Nepřechodné P4-prvny v periodickém systému

 

   Otázka: Nepřechodné P4-prvny v periodickém systému

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): Téra2507

 

 

 

 

CHALKOGENY VI.A skupina O, S, Se, Te, Po

CHALKOGENY prvky VI.A  skupiny –  O, S, Se, Te, Po – ( Ó, Slečno, Sejměte, Též, Podprsenku )
Vlastnosti
: elektronová konfigurace je ns2 np4, mají 6 valenčních elektronů, kyslík a síra jsou nekovy, selen a tellur polokovy, polonium je radioaktivní kov,  kyslík je plyn

 

SÍRA (S)Výskyt: volná S v blízkosti sopek, vytváří ložiska (Polsko) – těžba (do vrtu se vhání vodní pára, síra se roztaví a vytlačí na povrch); vázaná S – v sulfidech (FeS2 – pyrit,  HgS – rumělka),  v síranech (CaSO4 ∙ 2H2O – sádrovec), v zemním plynu, uhlí a ropě, patří mezi biogenní prvky – vázaná v bílkovinách
Vlastnosti: vytváří osmiatomovou molekulu S8, patří mezi allotropické prvky – vytváří různé krystalové modifikace: za obyčejné teploty je síra kosočtverečná (Sα) – žlutá- ochlazením par vzniká sirný květ, ochlazením kapalné síry vzniká plastická (amorfní) síra, oxidační čísla: -II, 0, II, III, IV, V, VI
Chemické vlastnosti: slučuje se přímo téměř se všemi prvky, s Cu a Ag reaguje již za normální teploty, patří mezi středně reaktivní látky, má oxidační i redukční vlastnosti:
oxidační: S + H2  → H2S (t)
redukční: S + O2 → SO2
Použití: výrobu H2SO4, sirouhlíku, siřičitanů a sulfidů, v lékařství – na sirné masti (v kožním lékařství), vulkanizace (vytvrzování) kaučuku, ve vinařství (k síření sudů), při výrobě střelného prachu, zápalek, barviv, insekticidů
Síra – sloučeniny

A) BEZKYSLÍKATÉ SLOUČENINY – H2S – sulfan, sirovodík – bezbarvý, prudce jedovatý plyn, svým zápachem připomíná zkažené vejce, hořlavý, uvolňuje se při tlení látek
příprava:  H2 + S → H2S (t)
na vzduchu hoří modrým plamenem     2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 – dokonalé spalování
má silné redukční účinky         H2S + Br2 → 2HBr + S
od H2S se tvoří 2 řady solí: sulfidy (S2-), hydrogensulfidy (HS)
B) KYSLÍKATÉ SLOUČENINY – Oxidy – SO2bezbarvý jedovatý plyn štiplavého zápachu, vzniká spalováním síry obsažené v uhlí a ropě, ve vzduchu reaguje s vodou, vznikají kyselé deště (škodí jehličnanům, ničí fasády): SO2 + H2O →H2SO3
laboratorní příprava: spalování síry: S + O2 → SO2
průmyslová výroba:  pražením pyritu: 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2
v textilním nebo papírenském průmyslu – k bělení, v potravinářství (sušené ovoce, – jako konzervant), výroba H2SO4
SO3reaguje s vodou za vzniku H2SO4: SO3 + H2O → H2SO4
příprava:  2SO2 + O2 → 2SO3 (katalyzátor V2O5)


Kyseliny
H2SO3 :dvojsytná slabá nestálá kyselina, snadno se rozkládá SO2 + H2O → H2SO3
soli: siřičitany a hydrogensiřičitany

 

H2SO4 :dvojsytná silná stálá kyselina, bezbarvá olejovitá kapalina, koncentrovaná: 96 – 98%, má dehydratační účinky (silně hygroskopická), nereaguje s Pb, Au, Pt, zředěná: ztrácí oxidační vlastnosti, reaguje s neušlechtilými kovy:
má oxidační vlastnosti: Cu + 2H2SO4 (konc.) → CuSO4 + SO2 + 2H2O
reaguje s oxidy, hydroxidy, solemi: MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O
Ca(OH)2 + H2SO4 → CaSO4 + 2H2O
2NaNO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2HNO3


H2SO4 – výroba: pražení pyritu → oxid siřičitý : 4FeS2 + 11O2 → 8SO2 + 2Fe2O3
SO2 se oxiduje kyslíkem (katalyzátor V2O5): 2SO2 + O2 → 2SO3
SO3 se pohlcuje v H2SO4 , která se koncentruje na 98% – tzv. Oleum :
SO3 + H2SO4 → H2S2O7 + H2O →2H2SO4
Použití: v chemickém průmyslu, pro přípravu jiných sloučenin, barviv, hnojiv, plastů, celulózy, výbušnin, plnění akumulátorů, rafinace minerálních olejů
Sírany
některé sírany obsahují krystalovou vodu – tzv skalice:
CuSO4 ∙ 5H2O – modrá skalice, FeSO4 ∙ 7H2O – zelená skalice, ZnSO4 ∙ 7H2O – bílá skalice
většina síranů tvoří podvojné soli – kamence: např. KCr(SO4)2 ∙ 12H2O (dodekahydrát síranu draselnochromitého)
Thiosírany – Na2S2O3 – thiosíran sodný, ustalovač, v analytice (jodometrie)
Peroxosírany – Na2S2O8 – peroxodisíran sodný

 

SELEN (Se) – Vlastnosti: vzácný polokov, vyskytuje se v  šesti krystalických formách, šedé nebo tmavě červené barvy, nerozpustný ve vodě, stálý, poměrně snadno se slučuje s kyslíkem a halogeny
Oxidační číslo-II, II, IV, VI. – jedovatý
Výskyt:
obvykle doprovází síru a tellur v jejich rudách
Využití:
výroba fotočlánků (fotoelektrického jevu po ozáření světlem přímo produkují elektrickou energii), solárních panelů
Selenidy mědi, galia a india jsou v tomto směru velmi perspektivními polovodiči
Selen funguje v organizmu jako antioxidant, který likviduje volné radikály, a tím snižuje riziko vzniku rakovinného bujení
Dávky nad 900 mikrogramů denně jsou již toxické, způsobují poruchy trávení, vypadávání vlasů, změny nehtů a deprese

 

TELLUR (Te) – vlastnosti: vzácný prvek, polokov stříbřitě lesklý stálý poměrně křehký, používaný v polovodičové technice a metalurgii. Dosti snadno se slučuje s kyslíkem a halogeny. Ve sloučeninách oxidační číslo –II, 0, II, IV, VI. Sloučeniny telluru telluridy Te2- jsou toxické
Výskyt:
doprovází síru a selen v jejich rudách, v mnoha zlatých ložiscích se vyskytuje jako příměs. Z minerálů jsou známy: tellurid zlata – calaverit – AuTe2, tellurid olova – altait – PbTe
Výroba:
Získává se nejčastěji z anodových kalů po rafinaci zlata
Využití:
v metalurgii jako mikrolegovací prvek, zlepšuje mechanických a chemických vlastností slitin. Telurid gallia  polovodič. Fotočlánky na bázi telluridu kadmia. Telluridy obsahují záznamové vrstvy v přepisovatelných optických discích.

 

POLONIUM (Po) – nestabilní radioaktivní prvek. Byl objeven Marií Sklodovskou-Curie a pojmenován na počest její vlastiPolska. Chemicky patří mezi kovy.
Výskyt: v uranových rudách (z uranové rudy – jáchymovského smolince bylo polonium poprvé získáno).
Využití:  V praxi nejvíce užívaným izotopem polonia je 210Po, který je silným alfa zářičem. Praktické využití jako alfa zářiče v medicíně. Poloniem 210Po byl otráven tajný agent Alexandr Litviněnko, který zemřel v roce 2006 v Londýně. Polonium se také nachází v cigaretovém tabáku, pochází z fosfátů používaných jako průmyslové hnojivo.

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!