Chemická vazba – vznik, typy, vlastnosti látek

 

Otázka: Chemická vazba

Předmět: Chemie

Přidal(a): janvaclik

 

 

Chemická vazba – vznik, typy, vlastnosti látek jako důsledek jejich vnitřní stavby

 • atomy většiny prvků jsou spojeny do větších celků – molekul; toto spojení je realizováno prostřednictvím valenčních elektronů a nazývá se chemická vazba
 • chemická vazba = soudržné síly poutající navzájem sloučené atomy v molekulách
 • podstata chemické vazby → společný (sdílený) elektronový pár – uplatňují se
 • valenční elektrony
 • kriteria pro vznik chemické vazby
 • rozhodující je hledisko energetické
 • vazba vznikne tehdy, dojde-li při tomto ději k uvolnění energie
 • čím více energie se uvolní, tím stabilnější vazba vznikne
 • vazebná energie = energie, která se uvolní při vzniku vazby z volných atomů, značí se EV – 6 . 1023 vazeb
 • disociační energie = energii, kterou je třeba dodat, aby vznikla vazba

 

 • podmínky vzniku chemické vazby
 • částečný překryv valenčních elektronů

 

 • vhodné elektronové uspořádání (valenční stav) → excitace, opačné spiny → elektrony v orbitalech musí být uspořádány tak, aby z nich mohly vzniknout vazebné elektronové páry
 • chemická vazba musí být energeticky výhodná – energie molekuly musí být menší než energie atomů, které ji tvoří

 

 

 • znázornění vzniku chemické vazby (pro molekulu H2)
 • pomocí překryvů prostorových tvarů valenčních orbitalů

 

 • pomocí spojnice rámečků (spojnice znázorňuje překrytí orbitalů)

 

 • valenční čárkou (znázorňuje vazebný elektronový pár) H – H

 

 • délka chemické vazby
 • desítky nanometrů, stovky pikometrů
 • čím je větší Z, tím je vazba delší

H – F

H   ––  Cl

H   ––––  Br

H    ––––––   I

 

 • typy chemické vazby
 • kovalentní vazba – vznikne překrytím orbitalů obsahujících vždy jeden elektron
 • koordinačně kovalentní vazba (donor akceptorová, dativní) – vznikne překrytím orbitalů obsahujícího elektronový pár s orbitalem prázdným (vakantním)
 • donor (dárce) – atom poskytující vazebný elektronový pár
 • akceptor (příjemce) – atom poskytující prázdný valenční orbital

 

 

 • rozdíl mezi kovalentní a koordinačně kovalentní vazbou je pouze ve způsobu vzniku, vlastnosti mají stejné

 

 • rozdělení vazeb podle násobnosti
 • vazba jednoduchá – na vzniku se podílí jeden valenční elektron od každého z vázaných atomů (H∙ + ∙H → H−H)

 

 • vazba dvojná – na vzniku se podílejí dva valenční elektrony od každého z vázaných atomů  O: +  ׃OO=O

 

 • vazba trojná – na vzniku se podílejí tři valenční elektrony od každého z vázaných atomů |N + N| → |N≡N|

 

 • vaznost – číslo udávající, kolik kovalentních vazeb daný atom vytváří s jinými atomy (určuje to jejich počet nespárovaných valenčních elektronů)

_

H−N−H                                     H

|                                          |

H                                     H- N-H

|

NH3 – N trojvazný                              H

NH4+ – N čtyřvazný

 

 • většina vazeb ve sloučeninách je přechodného typu (přechod mezi jednoduchou a dvojnou, dvojnou a trojnou vazbou) → násobnost vazeb je vyjádřena i desetinnými čísly
 • chemickou vazbu přesněji charakterizuje vazebný řád – jeho hodnota udává množství elektronových párů, jakým je chemická vazba skutečně tvořena
 • př. benzen – všechny vazby mají řád 1,5

 

 • rozdělení vazeb podle druhu
 • vazba σ
 • největší hustota vazebného elektronového oblaku se nachází na spojnici jader obou vázaných atomů
 • při vzniku vazby σ dochází k překryvu dvou orbitalů na spojnici jader, tato spojnice se pak stává osou vazby

 

 • vazba πnejvětší hustota vazebného elektronového oblaku je symetricky rozložena mimo spojnici obou jader
 • vzniká bočním překryvem orbitalů p, d nebo p a d

 

 • většinou platí – jednoduchá vazba – σ, dvojná vazba – σ + π, trojná vazba – σ + π + π

 

 • pevnost chemické vazby
 • roste s násobností
 • je dána vazebnou energií (energie, která se uvolní při vzniku chemické vazby; stejné množství energie se musí dodat na její rozštěpení = disociační energie)
 • závisí na povaze vázaných atomů, je však ovlivněna i sousedními atomy
 • délka chemické vazby (vzdálenost středů vázaných atomů) klesá s násobností vazby

 

 • elektronegativita
 • schopnost vázaného atomu přitahovat elektrony chemické vazby
 • za základ stupnice elektronegativit byla konvenčně zvolena elektronegativita vodík, XH= 2,1
H

2,15

He

4,5

Li

0,95

Be

1,5

B

2,0

C

2,6

N

3,0

O

3,5

F

3,9

Ne

4,0

Na

0,9

Mg

1,2

Al

1,5

Si

1,9

P

2,1

S

2,6

Cl

3,1

Ar

2,9

K

0,8

Ca

1,0

Sc

1,3

Ti

1,6

V

1,9

Cr

2,4

Mn

2,5

Fe

1,8

Co

1,7

Ni

1,8

Cu

2,0

Zn

1,6

Ga

1,6

Ge

2,0

As

2,0

Se

2,4

Br

2,9

Kr

2,6

Rb

0,8

Sr

1,0

Y

1,2

Zr

1,5

Nb

1,7

Mo

2,1

Tc

2,3

Ru

2,0

Rh

2,1

Pd

2,1

Ag

1,9

Cd

1,7

In

1,6

Sn

1,9

Sb

2,1

Te

2,1

I

2,6

Xe

2,25

Cs

0,75

Ba

0,9

La

1,2

Hf

1,4

Ta

1,7

W

2,0

Re

2,2

Os

2,1

Ir

2,1

Pt

2,2

Au

2,3

Hg

1,8

Tl

1,9

Pb

1,8

Bi

2,0

Po

2,0

At

2,2

Rn

2,0

Fr

0,7

Ra

0,9

Ac

1,1

Th

1,4

Pa

1,7

U

1,9

 

 • hodnota elektronegativity nepřechodných prvků stoupá v periodě zleva doprava, ve skupině zdola nahoru
 • nejnižší hodnoty elektronegativity – alkalické kovy
 • nejvyšší hodnoty elektronegativity – halogeny
 • nejelektropozitivnější prvek – Cs
 • nejelektronegativnější prvek – F

 

 • polarita vazby
 • určuje se z rozdílu elektronegativit (ΔX) vázaných atomů
 • vazebný elektronový pár – vždy více posunut k atomu s větší hodnotou elektronegativity → vytvoření částečného (parciálního) elektrického náboje na obou vázaných atomech, Hδ+ − Clδ- →  H◄Cl
 • rozdělení vazeb podle polarity
 1. vazba nepolární (kovalentní) – hustota vazebného elektronového páru rozdělena rovnoměrně mezi oba vazebné partnery, ΔX < 0,4 (F2, O2, N2)
 2. vazba polární (polárně kovalentní) – hustota vazebného elektronového páru nerovnoměrně rozložena mezi vazebné partnery,  0,4 < ΔX <1,7 (H2O, HCl)
 3. vazba iontová extrémně polární chemická vazba, ΔX > 1,7 (NaCl, KF)
 • valenční elektron jednoho atomu je vtažen do valenční vrstvy atomu druhého → vznik elektricky nabitých částic, iontů

 

 • dipólový moment
 • měřítko polarity chemické vazby pro biatomické molekuly
 • vektorová veličina orientovaná od záporného pólu ke kladnému
 • jednotka dipólového momentu – coulombmetr – Cm
 • v molekule s nesymetrickým rozložením náboje je velikost dipólového momentu dána vztahem μ = δ∙l (l – délka vazby, δ – parciální náboj = absolutní hodnota parciálního náboje na jednom z atomů)
 • dvouatomové molekuly – dipólový moment vazby = dipólový moment molekuly
 • víceatomové molekuly – výsledná dipólový moment molekuly = vektorový součet dipólových momentů všech vazeb v molekule
 • molekula nepolární – μ = 0 (μ – celkový dipólový moment)
 • molekula polární – μ ≠ 0
 • znázornění dipólových momentů

2δ-

CO2 :            δ-  2δ+   δ-          H2O :                  /O\

O = C = O                               δ+ H/      \Hδ+

 

 • pozor ! rozlišovat polaritu vazby od polarity molekuly !

 

Kovy a kovová vazba

 • asi 80% známých prvků jsou kovy
 • prvek je kov, jestliže počet elektronů jeho nejvyšší zaplňované vrstvy je menší nebo roven číslu periody, v níž se nachází (Al = 3 val. e → perioda → kov; S = 6 val. e- → 3. perioda → nekov)
 • atomy kovů mají malý počet elektronů v poslední vrstvě elektronového obalu (1-2 el. v orbitalu s, výjimečně několik elektronů v orbitalu p – Ga, Sn, Pb) a nízkou elektronegativitu
 • vzhledem k malému počtu elektronů ve vnější vrstvě by každý atom kovu mohl vázat jen několik málo jiných atomů, což odporuje skutečnosti; všechny vnější elektrony jsou společné všem členům mřížky – představují elektronový oblak prostupující celým krystalem, v němž jsou pravidelně rozmístěna jádra obklopená zbývajícími elektrony
 • mezi kationty kovů a elektronovým oblakem působí přitažlivé elektrostatické síly, které jsou příčinou soudržnosti krystalu – to je postata kovové vazby

 

 • slabé vazebné interakce
 • chemická vazba – poutá jednotlivé atomy v molekulách
 • slabé vazebné interakce – způsobují vzájemné ovlivňování molekul, ty se mohou spojovat do složitějších nadmolekulárních struktur

 

 • vodíkové můstky (vazby)
  • vznikají mezi atomem H a silně elektronegativním prvkem s volným elektronovým párem (F, O, N)
  • přitažlivé síly mezi polárními molekulami
  • spojování molekul ve vícemolekulové útvary
  • ovlivňuje řadu chemických a fyzikálních vlastností sloučenin (teplotu tání, varu, rozpustnost, sílu kyselin,…)
  • význam v přírodě – stabilizace prostorových struktur látek a tím i ovlivnění jejich biologické aktivity (bílkoviny – udržují prostorovou strukturu; nukleové kyseliny – spojují její řetězce)
  • druhy vodíkových můstků

 

   1) intermolekulární s trojrozměrnou sítí

př. H2O

/O\

H/     \H

 

 /O\                      /O\                 /O\

H/    \H                H/    \H            H/    \H

 

/O\

H/    \H

 

 2) intermolekulární – vázány jen dvě molekuly

_                     _

O|……………H-O

CH3-C//                          \C-CH3

\ _                        //

O – H……………|O

 

 • př. vazba mezi monokarboxylovými kyselinami

 

3) intramolekulární – H je vázán ke dvěma atomům téže molekuly

    (k jednomu vazbou kovalentní, k druhému vazbou vodíkovou)

př. o-nitrofenol

 

4) intraiontová – H je vázán ke dvěma atomům téhož iontu

 

 • van der Waalsovy síly = Londonovy síly
  • přitažlivé síly mezi nepolárními molekulami (H2, N2)
  • příčina – krátkodobá nerovnoměrnost v rozložení e → vznik dipólů
  • velmi slabé
  • vysvětlují rozdílné chování reálného a ideálního plynu

 

Teorie hybridizace

 • vysvětluje vznik energeticky rovnocenných kovalentních vazeb z energeticky rozdílných orbitalů daného atomu
 • umožňuje předpovědět prostorové uspořádání atomů v molekule a tím celou řadu vlastností (např. polaritu molekul)
 • základní podmínka stability sloučeniny je její energetický stav – nejstabilnější struktura má minimální energetický obsah
 • sjednocením energeticky různých orbitalů vznikají nové hybridní orbitaly (stejný tvar a energie)
 • vlastnosti hybridních orbitalů
 • hybridní orbitaly jsou v prostoru jinak orientovány než původní atomové orbitaly
 • hybridní orbitaly jsou větší než původní atomové orbitaly
 • hybridní orbitaly vytváří pevnější vazby než původní atomové orbitaly, proto jsou vzniklé sloučeniny stabilnější
 • pravidla pro hybridizaci orbitalů
 • hybridizují se všechny valenční orbitaly, které obsahují 1 e nebo elektronový pár
 • nehybridizují se orbitaly tvořící vazbu π
 • ekvivalentní hybridizace – všichni vazební partneři jsou stejní, př. SF6
 • neekvivalentní hybridizace– po vytvoření všech chemických vazeb zbývají ještě v hybridních orbitalech volné elektronové páry → nepravidelný prostorový tvar
 • rozdělení hybridizace
 • jednoduchá – hybridizují se pouze orbitalya p
 • hybridizace sp
 • hybridizace sp2
 • hybridizace sp3

 

 • složená – hybridizují se orbitaly s, p a d
 • hybridizace dsp2
 • hybridizace sp3d

 

 • hybridizace sp3d2
 • př. SF6

S[Ne] 3s2 3p4

S**[Ne] 3s1 3p3 3d2

F[He] 2s2 2p5

 • čtyřboký dvojjehlan = osmistěn

 

 • struktura a vlastnosti látek
 • v pevném stavu má většina látek pravidelné vnitřní uspořádání, stavební částice tvoří krystalovou mřížku

 

látky s kovalentními vazbami

 • vlastnosti závisí na polaritě vazby a typu krystalové mřížky
 • nevedou el. proud ani v tavenině
 • rozpouští se v nepolárních nebo slabě polárních (etanol) rozpouštědlech
 • vzniklé roztoky nevedou el. proud

 

HCl + H2O  —disociace→ H3O+ + Cl → ionty vedou el. proud

 

 1. molekulové krystaly: I2, CO2, CH4, H2, N2
  • pevné kovalentní vazby
  • mezi molekulami působí van der Waalsovy síly
  • tají při nízkých teplotách
  • plynné, kapalné
  • pevné → sublimace
 2. vrstevnaté krystaly: grafit (tuha)
  • atomy ve vrstvách vázány silněji než atomy mezi vrstvami
  • měkké látky
 3. makrokrystaly (prostorové krystaly): diamant, SiO2, ZnS
  • atomy pravidelně uspořádány v prostoru
  • všechny vazby stejně pevné
  • tvrdé látky
  • špatně tavitelné
  • nevedou el. proud
  • nerozpustné

 

látky s iontovými vazbami

 • mřížka z iontů
 • vlastnosti dány
 • přítomností iontů
 • v roztavené látce a v roztoku vedou el. Proud
 • dobrá rozpustnost v polárních rozpouštědlech (H2O)
 • křehké
 • velkými přitažlivými silami mezi kationtem a aniontem
 • vysoká teplota tání a varu

 

kovy

 • nejčastěji krychlová nebo šesterečná soustava
 • vlastnosti – závisí na přítomnosti volně pohyblivých vazebných e a na počtu e tvořících kovovou vazbu
  1. kovy s nižším počtem val. e
   • měkké látky, nízká teplota tání
   • př. Hg – kapalný kov, teplota tání = -39°C
  2. kovy s vyšším počtem val. e
 • vysoká teplota tání a varu
 • př. W – tep lota tání = 3410°C, teplota varu = 5660°C


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!