Radioaktivita – maturitní otázka z chemie

 

   Otázka: Radioaktivita

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): Edit

 

Radioaktivita:

– vzniká v důsledku nestability atomových jader, což se projevuje jadernými reakcemi

-> příliš těžká jádra přírodních prvků se značným počtem neutronů se samovolně rozpadají

-> jádra se poté přemění na jiná jádra s menším nebo větším protonovým číslem = radioaktivita

 

Jaderné reakce– rozpadové X štěpné

 

Radioaktivita

přirozená= samovolný rozpad některých jader v přírodě (termonukleární jaderná syntéza na Slunci)

–  umělá= vzniká po ozáření stabilního radionuklidu jaderným zářením (Curierovi)

– H. Becquerel objevil schopnost sloučenin uranu uvolňovat neznámé záření -> způsobovalo černání fotodesky

– název pochází od manželů Curierových (objevitelé polonia a radia)

– s radioaktivitou souvisí děje odehrávající se v jádře atomů -> jaderná chemie

Radioaktivní nuklidy vysílají záření α (dva kladné elementární náboje), β (záporný náboj, totožné s katodovými paprsky), γ, (elektronový záchyt)

 

ZÁŘENÍ ALFA α

= tvořeno proudem heliových jader 42H (42 α)

– vzniká nuklid, který má nukleonové číslo o 4 jednotky nižší a protonové o 2 jednotky nižší

– nejhorší biologické účinky kvůli největší hmotnosti jader, lze jej ale dobře odstínit listem papíru

– 5-10% rychlost světla

AZX                      ->            42He + A-4Z-2Y

22688Ra              ->              42He + 22686Rn

 

ZÁŘENÍ BETA β

– tvořeno proudem elektronů (elektrony a pozitrony) v jádře rozpadem nukleonů

βelektrony 0-1 e

β+ pozitrony  0+1 e

– rychlostí se blíží rychlosti světla (99% rychlosti světla)

– dochází k reakci       10 n                ->             11 p + 0-1 e + v

-> vzniklý proton zůstává v jádře, elektron opouští jádro a tím dochází k posunu doprava (v tabulce prvků)

11 p                  ->                10 n + 0+1 e + v

3215P               ->            0-1 e + 3216S

 

ZÁŘENÍ GAMA γ

– elektromagnetické vlnění (vlnová délka 10-1 – 10-4 nm)

– vysoká energie

 

ZÁCHYT ELEKTRONŮ

– bývá jím doprovázeno gama záření

0-1 e+ 11 p               ->            10 n

 

Objevení umělé radioaktivity

– dcera Curierových; bombardováním atomu hliníku alfa částicemi vzniká radioaktivní fosfor

2713Al + 42 α          ->        3015P + 10 n

 

– při rozpadu uměle připraveného prvku vzniká z protonu neutron a pozitron (od elektronu se liší elementárním nábojem)

3015P          ->        3014Si + 0+1 e

 

Štěpné jaderné reakce

– jádro zasažené neutronem se rozštěpí na dvě poměrně velká jádra za výboje velkého množství energie

23592U + 10 n        ->         14056Ba +9336Kr + 3 10 n

-> uvolněné neutrony mohou rozštěpit další jádra -> proběhne řetězová reakce, která může vést k výbuchu

 

Poločas rozpadu:

= doba, po které intenzita záření poklesne na polovinu své hodnoty (od zlomku sekundy po miliony let)

 

Geigerův-Müllerův počítač

= detektor ionizačního zařízení (hlavně gama, ale i beta a alfa)

= ionizační trubice- trubice naplněné interním plynem

-> lékařství, ozařování,..

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!