Enzymy – maturitní otázka

chemie

 

Otázka: Enzymy

Předmět: Chemie

Přidal(a): Anča

 

 

Enzymologie

 • věda zabývající se enzymy

Historie:

 • Berzelius (18. stol.) – v rostlinách probíhají katalyzované reakce – fermenty (fermentace)
 • W. Kühne – en zýme = v kvasnicích – objevil enzymy v kvasnicích
 • J. Summer – prokázána bílkovinná podstata enzymu

 

Enzymy

 • jsou to látky bílkovinné povahy
 • obsahují bílkovinovou část a mohou obsahovat nebílkovinovou část
 • urychlují reakce v živých organismech
 • zajišťují průběh reakcí, které by nemohly za normálních okolností probíhat (teplota, pH těla, …)
 • specifické katalyzátory = enzymy
 • vyskytují se ve všech živých systémech
 • mají druhovou specifitu – každý jedinec (druh) má své specifické enzymy
 • nejjednodušší buňky obsahují přes 3000 enzymů
 • veškerá existence života je založená na přítomnosti enzymů
 • aktivita enzymů – pružně regulovatelná dle měnících se potřeb organismů
  • v podstatě fungují pouze když jsou potřeba
 • složité struktury enzymů jsou citlivé k řadě vlivů – dysbalancím, výkyvům
 • podléhají rychlému opotřebení
 • podle potřeb regulace jsou stále syntetizovány a odbourávány
 • substrátová specifita = katalyzovaná reakce probíhá jen s určitým substrátem

 

STRUKTURA ENZYMU

 • jsou to globulární bílkoviny (až ribozomy – RNA)
 • podle přítomnosti nebílkovinné části je dělíme na:
  • jednoduché enzymy – jednosložkové
   • obsahují jen bílkovinnou část
   • pepsin, trypsin, obecně hydrolázy
  • složené enzymy – dvousložkové
   • obsahují i nebílkovinou strukturu
   • apoenzym = bílkovinná část
   • kofaktor (koenzym) = nebílkovinná část
   • holoenzym = aktivní enzym (koenzym+apoenzym)
 • aktivní centrum
  • do aktivního místa se v průběh reakce vážou substráty a jsou změněny pomocí katalytických skupin na produkty
  • pouze na aktivním centru probíhá katalýza biochemické reakce
 • kofaktory
  • ionty kovů: Zn2+ (např. alkoholdehydrogenáza), Mn2+ (např. argináza), Fe2+, Cu2+, Mg2+
  • organické molekuly: často se jedná o deriváty vitaminů.
  • Podle charakteru vazby na apoenzym kofaktory dělíme na:
   • koenzymy: organická molekula neproteinové povahy, na molekulu apoenzymu vázaná volně – může se z něho oddělit (např. NAD+, NADP+)
   • prostetické skupiny: organická molekula neproteinové povahy, na molekulu apoenzymu vázaná pevně (např. hem, FAD)
 • multienzymový komplex
  • různý počet peptidových řetězců
  • každý řetězec může obsahovat více domén
  • enzym obsahuje více řetězců (kvarterní struktura) = multienzymový komplex
 • zymogeny
  • jsou tvořeny a sekretovány ve své neaktivní podobě
  • jsou aktivovány až na místě, kde se jejich aktivita požaduje
  • př. buňky žaludeční sliznice sekretují proenzym pepsinogen. HCl přítomná v žaludeční šťávě napomáhá autoaktivaci pepsinogenu na aktivní pepsin. Reakce probíhá také autokatalyticky, kdy se na štěpení pepsinogenu podílejí již vytvořené molekuly pepsinu.

 

ENZYMY VS. UMĚLÉ KATALYZÁTORY

 • enzymy jsou účinnější
 • jsou rychlejší -> mají vyšší reakční rychlost (o několik řádů rychlejší)
 • jsou mnohem více specifičtější v ohledech:
  • substrátové struktury přeměněných látek
  • typu katalyzované reakce
 • pracují za mírných podmínek: teplota 20-40°, tlak 0,1 MPa, pH okolo 7
 • lze je snadno regulovat
 • jsou netoxické

 

RYCHLOST ENZYMOVÝCH REAKCÍ

 • závisí na podmínkách reakčního prostředí
 • pro porovnání rychlosti se uvádí jednotka katal, která udává množství enzymu potřebného pro přeměnění 1 molu substrátu za 1 s
 • U (= 1 μmol za 1 min, tj. cca 16,67 nkatal)
 • rychlost ovlivňuje:
  • Množství substrátu
  • Množství enzymu
  • Teplota
   • Pro reakce v živých organismech je optimální teplotní rozsah 10 – 40 °C
   • Při nižších i vyššich teplotách efektivita reakcí obvykle klesá (např. při teplotě 50 °C může docházet k narušení bílkovinné struktury – její denaturaci)
  • Hodnota pH
  • Aktivátory a inhibitory
   • V případě, že dojde k její urychlení, jedná se o aktivaci (danou látkou je poté aktivátor).
   • Jestliže se enzymová reakce zpomalí, hovoříme poté o inhibici (způsobena inhibitorem).

 

INHIBICE ENZYMŮ

 • Rozlišujeme 2 základní typy inhibice enzymů
 • Kompetitivní inhibice
  • Tento děj je vratný, enzymovou reakci lze obnovit zvýšením množství substrátu.
 • Nekompetitivní inhibice
  • inhibitor pevně zablokuje aktivní centrum enzymu, a tak do něj nemůže vstoupit substrát.
  • Tento typ inhibice způsobují zpravidla ionty těžkých kovů (Hg, Pb..), které se označují pojmem enzymové (katalytické) jedy.

 

AKTIVACE ENZYMŮ

 • Některé ionty kovů (např. hořečnaté kationty Mg2+) mají schopnost zvyšovat katalytickou aktivitu enzymů.
 • Aktivace enzymu může nastat tak, že se jeho neúčinná forma (proenzym) přemění na formu účinnou.

 

MECHANISMUS PŮSOBENÍ ENZYMŮ

 • pracují na principu snížení aktivační energie
 • Během prvního kroku dojde k tvorbě komplexu enzym-substrát (E-S)(probíhá typicky velmi rychle a je reverzibilní/vratný)
 • Následně se substrát za katalýzy enzymem přemění v produkt
 • Z komplexu E-S tak vzniká komplex enzym-produkt (E-P)
 • rozpad E-P (pomalejší reakce, je irezibilní)
 • Reakce se tak rozdělí na několik postupných kroků, v nichž vzniká jeden nebo několik přechodných stavů E-S (transition states)
 • Aktivační energie potřebná k vytvoření každého meziproduktu a k následné přeměně E-S na E-P je nižší než při přímé přeměně substrátu na produkt, přestože celkové ΔG (gibbsova energie) obou reakcí je stejné.
 • fialový koenzym/substrát koenzym muže být navázán se substrátem

 

NÁZVOSLOVÍ ENZYMŮ

 • původně fermenty
 • podle zdroje nebo metody použití
 • mnoho jich je zakončeno -sin/-in (pepsin, trypsin, ptyalin)
 • triviální názvy jednotlivých enzymů (α-amyláza, pepsin, trypsin
 • Substrát + -áza (-asa) – například amyláza (katalyzující hydrolýzu amylózy)
 • Typ reakce + -áza – například dehydrogenáza
 • enzym oxalát karboxy-lyasa (oxalátdekarboxylasa) katalyzuje dekarboxylaci kyseliny šťavelové (COOH)2
 • všechny mají i své kódové číslo EC

 

KLASIFIKACE ENZYMŮ

1) Oxidoreduktázy

 • katalyzují intramolekulární a oxidačně-redukční reakce, složené bílkoviny
 • reakcích dochází k přenosu elektronů e- mezi jednotlivými substráty – transelektronázy
 • často využívají kofaktory – např. NAD+, NADP+, FAD či hem
 • oxidázy, peroxidázy
 • oxygenázy – vnášejí do molekuly substrátu kyslík, buď ve formě -OH, (monooxygenázy, nebo také hydroxylázy) či jako O2 (dioxygenázy),
 • dehydrogenázy – oxidují substrát odebráním H-atomů, jejich název se zkracuje jako DH (př. laktátdehydrogenáza – LDH, alkoholdehydrogenáza – ADH),
 • desaturázy
 • Příklad enzymové reakce: CH3CH2OH + NAD+ → CH3CHO + NADH + H+

 

2) Transferázy

 • podílejí se na přenosu skupin (amino-, acyl-, methyl-, glykosyl-, fosforyl-, …)
 • typy:
  • transaminázy (aminotransferázy) – přenášejí -NH2 skupinu,
  • kinázy (fosfotransferázy) – přenášejí fosfátovou skupinu z ATP nebo jiných nukleosidtrifosfátů,
  • transaldolázy, transketolázy.
 • př. enzym fosfotransferasa HPO42-
  • enzym katalyzuje například přeměnu D-glukosy na D-glukosa-6-fosfát

 

3) Hydrolázy

 • hydroliticky štěpí vazby, které vznikly kondenzací
 • štěpí pomocí vody!
 • typy:
  • lipázy, fosfolipázy (hydrolýza esterové vazby v tucích)
  • disacharidázy (sacharáza, maltáza, laktáza),
  • proteázy, peptidázy (pepsin, trypsin), (hydrolýza amidové vazby)
  • esterázy
  • fosfatázy

 

4) Lyázy (syntázy)

 • štěpí vazbu C-C, C-N, C-O nehydrolytickým způsobem
 • štěpí i adiční 2 vazbu a syntézy bez spotřeby ATP
 • typy:
  • dekarboxylázy,
  • aldolázy,
  • dehydratázy, hydratázy
 • př. enzymy dekarboxylasy (odštěpují oxid uhličitý CO2)
  • enzymový rozklad kyseliny šťavelové (COOH)2: (COOH)2 → HCOOH + CO2

 

5) Izomerázy

 • umožňují vnitromolekulární přeměny substrátů (jejich izomerace)
 • vzniklý produkt je izomerem výchozího substrátu
 • typ jednoduchých bílkovin
 • typy podle typu izomerie:
  • epimerázy – mění polohu – OH skupiny v molekule,
  • mutázy – mění polohu fosfátové skupiny v molekule
 • př. D-glukosa C6H12O6 → D-fruktosa C6H12O6

 

6) Ligázy (syntetázy)

 • Katalyzují syntetické reakce spojené s hydrolýzou ATP
 • dělení podle vytváření vazeb


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!