Difúze a osmotický tlak – otázka z biofyziky

 

   Otázka: Difúze a osmotický tlak

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

Difúze

– transportní děj za účelem dosažení rovnovážné koncentrace

 

– hustota difúzního toku J

– látkové množství, které projde za sekundu jednotkovou plochou rozhranní

J = Δn/ΔtS

– I. Fickův zákon

– hustota difúzního toku je přímo úměrná koncentračnímu gradientu v dané ose

J = -D dc/dx

– D = difúzní koeficient

k = Boltzmanova konstanta

D = kT/6πμr                    μ = koeficient dynamické viskozity

– platí jen pro stacionární difúzi (J=konst.) – např. iontové pumpy

 

– II. Fickův zákon

– časová změna koncentrace je přímo úměrná prostorové změně gradientu koncentrace

dc/dt = D d2c/dx

 

Osmotický tlak

– koligativní vlastnost systému

– difúze na polopropustné membráně => difunduje jen rozpouštědlo

– rozpouštědlo difunduje x konstantní objem prostoru => navýšení tlaku v části s rozpuštěnou látkou

 

– Osmotický tlak je vnější tlak, kterým je nutno působit na roztok, aby se tlak páry rozpouštědla nad tímto roztokem zvýšil na hodnotu tlaku páry nad čistým rozpouštědlem.

 

– van’t Hoffův vzorec

Π = cRT

pro elektrolity                                            Π = icRT

nepřesný => analogický vzorec                   Π = m’RT                     m’ = objemová molalita (nlát/Vrozp)

 

– onkotický tlak

– osmotický tlak bílkovin krevní plasmy = 3,3kPa

– na stěnu kapilár působí obecně tlak p sestávající z:

hydrostatického tlaku krve (+)

onkotického tlaku (-)

hydrostatického tlaku okolí (-)

poté zřejmě:

– p<<0 => difúze okolní tekutiny do kapilár

– přesun intersticiální vody s metabolity na venózním konci kapiláry

– p>>0 => difúze krevní plazmy do vnějšího prostředí

– přesun rozpuštěného kyslíku na arteriálním konci kapiláry

– glomerulární filtrace

– přechází plazma s rozpuštěnými metabolity x bílkoviny ne

– tlak asi 6,6-3,3-1,3=2kPa

– porucha => zvětšení pórů => bílkoviny v moči


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!