Děje v živých soustavách (enzymy, vitamíny, hormony)

 

   Otázka: Děje v živých soustavách (enzymy, vitamíny, hormony)

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): Anna

 

Enzymy

 • biokatalyzátory – nic v těle neproběhne bez enzymů ( i v těle prokaryotní buňky)
 • poprvé byly nalezeny v kvasnicích
 • většinou bílkovinné nebo výjimečně z RNA
 • katalyzátor = látka ovlivňující reakční rychlost do reakce vstoupí, vede ji jiným mechanismem a vychází z ní
 • aktivační energie = minimální energie, která je potřebná proto, aby reakce proběhla
 • katalyzátor aktivační energii snižuje
 • chemická rovnováha = koncentrace produktů a reaktantů konstantní
 • neovlivňují rovnováhu, pouze rychlost reakce

 

 • Vlastnosti enzymů
  • snižuje hodnotu aktivační energie
  • účinnější než umělé katalyzátory – fungují za mírných podmínek
  • každá přeměna je enzymatická
  • smrtelná teplota člověka je 42 – 43 °C → dochází ke denaturaci bílkovin (nenávratné poškození)
  • 1 enzym dokáže přeměnit až 50 000 molekul /sekundu
  • pH okolo 7, žaludek okolo 2, střeva okolo 4
  • substrátová specifita
   • 1 enzym katalyzuje pouze 1 substrát
  • skupinová specifita
   • 1 enzym katalyzuje více substrátů
  • enzymy působí v komplexech (metabolická dráha)

 

 • Struktura enzymů
  • globulární struktura
  • aktivní centrum – místo na enzymu kam se váže substrát
  • vazba substrátu – princip zámku a klíče
  • slabé vazebné interakce – není energeticky náročná
  • bílkovina
  • složený enzym = bílkovina + nebílkovinná část
  • holoenzym = apoenzym + kofaktor

 

 • kofaktor může být:
  • prostetická skupina – pevně vázaná na apoenzym, ionty Cu2+, Zn2+
  • koenzym – navázaná slabě, může přecházet na jiný enzym, vitaminy – některé si dokážeme tvořit sami A,D,E,K, ostatní musíme přijmout z potravy
  • enzym je bez koenzymu neaktivní

 

 • Rychlost enzymatické reakce
  • co jí ovlivňuje:
   • množství substrátu → čím více substrátu, tím rychlejší je reakce
    • aA + bB → cC
    • H2 + Cl2 → 2HCl
    • v = k × c(A)a × C (B)b
   • množství enzymů → čím více substrátu, tím je rychlejší reakce (dokud nejsou obsazená aktivační centra)
   • pH → žaludek nízké pH, střeva vyšší pH
   • teplota prostředí → rychlost roste s teplotou do mezních 43° (u člověka)

 

 • Klasifikace
  • základem je typ reakce, kterou katalyzují
  • oxidoreduktázy
   • redoxní reakce
   • přenos H+ a e
   • oxidace = ztráta elektronů
   • vždy obsahují koenzym
   • Alkoholdehydrogenáza
    • CH3 – CH2– OH + NAD+ → CH3 – C – OH + NADH – H
    • nikotinamidadenindinukleotid
    • dokáže navázat H+ a odevzdat ho

 

 • transferázy
  • umožňuje přenos atomů nebo atomových skupin CH3, NH2, P
  • hexokinoza
   • D-glukoza + ATP → D-glukóza – 6- fosfát + ADP
   • syntéza → makroenergetické vazby

 

 • hydrolázy
  • zajišťuje hydrolytické štěpení vazeb za spotřeby vody
  • 30% všech enzymů
  • trávící enzymy
  • lipáza
   • triacylglycerol → glycerol + 3 mastné kyseliny
  • peptidáza
   • bílkoviny → peptidy -(pepsin, tripsin) → AMK
  • alfa amilázy
   • polysacharidy → oligosacharidy
  • ATP áza
   • ATP + H2O → ADP + P + E

 

 • lyázy
  • nehydrolytické štěpení vazeb
  • často dochází k odštěpení molekul H2O, NH3, CO2
  • dekarboxylace:

 

 • izomerázy
  • dojde k přeskupení atomů nebo atomových skupin uvnitř molekuly
  • vznik izomerů
  • glukozafosfátizomeráza
   • D- glukoza – 6- fosfát → D-fruktoza-6- fosfát
  • lygázy / syntetázy
   • umožňují skladné reakce

 

 • Aktivace a inhibice enzymů
  • Inhibice
   • kompetitivní (konkurenční) inhibice
    • vratná reakce
    • inhibitor má podobnou strukturu jako substrát
    • konkurenční proto, že spolu bojují o aktivní centrum
   • nekompetitivní (nekonkurenční) inhibice
    • inhibitor se naváže slabou vazebnou interakcí (vodíkový můstek, disulfidické můstky,…) mimo aktivní centrum bez spotřeby, uvolnění energie
    • změní se terciérní struktura bílkoviny
    • spíše nevratná
   • ireverzibilní inhibice
    • inhibitor se váže kovalentní vazbou na aktivní i mimo aktivní centrum
    • je nevratná → mění strukturu
    • Pb2+ , Hg2+

 

 • Aktivace
  • nejčastěji kationty kovů (hořečnaté kationty) nebo pH
  • neaktivní pepsinogen v žaludku → pepsin
  • neaktivní tripsinogen ve střevech → tripsin
  • koenzym může být i aktivátorem

 

 • Allosterická aktivace & inhibice
  • enzymy s kvartérní strukturou
  • v enzymech je allosterické centrum
  • produkt a substrát jsou inhibitorem a aktivátorem
  • buňka potřebuje produkt, proto se aktivuje substrát
  • aktivace enzymu substrát se váže na allosterické centrum enzymu 2
  • produkt inhibuje enzym 1

 

 

 • Význam enzymů pro člověka
  • prací prostředky – odstraňují bílkovinné nečistoty
  • mikrobiologické reakce – kvasný průmysl, pečivo, kyselina citronová, antibiotika

 

Třída Enzymy Katalyzované reakce Příklad
1 Oxidoreduktasy Oxidace a redukce

přenos elektronů, vodíku nebo reakce s kyselíkem

Dehydrogenasy, oxidasy
2 Transferasy Přenos skupin atomů mezi dvěma substráty (z donoru na akceptor) Aminotrasnferasy, fosforylasy
3 Hydrolasy Hydrolytické štěpení kovalentních vazeb Lipasy, amylasy, peptidasy
4 Lyasy Nehydrolytické štěpení vazeb C – C. Vznikdvojné vazby, případně adice na dvojnou vazbu Dekarboxylasy
5 Izomerasy Intramolekulární strukturní přeměny substrátu (izomerace) Triosafofátiomerasa
6 Ligasy (synthetasy) Spojení dvou molekul za účasti makroergické vazby (ATP)

X + Y + ATP → X-Y + ADP + P

DNA- polymerasa

 

Vitamíny

 • mikromolekulární organické látky, které jsou nezbytné pro život organismů → účastní se metabolismu
 • tvoří koenzymy → bez koenzymu nemůže enzym fungovat
 • mikroorganismy a rostliny si dokáží vytvořit vlastní
 • pro živočichy jsou esenciální (=nezbytné) látky, nutné dodávat v potravě
  • přijímané buď hotové v potravě
  • jako provitaminy, které si už dokážeme přetvořit sami nebo pomocí mikroorganismů, mikroflóry
  • získáme jí pomocí symbiózy s mikroflórou (E.Coli)
 • avitaminóza – úplně chybí vitamíny → nemoc /porucha
 • hypovitaminóza – snížený obsah vitaminů v těle
 • hypervitaminóza – nadměrný příjem vitaminů (vitaminů rozpustných v tucích)

 

Vitamíny rozpustné v tucích

 • A- retinol
  • diterpen
  • vzniká v játrech z betakarotenu (v mrkvi)
  • nedostatek: šeroslepost, tvrdnutí epitelů, zastavení růstu
  • nezbytný pro oční purpur
  • zdroje: máslo, rybí tuk, mléko
 • D-kalciferol
  • účastní se metabolismu vápníku
  • vzniká ze slunce v kůži (UV záření)
  • zajišťuje ukládání vápníku Ca2+ a fosforu PO4v kostech
  • nedostatek: křivice – nedostatek vitamínu D v dětství, deformace dolních končetin
  • hypervitaminóza: zpětné vyplavování Ca2+ z kostí, Ca2+se ukládá do měkkých tkání, srdce, stěny cév, oční čočka, ledviny
 • E – tokoferol
  • antioxidant
  • u člověka není znám nedostatek
  • u zvířat dochází k atrofii varlat, ochabnutí svalů
 • K-fylochinon
  • účastní se srážení krve
  • produkován mikroorganismy
  • protrombin
  • nedostatek: zvýšená krvácivost
  • nadbytek: embolie, trombózy
  • zdroj: listová zelenina, špenát, brokolice, kapusta
 • F
  • esenciální mastné kyseliny
  • omega mastné kyseliny

 

Vitamíny rozpustné ve vodě

 • Vitamin C – kyselina L- askorbová
  • proti kurdějím
  • denní dávka 80mg
  • podporuje imunitní systém proti infekcím a únavě
  • umožňuje syntézu kolagenu, antioxidant
  • enzymatický přenašeč vodíkových protonů
  • většina živočichů si ho dokáže vytvořit – kromě člověka, primátů, morčat
 • Vitamin PP – kyselina nikotinová
  • proti pelagrový vitamin
  • součást NAD a NADP
  • nedostatek: chroroba pelagra – porucha nervů, trávící a kožní soustavy
  • zdroj: kvasnice, játra, maso, ryby
 • Vitamin B1 – Thiamin
  • důležitý pro metabolismus sacharidů
  • nedostatek: únava, křeče, trávící a nervová poruchy
  • avitaminóza vede k onemocnění BERI-BERI (nervové onemocnění)
  • zdroje: obiloviny, kvasnice, luštěniny, vnitřnosti, žloutek, vepřové maso
 • Vitamin B2 – Riboflavin
  • součást flavoproteinů, enzymů účastnících se oxidačně – redukčních procesů
  • nedostatek: záněty ústní dutiny, koutků, rtů, poškození sliznic, kůže, zastavení růstu
  • zdroje: maso, mléko, vejce, játra, kvasnice
 • Vitamin B5 – kyselina Panthotenová
  • základem koenzymu A
  • podílí se na syntéze bílkovin a oxidačně – redukčních procesech
  • nedostatek: nervové poruchy, křeče
  • zdroje: maso, sýry, kvasnice, játra, luštěniny
 • Vitamin B6 – Pyroxidin
  • součást enzymů podílejících se na metabolismu aminokyselin
  • nedostatek: porucha tvorby hemoglobinu, záněty kůže a sliznic, epileptické záchvaty
  • zdroje: játra, celozrnné obilné výrobky, vaječný žloutek, kvasnice
 • Folacin – kyselina Listová
  • ovlivňuje metabolismus aminokyselin
  • nezbytný pro tvorbu červených krvinek
  • nedostatek: poruchy syntézy bílkovin, chudokrevnost
  • zdroje: játra, vejce, listová zelenina, kvasnice
 • Vitamin B12 – kobalamin
  • pouze v živočišných buňkách
  • zajišťuje normální průběh krvetvorby
  • nedostatek: chudokrevnost, degenerace míšních nervů
  • zdroje: játra, maso, je tvořen střevními bakteriemi
 • Biotin
  • významný koenzym, podporuje růst a dělení buněk
  • nedostatek: kožní choroby, nechutenství, únava
  • zdroje: játra, zelenina, maso, kvasnice, je tvořen střevními bakteriemi

 

 Hormony

 • chemické látky, které se podílejí na řízení organismu
 • ovlivňují metabolismus, duševní a fyzický vývoj jedince, rozmnožování
 • hospodaří s vodou a minerálními látkami
 • mění propustnost membrány
 • aktivuje enzymy
 • regulují syntézy bílkovin
 • produkce: endokrinními žlázami . Přímo do krve, tkáněmi
 • mají vlastní autoregulaci
 • Hypotalamo – hypofyzální soustava/systém

 

 • adenohypofýza: spojená cévami s hypothalamem
  • Každý z 6 hormonů adenohypofýzy má své 2 regulační hormony
  • růstový hormon (somatotropní hormon, STH)
  • luteotropní hormon (prolaktin, LTH)
  • thyreotropní hormon (TSH)
  • folikuly stimulující hormon (FSH)
  • luteinizační hormon (LH)
  • adrenokortikotropní hormon (ACTH)
  • endorfiny

 

 • negativní zpětná vazba:
  • snížení somatotropinu → hypothalamus produkuje libertiny → ty zvýšší produkci somatotropinu → zvýší se koncentrace somatotropinu v adenohypofýze
  • zvýšení somatotropinu → hypothalamus produkuje statiny → sníží se produkce somatotropinu

 

 • pozitivní zpětná vazba
  • například oxitocin
  • čím větší kontrakce → tím více oxytocinu

 

Fenolické hormony

 • ve vzorci je vázaná -OH skupina
 • Trijodtyranin
  • prohormon thyroxin
  • produkovaný štítnou žlázou (evolučně nejstarší endokrinní žláza)
  • ovlivňuje metabolismus, termoregulace, růst a vývoj
  • nedostatek: kretenismus, vznik strumy
  • nadbytek: Basedova choroba

 

 • Adrenalin × Noradrenalin
  • oba produkované dření nadledvin
  • protišokové hormony
  • připravují nás na fyzickou zátěž
  • neurotransmitery
  • když se stresujeme, ale nevybouříme se → angina pectoris
 • Melatonin
  • zajišťuje biorytmus
  • produkovaný během spánku
  • produkovaný epifýzou (šišinkou)
 • Serotonin
  • tkáňový hormon, vzniká v nervové tkáni (mozek)
  • neurotransmiter
  • řídí rytmy, zjišťuje zužování cév
  • vyplavuje se sportem

 

Steroidní hormony

 • Glukokortikoidy
  • zvyšují hladinu cukru v krvi
  • Kortisol
   • zvyšuje imunitní reakci
   • protizánětlivý účinek
  • Mineralokortikoidy
   • Aldosterol
    • práce s minerály a vodou = hospodaří s nimi
    • řídí zpětnou absorbci sodíku
   • Gonády
    • testosteron
     • sekundární pohlavní znaky
     • spermatogeneze
     • proteosyntéza
     • ve varlatech
    • estrogeny
     • estradiol
     • oogeneze
    • progesteron
     • v průběhu těhotenství
     • ovlivňuje menstruační cyklus → zabraňuje ovulaci

 

Peptidické hormony

 • ADH – Adiuretický hormon
  • působí na Henleovu kličku → zpětná reabsorbce vody
  • hypothalamus
 • Oxytocin
  • stahy hladké svaloviny
 • Hormony adenohypofýzy
  • Endorfiny
   • opioidní hormony
   • výplava při sportu, námaze → dobrá nálada, tlumí bolest
  • Inzulin
   • váže se na membránu → glukóza prostupuje do buňky → sníží hladinu glukózy v krvi
   • dříve se vyráběl ze slinivky jatečních zvířat
   • dnes se gen na tvorbu inzulinu zakomponuje do bakterie
  • Glukagon
   • antagonista inzulinu
   • štěpení glykogenu na glukózu
  • Kalcitonin
   • snižuje hladinu Ca2+
   • štítná žláza
  • Parathormon
   • hormon příštítných tělísek
   • zvyšuje hladinu Ca2+
  • Choriogonadotropin
   • ovlivňuje vývoj zárodku a blastuly


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!