D-prvky, VIII.B Skupina (hlavně triáda Fe) – maturitní otázka

ošetřovatelství

 

Otázka: D-prvky, VIII.B Skupina (hlavně triáda Fe)

Předmět: Chemie

Přidal(a): andrea

 

 • přechodné prvky (přechod mezi S a P prvky)
 • valenční elektrony mají v orbitalech ns, (n-1) d; n = 4,5,6,7
 • ve sloučeninách mají různá oxidační čísla
 • mají společné vlastnosti ve vodorovných i svislých řadách
 • všechny jsou kovy, mají kovovou vazbu, na které se podílí hl. elektrony z neúplně obsazených d-orbitalů
  • kovová vazba způsobuje velkou hustotu, vysoké teploty tání, varu, pevnost, kujnost, tažnost, elektrickou a tepelnou vodivost 
  • veškeré prvky mají vysokou hustotu, teplotu tání a varu, jsou tepelně i elektricky vodivé
  • výjimka: Zn, Cd, Hg … mají zcela obsazenou valenční vrstvu
  • v kovové vazbě jsou uzlové body, které tvoří kationty kovů a ty se odpuzují
  • čím blíž uzlové body jsou, tím je kov tvrdší, ale křehčí (vydrží tlak, ale ne náraz)
  • valenční elektrony se pohybují v podobě elektronového plynu, jsou delokalizované (rozprostřené) všude, všechny valenční elektrony jsou společné všem členům kovové mřížky
  • tepelná a elektrická vodivost způsobena pohyblivostí elektronů (čím jsou uzlové body blíž, tím elektrony hůře prochází, vodivost je menší)
  • kujnost a tvárnost je způsobena delokalizací elektronů, jednotlivé vrstvy krystalové mřížky se po sobě volně posouvají
 • d-prvky mají oproti S a P prvkům menší atomový poloměr, protože elektrony v d-orbitalu jsou více vtahovány k jádru, největší vtahování je pro prvky stojící uprostřed (nejvíce Fe, Os), proto tyto prvky mají vysokou hustotu a teplotu tání
 • hodně D prvků + sloučeniny působí jako katalyzátory
 • tvoří centrální atomy v koordinačních sloučeninách
 • ve sloučeninách mají různá oxidační čísla – s rostoucím oxidačním číslem se zeslabují kyselinotvorné vlastnosti
 • 2+ … zásaditý
 • 3+, 4+ … amfoterní
 • 5+ … slabě kyselý
 • 7+ … kyselý

 

Barevnost

 • prvky dávají barevné sloučeniny (tj. pro daný oxidační stupeň kovu jsou příslušné sloučeniny typické barvy)
 • způsobena počtem valenčních elektronů a jejich schopnosti absorbovat sluneční záření, zbytek se odráží – vlnění, které my vnímáme jako barvy
 • ionty a sloučeniny D prvků jsou barevné – dochází snadno k přechodům elektronů mezi blízkými hladinami
 • Mn+7 … fialová
 • Mn+6 … zelená
 • Fe+3… rezavá
 • Cu+2… modrá

 

Výskyt

 • Ryzí – volné v přírodě – Au, Ag, Cu, Fe
 • Vázané – ve sloučeninách
 • kovy III.B až VII.B skupiny a Fe se vyskytují hl. v oxidech a solích kyslíkatých kyselin
 • kovy VIII.B, I.B a II.B skupiny se vyskytují hl. jako sulfidy

 

Výroba

 • zisk kovů z rud = hutnictví je odvětví průmyslu, které se tím zabývá, při výrobě jde vždy o redukci
 • kovy se nacházejí v rudách (kromě Au, Ag, Pt)

dělení:

 • a) bohaté (30 – 40% prvku)
 • b) chudé (do 1% prvku)

 

Redukce C, CO (přímá a nepřímá)

 • Fe2O3 + 3C – 2Fe + 3CO  … přímá
 • Fe2O3 + 3CO – 2Fe + 3CO2 … nepřímá (typická pro Fe a Zn, Pb)

Redukce jinými činidly

 • aluminotermie – hliník, zisk těžko tavitelných kovů, za vysoké teploty, Al dobře váže kyslík
 • W2O3 + 2Al –tep.– Al2O3 + 2W

Redukce vodíkem

 • kvalitní, ale velmi nákladné
 • ZnO + H2 – H2O + Zn  – vodík vybuchne – soustava musí perfektně těsnit

Tepelný rozklad

 • Hgo -t- Hg + O2

Redukce kovu z roztoku s elektrolýzou

 • CuSO4 + Fe – Cu + FeSO4 … vrstvička mědi

Speciální metody

 • sulfidické rudy

Pražení pyritu (sfaleritu)

 • 4FeS2 + 11O2 – 2Fe2O3 + 8SO2
 • Fe2O3 + 3C – 3CO + 2Fe
 • 2ZnS + 3O2 – 2ZnO + 2SO2
 • 2ZnO + C – 2Zn + CO2

 

Využití

 • největší využití má železo (viz železo), měď v elektrotechnice
 • Au, Ag, platinové kovy v klenotnictví a mincovnictví
 • Pt, Fe, Pd jako katalyzátory
 • Ti, Zr, V do slitin – dodávají odolnost mechanickou, tepelnou i vůči korozi

 

Triády přechodných kovů

 • prvky stojící za sebou mají stejné chemické vlastnosti
 • Fe, Co, Ni = triáda železa
 • Ru, Rh, Pd = lehké platinové kovy
 • Os, Ir, Pt = těžké platinové kovy

 

Triáda železa

Železo – Fe

 • 4. nejrozšířenější prvek zemské kůry
 • lesklý, kujný, ne moc tvrdý, stříbřitá barva
 • je feromagnetické = může spontánně vykazovat magnetizaci
 • ox. č. II a III, III nejstabilnější
 • snadno se oxiduje = koroduje = rezaví
  • Fe + O2 + H2O – Fe2O3 * nH2O
 • čisté Fe se snadno rozpouští ve zředěné kyselině HCl a H2SO4
 • v koncentrované se pokrývá vrstvou oxidů
  • Fe + H2SO4 – FeSO4 + H2

 

Výskyt

 • vázaný v železných rudách
 • Fe2O3krevel = hematit
 • Fe3O4magnetit = magnetovec
 • Fe2O3 x nH2O … hnědel (limonit)
 • FeS2 pyrit
 • FeCO3siderit = ocelek
 • CuFeS2chalkopyrit

 

Sloučeniny

 • oxidy železnaté
  • FeO – meziprodukt při výrobě železa, černý prášek
 • oxidy železité
  • Fe2O3 – tvoří klasickou rez
  • FeO + O2 – Fe2O3
  • Fe + O2 + nH2O – Fe2O3 + nH2O … rez
 • komplexní sloučeniny
  • K4[Fe(CN)6] … hexakyanidoželeznatan tetradraselný = ferokyanid, žlutá krevní sůl – k důkazu železitých kationtů
  • K3[Fe(CN)6] … hexakyaniodželezitan tridraselný = ferrikyanid, červená krevní sůl – k důkazu železnatých kationtů
  • [Fe(CO)5]… jedovatá kapalina
  • Fe +III… hemoglobin
 • FeSO4 * 7H2O … skalice zelená … k moření organických materiálů
 • Fe(HCO3)2hydrogenuhličitan železnatý … může se nacházet v pitné vodě, ve vodě se oxiduje na Fe(OH)3, což je rezavá voda)
 • FeCl3 – použití při syntéze organických barviv, jak mořidlo a k leptání tištěných spojů

 

Výroba surového železa

 • surové železo se vyrábí ve vysokých pecích redukcí jeho kyslíkatých rud koksem
 • vysoká pec má válcovitý tvar, vysoká asi 30 m, otvor v horní části = krychta
 • krychtou se do ní dává vsázka a je odtud odváděn krychtový plyn (směs CO, CO2, N2, H2 a CH4)
 • vsázka = složena z železné rudy, koksu a ztruskotvorné látky (např. CaCO3, SiO2) se v horní části pece při teplotě 100-500 °C vysouší a pomalu klesá do nitra, kde teplota postupně roste
 • v zóně, kde je 400 až 1000 °C dochází k termickému rozkladu vápence a vzniká CaO a CO2
  • CaCO3 – CaO + CO2
 • do dolní části pece se vhání předehřátý vzduch – spaluje se koks C + O2 – CO2
 • a CO2 + C – 2CO
 • pak dochází k redukci železných rud
  • přímá redukce (dolní část, C)
   • Fe2O3 + 3C – 2Fe + 3CO
   • Fe3O4 + 4C – 3Fe + 4CO
   • FeO + C – Fe + CO
  • nepřímá redukce (horní část, CO)
   • 3Fe2O3 + CO – 2Fe3O4 + CO2
   • Fe3O4 + CO – 3FeO + CO2
   • FeO + CO – Fe + CO2
 • po redukci železných rud vzniká surové železo, které se shromažďuje ve spodní části pece = nístěj (2000 °C) – tato teplota díky vhánění toho předehřátého vzduchu do míst nad nístějí
 • železo je chráněno před zpětnou oxidací vrstvou strusky – struska = CaSiO3, používá se k výrobě cementu ve stavebnictví
  • po několika hodinách se struska i roztavené surové železo z pece vypouštějí = odpich
 • surové železo je ve slévárnách použito k výrobě litiny (litím do forem např. radiátory, pánve, pekáče, …), je tvrdé, ale křehké (velký obsah C), proto se ze zbytku vyrábí ocel
 • surové železo obsahuje 3-5% C, až 3% Si, až 5% Mn, až 2% P

 

Výroba oceli

 • ocel obsahuje méně než 1,7 % C – odstranění křehkosti

V konventorech suroviny: surové železo + vápenec, při přidání vzdušného O2 vznikají oxidy + ocel

  • C + O2 – O2
  • Si + O2 – SiO2
  • Mn + O2 – MnO2
  • P + O2 – P2O5

V Martinských pecích – též potřebujeme kyslík, ale dáváme železný šrot (přidáním oxidu železa ve formě železného šrotu nebo železné rudy)

V elektrických pecích – zisk kvalitní oceli, metoda je drahá a náročná takto připravená ocel se ještě dále zkvalitňuje podle toho, na co se používá a podle toho druhy oceli:

 • Kalená – prudce zahřátá a prudce zchlazená, tvrdá ale křehká
 • Popouštěná – pomalu zahřívaná a chlazená, není křehká, ale ani moc tvrdá
 • Legovaná – k železu různé legury = přísady – ovlivňují vlastnosti té oceli
  • chromová (Fe + Cr (2 %)) – na řezací nástroje
  • niklová (Fe + Ni (5 %)) – v automobilech
  • wolframová (Fe + W (5 %)) – řezací nástroje
  • chromniklová (Fe + Cr (20 %) + Ni (18%)) … = nerez, nádobí
  • kobaltová (Fe + Co)
  • křemíková  (Fe + Si) – konstrukce na domy, mosty

 

Kobalt – Co

 • namodralý kov, patří mezi neušlechtilé kovy, je málo reaktivní
 • oxidační stupně: +II (anorganické sloučeniny)
 • +III (komplexní sloučeniny)
 • biogenní prvek – tvoří vitamin B12

 

Sloučeniny

 • a) oxid kobaltnatý CoO – výroba skla a keramiky – barví na modro
 • b) oxid kobaltnato-kobaltitý Co3O4barvící složka
 • c) soli – ve formě hydrátu
  • CoCl2 x 6H2O
  • Co(NO3)2 x 6H2O … kobaltnatá soluce
  • hydratovaná sůl – růžová, zahřátím získáme bezvodou sůl – modrá

 

Nikl – Ni

 • bílý kov, je tažný, kujný
 • 7. nejrozšířenější prvek zemské kůry
 • nereaktivní poměrně
 • reaguje se zředěnými kyselinami, v HNO3 se pasivuje – pokrývá se vrstvou oxidů, reakce se zastaví
 • odolný vůči H2O i vzduchu, hodně předmětů se poniklovává, aby nerezavěly

 

Výskyt

 • málokdy volný
 • většinou vázaný – soli, oxidy

 

Využití

 • poniklování, výroba slitin a akumulátorů, ztužování tuků (kapalný olej se brzy kazí) – prodloužení trvanlivosti, smažíme ve vyšších teplotách, ale dochází k ucpávání cév
 • Monellův kov – slitina Ni a Cu, extrémně odolný vůči korozi
 • Nichrom – Ni a Cr, v v elektrotechnice

 

Sloučeniny

 • NiO – barvení skla a keramiky

 

Rh – rhodium a Ir – iridium

 • chemicky odolnější než platina, tvoří tvrdé slitiny
 • rhodium – katalyzátory v automobilech (pomáhá oxidovat plyny na méně škodlivé) a klenotnictví

 

Pd – palladium a Pt – platina

 • kujné a tažné, výroba slitin a elektrosoučástek, výroba katalyzátorů v automobilech
 • platina – chemické pomůcky do laboratoří a šperky

 

IV.B Skupina – Ti, Zr, Hf

 • Ti (titan) – nereaktivní, lehký kov, stříbrolesklý, tvrdý a hodně odolný
  • výroba umělých kloubů, bílý pigment, přidává se do žvýkaček
  • ox.č. IV
  • TiO2 – titanová běloba – bílý pigment
  • TiCl4 – součást Ziegler-Nattových katalyzátorů – polymerace ethenu, propenu, styrenu
 • Zr (zirkonium) a Hf (hafnium) – tvoří příměsi materiálů, konstrukce jaderných reaktorů, odolnost vůči kyselinám

 

V.B Skupina – V, Nb, Ta (Tantal)

 • V (vanad) – k zušlechťování oceli – k výrobě nožů pro obráběcí stroje (tzv. rychlořezná ocel)
  • ocelově šedý tvrdý kov, vysoká teplota tání
  • V2O5 – katalyzátor řady oxidačních reakcí
   • např. u výroby H2SO4

 

F – prvky

 • vnitřně přechodné kovy, lanthanoidy a aktinoidy
 • doplňují elektrony do orbitalů (n-2)f
 • lanthanoidy a aktinoidy mají velmi podobné chemické vlastnosti, nejčastěji ox.č. III – nejstabilnější

 

Lanthanoidy

 • kovy, měkké, stříbrolesklé, 15 prvků včetně La (lanthan)
 • chemickými vlastnostmi podobné
 • sloučeniny chováním připomínají vlastnosti Al

 

Aktinoidy

 • včetně aktinia (Ac – aktinium) jich je 15
 • po uran (U) jsou to přírodní látky – tzn.  thorium (Th) a protaktinium (Pa)
 • od uranu dál umělé prvky = Transurany

 

Výskyt

 • většina z nich vyrobena uměle, thorium (Th) a uran (U) je v přírodě v zemské kůře
 • uran se vyskytuje jako smolinec = uraninit UO2

 

Lanthanoidová (Aktinoidová) kontrakce

 • je to jev – s rostoucím protonovým číslem u lanthanoidů a aktinoidů se zmenšuje atomový poloměr

 

Využití

 • lanthanoidy – metalurgie – přidávání do slitin – zlepšení vlastností
  • barevné displeje, na barvení skla
  • jaderná energetika – slitiny pro moderátorové tyče
 • aktinoidy – jaderný průmysl (jaderné palivo, zbraně).


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!