácviku aplikace inzulinu a použití glukometru
 • Fixační fáze: rozhovor, odpovědi na otázky, opakování postupu
 • Didaktické pomůcky: informační letáky, brožury, sada glukometru s proužky a píchátkem, inzulinové pero, jehličky do inzulinového pera, nesterilní rukavice, emitní miska, alkoholové dezinfekční čtverečky.

 

Motivační fáze (5 minut)

Klienta jsme seznámili o správné aplikaci inzulinu a použití glukometru. Následně povzbudili k dalšímu společnému setkání a k pokládání doplňujících otázek po zbytek hospitalizace.

 

Expoziční fáze (60 minut)

Setkání proběhlo na pokoji klienta, kde měl dostatek soukromí a klidu pro edukaci a nácvik aplikace inzulinu a používání glukometru. V první řadě jsme vysvětlili, co je to inzulin a glukometr, jak se používají a následně předvedli praktickou ukázku společně s klientem. První otázka klienta směřovala ke strachu ze zapomenutí na aplikaci inzulinu před jídlem. Vysvětlili jsme klientovi důležitost dodržování režimu a pravidelnou aplikaci inzulinu a popsali mu možné následky, zároveň jsme ujistili jsme klienta, že nemusí mít obavy. 

Vysvětlili jsme klientovi, jak inzulinové pero funguje, a popsali mu rozdíl mezi dlouhým tzv. bazálním a krátkým tzv. denním inzulinem. Ukázali jsme mu, jak vypadá celé balení a zmínili, že nepoužívané nové inzuliny uchováváme v lednici. Ukázali nasazení jehličky na nové inzulinové pero. Následně si pacient vyzkoušel aplikovat inzulin sám.

Pacientovi jsme dali glukometr, ukázali jsme, jak se zapne, jak se do něj vloží diagnostický proužek. Ukázali jsme, jak funguje píchátko a popsali výměnu jehliček v něm. Klientovi jsme zmínili důležitost používání dezinfekčních čtverečků před píchnutím do prstu i před aplikací inzulinu. Ukázali jsme, jak se aplikuje kapka krve na diagnostický proužek a následně jak se glukometr vypne.

Následně jsme přešli k samotnému vyzkoušení, ukázali jsem pacientovi, jak se píchnout do prstu a jak změřit glykémii a pacient si to pod dohledem vyzkoušel sám.

Pacientovi jsme poskytli letáčky, brožury a knížku na zapisování hodnot glykémie před a po jídle. Zmínili jsme se, že si bude muset najít svého diabetologa a skrz něj získá recepty na inzuliny i poukazy na jehličky a diagnostické proužky. Řekli jsme pacientovi o vhodném způsobu zapisování glykémie do knížky a následné ukázání hodnot glykémie na první návštěvě u diabetologa. Informovali jsme také pacienta o blízké návštěvě dietní sestry, která ho bude edukovat o diabetické dietě, o příjmu sacharidů a o vhodných a nevhodných potravinách.

 

Fixační fáze (5 minut)

S klientem jsme si teoreticky a prakticky zopakovali postup použití glukometru a inzulinového pera, připomněli jsme mu důležitost pročtení brožurek a letáčku během hospitalizace.

 

Diagnostická fáze (5 minut)

Na konci našeho společného setkání jsme zhodnotili, jak si klient zvládá změřit hladinu cukru v krvi a aplikovat inzulin a položili několik kontrolních otázek.

 • Je vám vše jasné ohledně inzulinového pera a aplikace inzulinu?
 • Víte, jaký je postup při měření glykémie glukometrem?
 • Víte, jaká je normální hladina glykémie?
 • Víte, co dělat při vyšší a při nižší glykémii?
 • Dokážete názorně ukázat, jak se používá glukometr?
 • Motivovalo Vás naše setkání?

 

Vyhodnocení

Cíle edukačního setkání byly splněné.

Klient:

 • Projevuje ochotu spolupracovat a získávat informace k jeho danému omezení.
 • Popisuje teoretickou a následně praktickou aplikaci inzulinu a použití glukometru.
 • Dokáže shrnout jak inzulin i glukometr funguje a ví, kdy je použít.

Na základě odpovědí na otázky, které jsme klientovi dali, se můžeme ujistit, že klient chápe a porozuměl veškerým informacím. Pozorováním klienta při aplikaci inzulinu a používání glukometru, můžeme říct, že bez problémů zvládá samotnou obsluhu. Klient byl pochválen a bylo cítit, že jeho mírný strach úplně vymizel a je si jistý, jak aplikovat inzulin a použít glukometr.

 

Vyhodnocení edukačního procesu

Edukace byla individuální a soukromá, kde jsme klienta naučili použít inzulinové pero a glukometr. Využili jsme teoretické a praktické metody edukace. K edukaci jsme zapojily vydání glukometru. Klient zprvu přistupoval s mírným strachem, ale po společné ukázce a po jeho zodpověděných otázek byl velice motivován. Klient přistupoval k edukaci velmi zodpovědně se zájmem se naučit jak glukometr i inzulinové pero používat. Edukace byla úspěšná.

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!